Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja

NN 36/2010 (24.3.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

929

Na temelju članka 56. stavka 4. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine« br. 70/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI NAKNADA I NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA U POSTUPKU REGISTRACIJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, OCJENE AKTIVNE TVARI I IZDAVANJA DOZVOLA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja (»Narodne novine« br. 94/07) u članku 3. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»

4. Registraciju sredstva na temelju priznavanja registracije:

Kuna

4.1. Provjeru dokumentacije

4.000,00

4.2. Ocjenu identiteta, ocjenu fizikalnih i kemijskih svojstava te analitičkih metoda

2.000,00

4.3. Ocjenu učinkovitosti i dodatnih podataka

1.500,00

4.4. Toksikološku ocjenu

1.000,00

4.5. Procjenu izloženosti primjenitelja

1.000,00

4.6. Ocjenu ostataka sredstva

500,00

4.7. Ocjenu ponašanja u okolišu

1.000,00

4.8. Ekotoksikološku ocjenu

1.000,00

4.9. Izradu sažetka i prijedloga za registraciju

2.000,00

UKUPNO

14.000,00

«

U stavku 3. točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»

1. Ocjenjivanje dokumentacije za izdavanje dozvole za istraživanje i razvoj:

Kuna

1.1. Provjeru dokumentacije i izdavanje dozvole

2.000,00

1.2. Iznos naknade za stručno mišljenje (po potrebi)

4.000,00

2. Ocjenjivanje dokumentacije za izdavanje izvanredne dozvole:

Kuna

2.1. Provjeru dokumentacije i izdavanje dozvole

2.000,00

2.2. Iznos naknade za stručno mišljenje (po potrebi)

5.000,00

3. Ocjenjivanje dokumentacije za izdavanje dozvole za proširenje primjene/male kulture i male namjene:

Kuna

3.1. Provjeru dokumentacije

2.000,00

3.2. Procjenu izloženosti primjenitelja (po potrebi)

1.500,00

3.3. Ocjenu ostataka sredstva (po potrebi)

2.500,00

3.4. Izradu prijedloga za izdavanje dozvole

1.000,00

UKUPNO

7.000,00

«

U stavku 4. podtočki 1.3. riječi »izdavanje dozvole« zamjenjuju se riječima »izmjenu rješenja o registraciji«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5., 6., i 7. koji glase:

»(5) Za registraciju sredstava namijenjenih ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na temelju priznavanja registracije primjenjuju se iznosi naknada iz stavka 1. točke 4. ovoga članka za provjeru dokumentacije i za ono područje procjene rizika za koje je potrebna provjera.«

(6) U slučaju kada je za registraciju sredstva na temelju priznavanja registracije iz stavka 1. točke 4. ovoga članka, za izdavanje dozvola iz stavka 3. ovoga članka i za izmjenu rješenja o registraciji iz stavka 4. ovoga članka, potrebna procjena rizika i ocjena dokumentacije iz jednog ili više područja, primjenjuje se iznos naknada sukladno stavku 1. točki 1. i 2. ovoga članka za određeno područje procjene rizika i ocjene dokumentacije.

(7) Naknada za izmjenu i dopunu zahtjeva tijekom postupka registracije, a nakon primitka obavijesti o potpunosti dokumentacije, iznosi 3.000,00 kn i uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske na broj računa iz stavka 13. ovoga članka.«

Dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

Dosadašnji stavak 5., sada stavak 8., mijenja se i glasi:

»(8) Za produljenje registracije iz članka 25. stavka 2. ili ponovnu ocjenu sredstva iz stavka 4. istoga članka Zakona, ovisno da li je potrebna djelomična ili potpuna procjena rizika i ocjena dokumentacije iz nekog područja, primjenjuju se iznosi naknada propisani stavkom 1. točkom 1., 2. ili 4. ovoga članka.«

Dosadašnji stavak 7., sada stavak 10., mijenja se i glasi:

»(10) Naknade za ocjenjivanje dokumentacije podnositelj zahtjeva plaća u punom iznosu nakon primitka obavijesti o potpunosti dokumentacije.«

U dosadašnjem stavku 8., sada stavku 11., brojevi: »1., 2., 3., 4. i 5.« zamjenjuju se brojevima: »1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.«.

Dosadašnji stavak 9., sada stavak 12., mijenja se i glasi:

»(12) Iznimno od odredbe stavka 11. ovoga članka naknade za provjeru dokumentacije iz stavka 1. točke 1. podtočke 1.1., točke 2. podtočke 2.1., točke 3. podtočke 3.1., točke 4. podtočke 4.1., stavka 2. točke 1. podtočke 1.1., točke 2. podtočke 2.1., točke 3. podtočke 3.1., stavka 3. točke 1. podtočki 1.1. i 1.2., točke 2. podtočki 2.1. i 2.2., točke 3. podtočke 3.1., stavka 4. točke 1. podtočki 1.1. i 1.2. te za izmjenu i dopunu zahtjeva tijekom postupka registracije iz stavka 7. ovoga članka dijele se na sljedeći način:

– 20% iznosa naknada prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske;

– 20% iznosa naknada prihod su Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada;

– 60% iznosa naknada prihod su Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.«

U dosadašnjem stavku 10., sada stavku 13., druga rečenica mijenja se glasi:

»U polje »model« upisuje se oznaka modela »64«, a u polje »poziv na broj odobrenja« upisuje se: 9776-1079-OIB (osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta u duljini jedanaest znamenaka).«

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. iza riječi: »se« dodaje se riječ: »najkasnije«.

U stavku 4. druga rečenica mijenja se i glasi:

»U polje »model« upisuje se oznaka modela »64«, a u polje »poziv na broj odobrenja« upisuje se: 7005-1079-OIB (osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta u duljini jedanaest znamenaka).«

Članak 3.

U članku 11. stavku 5. druga rečenica mijenja se i glasi:

»U polje »model« upisuje se oznaka modela »65«, a u polje »poziv na broj odobrenja« upisuje se: 7005-108-1079-xxxxx, pri čemu je »xxxxx« neponovljivi peteroznamenkasti dio broja računa kojeg fitosanitarna inspekcija ispostavlja na ime naknade za pregled sredstava.«

Članak 4.

(1) Na zahtjeve za registraciju ili dozvolu za sredstva za zaštitu bilja koji su zaprimljeni prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika primjenjuju se naknade i način raspodjele koji su vrijedili u vrijeme njihovog podnošenja.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka za izmjene i dopune zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka zaprimljene nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, primjenjuje se naknada propisana odredbom članka 3. stavka 7. Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/32

Urbroj: 525-02-2-0021/10-4

Zagreb, 12. ožujka 2010.

Ministar
poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.