Pravilnik o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva

NN 37/2010 (26.3.2010.), Pravilnik o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

950

Na temelju članka 34. stavka 1. podstavka 2. Zakona o privatnim detektivima (»Narodne novine« broj 24/09.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I IZGLEDU DETEKTIVSKE ISKAZNICE PRIVATNOG DETEKTIVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, izgled i način izdavanja detektivske iskaznice privatnog detektiva (u daljnjem tekstu: iskaznica).

Članak 2.

Obrazac iskaznice pravokutnog je oblika, veličine 85 mm x 55 mm, s naizmjence utisnutim grbom Republike Hrvatske i slovima »RH«.

Obrazac iskaznice zaštićuje se prozirnim plastičnim termičkim laminatom, na kojemu je utisnut okrugli žig s grbom Republike Hrvatske i slova »Republika Hrvatska«.

Obrazac iskaznice se nosi u kožnome povezu, trostrukog pregiba. Dimenzija svakog pregiba je 70 x 100 mm.

Članak 3.

Obrazac iskaznice je plavo-ljubičaste boje i na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu, grb Republike Hrvatske, tiskan u izvornim bojama;

– u gornjem desnom dijelu, tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«;

– ispod teksta »REPUBLIKA HRVATSKA«, tekst »DETEKTIVSKA ISKAZNICA«;

– prostor za upis imena i prezimena privatnog detektiva;

– ispod prostora za upis imena i prezimena, tekst »PRIVATNI DETEKTIV«;

– u donjem lijevom kutu ispod grba RH, mjesto za sliku, izmjere 30 mm x 35 mm;

– prostor za upis serijskog broja iskaznice.

Na poleđini obrasca iskaznice tiskan je tekst o ovlastima privatnog detektiva koji glasi:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je obavljati poslove propisane člankom 9. i 10. Zakona o privatnim detektivima te drugim podzakonskim propisima, koje je na temelju ovlasti iz tog Zakona donio ministar unutarnjih poslova.

Privatni detektiv je pri obavljanju detektivskih poslova ovlašten držati i nositi vatreno oružje sukladno odredbama Zakona o oružju.«

Poleđina Obrasca sadrži i prostor za upis datuma izdavanja, mjesto za potpis službene osobe i pečat.

Članak 4.

Zahtjev za izdavanje detektivske iskaznice privatnog detektiva podnosi se policijskoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta odnosno boravišta podnositelja zahtjeva.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće dokaze:

– dokaz o radnom odnosu

– dvije fotografije veličine 30 mm x 35 mm;

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi;

– dokaz o podmirenju troškova izdavanja detektivske iskaznice privatnog detektiva.

Službena osoba u policijskog upravi će po službenoj dužnosti izvršiti uvid u rješenje kojim je podnositelju zahtjeva izdano dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva, te u sudski odnosno obrtni registar.

Ministar unutarnjih poslova utvrđuje visinu troškova izdavanja iskaznice iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Privatni detektiv smije koristiti iskaznicu samo u obavljanju detektivskih poslova.

Članak 5.

Nadležna policijska uprava vodi evidencije o izdanim, oduzetim, nestalim ili izgubljenim, zamijenjenim i vraćenim iskaznicama.

Evidencije iz stavka 1. ovog članka vode se u kartoteci i na sustavu za elektroničku obradu podataka.

Članak 6.

Privatni detektiv je dužan zamijeniti dotrajalu ili oštećenu iskaznicu, iskaznicu na kojoj slika više ne odgovara izgledu osobe ili ako iz bilo kojega drugog razloga više ne služi svrsi.

U slučaju nestanka, gubitka ili krađe iskaznice, privatni detektiv je dužan pisanom izjavom o tome bez odgode izvijestiti nadležnu policijsku upravu.

Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena, otuđena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Trošak objave u »Narodnim novinama« snosi osoba koja je podnijela zahtjev za izdavanje nove iskaznice.

Članak 7.

Obrazac iskaznice privatnog detektiva tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1.).

Članak 8.

Iskaznice privatnog detektiva koje su izdane prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do 30. lipnja 2010. godine, do kada su ih privatni detektivi dužni zamijeniti novim iskaznicama propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o detektivskoj iskaznici (»Narodne novine« broj: 119/97., 149/02. i 86/08.).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-9522/2010.

Zagreb, 19. ožujka 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac detektivske iskaznice (plavo-ljubičaste boje)