Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natejcanja klasa: UP/I 030-02/2008-01/78, urbroj: 580-02-09-65-32 od 23. prosinca 2009.

NN 37/2010 (26.3.2010.), Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natejcanja klasa: UP/I 030-02/2008-01/78, urbroj: 580-02-09-65-32 od 23. prosinca 2009.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

961

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 9., 34. i 35. stavka 1. točke 2., 5. i 8., te članka 57. točke 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), u upravnom postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma pokrenutom po službenoj dužnosti protiv poduzetnika: EKI INŽINJERING, d.o.o., sa sjedištem u Puli, Matetića Ronjgova 2, kojeg zastupa Marijana Cinkopan, direktor, ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-
-POSLOVNIM ZGRADAMA, društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Puli, Kovačićeva 8, kojeg zastupa Marijan Kanižaj, direktor, STAMBENI INŽENJERING d.o.o., sa sjedištem u Puli, Istarska 13, kojeg zastupa Klaudio Ferlin, direktor i KANY d.o.o., sa sjedištem u Puli, Castropola 52, kojeg zastupa Tomislav Kani, direktor, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 30. sjednice, održane 23. prosinca 2009., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da su sljedeći poduzetnici:

1. EKI INŽINJERING, d.o.o., sa sjedištem u Puli, Matetića Ronjgova 2,

2. ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Puli, Kovačićeva 8,

3. STAMBENI INŽENJERING d.o.o., sa sjedištem u Puli, Istarska 13. i

4. KANY d.o.o., sa sjedištem u Puli, Castropola 52,

potpisnici Odluke koju su donijeli u Puli 15. svibnja 2008., a koja je stupila na snagu 1. lipnja 2008., kojom su izravno utvrdili visinu naknade za pružanje usluga upravljanja stambenim zgradama, na način da su odredili istovjetno povećanje naknade za redovito održavanje i minimalnu naknadu upravitelja bez obzira na način njenog obračuna, čime su sklopili zabranjeni sporazum, u smislu članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, koji za cilj ima ograničavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu pružanja usluga upravljanja stambenim zgradama na području Grada Pule, te su time na tom tržištu ograničili tržišno natjecanje u razdoblju od 1. lipnja 2008. do dana donošenja ovoga rješenja.

II. Zabranjeni sporazum iz točke I. izreke ovoga rješenja, ništav je, ex lege, u smislu članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

III. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. PRETHODNO ISPITIVANJE STANJA NA MJERODAVNOM TRŽIŠTU

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 8. prosinca 2008. podnesak udruge »POTROŠAČ« – DRUŠTVO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA ISTRE, sa sjedištem u Puli, Keršovanijeva 27 (dalje: POTROŠAČ ISTRA), kojim se, na temelju članka 124. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96; dalje: ZUP), inicira od strane Agencije pokretanje postupka po službenoj dužnosti ocjene sukladnosti sporazuma upravitelja stambenih zgrada u Puli o povećanju njihovih naknada s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN), radi utvrđenja je li riječ o zabranjenom sporazumu iz članka 9. ZZTN, a na temelju članka 41. stavka 1. i članka 46. ZZTN.

U rečenom podnesku udruge POTROŠAČ ISTRA u bitnome je navedeno kako je udruzi POTROŠAČ ISTRA upućeno više pritužbi vezano uz usklađeno podizanje cijena naknada poduzetnika EKI INŽINJERING, d.o.o., sa sjedištem u Puli, Matetića Ronjgova 2, kojeg zastupa Marijana Cinkopan, direktor (dalje: EKI INŽINJERING d.o.o.), ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA, društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Puli, Kovačićeva 8, kojeg zastupa Marijan Kanižaj, direktor (dalje: ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o.), STAMBENI INŽENJERING d.o.o., sa sjedištem u Puli, Istarska 13 kojeg zastupa Klaudio Ferlin, direktor (dalje: STAMBENI INŽENJERING d.o.o.) i KANY d.o.o., sa sjedištem u Puli, Castropola 52, kojeg zastupa Tomislav Kani, direktor, (dalje: KANY d.o.o.).

U privitku podneska Agenciji je dostavljena preslika Odluke od 15. svibnja 2008. koju su u Puli donijeli i čiji su potpisnici rečeni poduzetnici, a na temelju koje se naknada upravitelja za redovito održavanje povećava za 20 posto, s time da minimalna naknada upravitelja, bez obzira na način obračuna (m2, kn/prostor ili postotak %) ne može biti manja od 0,40 kn po kvadratnom metru, odnosno 24,00 kn za prostor. U Odluci je navedeno da stupa na snagu 1. lipnja 2008. i da se od tog datuma počinje primjenjivati.

Sukladno odredbi članka 9. stavka 1. točke 1. ZZTN, zabranjeni su sporazumi između poduzetnika, ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prešutni dogovori, usklađeno djelovanje, odluke udruženja poduzetnika koji kao cilj ili posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a naročito oni kojima se izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski uvjeti.

Člankom 9. stavkom 2. ZZTN uređeno je da su sporazumi iz članka 9. stavka 1. ZZTN zabranjeni, osim ako se ne mogu skupno ili pojedinačno izuzeti od te zabrane u smislu članka 10. ZZTN.

Naime, bilo kakav dogovor o jedinstvenoj cijeni izravnih konkurenata predstavlja indiciju da bi mogla biti riječ o zabranjenom sporazumu poduzetnika koji za cilj ili posljedicu ima sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu.

Na temelju odredbe članka 127. stavka 1. ZUP ako se prava i obveze stranaka temelje na istom ili sličnom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi, i ako je tijelo koje vodi postupak u pogledu svih predmeta stvarno nadležno, može se pokrenuti i voditi jedan postupak i onda kada se radi o pravima i obvezama više stranaka.

Budući da je u konkretnom slučaju riječ o pravima i obvezama više stranaka koja se temelje na istom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi, a da je za donošenje meritorne odluke radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma, prema odredbama ZZTN, stvarno nadležna Agencija, imajući u vidu ekonomičnost upravnog postupka, u smislu članka 13. ZUP, sukladno odredbi članka 127. stavka 1. i 3. ZUP, Agencija je 30. prosinca 2008., donijela zaključak klase: UP/I 030-02/2008-01/78, urbroja: 580-02-08-65-2, o pokretanju i vođenju jedinstvenog postupka protiv poduzetnika: EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., STAMBENI INŽENJERING d.o.o. i KANY d.o.o.

S obzirom da su bili ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma, Agencija je 30. prosinca 2008., po službenoj dužnosti, na temelju članka 41. stavka 1. i članka 46. ZZTN, a vezano uz članak 9. stavak 1. točku 1. ZZTN, donijela zaključak klase: UP/I 030-02/2008-01/03, urbroja: 580-02-08-65-3, kojim je pokrenula postupak ocjene sukladnosti predmetne Odluke s odredbama ZZTN radi utvrđenja je li riječ o zabranjenom sporazumu iz članka 9. ZZTN protiv sljedećih poduzetnika: EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., STAMBENI INŽENJERING d.o.o. i KANY d.o.o. Navedeni zaključci doneseni su sukladno odluci Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 5. sjednice, održane 30. prosinca 2008.

2. POSEBNI ISPITNI POSTUPAK UTVRĐIVANJA SPRJEČAVANJA, OGRANIČAVANJA ILI NARUŠAVANJA TRŽIŠNOG NATJECANJA SKLAPANJEM ZABRANJENOG SPORAZUMA

Zaključkom o pokretanju postupka, klase: UP/I 030-02/2008-01/78, urbroja: 580-02-08-65-3, od 30. prosinca 2008., Agencija je poduzetnicima, na temelju članka 46. stavka 2. točke 3. ZZTN i članka 48. stavka 1. točke 1. i stavka 3. ZZTN, naložila dostavu potrebnih obavijesti, odnosno relevantnih podataka i dokumentacije, i to: izvornika ili ovjerene preslike Odluke 15. svibnja 2008. o povećanju naknade upravitelja stambenih zgrada u Puli, presliku proizvoljno odabranog ugovora i/ili aneksa ugovora o upravljanju, koji je sklopljen sa suvlasnicima stambenih zgrada, a kojim je s 1. lipnjem 2008. povećana naknada upravitelja stambenih zgrada, presliku temeljnog godišnjeg financijskog izvještaja za 2007. godinu, podatak o prihodu koji je ostvaren od djelatnosti pružanja usluge upravljanja stambenim zgradama u 2006. i 2007. godini, očitovanje o strukturi naknade upravitelja stambenih zgrada, podatke o izračunu naknade upravitelja stambenih zgrada odnosno cijene usluge upravljanja stambenim zgradama, uz navođenje strukture troškova i drugih elemenata vezanih uz poslovanje upravitelja stambenih zgrada koji čine navedenu cijenu te detaljno obrazloženje takvog izračuna, podatke o tvrtkama i adresama pet najvećih dobavljača proizvoda i usluga potrebnih za obavljanje djelatnosti upravljanja stambenim zgradama, a na koje se zatražena kalkulacija odnosi, podatke o vlasničkoj strukturi poduzetnika, očitovanje o postojanju ugovorne, kapitalne i/ili personalne povezanosti s drugim poduzetnicima koji obavljaju djelatnost upravljanja stambenim zgradama, podatak o točnom datumu posljednje promjene visine naknade upravitelja stambenih zgrada, nastale prije 1. lipnja 2008., kao i o datumu njene primjene, uz navođenje iznosa te naknade, podatak o iznosu naknade upravitelja stambenih zgrada od 1. lipnja 2008., podatak o trenutno važećoj naknadi upravitelja stambenih zgrada, podatke o tvrtkama i adresama poduzetnika koji obavljaju djelatnost pružanja usluge upravljanja stambenim zgradama na području Grada Pule.

1. Poduzetnik KANY d.o.o. se podneskom od 22. siječnja 2009., u bitnome očitovao da sporna Odluka nema značaj koji joj se pridaje, a niti se tako određena minimalna cijena u stvarnosti primjenjuje, jer svaki upravitelj može samostalno donijeti odluku o svojoj najmanjoj cijeni. Sukladno dostavljenom očitovanju, nakon potpisivanja Odluke naknada upravljanja stambenim zgradama tog poduzetnika iznosi od 16,00 do 27,00 kuna po posebnom dijelu zgrade. U privitku podneska od 22. siječnja 2009. rečeni poduzetnik dostavio je sljedeću dokumentaciju:

– presliku »Ugovora br. 01/2003-170 o upravljanju-poslovanju stambenom zgradom iz naslova«, kojega je 1. veljače 2003. sklopio s većinskim vlasnicima zgrade Verudela 16, Pula. Na temelju članka 2. rečenog Ugovora mjesečna naknada upravitelja utvrđena je u iznosu od 25,00 kuna po posebnom dijelu zgrade, te za zgradu mjesečno iznosi 750,00 kuna,

– presliku »Prve dopune ugovoru o upravljanju-poslovanju stambenom zgradom Puljska 5, Fažana, broj: 01/2003-171«, od 6. prosinca 2007. Na temelju članka 2. rečene dopune ugovora, mjesečna naknada Upravitelju utvrđena u iznosu od 25,00 kuna po posebnom dijelu zgrade te naknada za zgradu mjesečno iznosi 125,00 kuna,

– preslika »Ugovora br. 01/2008-230 o upravljanju-poslovanju stambenom zgradom iz naslova« kojega je rečeni poduzetnik sklopio od 2. srpnja 2008. s predstavnikom suvlasnika stambene zgrade Selo 21 b, Premantura. Na temelju članka 2. rečenog Ugovora, mjesečna naknada upravitelja za obavljanje poslova redovitog upravljanja zgradom utvrđena je u iznosu od 18,00 kuna po posebnom dijelu zgrade, te za poslove obračuna troškova pogona zgrade iznosi 2,00 kune po posebnom dijelu zgrade.

