Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 38/2010 (31.3.2010.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

971

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007 i 27/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001-ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002-ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009 i 21/2010), iza članka 10a. dodaje se članak 10b. koji glasi:

»Članak 10b.

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. predstojnik Ureda Povjerenstva 3,50

2. tajnik Povjerenstva 3,00

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke, položen državni stručni ispit, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik u Uredu povjerenstva 2,50

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

c) Radna mjesta III. vrste

1. stručni referent u Uredu povjerenstva 1,10

2. administrativni tajnik predsjednika Povjerenstva 1,05

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: srednja stručna sprema društvenog, upravnog ili ekonomskog smjera, položen državni stručni ispit, najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, ispred dosadašnje točke 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. zamjenik ravnatelja Carinske uprave 3,50

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke, najmanje četiri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Dosadašnje točke 1. – 6. postaju točke 2. – 7.

U Stručnim uvjetima iza nove točke 7. riječi: »za točke 1. – 6.« zamjenjuju se riječima: »za točke 2. – 7.«.

Članak 3.

U članku 15. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, točki 2. riječi: »načelnik uprave za obranu«, brišu se.

U točki 3. riječi: »zamjenik načelnika uprave za obranu«, brišu se.

Točka 5. i točka 8., brišu se.

Dosadašnje točke 1. – 8. postaju točke 1. – 6.

U Stručnim uvjetima iza nove točke 5. riječi: »za točke 1. – 6.« zamjenjuju se riječima: »za točke 1. – 5.«

U Stručnim uvjetima iza nove točke 6. riječi: »za točke 7. – 8.« zamjenjuju se riječima: »za točku 6«.

Članak 4.

U članku 25a. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, točki 2. riječi: »pomoćnik glavnog nadzornika sustava 112, načelnik Vatrogasne škole, načelnik Centra za obuku i specijalističko usavršavanje i načelnik Centra za razvoj i ispitivanje tehnike«, brišu se.

U točki 2., iza naziva radnog mjesta »pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika« dodaju se novi nazivi radnih mjesta koji glase:

»načelnik Državnog centra 112

načelnik odjela u sjedištu 2,20«.

U točki 4. iza naziva radnog mjesta »načelnik Županijskog centra 112 Zagreb, Osijek, Split, Rijeka« dodaje se novi naziv radnog mjesta »zapovjednik državne intervencijske postrojbe«.

Točka 7., briše se.

U Stručnim uvjetima riječi: »za točke 1. – 7.« zamjenjuju se riječima: »za točke 1. – 6.«.

U podstavku d) Radna mjesta II. vrste, točki 1. iza riječi: »voditelj dežurne smjene u Županijskom centru 112«, zagrada i tekst u zagradi, brišu se.

U podstavku e) Radna mjesta III. vrste, točki 1. iza riječi: »voditelj dežurne smjene u Županijskom centru 112«, povlaka i riječi: »ostali centri«, brišu se.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/10-01/01

Urbroj: 5030106-10-4

Zagreb, 24. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.