Pravilnik o prostorno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost

NN 37/2010 (26.3.2010.), Pravilnik o prostorno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

949

Na temelju članka 34. stavka 1. podstavka 3. Zakona o privatnim detektivima (»Narodne novine« broj 24/09.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNO-TEHNIČKIM UVJETIMA ZA POSLOVNI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DETEKTIVSKA DJELATNOST

Članak 1.

Poslovni prostor pravne osobe i obrtnika koji obavljaju detektivsku djelatnost (u daljnjem tekstu: poslovni prostor) mora biti opremljen na način primjeren ugledu i značaju detektivske djelatnosti.

Članak 2.

Poslovni prostor mora imati najmanje dvije prostorije (radna soba i čekaonica) i sanitarni čvor (WC). Ukupna površina poslovnog prostora ne smije biti manja od 30 m2.

Radna soba privatnog detektiva mora biti vizualno odvojena i zvučno izolirana od čekaonice.

Prostorije poslovnoga prostora moraju biti čiste, uredne i opskrbljene uređajima i sredstvima za dojavu i gašenje požara, sukladno općim propisima o zaštiti od požara.

Članak 3.

Radi smještaja i čuvanja predmeta u radu i propisanih upisnika, poslovni prostor mora imati vatrootporne ormare, čija otpornost na vatru iznosi najmanje pola sata ili vatrootpornu prostoriju čiji zidovi, podovi, stropovi i otvori imaju otpornost na vatru od najmanje jednog sata.

Otpornost na vatru ormara iz stavka 1. ovog članka dokazuje se atestom izdanim od ovlaštene ustanove u Republici Hrvatskoj, dok otpornost na vatru prostorije utvrđuje nadležni inspektor zaštite od požara, na temelju nacrta prostorije, očevida i atesta vatrootpornosti vrata.

Ormari iz stavka 1. ovog članka moraju imati sigurnosne mehaničke ili numeričke brave, koje jamče sigurnost pohranjenih predmeta i upisnika.

Članak 4.

U poslovnom prostoru mora se nalaziti telefon i telefaks.

Članak 5.

Načelnik policijske uprave imenuje povjerenstvo koje utvrđuje postojanje prostorno-tehničkih uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine dva službenika nadležne policijske uprave, od kojih je jedan inspektor za nadzor nad obavljanjem zaštitarske i detektivske djelatnosti, a drugi inspektor zaštite od požara.

Članak 6.

Povjerenstvo iz članka 5. ovog Pravilnika, na temelju priloženih pisanih dokaza i neposrednim očevidom poslovnog prostora i tehničke opremljenosti, utvrđuje ispunjavanje prostorno-tehničkih uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, o čemu sastavlja zapisnik.

Članak 7.

Pravna osoba i obrtnik koji obavljaju detektivsku djelatnost, dužni su o promjeni poslovnog prostora obavijestiti nadležnu policijsku upravu, najkasnije u roku od sedam dana od dana promjene poslovnog prostora.

Pravna osoba i obrtnik iz stavka 1. ovog članka, ne smiju započeti obavljati detektivsku djelatnost u novom poslovnom prostoru za kojeg nije utvrđeno postojanje prostorno-tehničkih uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja zaštitarska i detektivska djelatnost (»Narodne novine« broj: 40/97., 107/02., 29/05. i 86/08.), a koje se odnose na poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-9523/2010.

Zagreb, 19. ožujka 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.