2. Poduzetnik ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o. se u podnesku od 20. siječnja 2009., u bitnome očitovao da sporna odluka nije imala za cilj ograničavanje tržišnog natjecanja, već jedino nastojanje da se korisnici njihovih usluga ne dovode u bitno nejednak položaj za istovrsne usluge te da su upravo korisnici usluga inicirali donošenje takve odluke. Sukladno dostavljenom očitovanju, sporna odluka nije zaživjela jer nije imala za to pravnu snagu, tako da je se nisu pridržavali niti njeni potpisnici, te da nije prouzročila bilo kakav stvarni učinak na tržištu, budući da su usklađenja cijene usluga tog poduzetnika donijeta autonomno, prije donošenja sporne odluke. Uz to, ističe se da je taj poduzetnik već 1. kolovoza 2007. donio odluku o povećanju naknade za rad upravitelja za poslove održavanja kojom je ista povećana na iznos od 0,40 kuna po m2 stambene površine, te da su se na temelju te odluke usklađivali ugovori o upravljanju stambenim zgradama. Pored spomenute odluke navedeni poduzetnik je u privitku podneska od 20. siječnja 2009. Agenciji, između ostaloga, dostavio i:

– presliku »Ugovora o upravljanju stambenom zgradom u Puli, Monvidalska ulica 26«, kojega je 11. prosinca 2006. sklopio sa suvlasnicima posebnih dijelova stambene zgrade u Puli, Monvidalska 26. U članku 14. tog Ugovora uređeno je da naknada za rad upravitelja iznosi 0,20 kn po m2 stambene površine, a da će se visina naknade korigirati u tijeku godine u postotku koji odgovara promjeni prosječne mjesečne plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske kada se ona promijeni za više od 3 posto, a u svakoj sljedećoj godini za promjenu plaća u prethodnoj godini,

– presliku »Anexa Ugovoru o upravljanju stambenom zgradom u Puli, Monvidalska ulica 26«, kojega je sklopio 1. kolovoza 2007. sa suvlasnicima posebnih dijelova stambene zgrade u Puli, Monvidalska 26. Na temelju članka 2. Aneksa ugovorne strane izmjenjuju »Ugovor o upravljanju stambenom zgradom u Puli, Monvidalska ulica 26« u članku 14. tako da naknada za rad upravitelja iznosi 0,40 kn po jednom m2 stambene površine,

– presliku »Ugovora o upravljanju stambenom zgradom u Puli, Naselje Velog Jože 12«, kojega je 7. srpnja 2006. sklopio sa suvlasnicima posebnih dijelova stambene zgrade u Puli, Naselje Velog Jože 12. Na temelju odredbe članka 14. rečenog Ugovora naknada za rad upravitelja iznosi 0,20 kn po m2 stambene površine, a njena visina korigirat će se u tijeku godine u postotku koji odgovara promjeni prosječne mjesečne plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske kada se ona promijeni za više od 3 posto, a u svakoj sljedećoj godini za promjenu plaća u prethodnoj godini,

– presliku »Ugovora o upravljanju stambenom zgradom u Puli, Monvidalska 28«, kojega je 6. rujna 2007. sklopio sa suvlasnicima posebnih dijelova stambene zgrade u Puli, Monvidalska 28. Na temelju članka 14. rečenog Ugovora naknada za rad upravitelja iznosi 0,40 kn po m2 stambene površine, a visina naknade će se korigirati u tijeku godine u postotku koji odgovara promjeni prosječne mjesečne plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske kada se ona promijeni za više od 3 posto, a u svakoj sljedećoj godini za promjenu plaća u prethodnoj godini.

3. Poduzetnik EKI INŽINJERING d.o.o. se u podnesku od 19. siječnja 2009., u bitnome očitovao da predmetna Odluka nije obvezujuća i nije uvjet za zaključenje novih ugovora o upravljanju, što je, kako smatra, vidljivo iz ugovora sklopljenih nakon 1. lipnja 2008. u kojima je ugovorena manja naknada nego je to određeno odlukom od 15. svibnja 2008. Prosječno povećanje njegove naknade nakon 1. lipnja 2008. iznosi 15,9 posto. Kao dokaz svojim očitovanjima rečeni je poduzetnik u privitku podneska dostavio:

– presliku »Ugovora o upravljanju zgradom«, kojeg je 19. lipnja 2008. sklopio sa suvlasnicima posebnih dijelova stambene zgrade u Puli, Benussijeva 2 a. Na temelju članka 14. Ugovora, naknada upravitelja za redovno održavanje obračunava se mjesečno za svaki pojedini prostor 20 posto od zaračunate pričuve zgrade, a visina naknade korigirat će se u tijeku godine u postotku koji odgovara povećanju prosječne mjesečne plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske kada se ona promijeni za više od 3 posto, a u svakoj narednoj godini, za promjenu plaća u prethodnoj godini, uz obračun propisanog poreza. Mjesečna naknada upravitelja iznosit će 20 posto od sredstava zajedničke pričuve stambene zgrade obračunate za jedan mjesec;

– presliku »Ugovora o upravljanju zgradom«, kojeg je rečeni poduzetnik sklopio 8. srpnja 2008. sa suvlasnicima posebnih dijelova stambene zgrade u Puli, Mutvoranska 3. Sukladno članku 14. naknada upravitelja za redovno održavanje obračunava se mjesečno za svaki pojedini prostor 20 posto od zaračunate pričuve zgrade. Visina naknade korigirat će se u tijeku godine u postotku koji odgovara povećanju prosječne mjesečne plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske kada se ona promijeni za više od 3 posto, a u svakoj narednoj godini, za promjenu plaća u prethodnoj godini, uz obračun propisanog poreza. Mjesečna naknada upravitelja iznosit će najmanje 20 posto od sredstava zajedničke pričuve stambene zgrade obračunate za jedan mjesec;

– presliku »Ugovora o upravljanju zgradom«, kojega je rečeni poduzetnik 12. kolovoza 2008. sklopio sa suvlasnicima posebnih dijelova stambene zgrade u Puli, Županska 28. Na temelju članka 14. rečenog ugovora, naknada upravitelja za redovno održavanje obračunava se mjesečno i iznosi po posebnom dijelu 22 kn mjesečno. Visina naknade korigirat će se u tijeku godine u postotku koji odgovara povećanju prosječne mjesečne plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske kada se ona promijeni za više od 3 posto, a u svakoj narednoj godini, za promjenu plaća u prethodnoj godini, uz obračun propisanog poreza;

– presliku »Ugovora o upravljanju zgradom«, kojega je rečeni poduzetnik 25. studenoga 2008. sklopio sa suvlasnicima posebnih dijelova stambene zgrade u Puli, Vitezićeva 26. Sukladno članku 14. rečenog Ugovora, naknada upravitelja za redovno održavanje obračunava se mjesečno i iznosi po posebnom dijelu 22,00 kn mjesečno. Visina naknade korigirat će se u tijeku godine u postotku koji odgovara promjeni prosječne mjesečne plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske kada se ona promijeni za više od 3 posto, a u svakoj narednoj godini, za promjenu plaća u prethodnoj godini, uz obračun propisanog poreza.

4. Poduzetnik STAMBENI INŽENJERING d.o.o. se u podnesku od 22. siječnja 2009., u bitnome očitovao da Odluka od 15. svibnja 2008. nije imala nikakav učinak jer je taj poduzetnik samostalno donio odluku o povećanju cijena svojih usluga i to na temelju određenog članka Ugovora o upravljanju i kriterijima, vezano u rast plaća u prethodnoj godini odnosno o promjeni potrošačkih cijena, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku. U prilog tvrdnji da sporna odluka nije primijenjena poduzetnik navodi da je povećanje njegovih usluga nakon 1. lipnja 2008. godine iznosilo 16,42 posto. Nadalje, u prilog tvrdnji da sporna Odluka nema učinak navodi visinu naknade koja je određena u ugovorima koje je Agenciji dostavio u privitku podneska, i to:

– presliku »Ugovora o upravljanju stambenom zgradom«, kojega je rečeni poduzetnik sklopio 26. rujna 2008. sa većinskim vlasnikom-suvlasnicima stambene zgrade u Puli, Japodska 66/c. Na temelju članka 17. rečenog Ugovora, naknada Upravitelju za poslove redovitog održavanja stambene zgrade iznosi 24 posto od utvrđene vrijednosti pričuve po većinskom vlasniku-suvlasniku, a visina naknade korigirat će se tijekom godine u postotku koji odgovara promjeni prosječne plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, a u svakoj sljedećoj godini za postotak promjene plaća u prethodnoj godini;

– presliku »Ugovora o upravljanju stambenom zgradom«, kojega je rečeni poduzetnik sklopio 2. prosinca 2008. sa suvlasnicima stambene zgrade u Puli, Gortanova 24. Na temelju članka 17. naknada upravitelju za poslove redovitog održavanja stambene zgrade iznosi 612,00 kuna, a visina naknade korigirat će se tijekom godine u postotku koji odgovara promjeni prosječne plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, a u svakoj sljedećoj godini za postotak promjene plaća u prethodnoj godini, odnosno podataka o indeksima potrošačkih cijena – cijena usluga u prethodnoj godini.

Nadalje, poduzetnik STAMBENI INŽENJERING d.o.o. navodi da sporna odluka nije imala za cilj ograničavanje tržišnog natjecanja, jer se taj poduzetnik nije pridržavao te odluke. Istaknuo je da sporna odluka nije prouzročila nikakav stvarni učinak na tržištu što potvrđuju i prijelazi stambenih zgrada između upravitelja, potpisnika Odluke od 15. svibnja 2008., te je kao dokaz te tvrdnje Agenciji dostavio dopise koje je taj poduzetnik uputio odnosno primio od poduzetnika EKI-INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o. i KANY d.o.o., a kojima se uređuje prijelaz zgrada između tih poduzetnika.

2.1. Propisi primijenjeni tijekom postupka pred Agencijom

Agencija je u predmetnoj upravnoj stvari primijenila odredbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), odredbe Uredbe o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu), Uredbu o skupnom izuzeću sporazuma između poduzetnika koji djeluju na istoj razini proizvodnje odnosno distribucije (»Narodne novine«, broj 158/04; dalje: Uredba o horizontalnim sporazumima), Uredbu o sporazumima male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o sporazumima male vrijednosti), te odredbe Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 106/93) kojim se uređuju pitanja provedbe upravnog postupka pred Agencijom u dijelu koji nije propisan odredbama ZZTN kao posebnog zakona.

Sukladno odredbi članka 35. stavka 3. ZZTN, pri ocjeni predmetnog sporazuma, Agencija je podredno i na odgovarajući način primjenjivala kriterije iz pravne stečevine EZ. Naime, člankom 35. stavkom 3. ZZTN propisano je da Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja u ocjeni svih oblika sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja koji mogu utjecati na trgovinu između Republike Hrvatske i EZ, u skladu s člankom 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EZ i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori«, broj 14/01; dalje: SSP), primjenjuje na odgovarajući način kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u EZ.

Člankom 70. stavkom 2. SSP, koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., određuje se da će se svako ponašanje suprotno pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u Zajednici, posebice članka 81., 82. i 86. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, a koji su stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona o izmjenama i dopunama Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o uspostavi Europske zajednice postali članci 101., 102. i 106.

Cjelokupna pravna stečevina EZ (acquis communautaire) koju čine primarno i sekundarno zakonodavstvo EZ, ali i sudska praksa, prvenstveno Suda pravde EZ je važan interpretativni instrument za primjenu hrvatskih propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, u slučaju pravnih praznina ili dvojbi u tumačenju tih propisa.

Stoga je Agencija izvršila uvid i u kriterije iz pravne stečevine EZ, i to: Obavijesti Europske komisije – Upute o primjeni članka 81. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na sporazume o horizontalnoj suradnji, od 6. siječnja 2001. (Službeni list C 003) i Priopćenje Europske komisije – Obavijest – Smjernice za primjenu članka 81. stavka 3. Ugovora o osnivanju EZ, od 27. travnja 2004., a iste su prevedene na hrvatski jezik i nalaze se na internetskim stranicama Agencije (www.aztn.hr, tržišno natjecanje/Uredbe Vlade Republike Hrvatske i pravna stečevina EZ i upute i smjernice Agencije).

Nadalje, Agencija je izvršila uvid u odluke Europske komisije i to u predmetima: »Vitamins«, OJ 2003 L6/1 i »Sodium Gluconate« broj T-329/01, te u europsku sudsku praksu i to u predmetima ICI v. Commission, (1992) ECR II-1021, SCA Holding vs. Comission, 1998 EC II-1373, Petrofina vs. Commission, 1991, ECR-II-1087, Acerinox v. Commission, 2001, ECR II-3859. Navedene odluke, odnosno presude nalaze se na internetskoj stranici: www.eur-lex.europa.eu.

2.2. Relevantne odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Agencija je izvršila uvid i u posebne propise koji uređuju djelatnost upravljanja stambenim zgradama, i to: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96; 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,146/08, 38/09 i 153/09; dalje: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima), te Uredbu o održavanju zgrada (»Narodne novine«, broj 64/97; dalje: Uredba o održavanju zgrada).

Sukladno odredbama članka 378. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, suvlasnici nekretnine dužni su poslove upravljanja nekretninom povjeriti upravitelju u skladu s ugovorom kojega s tim upraviteljem sklapaju. Upravitelj može biti fizička ili pravna osoba upisana za obavljanje tih poslova. Upravitelj upravlja nekretninom u ime i za račun suvlasnika u granicama ovlasti utvrđenih ugovorom te raspolaže sredstvima zajedničke pričuve.

Prema članku 379. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, upravitelj je dužan: brinuti se da se zajednički dijelovi nekretnine održavaju u graditeljskom i funkcionalnom stanju, nužnom za normalno korištenje, obavljati povremeni i godišnji pregled nekretnine i o tome sačiniti zapisnik, utvrditi visinu sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik, raspoređivati i druge troškove nekretnine na suvlasnike, naplaćivati dugovanja te redovno podmirivati te troškove prema trećima, sukladno sredstvima kojima raspolaže, obavještavati suvlasnike na prikladan način o obavljenim poslovima, obavljati i druge poslove u skladu s obvezama preuzetim ugovorom o upravljanju, položiti svakom suvlasniku uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini i staviti mu na prikladan način na uvid isprave na kojima se temelji, i to najkasnije do 30. lipnja svake godine, izraditi pregled predviđenih poslova za održavanje i poboljšice, kao i predvidivih troškova i opterećenja u narednoj kalendarskoj godini (godišnji program) ili za višegodišnje razdoblje, te to na prikladan način objaviti u kući najkasnije do isteka tekuće kalendarske godine, prikupiti više ponuda za poslove održavanja koji se ponavljaju u razmacima duljim od jedne godine kao i za veće radove radi poboljšice.

Sukladno odredbama članka 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, sredstva zajedničke pričuve suvlasnici su dužni uplaćivati na račun koji će u tu svrhu otvoriti, prema utvrđenom godišnjem, odnosno višegodišnjem programu. Sredstva zajedničke pričuve suvlasnici su dužni uplaćivati najmanje u visini koja odgovara 0,54 posto vrijednosti njihova posebnoga dijela, godišnje. Navedena sredstva su suvlasnici dužni uplaćivati mjesečno.

Prema odredbi članka 2. Uredbe o održavanju zgrada, sredstva zajedničke pričuve se koriste za pokriće troškova:

– redovitog održavanja i poboljšavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

– hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

– nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

– osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva,

– zamjene postojećih i ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

– otplate zajma za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade,

– poslovanja upravitelja zgrade.

Upravitelj raspolaže sredstvima zajedničke pričuve, pod uvjetima i u granicama utvrđenim ugovorom kojeg upravitelj sklapa sa suvlasnicima.

3. USMENA RASPRAVA

Agencija je, sukladno odredbi članka 54. stavka 2. ZZTN, dana 27. studenoga 2009. održala usmenu raspravu. Usmena rasprava održana je radi davanja mogućnosti strankama koje sudjeluju u postupku da se izjasne o bitnim činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja.

Pozivi za usmenu raspravu upućeni su svim strankama u predmetnom postupku.

Na usmenoj raspravi održanoj 27. studenoga 2009. bile su prisutne sve pozvane stranke.

Poduzetnika KANY d.o.o. je na usmenoj raspravi uz gosp. Tomislava Kanija, zastupala gđa Brankica Kulić, zamjenica direktora, po punomoći gosp. Tomislava Kanija, koja je, sukladno zaključku s usmene rasprave, naknadno dostavljena Agenciji u podnesku od 30. studenoga 2009.

Na rečenoj usmenoj raspravi poduzetnika EKI INŽINJERING d.o.o. je umjesto pozvane gđe Marijane Cinkopan, direktorice u tom poduzetniku, zastupala gđa Smiljana Božac, prokuristica. Uvidom u sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, utvrđeno je da je gđa Smiljana Božac ovlaštena samostalno i pojedinačno zastupati rečenog poduzetnika.

Iz zapisnika s usmene rasprave održane 27. studenoga 2009., u bitnome, proizlazi da su sve stranke sudjelovale na neformalnom sastanku održanom u Puli na kojem je donesena predmetna Odluka od 15. svibnja 2008. Rečena Odluka nije mijenjana do donošenja Odluke od 2. veljače 2009., kojom je Odluka od 15. svibnja 2008. u cijelosti stavljena izvan snage.

Sve stranke, odnosno poduzetnici: EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., STAMBENI INŽENJERING d.o.o. i KANY d.o.o. su članovi UDRUGE UPRAVITELJ, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 1 (dalje: Udruga Upravitelj). Poduzetnik EKI INŽINJERING d.o.o. je i član HRVATSKE UDRUGE UPRAVITELJA ZGRADA, sa sjedištem u Zagrebu, Srebrnjak 55.

Na usmenoj raspravi je od svih stranaka, između ostaloga, zatraženo da navedu razloge zbog kojih su potpisale Odluku od 15. svibnja 2008.

Gosp. Marijan Kanižaj je za poduzetnika ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., izjavio da je sastanak u Puli bio nastavak savjetovanja s Brijuna kojeg je organizirala Udruga Upravitelj, a na kojem je bilo riječi da bi se trebala utvrditi cit. »minimalna norma« koju bi trebali imali upravitelji za upravljanje stambenim zgradama i da je zbog toga poduzetnik ULJANIK potpisao tu odluku.

Gosp. Klaudio Ferlin je za poduzetnika STAMBENI INŽENJERING d.o.o. izjavio da je odluku o potpisivanju Odluke od 15. svibnja 2008. godine, donio na neformalnom sastanku održanom u Puli, na kojem su komentirane teme vezane uz upravljanje, a do kojeg je došlo nakon savjetovanja upravitelja održanog na Brijunima, kojeg je organizirala Udruga Upravitelj.

Gosp. Tomislav Kani je za poduzetnika KANY d.o.o. izjavio da je Odluka od 15. svibnja 2008. bila pokušaj da se pronađe neki normativ odnosno da se usklade naknade upravitelja bez pokušaja da se druge upravitelje istisne iz tržišta, s obzirom da ne postoji nikakva regulativa vezana uz naknadu upravitelja.

Gosp. Smiljana Božac je za poduzetnika EKI INŽINJERING d.o.o. izjavila da je to učinjeno zbog solidarnosti s ostalim upraviteljima.

Navedenim strankama, koje su se tijekom postupka očitovale da su zbog povećanih cijena morale povećati cijenu svojih usluga, postavljen i upit zbog čega su smatrale da sve one trebaju povećati naknadu na iznos koji je određen Odlukom od 15. svibnja 2008.

Gđa Smiljana Božac je za poduzetnika EKI INŽINJERING d.o.o. izjavila da je razlog tomu što pružaju jednaku razinu kvalitete usluge.

Gosp. Klaudio Ferlin je za STAMBENI INŽENJERING d.o.o. izjavio da minimalni iznos naknade koji je definiran u Odluci od 15. svibnja 2008. zaista ne bi trebao biti manji zbog toga što troškovi upravljanja navedena četiri upravitelja takvi da ne bi pozitivno poslovali s cijenom manjom od navedene u toj Odluci.

Gđa Brankica Kulić je za poduzetnika KANY d.o.o. izjavila da jedna od cijena definirana u Odluci, i to 24,00 kn za prostor, odgovara troškovima poslovanja poduzetnika KANY d.o.o., te da, s obzirom na troškove tog poduzetnika, navedena cijena osigurava pozitivno poslovanje.

Gosp. Marijan Kanižaj je za poduzetnika ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o. izjavio da je razlog tomu taj što navedena četiri upravitelja pružaju istu kvalitetu usluge.

Na upit voditeljice postupka o tome jesu li od promjene cijena, sukladno Odluci od 15. svibnja 2008., pa do dana održavanja usmene rasprave i mijenjali cijene svojih usluga, poduzetnici EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., STAMBENI INŽENJERING d.o.o. i KANY d.o.o. su izjavili da nisu.

3.1. Podnesci poduzetnika priloženi zapisniku s usmene rasprave

Poduzetnik KANY d.o.o. je zapisniku s usmene rasprave 27. studenoga 2009. priložio podnesak kojim je dopunio svoje očitovanje o poduzetnicima koji obavljaju djelatnost pružanja usluga upravljanja stambenim zgradama na području Grada Pule, a koje je Agenciji dostavio u podnesku od 22. siječnja 2009.

