Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja

NN 36/2010 (24.3.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

927

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA KOJI SE PRIMJENJUJU NA ŽIVOTINJE AKVAKULTURE I NJIHOVE PROIZVODE TE SPRJEČAVANJU I SUZBIJANJU ODREĐENIH BOLESTI AKVATIČNIH ŽIVOTINJA[1]

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja, (»Narodne novine«, broj 42/08)[2] u Dodatku IV. Dio II. »POPIS BOLESTI« mijenja se i glasi:

EGZOTIČNE BOLESTI

BOLEST

PRIJEMLJIVE VRSTE

RIBE

Epizootska hematopoetska nekroza

Kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss) i grgeč (Perca fluviatilis)

Epizootski ulcerativni sindrom

Rodovi: Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius i Trichogaster.

MEKUŠCI

Infekcija s Bonamia exitiosa

Australska kamenica (Ostrea angasi) i čileanska kamenica (O. chilensis)

Infekcija s Perkinsus marinus

Japanska kamenica (Crassostrea gigas) i američka kamenica (C. virginica)

Infekcija s Microcytos mackini

Japanska kamenica (Crassostrea gigas), američka kamenica (C. virginica), tihooceanska kamenica (Ostrea conchaphila) i europska kamenica (O. edulis)

RAKOVI

Taurski sindrom rakova

Kozice (Penaeus setiferus, P. stylirostris i P. vannamei)

Bolest žute glave rakova

Kozice (Penaeus aztecus, P. duorarum, P. japonicus, P. monodon, P. setiferus, P. stylirostris i P. vannamei)

NEEGZOTIČNE BOLESTI

BOLEST

PRIJEMLJIVE VRSTE

RIBE

Virusna hemoragijska septikemija (VHS)

Haringe (Clupea spp.), bjelice (Coregonus sp.), štuka (Esox lucius), bakalar (Gadus aeglefinus), pacifički bakalar (G. macrocephalus), atlantski bakalar (G. morhua), pacifički lososi (Oncorhynchus spp.), kalifornijska pastrva (O. mykiss), rocling Onos mustelus, morska pastrva (Salmo trutta), veliki romb (Scophthalmus maximus), papalina (Sprattu ssprattus) i lipljan (Thymallus thymallus)

Zarazna hematopoetska nekroza

(IHN)

kalifornijska pastrva (O. mykiss) i druge vrste lososa (Oncorhynchus keta, O. kisutch, O. masou, O. nerka, O. rhodurus, O. tshawytscha, Salmo salar)

Koi herpes viroza (KHV)

obični šaran i koi šaran (Cyprinus carpio).

Zarazna anemija lososa (ISA)

Kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss), atlantski losos (Salmo salar), morska pastrva (S. trutta).

MEKUŠCI

Infekcija s Marteilia refringens

Australska kamenica (Ostrea angasi), čileanska kamenica (O. chilensis), europska kamenica (O. edulis), argentinska kamenica (O. puelchana), obična dagnja (Mytilus edulis) i mediteranska dagnja (M. galloprovincialis)

Infekcija s Bonamia ostreae

Australska kamenica (Ostrea angasi), čileanska kamenica (O. chilensis), tihooceanska kamenica (O. conchaphila), azijska kamenica (O. denselammellosa), europska kamenica (O. edulis), i argentinska kamenica (O. puelchana).

RAKOVI

Bolest bijelih pjega rakova

Svi rakovi iz reda Decapoda.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/12

Urbroj: 525-06-2-0264/10-5

Zagreb, 17. ožujka 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

[1] Ovim Pravilnikom preuzimaju se odredbe Direktive Komisije 2008/53 EZ od 30. travnja 2008. koja izmjenjuje i dopunjuje Dodatak IV. Direktive Vijeća 2006/88/EZ o proljetnoj viremiji šarana (PVŠ)

[2] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama