Pravilnik o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva

NN 37/2010 (26.3.2010.), Pravilnik o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

948

Na temelju članka 34. stavka 1. podstavka 1. Zakona o privatnim detektivima (»Narodne novine«, broj: 24/09.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, NAČINU I PROGRAMU OBAVLJANJA VJEŽBENIČKOG STAŽA TE POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA PRIVATNOG DETEKTIVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način provođenja vježbeničkog staža, način polaganja ispita za privatnog detektiva (u daljnjem tekstu: stručni ispit), sastav ispitnog povjerenstva, program polaganja stručnog ispita te sadržaj i izgled svjedodžbe o položenom stručnom ispitu,

Članak 2.

Osobe koje nakon završenog obrazovanja zasnuju radni odnos ili volontiraju u pravnoj osobi ili kod obrtnika koji imaju odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti (u daljnjem tekstu: vježbenici) provode vježbenički staž u trajanju od dvanaest mjeseci.

Članak 3.

Za vrijeme obavljanja vježbeničkog staža vježbenik se kroz praktični rad i učenje osposobljava za samostalan rad (vježbenička praksa).

Članak 4.

Vježbenička praksa obavlja se prema sadržaju koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 1.).

Tijekom vježbeničke prakse vježbenik se priprema i za stjecanje stručnih znanja predviđenih programom polaganja stručnog ispita.

Članak 5.

Sadržajem vježbeničke prakse utvrđuju se zadaće i poslovi što ih je vježbenik tijekom vježbeničke prakse dužan obavljati.

II. SADRŽAJ I NAČIN PROVOĐENJA VJEŽBENIČKOG STAŽA I UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI MENTOR

Članak 6.

Za provođenje cjelokupne vježbeničke prakse brine se mentor.

Mentor mora imati najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima privatnog detektiva.

Mentor je dužan:

– upoznati vježbenika sa sadržajem vježbeničke prakse i programom stručnog ispita,

– organizirati i neprekidno pratiti provođenje cjelokupne vježbeničke prakse,

– pružati stručnu pomoć vježbeniku u praktičnom radu, upućivati ga na stručnu literaturu i propise utvrđene programom stručnog ispita te redovito održavati s njim konzultacije

– provjeravati njegov praktični rad

– obavljati i druge poslove utvrđene ovim Pravilnikom.

Članak 7.

Vježbenik je dužan obavljati poslove koje mu sukladno sadržaju vježbeničke prakse povjeri mentor.

Vježbeniku se ne može povjeriti samostalno obavljanje detektivskih poslova.

Članak 8.

Za vrijeme vježbeničke prakse, vježbenik vodi dnevnik u koji unosi podatke o poslovima, odnosno zadaćama koje je obavljao.

Dnevnik povremeno pregledava i ovjerava mentor.

Vježbenik ostvaruje sadržaj vježbeničke prakse u radnom vremenu od 20 sati tjedno.

Zbog odsustva s rada uslijed bolesti, porodnog dopusta i drugih osnova odsutnosti s rada u skladu s zakonom ili kolektivnim ugovorom, produljuje se vježbenički staž za onoliko vremena koliko je odsustvo s rada trajalo.

Članak 9.

Uspjeh vježbenika prati se tijekom provođenja cjelokupne vježbeničke prakse.

Mentor ocjenjuje praktični rad i stečena znanja vježbenika, a uspjeh ocjenjuje opisnom ocjenom koja se unosi u vježbeničku knjižicu.

Obrazac vježbeničke knjižice nalazi se u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 2.).

Ako mentor ocijeni da vježbenik nije u cijelosti, ili dijelom, zadovoljio u obavljanju vježbeničke prakse, odredit će mu rok u kojem će se ponovno osposobljavati i ocijeniti, sukladno stavku 2. ovoga članka.

III. SADRŽAJ I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 10.

Po uspješnom završetku vježbeničke prakse, vježbenik je dužan polagati stručni ispit.

Članak 11.

Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo čine predsjednik, tri člana i tajnik.

Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva određuju se zamjenici.

Predsjednike, članove i tajnika Povjerenstva te njihove zamijenike imenuje ministar unutarnjih poslova.

Sastav Povjerenstva za svaki pojedinačni ispit određuje predsjednik Povjerenstva ili njegov zamjenik.

Administrativne poslove Povjerenstva obavlja tajnik Povjerenstva.

Članak 12.

Zahtjev za polaganje stručnog ispita i dokazi o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 4. stavkom 1. Zakona o privatnim detektivima, podnosi se policijskoj upravi prema prebivalištu podnositelja zahtjeva, koja zatim cjelokupnu dokumentaciju dostavlja Povjerenstvu.

Vježbenik uz prijavu prilaže i vježbeničku knjižicu.

Povjerenstvo izvješćuje podnositelja zahtjeva o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita.

Članak 13.

Stručni ispit sastoji se od usmene provjere znanja.

Uspjeh pristupnika na ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«

O tijeku polaganja stručnog ispita vodi se zapisnik.

U zapisnik se unose sljedeći podaci: sastav povjerenstva, ime i prezime pristupnika, datum i mjesto rođenja, prebivalište, datum polaganja ispita, pitanja postavljena pristupniku i odluka Povjerenstva o uspjehu pristupnika na ispitu. Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva.

Članak 14.

Pristupnik koji nije položio ispit iz jednog predmeta može pristupiti popravnom ispitu iz tog predmeta.

Pristupnik koji nije položio ispit iz dva ili više predmeta, može pristupiti ponovnom polaganju ispita iz svih predmeta u roku koji odredi Povjerenstvo.

Članak 15.

Pristupnik može iz opravdanih razloga odustati od polaganja stručnog ispita, ali je obvezan o tome izvijestiti predsjednika Povjerenstva najmanje tri dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Opravdanim razlogom iz stavka 1. ovog članka smatra se bolest pristupnika, smrt ili teža bolest člana uže obitelji kao i druge nepredviđene okolnosti zbog kojih pristupnik ne može pristupiti polaganju stručnog ispita.

O opravdanosti razloga za odustajanje od stručnog ispita, a na zahtjev pristupnika, odlučuje predsjednik Povjerenstva. Ako pristupnik ne opravda odustanak od stručnog ispita ili ako ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

Iznimno, predsjednik Povjerenstva može prihvatiti razloge za odustanak od stručnog ispita i u roku kraćem od tri dana, ako se radi o posebnim okolnostima iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 16.

Program stručnog ispita sadrži sljedeće programske cjeline:

I. Detektivska djelatnost

II. Kriminalistika

III. Osnove kaznenog prava i kaznenog postupka

IV. Odredbe pojedinih propisa koji su povezani s obavljanjem detektivske djelatnosti.

Sadržaji programskih cjelina osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja.

Predsjednik Povjerenstva ispituje I. programsku cjelinu.

Program stručnog ispita tiskan je u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 3.).

Članak 17.

Pristupniku koji je položio stručni ispit, Povjerenstvo izdaje svjedodžbu.

Svjedodžba se izdaje na obrascu koji je nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 4.).

Članak 18.

Ministar unutarnjih poslova rješenjem utvrđuje iznos novčane naknade za provedbu stručnog ispita, iznos naknade predsjedniku, članovima i tajniku povjerenstva te njihovim zamjenicima.

Troškove polaganja stručnog ispita snosi pristupnik.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje detektivskih poslova (»Narodne novine« broj: 197/03.)

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-9521/2010.

Zagreb, 19. ožujka 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG 1.

SADRŽAJ VJEŽBENIČKE PRAKSE

Ovim se sadržajem utvrđuju poslovi i zadaće vježbeničke prakse koju obavljaju osobe – kandidati za obavljanje poslova privatnog detektiva.

Sadržaj vježbeničke prakse sastoji se od uvodnog dijela u kojem mentor vježbenika upoznaje sa:

– propisima koji reguliraju obavljanje detektivskih poslova i detektivske djelatnosti

– općim aktima pravne osobe /obrtnika za obavljanje detektivske djelatnosti

– sa sadržajem vježbeničke prakse i načinom polaganja stručnog ispita

– načinom vođenja evidencije tijekom vježbeničke prakse (dnevnik rada)

– načinom komuniciranja sa strankama

Sadržajem vježbeničke prakse utvrđeni su poslovi na koje mentor raspoređuje vježbenika i skrbi za njihovo obavljanje;

– prisustvuje razgovoru s naručiteljem detektivskih usluga

– obavlja uvid u ugovore sklopljene s naručiteljima detektivskih usluga

– analizira i sistematizira obavijesti i podatke koje je privatni detektiv prikupio u obavljanju ugovorenog posla

– pomaže u sastavljanju pismena kojima se dokumentiraju prikupljene obavijesti i podaci

– pomaže u vođenju zbirki podataka

– obavlja dostavu pismena u sudbenom, upravnom i drugim postupcima

PRILOG 2

Obrazac

(Format 15x10 cm)

(Vanjska strana korica)

VJEŽBENIČKA KNJIŽICA
za obavljanje poslova privatnog detektiva

(1. strana)

Broj osobne iskaznice
______________________
______________________

(vlastoručni potpis)

____________________________________________

(Ime i prezime)

____________________________________________

(nadnevak i mjesto rođenja)

____________________________________________

(nadnevak diplomiranja i naziv učilišta)

Ime i prezime mentora, vrsta i stupanj stručne spreme

____________________________________________

____________________________________________

____________________________

Odgovorna osoba trgovačkog društva /

Vlasnik obrta

M.P.

(2. strana lijevo)

Naziv i sjedište Trajanje

pravne osobe ili obrta praktičnog

rada

od _______

do_______

_____________________________________

OPIS POSLOVA

Mentor:

_________________________

(potpis)

(3 strana desno)

Provjeravanje uspjeha

_____________________________________________

Vježbenik je praktično riješio ove zadaće:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Vježbenik je odgovorio na ova pitanja:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Opisna ocjena uspjeha:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Mentor:

__ (potpis)_________________

(strana 4) (strana 5)

Bilješke mentora:

Vježbenik je/nije ispunio uvjete za polaganje stručnog ispita

Mentor:

__________

(potpis)

PRILOG 3.