Poduzetnik ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o. je zapisniku s usmene rasprave 27. studenoga 2009., između ostalog, priložio strukturu ukupnih rashoda poslovanja u 2007.

Poduzetnik EKI INŽENJERING d.o.o. je zapisniku s usmene rasprave 27. studenoga 2009., priložio preslike raskida ugovora o upravljanju stambenim zgradama d.o.o., kojima se tom poduzetniku otkazuje upravljanje, te presliku Odluke od 2. veljače 2009. kojom se Odluka od 15. svibnja 2008. stavlja izvan snage. Uz to je priložio popis upravitelja na području Pule i okolice, kojima proširuje svoje očitovanje iz podneska od 19. siječnja 2009.

Poduzetnik STAMBENI INŽENJERING d.o.o. se u podnesku od 26. studenoga 2009., kojeg je Agenciji priložio zapisniku s usmene rasprave 27. studenoga 2009., između ostaloga, dostavio: izvornik Odluke od 2. veljače 2009. kojom se Odluka od 15. svibnja 2008. stavlja izvan snage, presliku ovjerenog primjerka za zgradu Gortanova 14, koji je prethodno već dostavljen Agenciji, presliku Ugovora o upravljanju apartmanskom zgradom, sklopljenog 1. lipnja 2005. između rečenog poduzetnika i suvlasnika zgrade u općini Marčana, apartmansko naselje Duga uvala, objekt Mirta 1 i Mirta 2, na temelju kojeg naknada za poslove redovitog održavanja zgrade iznosi 30 kn po apartmanu, presliku Ugovora o upravljanju stambenom zgradom sklopljenog 18. veljače 2008. između rečenog poduzetnika i suvlasnika zgrade u Puli, Držićeva 3, na temelju kojega naknada upravitelja za poslove redovitog održavanja stambene zgrade iznosi 20 posto od utvrđene po suvlasnicima vrijednosti minimalne pričuve (1,53), presliku Ugovora o upravljanju stambenom zgradom sklopljenog 8. rujna 2009. između rečenog poduzetnika i suvlasnika stambene zgrade u Puli, Medulinska cesta 15/C, 15/D i 15/E, na temelju kojega naknada upravitelja za poslove redovitog održavanja stambene zgrade iznosi 20 posto od vrijednosti minimalne pričuve, presliku Ugovora o upravljanju stambenom zgradom sklopljenog 26. lipnja 2009. između rečenog poduzetnika i suvlasnika stambene zgrade u Puli, Kochova 15, i Odluke suvlasnika od 23. lipnja 2009. iz koje je razvidno da su suvlasnici raskinuli ugovor s upraviteljem EKI-INŽINJERING d.o.o. i donijeli odluku da se zaključi ugovor s poduzetnikom STAMBENI INŽENJERING d.o.o.

4. STRANKE U POSTUPKU

4.1. EKI inžinjering d.o.o.

Poduzetnik EKI INŽINJERING d.o.o. upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS 040087314. Rečeni je poduzetnik registriran za velik broj djelatnosti, između ostalog i za: građevinarstvo, trgovinu na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, nadzor nad gradnjom, poslovanje nekretninama, čišćenje svih vrsta objekata, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem i knjigovodstvene i računovodstvene poslove.

4.2. Uljanik upravljanje stambeno-poslovnim zgradama d.o.o.

Poduzetnik ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o. upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS 130003363. Rečeni je poduzetnik registriran za veliki broj djelatnosti, između ostalog i za: održavanje i upravljanje zgradama, poslovanje nekretninama: stvaranje novih nekretnina i prodaju nekretnina, kupnju i prodaju vlastitih nekretnina, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, agencija za promet nekretninama, upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru, projektiranje, gradnju i stručni nadzor, inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti i izradu i izvedbu projekata iz područja građevinarstva.

4.3. Stambeni inženjering d.o.o.

Poduzetnik STAMBENI INŽENJERING d.o.o. upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS 040106956. Rečeni je poduzetnik registriran za veliki broj djelatnosti, između ostalog i za: građevinarstvo, trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, poslovanje nekretninama, izradu nacrta (projektiranje) objekata i nadzor nad gradnjom, inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti, knjigovodstvene usluge i izvođenje investicijskih radova u inozemstvu.

4.4. Kany d.o.o.

Poduzetnik KANY d.o.o. upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS 040025105. Rečeni je poduzetnik registriran za veliki broj djelatnosti, između ostalog i za: građevinarstvo, trgovinu na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, ugostiteljstvo, projektiranje zgrada i nadzor nad gradnjom, poslovanje nekretninama, poslove zastupanja i poslovne usluge kod prodaje nekretnina i zastupanje domaćih i stranih, pravnih i fizičkih osoba u zemlji i inozemstvu.

5. MJERODAVNO TRŽIŠTE

Prema odredbama članka 3. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište utvrđuje se, u smislu članka 7. ZZTN, kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području, a svrha utvrđivanja mjerodavnog tržišta je određivanje proizvoda s kojima se poduzetnici tržišno natječu, te područja na kojem se natječu.

Sukladno članku 4. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište se utvrđuje na način da se utvrdi njegova proizvodna dimenzija (mjerodavno tržište u proizvodnom smislu) i zemljopisna dimenzija (mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu).

Sukladno članku 5. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi, s obzirom na njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe (zamjenski proizvodi, odnosno supstituti).

Budući da poduzetnici EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., STAMBENI INŽENJERING d.o.o. i KANY d.o.o., između ostalih djelatnosti, obavljaju poslove pružanja usluga upravljanja stambenim zgradama, u smislu članka 5., te članka 7., 8., 9. i 10. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u proizvodnom smislu utvrđeno je kao:

– tržište pružanja usluga upravljanja stambenim zgradama.

Člankom 6. stavkom 1. Uredbe o mjerodavnom tržištu određeno je da mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu obuhvaća cjelokupan ili dio teritorija Republike Hrvatske, na kojem se tržišni takmaci natječu u prodaji i/ili nabavi proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uvjetima koji to tržište bitno razlikuje od susjednih tržišta.

Budući da rečeni poduzetnici pružaju usluge upravljanja stambenim zgradama na području Grada Pule, mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu, u smislu članka 7., stavka 1. ZZTN, članka 3. i članka 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu utvrđeno je kao:

– područje Grada Pule.

S obzirom da je Agencija inicijativu za pokretanje postupka po službenoj dužnosti u ovom predmetu zaprimila u 2008. godini od strane udruge »POTROŠAČ« – DRUŠTVO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA ISTRE, odnosno da je predmetna Odluka donesena u 2008., kao mjerodavna godina u ovom postupku u smislu članka 13. stavka 3. Uredbe o mjerodavnom tržištu utvrđena 2007. kao godina koja prethodi donošenju predmetne Odluke.

5.1. Analiza mjerodavnog tržišta

Poduzetnici, upravitelji stambenih zgrada, ostvarujući prihode od pružanja usluga upravljanja stambenim zgradama, prisutni su na mjerodavnom tržištu. Prihodi od upravljanja stambenim zgradama i ukupni prihodi rečenih poduzetnika prikazani su u tablici 1.

Tablica 1. PRIHODI OD UPRAVLJANJA STAMBENIM ZGRADAMA I UKUPNI PRIHODI OSTVARENI U 2006. I MJERODAVNOJ 2007. GODINI (U KUNAMA BEZ PDV-a)

GODINA

PODUZETNIK

PRIHODI OD UPRAVLJANJA ZGRADAMA

UKUPNI PRIHODI

2006.

EKI INŽINJERING d.o.o.

[…]

[…]

ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o.

[…]

[…]

STAMBENI INŽENJERING d.o.o.

[…]

[…]

KANY d.o.o.

[…]

[…]

mjerodavna 2007.

EKI INŽINJERING d.o.o.

[…]

[…]

ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o.

[…]

[…]

STAMBENI INŽENJERING d.o.o.

[…]

[…]

KANY d.o.o.

[…]

[…]

Izvor: podnesci poduzetnika

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Sukladno očitovanjima poduzetnika KANY d.o.o. iz podneska od 22. siječnja 2009., EKI INŽENJERING d.o.o. iz podneska od 19. siječnja 2009., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o. iz podneska od 20. siječnja 2009. i STAMBENI INŽENJERING d.o.o. iz podneska od 22. siječnja 2009., na mjerodavnom tržištu sudjeluju i sljedeći poduzetnici: Castrum Pula 97 d.o.o., Pula, Splitska 7, Forum d.o.o., Pula, Grožnjanska 22, Moderna d.o.o., Pula, Radićeva 16, Euro Style d.o.o., Pula, Serliov prilaz 1, Portarol d.o.o., Vodnjan, Trgovačka 3, Geoservis d.o.o., Pula, Akvilejski prilaz 2, LABIN STAN d.o.o., Labin, Učka 4, Rubini d.o.o., Rovinj, Obala Aldo Rismondo 18.

Agencija je od navedenih poduzetnika koji su konkurenti poduzetnika protiv kojih je pokrenut predmetni postupak, na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. i stavka 3. ZZTN« dopisima od 3. rujna 2009. zatražila očitovanja i podatke o ukupnim prihodima i prihodima od obavljanja djelatnosti upravljanja stambenim zgradama ostvarenim u 2007. i 2008. godini, podatke o iznosu naknade za upravljanje stambenim zgradama u 2007. i 2008. godini, te podatke o iznosu naknade koju trenutno primjenjuju. Također, zatraženo je i očitovanje o tome jesu li rečeni poduzetnici tijekom 2007. i 2008. godine mijenjali iznos naknade za upravljanje stambenim zgradama. Agencija je navedene podatke zatražila sa svrhom utvrđivanja stanja na mjerodavnom tržištu.

Podneskom od 14. rujna 2009. poduzetnik RUBINI d.o.o. se očitovao da se nalazi u vlasništvu Grada Rovinja, te da ne pruža usluge upravljanja stambenim zgradama na području Grada Pule. Također je naveo da iznos naknade nije mijenjao tijekom 2007. i 2008. godine, te je naveo njezin iznos.

Poduzetnik LABIN STAN d.o.o. se podneskom od 14. rujna 2009. očitovao da ne pruža usluge upravljanja stambenim zgradama na području grada Pule, nego na području grada Labina, te općina: Raša, Sveta Nedjelja i Kršan, te da ima samo jednu zgradu na upravljanju na području općine Barban.

Poduzetnik GEOSERVIS d.o.o. se podneskom od 16. rujna 2009. očitovao da za pružanje usluga upravljanja zgradama i to samo zgrade u Puli, ulica Akvilejski prilaz 2 nije naplaćivao, ni obračunavao nikakvu naknadu niti je ostvaren nikakav prihod od te djelatnosti, te da je upravljao zgradom bez ikakve naknade zaključno sa 1. lipnjem 2007. Rečeni poduzetnik se očitovao da usluge upravljanja zgradama nije obavljao nigdje drugdje.

