Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NN 38/2010 (31.3.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

1000

Na temelju članka 19. st. 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) Nacionalno vijeće za znanost RH je na svojoj 56. sjednici, održanoj 23. ožujka 2010. godine, donijelo

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USTROJU I NAČINU RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA

Članak 1.

U Pravilniku o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (»Narodne novine« broj 76/05, 113/05 – Odluka USRH, 118/05 i 55/09) u članku 9. stavku 1. dodaje se podstavka 8. koja glasi:

»Interdisciplinarno područje« (znanost; umjetnost).

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. iza riječi »do 11 članova« umjesto točke stavlja se zarez i dopisuje tekst »a za Interdisciplinarno područje do 15 članova.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/10-05/0003

Urbroj: 355-02-02-10-05

Zagreb, 24. ožujka 2010.

Predsjednik
Nacionalnog vijeća za znanost RH
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, v. r.