PROGRAM POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Program polaganja stručnog ispita za obavljanje detektivskih poslova sastoji se od četiri osnovne programske cjeline:

I

Detektivska djelatnost

II

Kriminalistika

III

Osnove kaznenog prava i kaznenog postupka

IV

Odredbe pojedinih propisa koji su povezani s obavljanjem detektivske djelatnosti

I

DETEKTIVSKA DJELATNOST

I.1.

Uvjeti za obavljanje detektivske djelatnosti

I.2.

Uvjeti za obavljanje detektivskih poslova

I.3.

Prava i dužnosti privatnog detektiva

I.4.

Detektivska iskaznica

I.5.

Zaštita tajnosti podataka

I.5.1.

Stupnjevi tajnosti klasificiranih podataka

I.5.2.

Pristup klasificiranim podacima

I.5.5.

Dužnost čuvanja tajnosti klasificiranog podatka

II

KRIMINALISTIKA

II.1.

Kriminalistička tehnika

II.1.1.

Identifikacija osoba

II.1.2.

Sredstva identifikacije

II.1.2.1.

Identifikacija putem osobnih podataka

II.1.2.2.

Fotografija kao sredstvo identifikacije

II.1.3.

Daktiloskopija kao sredstvo identifikacije

II.1.4.

Tragovi i vještačenje tragova

II.2.

Kriminalistička taktika:

II.2.1.

Osnovni pojmovi i načela kriminalističke taktike

II.2.2

Traganje za osobama i predmetima

II.2.3.

Kriminalistička vještačenja

II.3.

Kriminalistička metodika

II.3.1.

Krvni delikti s posljedicom smrti

II.3.2.

Imovinski delikti

II.3.3.

Falsifikati

III.

OSNOVE KAZNENOG PRAVA I KAZNENOG
POSTUPKA

III.1.

Opći dio kaznenog materijalnog prava

III.1.1.

Načelo zakonitosti

III.1.2.

Mjesto, vrijeme i način počinjenja kaznenog djela

III.1.3.

Razlozi isključenja protupravnosti kaznenog djela

III.1.4.

Kaznena odgovornost

III.1.5.

Vrste kazni

III.1.6.

Rehabilitacija

III.2.

Posebni dio kaznenog materijalnog prava

III.2.1.

Kaznena djela protiv života i tijela

III.2.2.

Kaznena djela protiv imovine

III.2.3.

Kaznena djela protiv Republike Hrvatske

III.2.4.

Kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom

III.2.5.

Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa

III.2.6.

Kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja

III.2.7.

Kaznena djela protiv časti i ugleda

III.3.

Osnove kazneno-procesnog (postupovnog) prava

III.3.1.

Temeljna načela kaznenog postupka

III.3.2.

Stvarna i mjesna nadležnost sudova

III.3.3.

Stranke u kaznenom postupku

III.3.4.

Izvidi kaznenih djela

III.3.5.

Dokazne radnje

IV.

ODREDBE POJEDINIH PROPISA KOJI SU POVEZANI S OBAVLJANJEM DETEKTIVSKIH POSLOVA

IV.1.

Ustavno ustrojstvo

IV.1.1.

Temeljne slobode i prava čovjeka i građanina

IV.1.2.

Ustrojstvo državne vlasti

IV.1.3.

Ustavni sud Republike Hrvatske

IV.2.

Sustav državne uprave

IV.2.1.

Poslovi državne uprave

IV.2.2.

Ustrojstvo državne uprave

IV.2.2.1.

Ministarstva

IV.2.2.2.

Državne upravne organizacije

IV.2.2.3.

Uredi državne uprave

IV.2.3.

Odnosi tijela državne uprave i građana

IV.3.

Upravni postupak

IV.3.1.

Temeljna načela

IV.3.2.

Stranka i njezino zastupanje

IV.3.3.

Dostava

IV.3.4.

Rokovi

IV.4.

Uredsko poslovanje

IV.4.1.

Akti u uredskom poslovanju

IV.4.2.

Upisnik predmeta upravnog postupka

IV.4.3. 

Urudžbeni zapisnik

IV.4.4. 

Čuvanje (arhiviranje) akata

PRILOG 4.

SVJEDODŽBA

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Broj:

Zagreb, -------------------------------------------------

Na temelju članka 17. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (»Narodne novine« br: ) izdaje se

SVJEDODŽBA

_____________________

(ime i prezime)

rođen-a ___________________________ ____________

(dan, mjesec, godina, mjesto i općina) (država)

polagao-la je dana ___ stručni ispit o osposobljenosti za obavljanje detektivskih poslova iz članka 4. stavka 1. Zakona o privatnim detektivima(»Narodne novine«, br. 24/09) pred Ispitnim povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Ispitno povjerenstvo ocjenjuje da je kandidat položio-la ispit.

PREDSJEDNIK
ISPITNOG POVJERENSTVA