Poduzetnik FORUM d.o.o. je u podnesku od 21. rujna 2009., Agenciji dostavio zatražene podatke te se očitovao da u 2009. više ne obavlja djelatnost upravljanja stambenim zgradama.

Poduzetnik EUROSTYLE d.o.o. je u podnesku kojeg je Agencija zaprimila 28. listopada 2009. Agenciji dostavio zatražene podatke.

Poduzetnik CASTRUM PULA 97 d.o.o. je u podnesku od 30. rujna 2009. Agenciji dostavio zatražene podatke.

Poduzetnik PORTAROL d.o.o. je u podnesku od 28. rujna 2009., Agenciji dostavio zatražene podatke.

Poduzetnik MODERNA d.o.o. Agenciji nije dostavio zatražene podatke. Naime, Agencija je rečenom poduzetniku uputila dopis 17. rujna 2009., 1. listopada 2009. te 13. listopada 2009. Sukladno obavijesti HP – Hrvatske pošte d.d., rečeni je poduzetnik obaviješten o dospijeću pošiljke, međutim istu nije preuzeo. Stoga je Agencija, u smislu članka 96. stavka 2. ZUP, rečeno pismeno stavila na oglasnu ploču Agencije 25. studenoga 2009. U smislu članka 96. stavka 3. ZUP protekom roka od osam dana od dana pribijanja pismena na oglasnu ploču, dostava se smatra izvršenom.

Na temelju očitovanja dostavljenih Agenciji od strane upravitelja protiv kojih je Agencija pokrenula postupak, kao i njihovih konkurenata, utvrđeno je da su na mjerodavnom tržištu u mjerodavnoj 2007. godini, pored poduzetnika protiv kojih je pokrenut postupak, sudjelovali poduzetnici: CASTRUM PULA 97 d.o.o., FORUM d.o.o., EURO STYLE d.o.o. i PORTAROL d.o.o.

5.2. Tržišni udjeli na mjerodavnom tržištu

Na temelju podataka o ostvarenim prihodima od obavljanja djelatnosti upravljanja stambenim zgradama u mjerodavnoj 2007. godini Agencija je procijenila tržišne udjele poduzetnika upravitelja na mjerodavnom tržištu. Procijenjeni tržišni udjeli prikazani su u tablici 2.

Tablica 2. PROCIJENJENI TRŽIŠNI UDJELI PODUZETNIKA NA MJERODAVNOM TRŽIŠTU OSTVARENI U 2007. GODINI

PODUZETNICI PROTIV KOJIH JE POKRENUT POSTUPAK

PRIHODI OD UPRAVLJANJA ZGRADAMA U 2007.

TRŽIŠNI UDJEL U 2007. (u %)

EKI INŽINJERING d.o.o.

[…]

[20-30]

ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o.

[…]

[10-20]

STAMBENI INŽENJERING d.o.o.

[…]

[10-20]

KANY d.o.o.

[…]

[10-20]

UKUPNO:

[…]

[60-70]

KONKURENTI

CASTRUM ‘97 d.o.o.

[…]

[20-30]

FORUM d.o.o.

[…]

[0-5]

MODERNA d.o.o.

-

-

EURO STYLE d.o.o.

[…]

[0-5]

PORTAROL d.o.o.

[…]

[5-10]

UKUPNO:

[…]

[30-40]

SVEUKUPNO:

[…]

100

Izvor: podnesci poduzetnika

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Budući da poduzetnik MODERNA d.o.o. nije Agenciji dostavio zatražene podatke, Agencija nije mogla utvrditi je li rečeni poduzetnik sudjelovao na mjerodavnom tržištu.

Poduzetnik KANY d.o.o. je podneskom kojeg je Agenciji dostavio na zapisnik usmene rasprave od 27. studenoga 2009., dopunio svoje očitovanje o poduzetnicima koji obavljaju djelatnost pružanja usluga upravljanja stambenim zgradama na području grada Pule, a koje je Agenciji dostavio u podnesku od 22. siječnja 2009, navodeći poduzetnike TROKUTAN d.o.o., URBAN DESIGN M d.o.o., te MODUL PLUS d.o.o.

Poduzetnik EKI INŽINJERING d.o.o. je također zapisniku s usmene rasprave od 27. studenoga 2009. priložio popis upravitelja na području Pule i okolice, kojima proširuje svoje očitovanje iz podneska od 19. siječnja 2009., navodeći poduzetnika TROKUTAN d.o.o., URBAN DESIGN M d.o.o., te MODUL PLUS d.o.o.

Međutim, Agencija od rečenih poduzetnika nije zatražila podatke potrebne za izračun tržišnih udjela jer za donošenje odluke u ovom predmetu nisu bitni tržišni udjeli koje su sudionici sporazuma ostvarili na mjerodavnom tržištu.

S obzirom da su u tablici 2. navedeni procijenjeni tržišni udjeli, pri čemu je moguće da i neki drugi poduzetnici sudjeluju na mjerodavnom tržištu, podatke o tržišnim udjelima Agencija je koristila isključivo za potrebe stjecanja općeg saznanja o broju sudionika i njihovoj procijenjenoj tržišnoj snazi na mjerodavnom tržištu.

Sukladno prikupljenim podacima, prikazanim u tablici 2., razvidno je da poduzetnici protiv kojih je pokrenut postupak spadaju među veće upravitelje na mjerodavnom tržištu, te ostvaruju zajednički tržišni udjel na mjerodavnom tržištu koji vrlo vjerojatno iznosi više od 50 posto.

Agencija je od poduzetnika EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., STAMBENI INŽENJERING d.o.o. i KANY d.o.o. o zaključkom od 30. prosinca 2008. zatražila i očitovanje o strukturi (elementima) naknade upravitelja stambenih zgrada, te podatke o kalkulaciji (izračunu) naknade upravitelja stambenih zgrada odnosno cijene usluge upravljanja stambenim zgradama uz navođenje strukture troškova i drugih elemenata vezanih uz poslovanje upravitelja stambenih zgrada, a na koje se zatražena kalkulacija odnosi.

Podatke o strukturi i iznosu troškova poslovanja u mjerodavnoj 2007. godini Agenciji su dostavili poduzetnici EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o. i STAMBENI INŽENJERING d.o.o., dok je poduzetnik KANY d.o.o. dostavio samo podatke o iznosu troškova poslovanja.

Bez obzira što poduzetnik KANY d.o.o. nije dostavio podatke o strukturi troškova upravljanja zgradama, već samo podatke o ukupnom iznosu troškova upravljanja zgradama za 2007., iz prikazanih podataka je utvrđeno da navedena četiri poduzetnika – upravitelja stambenih zgrada protiv kojih je pokrenut predmetni postupak imaju različitu strukturu troškova poslovanja, te različit njihov ukupan iznos.

Ukupni troškovi poslovanja u mjerodavnoj 2007. godini kod poduzetnika STAMBENI INŽENJERING d.o.o. iznosili su […] kuna, a troškovi upravljanja zgradama […] kuna. Ukupni troškovi poslovanja u mjerodavnoj 2007. godini kod poduzetnika EKI INŽINJERING d.o.o. iznosili su […] kuna, a troškovi upravljanja zgradama […] kuna.

Poduzetnici ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o. i KANY d.o.o. ostvarili su ukupne troškove poslovanja u mjerodavnoj 2007. godini u iznosu od […] kuna, odnosno […] kuna, dok su istovremeno troškovi upravljanja zgradama kod ova dva poduzetnika iznosili […], odnosno […] kuna.

Rečena četiri poduzetnika su imali različitu strukturu troškova i ostvarili različite iznose troškova upravljanja stambenim zgradama, kao i različite iznose ukupnih troškova poslovanja. Jedan od razloga za navedeno je i činjenica što se popis pet najvećih dobavljača za rečene poduzetnike bitno razlikuje. Poduzetnici u svom poslovanju upravljanja stambenim zgradama dobavljaju materijale, usluge i sl. od različitih dobavljača, po različitim uvjetima odnosno cijenama, te posljedično imaju različite troškove poslovanja. Popis pet najvećih dobavljača poduzetnika EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., STAMBENI INŽENJERING d.o.o. i KANY d.o.o. prikazan je tablici 3.

Tablica 3. POPIS NAJVEĆIH DOBAVLJAČA PODUZETNIKA EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., STAMBENI INŽENJERING d.o.o. i KANY d.o.o.

PODUZETNIK

DOBAVLJAČI

EKI INŽINJERING d.o.o.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

STAMBENI INŽENJERING d.o.o.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

KANY d.o.o.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Izvor: podnesci poduzetnika

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Iz podataka prikazanih u tablici 3. razvidno je da rečene upravitelje stambenih zgrada opskrbljuju različiti dobavljači (za uredski materijal, telefon i dr.).

5.3. Podaci, odnosno očitovanja koje su rečeni poduzetnici dostavili vezano uz izračun naknade za pružanje usluga upravljanja stambenim zgradama

Iz dostavljenih očitovanja poduzetnika o načinu izračuna naknade upravitelja stambenih zgrada, za pružanje usluga upravljanja stambenim zgradama, razvidno je da dva upravitelja vrše izračun naknade prema posebnom dijelu stambene zgrade, odnosno po jednom stanu, treći upravitelj vrši izračun po kvadratnom metru stambenog prostora, dok je četvrti dostavio podatak o prosječnoj naknadi po jednoj zgradi.

Poduzetnik EKI INŽINJERING d.o.o. se u podnesku od 19. siječnja 2009. očitovao da mu prihodi po osnovi upravljanja stambenim zgradama čine [80 – 90] posto ukupnih prihoda, te je na temelju udjela prihoda od upravljanja zgradama u ukupnim prihodima izvršio raspored ukupnih troškova na troškove po osnovi upravljanja zgradama i na troškove po osnovi obavljanja drugih djelatnosti. Drugim riječima, kao ključ za raspored ukupnih troškova na pojedine djelatnosti, koristio je udjel prihoda ostvarenih od pojedine djelatnosti u ukupnim prihodima. Nadalje, taj poduzetnik izračun naknade vrši po posebnom dijelu, odnosno po stanu. Na temelju izračuna dostavljenog Agenciji, utvrđeno je da je u 2007. godini ostvarivao prihode po osnovi naknade upravitelja za upravljanje zgradama u iznosu od […] kune po jednom stanu mjesečno, dok su rashodi po osnovi upravljanja stambenim zgradama iznosili […] kuna po jednom stanu mjesečno. Stoga je EKI INŽINJERING d.o.o. djelatnost upravljanja stambenim zgradama u 2007. obavljao s dobitkom od oko […] kune po jednom stanu mjesečno.

Poduzetnik ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o. izračun naknade upravitelja vrši prema kvadratnom metru stambenog prostora. Prema izračunu kojeg je rečeni poduzetnik Agenciji dostavio u podnesku kojeg je priložio zapisniku s usmene rasprave od 27. studenoga 2009., utvrđeno je da su mu troškovi upravljanja stambenim zgradama u 2007. iznosili […] kn/m2 stambenog prostora mjesečno, a da su mu prihodi po osnovi naknade za upravljanje iznosili […] kn/m2 stambenog prostora mjesečno, što znači da je rečeni poduzetnik djelatnost upravljanja stambenim zgradama u 2007. godini obavljao s mjesečnim gubitkom od […] kn/m2 stambenog prostora. Nadalje, na temelju uračunatog povećanja troškova za plaće, te troškova najma poslovnog prostora naveo je da mjesečni troškovi upravljanja stambenim zgradama u 2008. godini iznose […] kune/m2 stambenog prostora.

