Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010. godinu

NN 38/2010 (31.3.2010.), Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

969

Na temelju članka 16. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« br. 152/2008. i 59/2009.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2010. GODINU

Članak 1.

U Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010. godinu (»Narodne novine« broj 139/2009) iza članka 3. dodaje se članak 3a. koji glasi:

»Članak 3a.

Paušalni iznos boravišne pristojbe koji plaćaju vlasnici ili korisnici plovila za sebe i za sve osobe koje noće na tom plovilu (nautičari) za 2010. godinu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Duljina plovila

Vremensko razdoblje

Iznos u kunama

5 – 9 metara

do 8 dana

150,00

do 15 dana

300,00

do 30 dana

400,00

do 90 dana

600,00

do 1 godine

1.000,00

9 – 12 metara

do 8 dana

200,00

do 15 dana

350,00

do 30 dana

500,00

do 90 dana

650,00

do 1 godine

1.100,00

12 – 15 metara

do 8 dana

300,00

do 15 dana

400,00

do 30 dana

600,00

do 90 dana

750,00

do 1 godine

1.300,00

15 – 20 metara

do 8 dana

400,00

do 15 dana

500,00

do 30 dana

700,00

do 90 dana

850,00

do 1 godine

1.500,00

Preko 20 metara

do 8 dana

600,00

do 15 dana

800,00

do 30 dana

1.000,00

do 90 dana

1.300,00

do 1 godine

1.700,00«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-04/09-01/02

Urbroj: 5030125-10-1

Zagreb, 18. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.