Uredba o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija

NN 38/2010 (31.3.2010.), Uredba o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

968

Na temelju članka 18. stavka 4. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU PARTNERSKIH VIJEĆA STATISTIČKIH REGIJA

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se osnivanje, sastav, djelokrug i način rada partnerskih vijeća statističkih regija u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: partnerska vijeća).

Članak 2.

(1) U skladu s načelom partnerstva i suradnje te statističkom podjelom na tri regije, osnivaju se:

– Partnersko vijeće za Središnju i Istočnu (Panonsku) Hrvatsku,

– Partnersko vijeće za Sjeverozapadnu Hrvatsku,

– Partnersko vijeće za Jadransku Hrvatsku.

(2) Partnerska vijeća osnivaju se kao savjetodavna tijela, s ciljem definiranja zajedničkih prioriteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te predlaganja razvojnih projekata na razini statističkih regija.

Članak 3.

Partnerska vijeća, u skladu s člankom 2. stavkom 2. ove Uredbe, obavljat će sljedeće poslove:

– poticati razvoj statističkih regija,

– definirati zajedničke razvojne prioritete jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području statističkih regija,

– predlagati Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva razvojne projekte na razini statističkih regija,

– sudjelovati u izradi i praćenju učinaka programskih dokumenata namijenjenih razvoju statističkih regija,

– davati smjernice pri izradi županijskih razvojnih strategija.

Članak 4.

Partnerska vijeća će se u svome radu, u odnosu na statističku regiju za koju se osnivaju, posebno zalagati za:

– stvaranje kapaciteta i mogućnosti za poticanje i ubrzavanje društveno-gospodarskog razvoja na razini statističkih regija,

– uspostavu integriranog regionalnog razvoja i kompatibilnog pristupa, kombiniranjem prednosti i perspektiva različitih dionika,

– pomoć fizičkim i pravnim osobama na regionalnoj i lokalnoj razini, kako bi postali nositelji razvoja statističke regije u budućnosti.

Članak 5.

Partnerska vijeća će se u svome radu rukovoditi načelom:

– konsenzusa, poticanjem napretka u postizanju sporazuma putem pregovaračkoga konsenzusa,

– jednakosti, tako da ni jednoj instituciji ne bude omogućen dominantan utjecaj nad radom partnerskih vijeća,

– transparentnosti, tako da sve zainteresirane strane za rad partnerskih vijeća budu potpuno informirane i upoznate s aktivnostima koje partnerska vijeća poduzimaju u svom radu.

Članak 6.

(1) U svakom partnerskom vijeću iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe, u skladu s načelom partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora, bit će imenovana tri predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, od kojih je ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva predsjednik svih partnerskih vijeća, te po jedan predstavnik:

1. Ministarstva financija,

2. Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva,

3. Ministarstva uprave,

4. Ministarstva kulture,

5. Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,

6. Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,

7. Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,

8. Ministarstva turizma,

9. Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

10. Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,

11. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa,

12. Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije,

13. Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske,

14. svake županije s područja odnosne statističke regije,

15. jedinica lokalne samouprave s područja svake županije odnosne statističke regije,

16. razvojnih županijskih agencija s područja svake županije odnosne statističke regije,

17. Hrvatske gospodarske komore,

18. Hrvatske obrtničke komore,

19. Hrvatske poljoprivredne komore,

20. Hrvatske udruge poslodavaca,

21. Hrvatske turističke zajednice,

22. sindikata,

23. znanstvene zajednice,

24. udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

25. udruga koje djeluju u području zaštite okoliša ili održivog razvoja.

(2) Predstavnici će u partnerska vijeća biti imenovani na razdoblje od 4 godine.

(3) Predstavnike u partnerska vijeća, na prijedlog subjekata iz stavka 1. ovoga članka, u roku od 60 dana od dana donošenja ove Uredbe imenuje ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Članak 7.

Administrativne i stručne poslove za potrebe rada partnerskih vijeća obavljat će Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, te u skladu s navedenim, koordinirati rad partnerskih vijeća, kao i pojedinog partnerskog vijeća u odnosu na dionike, a posebno će organizirati sastanke partnerskih vijeća, osiguravati transparentnost rada partnerskih vijeća, te obavljati druge administrativno-tehničke poslove radi nesmetanog i pravodobnog rada partnerskih vijeća.

Članak 8.

(1) Svako Partnersko vijeće iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe donosi Poslovnik o radu Partnerskog vijeća, kojim će se urediti način njihovog rada u dijelu koji nije propisan ovom Uredbom.

(2) Sjednice svakog Partnerskog vijeća iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe održavat će se najmanje tri puta godišnje, a saziva ih predsjednik Partnerskog vijeća.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 302-01/10-03/05

Urbroj: 5030125-10-1

Zagreb, 18. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.