Poduzetnik STAMBENI INŽENJERING d.o.o. je u podnesku od 22. siječnja 2009. dostavio podatke o prosječnoj naknadi upravitelja po jednoj zgradi, te podatke o prihodima i rashodima po osnovi upravljanja zgradama. Prema dostavljenim podacima, prihodi rečenog poduzetnika po osnovi naknade za upravljanje zgradama su u 2007. iznosili oko […] kuna, a troškovi po osnovi upravljanja zgradama […] kuna, tako da je STAMBENI INŽENJERING d.o.o. u 2007. ostvario dobit od obavljanja djelatnosti upravljanja zgradama u iznosu od oko […] kuna. Prosječna naknada po jednoj zgradi je mjesečno iznosila […] kuna.

Poduzetnik KANY d.o.o. izračun naknade upravitelja vrši prema posebnom dijelu, odnosno po jednom stanu. Iz izračuna dostavljenog u podnesku od 22. siječnja 2009., razvidno je da je u 2007. ostvario gubitak od djelatnosti upravljanja stambenim zgradama u iznosu od […] kune po jednom stanu mjesečno, jer su njegovi prihodi po osnovi naknade upravitelja iznosili […] kuna po jednom stanu mjesečno, dok su mu rashodi po osnovi upravljanja zgradama iznosili […] kuna po jednom stanu mjesečno. Nadalje, razvidno je da njegovi predviđeni troškovi upravljanja stambenim zgradama u 2008. godini iznose […] kuna po jednom stanu, odnosno da visina naknade od […] kune po jednom stanu rečenom poduzetniku osigurava obavljanje te djelatnosti s minimalnim dobitkom.

Rečeni poduzetnici su Agenciji dostavili podatke o iznosu naknade upravitelja prije 1. lipnja 2008., podatke o iznosu i povećanju naknade od 1. lipnja 2008. i podatke o trenutno važećoj naknadi, a isti su prikazani u tablici 4.

Tablica 4. PRIKAZ PODATAKA O NAKNADAMA PODUZETNIKA EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., STAMBENI INŽENJERING d.o.o. i KANY d.o.o.

PODUZETNIK

Iznos naknade do 31. svibnja 2008.

Iznos naknade od 1. lipnja 2008.

Iznos trenutno važeće naknade

EKI INŽINJERING d.o.o.

»Točan datum posljednje promjene visine naknade upravitelja nastale prije 1. lipnja 2008. god. je od 8. travnja 2008. koja se primjenjuje od 1. svibnja 2008. godine.« (Citat iz podneska od 19. siječnja 2009.)

»Podatak o iznosu naknade upravitelja do 1. lipnja 2008. god. iznosi prosječno 21,54 kn, a od 1. lipnja 2008. god. prosječno 24,91 kn po stanu mjesečno, što čini povećanje prosječne naknade upravitelja od 3,37 kn po stanu ili 15,9%.« (Citat iz podneska od 19. siječnja 2009.)

»Podatak o trenutno važećoj naknadi upravitelja stambenih zgrada nije propisan, ovisi poslovnoj politici vlasnika tvrtke upravitelja i cijenama troškova koje utječu na kalkulaciju cijene. Naša trenutna prosječna cijena opisana je u točki 11.« (Citat iz podneska od 19. siječnja 2009.)

ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o.

»Ističemo da je trgovačko društvo ULJANIK UPRAVLJANJE SZP d.o.o. Pula, na osnovu članka 14. stavak 2. ugovora o upravljanju stambenom zgradom, te objavljenim podacima o visini prosječne mjesečne plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske, dana 1. kolovoza 2007. godine donijelo odluku o povećanju naknade za rad upravitelja za poslove održavanja na iznos od 0,40 kn po jednom m2 stambene površine. Na osnovu te odluke počevši od 1. kolovoza 2007. godine vršena su usklađenja ugovora o upravljanju stambenim zgradama.« (Citat iz podneska od 20. siječnja 2009.)

»Sve promjene su uslijedile temeljem i nakon donošenja interne odluke od 1. kolovoza 2007. godine.« (Citat iz podneska od 20. siječnja 2009.)

»Sve promjene su uslijedile temeljem i nakon donošenja interne odluke od 1. kolovoza 2007. godine.« (Citat iz podneska od 20. siječnja 2009.)

STAMBENI INŽENJERING d.o.o.

»Posljednja promjena visine naknade bila je u travnju 2004. godine s primjenom od 01. svibnja 2004 godine. Rast naknade iznosio je 9,56%, a što je vidljivo iz prihoda od naknade u travnju 2004 god. […] kn, u svibnju 2004 god., nakon povećanja […] kn).« (Citat iz podneska od 22. siječnja 2009.)

»Iznosi naknade su različiti kako smo već napomenuli i ugovoreni su u % od utvrđene odnosno minimalne pričuve, u kn/m2 posebnog dijela, u fiksnom kunskom iznosu za cijelu stambenu zgradu i različiti su i unutar tih kategorija jer je način ugovaranja ovisan o veličini zgrade, broju uređaja, vrsti i obimu poslova, te procjeni stanja na tržištu s obzirom na druge ponuditelje itd.

Iznos ukupne naknade za V/2008 iznosio je […] kn.

Iznos ukupne naknade za VI/2008 iznosio je […] kn

znači povećanje od 16,42%.« (Citat iz podneska od 22. siječnja 2009.)

»Trenutno važeća naknada je ista kao u prilogu točke 11, odnosno ista kao u 06/2008 godine.« (Citat iz podneska od 22. siječnja 2009.)

KANY d.o.o.

»Dana 03.01.2005. donesena odluka, primjena odluke od 01. 01. 2005., iznos naknade 17,00 kuna po posebnom dijelu zgrade.« (Citat iz podneska od 22. siječnja 2009.

»Iznos naknade upravitelja Kany d.o.o. Pula od 01.06.2008. je od 14,00 do 25,00 kuna po posebnom dijelu zgrade. Točnije, prosječna naknada je iznosila 17,28 kuna po posebnom dijelu zgrade.« (Citat iz podneska od 22. siječnja 2009.

»Iznos trenutno važeće naknade upravitelja Kany d.o.o. Pula je od 16,00 do 27,00 kuna po posebnom dijelu zgrade. Točnije, prosječna trenutno važeća naknada je 22,41 kuna po posebnom dijelu zgrade.« (Citat iz podneska od 22. siječnja 2009.

Izvor: podnesci poduzetnika

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Spomenuta četiri poduzetnika su 15. svibnja 2008 u Puli donijeli Odluku kojom se naknada upravitelja za redovito održavanje povećava za 20 posto, a minimalna naknada upravitelja, bez obzira na način obračuna (m2, kn/prostor ili postotak %), ne može biti manja od 0,40 kuna/m2, odnosno 24,00 kuna/prostor. U Odluci od 15. svibnja 2008. navedeno je da ona stupa na snagu i primjenjuje se od 1. lipnja 2008. godine.

Analizirajući dostavljena očitovanja i podatke prikazane u tablici 4. te Odluku od 15. svibnja 2008. utvrđeno je sljedeće:

– Poduzetnik STAMBENI INŽENJERING d.o.o. je nakon donošenja Odluke povećao iznos ukupne naknade upravitelju za 16,42 posto, što približno odgovara povećanju od 20 posto iz Odluke;

– Poduzetnik EKI INŽINJERING d.o.o. je nakon donošenja Odluke povećao prosječnu naknadu upravitelju za 15,9 posto, odnosno povećao je prosječnu mjesečnu naknadu po stanu s 21,54 kune na 24,91 kunu, što u potpunosti odgovara minimalnom iznosu od 24 kune/prostoru iz Odluke;

– Poduzetnik ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o. je 1. kolovoza 2007. samostalno donio odluku o povećanju naknade upravitelju na 0,40 kn/m2 što u potpunosti odgovara minimalnom iznosu iz Odluke od 15. svibnja 2008., tako da temeljem iste nije morao vršiti korekciju naknade. Nakon 1. lipnja 2008. poduzetnik nije povećavao prosječnu naknadu od 0,40 kn/m2 i time se pridržavao Odluke od 15. svibnja 2008;

– Poduzetnik KANY d.o.o. je nakon donošenja sporne odluke povećao prosječnu naknadu sa 17,28 kuna po stanu, koliko je iznosila od 1. lipnja 2008., na 22,41. kuna po stanu, koliko trenutno iznosi. Također, poduzetnik je u podnesku od 22. siječnja 2009. naveo da ciljna mjesečna naknada po stanu u 2008. (mjesečna cijena upravljanja po posebnom dijelu u 2008.) za poslovanje s eventualnim dobitkom, a ne gubitkom treba iznositi 24,00 kuna po stanu, što u potpunosti odgovara minimalnom iznosu iz predmetne Odluke od 15. svibnja 2008.

6. ODLUKA OD 15. SVIBNJA 2008.

Poduzetnici EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., STAMBENI INŽENJERING d.o.o. i KANY d.o.o. su potpisnici Odluke koju su donijeli u Puli 15. svibnja 2008.

U uvodu navedene Odluke je određeno da je na temelju službeno objavljenih podataka Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o godišnjem postotku promjene plaća od 1998. do 2007. godine, rast iste iznosio 71,56 posto, a u razdoblju od 2003. do 2007. rast plaće je iznosio 29,96 posto, te da su na temelju podataka o indeksima potrošačkih cijena u razdoblju od 2004. do ožujka 2008. cijene usluga povećane za 15,20 posto, a u razdoblju od 2005. do ožujka 2008. za 12,40 posto. Budući da se ugovorom o upravljanju i (ili) međuvlasničkim ugovorom omogućava godišnja korekcija cijene naknade upravitelja prema navedenim statističkim podacima koordinacija upravitelja je donijela Odluku kojom se naknada upravitelja za redovito održavanje povećava za 20 posto, a minimalna naknada upravitelja, bez obzira na način obračuna (m2, kn/prostor ili postotak), ne može biti manja od 0,40 kuna (m2, odnosno 24,00 kune/prostor). Navedena odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1. lipnja 2008. godine.

Navedenom Odlukom su njeni potpisnici poduzetnici EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., STAMBENI INŽENJERING d.o.o. i KANY d.o.o. odredili istovjetan postotak povećanja cijene svojih usluga te odredili istovjetnu minimalnu cijenu za svoje usluge. Riječ je o horizontalnom sporazumu, odnosno o sporazumu sklopljenom između izravnih konkurenata, dakle između poduzetnika koji djeluju na istom mjerodavnom tržištu.

Sukladno odredbi članka 9. stavka 1. točke 1. ZZTN, zabranjeni su sporazumi između poduzetnika, ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prešutni dogovori, usklađeno djelovanje, odluke udruženja poduzetnika koji kao cilj ili posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a naročito oni kojima se izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski uvjeti.

