Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Čabra

NN 36/2010 (24.3.2010.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Čabra

GRAD ČABAR

939

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/03, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), sukladno Odluci Ustavnog suda RH (»Narodne novine« 26/07) Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj 18. prosinca 2009. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POREZIMA GRADA ČABRA

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Odluke o porezima Grada Čabra (»Narodne novine« 126/09) briše se točka 5.

Članak 2.

Iza članka 21. brišu se brojka i riječi: »5. POREZ NA NEKORIŠTENE PODUZETNIČKE NEKRETNINE«.

Brišu se članci 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. i 29., glava III. postaje glava II., a članci 30., 31., 32. i 33. dobivaju novu numeraciju. 22., 23., 24. i 25.

Članak 3.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. stavka 1. t. 2., 3. i 4. ove Odluke obavljat će nadležno upravno tijelo Grada Čabra.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/09-01/3

Urbroj: 2108/01-09-2

Čabar, 18. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v. r.