Određeni sporazumi mogu biti izuzeti od opće zabrane iz članka 9. ZZTN. Naime, člankom 10. i člankom 11. ZZTN propisani su uvjeti za pojedinačno ili skupno izuzeće od primjene članka 9. ZZTN za određene vrste sporazuma koji sadrže određena ograničenja tržišnog natjecanja, ali pritom pridonose unaprjeđenju proizvodnje ili distribucije robe i/ili usluga, promicanju tehnološkog ili gospodarskog razvoja, te stoga potrošačima pružaju razmjernu korist. Međutim, takvim se sporazumima da bi mogli biti izuzeti ni u kojem slučaju poduzetnicima ne mogu nametati ograničenja koja nisu neophodna za postizanje prethodno navedenih uvjeta, odnosno ne smije se poduzetnicima omogućiti isključivanje znatnog dijela konkurencije s tržišta, za robe i/ili usluge koje su predmet sporazuma. Svi navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

Uvjeti za skupno izuzeće sporazuma pobliže su utvrđeni uredbama Vlade RH o skupnom izuzeću određenih vrsta sporazuma iz članka 11. ZZTN. Uredbom o skupnom izuzeću sporazuma između poduzetnika koji djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije propisani su uvjeti za skupno izuzeće horizontalnih sporazuma te ograničenja odnosno uvjeti koji takvi sporazumi ne smiju sadržavati i drugi uvjeti koji se moraju ispuniti za skupno izuzeće tih sporazuma od primjene članka 9. ZZTN koji uređuje zabranjene sporazume.

Sukladno članku 1. Uredbe o horizontalnim sporazumima, horizontalni sporazumi su oni koji su sklopljeni između dva ili više neovisnih poduzetnika koji djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije. Dakle, riječ je o sporazumima sklopljenim između izravnih konkurenata na mjerodavnom tržištu.

Prema članku 2. točki c) Uredbe o horizontalnim sporazumima, sporazumom se smatra ugovor, pojedina odredba ugovora, izričiti ili prešutni dogovor, usklađeno djelovanje, te odluke udruženja poduzetnika.

Navedena Uredba primjenjuje se posebno na sporazume o istraživanju i razvoju i sporazume o specijalizaciji, pod uvjetom da sudionici takvih sporazuma ispunjavaju sve propisane uvjete, a jedan od tih uvjeta je propisana zajednička visina tržišnog udjela, odnosno da ne sadrže propisane ograničavajuće odredbe. Ukoliko sporazumi udovoljavaju navedenome smatra se da ispunjavaju uvjete iz članka 10. ZZTN.

Međutim, odredbe članaka 11. stavka 1. točke d) i članka 12. stavka 1. točke a) Uredbe o horizontalnim sporazumima koje kao teško ograničenje tržišnog natjecanja propisuju dogovor o cijenama među konkurentima, mogu se, na odgovarajući način, primijeniti i na druge vrste horizontalnih sporazuma, pa tako i na predmetnu Odluku od 15. svibnja 2008.

Člankom 11. stavkom 1. točka d) i članka 12. stavka 1. točke a) Uredbe o horizontalnim sporazumima, dogovor o cijenama je utvrđen kao teško ograničenje tržišnog natjecanja. Na sporazume poduzetnika koji sadrže takvo teško ograničenje tržišnog natjecanja ne može se ni u kojem slučaju primijeniti skupno izuzeće od primjene odredbi članka 9. ZZTN.

Nadalje, članak 7. Uredbe o sporazumima male vrijednosti propisuje kao teško ograničenje tržišnog natjecanja i u sporazumima male vrijednosti koji su sklopljeni između tržišnih takmaca koji imaju neznatnu tržišnu snagu na mjerodavnom tržištu ona ograničenja koja izravno ili neizravno, samostalno ili zajedno sa ostalim čimbenicima pod kontrolom ugovornih strana imaju za cilj utvrđivanje cijena kod prodaje proizvoda trećim stranama.

U svezi s navedenim proizlazi da dogovor o cijenama između tržišnih takmaca predstavlja teško ograničenje tržišnog natjecanja, neovisno o tržišnoj snazi sudionika sporazuma, odnosno da je sklapanje takvih sporazuma zabranjeno svim poduzetnicima, neovisno o njihovom tržišnom udjelu na mjerodavnom tržištu, pa čak i poduzetnicima s neznatnim tržišnim udjelom, u smislu Uredbe o sporazumima male vrijednosti.

Ograničenja koja su propisana uredbama o skupnom izuzeću od primjene odredbi o zabranjenim sporazumima iz članka 9. ZZTN određenih kategorija sporazuma, kao teška ograničenja tržišnog natjecanja, odnosno ograničenja navedena u odgovarajućim smjernicama Europske komisije, koja služe kao interpretativni instrument za primjenu hrvatskih propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, u smislu članka 35. stavka 3. ZZTN, u slučaju pravnih praznina ili dvojbi pri tumačenju tih propisa, smatraju se ograničenjima prema cilju koja se ne mogu skupno, a u pravilu niti pojedinačno izuzeti od primjene članka 9. ZZTN koji uređuje zabranjene sporazume. Pod ograničenjima prema cilju za horizontalne sporazume (sklopljene između tržišnih takmaca) smatraju se: dogovaranje cijena, ograničenje količine proizvodnje ili prodaje i podjela tržišta ili kupaca.

S obzirom da predmetna Odluka od 15. svibnja 2008. predstavlja izričiti dogovor izravnih tržišnih takmaca o visini naknade za pružanje usluga upravljanja stambenim zgradama, odnosno dogovor o cijeni usluge četiri upravitelja stambenih zgrada s područja Grada Pule, takva Odluka nesporno ima za cilj ograničavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, odnosno sadrži teška ograničenja tržišnog natjecanja propisana prethodno navedenim uredbama, te kao takva ne ispunjava uvjete ni za skupno niti za pojedinačno izuzeće, u smislu članka 10. i 11. ZZTN.

Navedeno potvrđuju i kriteriji iz Priopćenja Europske komisije – Obavijest – Smjernice za primjenu članka 81. stavka 3. Ugovora koje uređuju da sporazumi koji za cilj imaju ograničavanje tržišnog natjecanja, ne mogu biti ni skupno niti pojedinačno izuzeti.

6.1. Odluka od 2. veljače 2009. kojom se Odluka od 15. svibnja 2008. stavlja izvan snage

Poduzetnici EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., STAMBENI INŽENJERING d.o.o. i KANY d.o.o. su 2. veljače 2009. u Puli donijeli Odluku kojom se Odluka od 15. svibnja 2008. u cijelosti stavlja izvan snage. Navedena Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 2. veljače 2009. Ovjerenu presliku navedene Odluke je, sukladno zaključku s usmene rasprave održane 27. studenoga 2009, Agenciji dostavio poduzetnik EKI INŽINJERING d.o.o. u privitku podneska kojeg je Agencija zaprimila 3. prosinca 2009. Izvornik navedene odluke je zapisniku s usmene rasprave održane 27. studenoga 2009. priložio poduzetnik STAMBENI INŽENJERING d.o.o.

7. KRITERIJI IZ PRAVNE STEČEVINE EZ

Sukladno članku 1. Obavijesti Europske komisije – Uputama o primjeni članka 81. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na sporazume o horizontalnoj suradnji, od 6. siječnja 2001. (dalje: Obavijest EK), suradnja je horizontalne prirode kada je do nje došlo sporazumom ili usklađenim djelovanjem između poduzetnika koji djeluju na istoj razini tržišta, najčešće između konkurenata.

Sukladno članku 2. Obavijesti EK horizontalna suradnja može dovesti do problema u konkurenciji kada se strane koje surađuju dogovore o cijenama ili proizvodnji, podjeli tržišta ili ukoliko takva suradnja omogućuje sudionicima da održe, steknu ili povećaju svoju tržišnu snagu, te na taj način dovede do negativnih tržišnih učinaka u pogledu cijena, proizvodnje, inovacija, te raznovrsnosti i kvalitete proizvoda.

Prema odredbama članaka 17. i 18. Obavijesti EK sporazumi o cijenama, ograničavanju proizvodnje te podjeli tržišta ili kupaca su sporazumi koji za cilj imaju ograničenje konkurencije. Za takve sporazume se smatra da imaju negativne učinke na tržište, te nije neophodno ispitivati njihove stvarne učinke na tržištu.

Sukladno članku 20. Priopćenja Europske komisije – Obavijesti – Smjernica za primjenu članka 81. stavka 3. Ugovora o osnivanju EZ, od 27. travnja 2004. (dalje: Smjernice EK), koje služe kao interpretativni instrument za primjenu članka 10. ZZTN, kada se utvrdi da sporazum ima za cilj sprječavanje, ograničavanje, ili narušavanje tržišnog natjecanja, nema potrebe uzimati u obzir i njegove konkretne učinke. U tom slučaju stvarni učinci sporazuma suprotni tržišnom natjecanju ne moraju doći do izražaja ako sporazum ima za cilj ograničiti tržišno natjecanje. Apsolutno zabranjena, teška ograničenja tržišnog natjecanja smatraju se ograničenjima prema cilju. Ograničenja prema cilju povećavaju cijene te smanjuju dobrobit potrošača, budući da potrošači moraju plaćati više cijene za robe i usluge.

Prema odredbama članka 21. Smjernica EK, ograničenja tržišnog natjecanja prema cilju jesu ona ograničenja koja po samoj svojoj prirodi imaju mogućnost ograničavanja tržišnog natjecanja. Navedena ograničenja imaju toliko visok mogući negativni učinak na tržišno natjecanje da je nepotrebno dokazivati njihove stvarne učinke na tržištu.

Sukladno članku 22. Smjernica EK, sadržaj sporazuma i objektivni ciljevi kojima sporazum teži relevantni su pri ocjeni ima li sporazum za cilj ograničavanje tržišnog natjecanja. Također način na koji se sporazum provodi može otkriti ograničenja prema cilju i ako formalni sporazum ne sadrži izričitu odredbu u tom smislu.

Prema članku 23. Smjernica EK, u slučaju horizontalnog sporazuma, o kakvom je u predmetnom postupku riječ, ograničenja tržišnog natjecanja prema cilju uključuju dogovaranje cijena ili drugih trgovinskih uvjeta i podjelu tržišta.

Izravno ili neizravno određivanje kupovne ili prodajne cijene, odnosno dogovori o cijenama između konkurenata, predstavljaju teška ograničenja tržišnog natjecanja, te su, u pravilu, takvi sporazumi zabranjeni jer se smatra da ne mogu imati pozitivne učinke na mjerodavnom tržištu.

U teoriji prava tržišnog natjecanja smatra se da svaki kontakt između konkurenata u svezi s njihovim poslovnim aktivnostima i ponašanjem na tržištu kao npr. utvrđivanje cijena, podjela tržišta, podjela potrošača (kupaca), utvrđivanje obujma prodaje, samo po sebi predstavlja rizik za tržišno natjecanje.

Uvidom u europsku sudsku praksu, utvrđeno je da se dogovor o ciljanim i minimalnim cijenama od strane konkurenata odnosno zajednički dogovor o iznosu na koji se cijene usklađuju i o vremenu povećanja cijena smatraju izrazito teškom povredom propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Sporazumi kojima se određuju ciljane ili minimalne cijene su jedan od oblika utvrđivanja cijena. Naime, takvi sporazumi omogućuju sudionicima sporazuma da predvide cijene, odnosno cjenovnu politiku svojih konkurenata, čime se nastoji onemogućiti nastanak tržišnih cijena i na taj način narušava, ograničava ili sprječava tržišno natjecanje. Naime, zabrana iz članka 81(1) Ugovora o EZ (odgovarajući članak 9. stavak 1. ZZTN) ne obuhvaća samo sporazume između tržišnih takmaca kojima se izravno utvrđuju fiksne prodajne ili veleprodajne cijene njihove robe i usluga. Tako su, između ostalog zabranjeni i sporazumi kojima se utvrđuju ciljane ili minimalne cijene, sporazumi o »preporučenim« cijenama i sporazumi o primjeni povećanja cijena. Naime, u predmetu ICI v. Commission, (1992) ECR II-1021, prvostupanjski sud je sporazum o ciljanoj cijeni ocijenio kao oblik sporazuma o utvrđivanju cijena zato što je imao isti antikompetitivni cilj kao i sporazum o utvrđivanju cijena, to jest ograničavao je stvaranje tržišnih cijena. Nadalje, u predmetu »Vitamins«, OJ 2003 L6/1 Europska komisija je utvrdila da su osam proizvođača vitamina bili sudionici osam zasebnih kartela kojima su dogovorili ciljane i minimalne cijene. Slično, u predmetu »Sodium Gluconate« broj T-329/01, Europska komisija je kaznila četiri poduzetnika zbog utvrđivanja minimalnih i ciljanih cijena na tržištu natrij glukonata.

Europski sud prvog stupnja je u predmetu SCA Holding vs. Comission iz 1998. godine utvrdio da se na kartelni sporazum, iako formalno raskinut, i dalje primjenjuju odredbe članka 81. Ugovora o EZ o zabranjenim sporazumima ukoliko isti proizvodi negativne učinke na tržišno natjecanje nakon što je raskinut (SCA Holding vs. Comission, 1998 EC II-1373, para. 95; Isto je utvrđeno i u slijedećim predmetima: Petrofina vs. Commission, 1991, ECR-II-1087, para. 212; Acerinox v. Commission, 2001, ECR II-3859, para. 63., a navedeno proizlazi i iz pravne književnosti: Van Bael & Bellis, »Competition Law of the European Community, Kluwer Law International, str. 43 – 44.).

8. ODLUKA VIJEĆA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je na temelju članaka 34. i 35. stavka 1. točke 2., 5. i 8. ZZTN, na 30. sjednici, održanoj 23. prosinca 2009., razmatralo navedeni predmet, odnosno izvršilo uvid u sve utvrđene relevantne činjenice i okolnosti, te nakon savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, donijelo odluku da su poduzetnici: EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., STAMBENI INŽENJERING d.o.o. i KANY d.o.o., svi sa sjedištem u Puli, potpisnici Odluke koju su donijeli u Puli 15. svibnja 2008., a koja je stupila na snagu 1. lipnja 2008., kojom su izravno utvrdili visinu naknade za pružanje usluga upravljanja stambenim zgradama, na način da su odredili istovjetno povećanje naknade za redovito održavanje i minimalnu naknadu upravitelja bez obzira na način njenog obračuna, čime su sklopili zabranjeni sporazum, u smislu članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, koji za cilj ima ograničavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu pružanja usluga upravljanja stambenim zgradama na području Grada Pule, te su time na tom tržištu ograničili tržišno natjecanje u razdoblju od 1. lipnja 2008. do dana donošenja ovoga rješenja.

Vijeće svoju odluku obrazlaže kako slijedi:

Iako Odluka od 15. svibnja 2008. formalno više nije na snazi, jer su njeni potpisnici donošenjem nove Odluke od 2. veljače 2009. prethodnu Odluku od 15. svibnja 2008. stavili počevši od 2. veljače 2009. izvan snage, postupanje poduzetnika EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., STAMBENI INŽENJERING d.o.o. i KANY d.o.o. je i nadalje usklađeno s njihovom Odlukom od 15. svibnja 2008. Naime, navedeni poduzetnici, koji su povećali cijene svojih usluga sukladno Odluci od 15. svibnja 2008., nisu promijenili cijene svojih usluga nakon donošenja nove Odluke od 2. veljače 2009. Stoga, iako Odluka od 15. svibnja 2008. više formalno nije na snazi, njeni učinci na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu i nadalje traju.

S obzirom da Odluka od 15. svibnja 2008. predstavlja izričiti dogovor izravnih tržišnih takmaca o visini naknade za pružanje usluga upravljanja stambenim zgradama, odnosno dogovor o cijeni usluge četiri upravitelja stambenih zgrada s područja Grada Pule, takva Odluka nesporno ima za cilj ograničavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, odnosno sadrži teška ograničenja tržišnog natjecanja, te kao takva bez obzira na njezin učinak na mjerodavnom tržištu ne ispunjava uvjete ni za skupno niti za pojedinačno izuzeće od primjene članka 9. stavka 1. ZZTN koji uređuje zabranjene sporazume, a temeljem članka 10. i 11. ZZTN.

Stoga je Odluka od 15. svibnja 2008. ex lege ništava, u smislu članka 9. stavka 2. ZZTN.

Usuglašavanje cijena između konkurenata na tržištu koje je ostvareno donošenjem Odluke od 15. svibnja 2008. dovodi do toga da se na mjerodavnom tržištu poduzetnike ne prisiljava na troškovno efikasno poslovanje i na pružanje kvalitetnijih usluga. Na taj se način ograničava odnosno sprječava optimalno utvrđivanje cijena usluga na mjerodavnom tržištu i izostaje mogućnost izbora za krajnje potrošače, odnosno mogućnost da potrošačima bude pružena najbolja moguća usluga za najpovoljniju cijenu. Posljedično, potrošači plaćaju višu cijenu usluge za nižu kvalitetu usluge.

Jedan od ciljeva donošenja Odluke od 15. svibnja 2008., odnosno sklapanja zabranjenog sporazuma o cijenama usluge upravljanja stambenim zgradama na području Grada Pule je opstanak svih sudionika tog sporazuma na tržištu, bez obzira na njihovu troškovnu učinkovitost.

Naime, Odlukom od 15. svibnja 2008. utvrđene su cijene usluga upravljanja stambenim zgradama koje su tržišno neopravdane jer, s jedne strane, osiguravaju opstanak troškovno nekonkurentnih upravitelja na mjerodavnom tržištu, a s druge strane, ne prisiljavaju ostale sudionike sporazuma na troškovno učinkovitije poslovanje.

U konkretnom slučaju, razina novoutvrđene minimalne cijene usluge upravljanja stambenim zgradama odgovara troškovima upravitelja KANY d.o.o. i upravitelja ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o. Navedeno proizlazi iz izračuna naknade upravitelja koju su svojim podnescima tijekom postupka dostavili Agenciji navedeni poduzetnici.

Prema izračunu poduzetnika KANY razvidno je da mu utvrđivanje naknade upravitelja u iznosu od najmanje 24,00 kune mjesečno po posebnom dijelu osigurava pozitivno poslovanje na mjerodavnom tržištu upravljanja stambeno poslovnim zgradama u 2008. godini. Stoga je Odlukom od 15. svibnja 2008. određeno da minimalna naknada upravitelja ne može biti manja od 24,00 kune za prostor.

Nadalje, prema izračunu poduzetnika ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o. razvidno je da njegovi predviđeni mjesečni troškovi upravljanja u 2008. godini iznose […] kune za m2 stambenog prostora. Stoga je Odlukom od 15. svibnja 2008. određeno da minimalna naknada upravitelja ne može biti manja od 0,40 kuna/m2 stambenog prostora.

Budući da su u 2007. godini, koja je prethodila godini u kojoj je sklopljen predmetni zabranjeni sporazum, poduzetnici ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o. i KANY d.o.o. ostvarili gubitke od djelatnosti upravljanja stambenim zgradama, sklapanjem zabranjenog sporazuma rečeni su poduzetnici osigurali svoj opstanak na mjerodavnom tržištu upravljanja stambenim zgradama na području grada Pule.

U slučaju postojanja učinkovitog tržišnog natjecanja na rečenom mjerodavnom tržištu, kakvo je bilo u 2007. godini, poduzetnici koji su ostvarivali gubitke od djelatnosti upravljanja stambenim zgradama, morali bi snižavati svoje troškove, jer bi u suprotnom bili prisiljeni na izlazak s mjerodavnog tržišta.

Provedbom Odluke od 15. svibnja 2008., kojom je određeno povećanje naknade upravitelja za redovito održavanje za 20 posto, te kojom je utvrđena minimalna naknada za usluge upravljanja stambenim zgradama i to bez obzira na način njenog obračuna (m2, kn/prostor ili postotak %), poduzetnici EKI INŽINJERING d.o.o., ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., STAMBENI INŽENJERING d.o.o. i KANY d.o.o., prestaju se međusobno natjecati na mjerodavnom tržištu, a teret očekivanog povećanja troškova upravljanja stambenim zgradama u 2008. godini prenose na potrošače. Na taj način potrošači plaćaju cijenu usluge koja je viša od one cijene koja bi bila određena u uvjetima postojanja učinkovitog tržišnog natjecanja među upraviteljima.

S obzirom da su svi sudionici zabranjenog sporazuma članovi Udruge Upravitelj, Agencija će, sukladno odluci Vijeća, ovo rješenje dostaviti na znanje toj Udruzi, kako bi i na taj način upozorila Udrugu da njeni članovi koji su izravni takmaci na tržištu ne smiju koordinirati svoje postupanje na tržištu na način koji je protivan propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.

Stoga je Agencija, sukladno odluci Vijeća, odlučila kao u točkama I. i II. izreke ovoga rješenja.

Budući da su sudionici sporazuma ostvarili biće djela iz članka 9. stavka 1. točke 1. i stavka 2. ZZTN, Agencija će, u skladu s člankom 60. ZZTN, vezano uz članak 61. stavak 1. točku 1. i stavak 2. ZZTN, nadležnom prekršajnom sudu podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka na temelju ovoga rješenja Agencije, protiv poduzetnika navedenih pod točkom I. izreke ovoga rješenja i njihovih odgovornih osoba.

Sukladno odredbi članka 59. stavka 1. ZZTN, a u svezi s člankom 57. točkom 1. ZZTN, ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Stoga je Agencija odlučila kao u točki III. izreke ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može, sukladno članku 58. ZZTN, pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske, u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/2008-01/78

Urbroj: 580-02-09-65-32

Zagreb, 23. prosinca 2009.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
mr. sc. Olgica Spevec, v. r.

Napomena

Sukladno članku 51. ZZTN, podaci koji predstavljaju službenu tajnu izuzeti su od objavljivanja te su u tekstu navedeni podaci označeni [...], odnosno koriste se skraćenice naziva te postoci i podaci u rasponu.