Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

NN 38/2010 (31.3.2010.), Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

MINISTARSTVO FINANCIJA

992

Na temelju članka 41. stavka 6., članka 47. stavka 1., članka 55. stavka 2. i članka 59. stavka 2. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/09 – dalje u tekstu: Zakon) donosim

PRAVILNIK

O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U CASINIMA, NA AUTOMATIMA I UPLATNIM MJESTIMA KLADIONICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju:

1. prostorni i tehnički uvjeti za priređivanje igara na sreću u casinima, sustav tehničke zaštite, tjelesna zaštita osoba i imovine, te čuvanje snimljene dokumentacije u casinu,

2. prostorni i tehnički uvjeti za priređivanje igara na sreću na automatima i u automat klubovima,

3. prostorni i tehnički uvjeti za priređivanje igara na sreću klađenja, sadržaj i pohrana uplatnih listića, te sadržaj pravila klađenja.

Opći minimalni tehnički uvjeti

Članak 2.

Prostori za priređivanje igara na sreću u casinima i automat klubovima te prostori za primanje uplata klađenja moraju biti uređeni, opremljeni i kadrovski osposobljeni tako da se omogućava nesmetano i sigurno kretanje i boravak gosti i zaposlenog osoblja te nesmetan obračun i prijenos gotova novca odnosno žetona i drugog.

Članak 3.

Električne instalacije u prostorijama iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju biti ispravne i izvedene na način da zadovoljavaju propisane mjere zaštite od indirektnog dodira sukladno odredbama propisa koji uređuju ovo područje.

Članak 4.

U prostorijama casina, automat klubova i uplatnih mjesta kladionica moraju se provoditi i ispunjavati uvjeti propisani posebnim propisima zaštite od požara, a u prostorima moraju biti dostupne pisane upute za goste i zaposleno osoblje za slučaj požara.

Posjet i sudjelovanje u igri u prostorima za igre na sreću

Članak 5.

Posjet i sudjelovanje u igri u casinu, automat klubu i na uplatnim mjestima kladionica dopušten je samo punoljetnim osobama koje su tu činjenicu, na zahtjev priređivača, dužne dokazati identifikacijskom ispravom. Posjet casinu i sudjelovanje u igri dopušten je samo pod uvjetima propisanima Zakonom.

Obveze priređivača o isticanju obavijesti za igrače

Članak 6.

U prostoru casina, automat kluba i uplatnog mjesta kladionice priređivač je dužan istaknuti obavijest o odgovornom igranju, o zabrani posjeta i sudjelovanja u igri osobama mlađima od 18 godina, o mogućoj štetnosti od igre i o broju telefona na kojem mogu dobiti stručnu pomoć u vezi s prevencijom ovisnosti o igrama na sreću, te obavijest igračima o minimalnom postotku isplate na automatima od vrijednosti uplate.

Potvrda o isplaćenim dobicima

Članak 7.

Priređivač je dužan, na zahtjev igrača, izdati potvrdu na igračevo ime o ostvarenim dobicima. Potvrdu o dobitku ostvarenom isključivo iz igre igrač može zatražiti u roku od tri dana od dana ostvarenja dobitka, a priređivač je dužan potvrdu izdati u istom roku. Priređivač vodi evidenciju o izdanim potvrdama s podacima o dobitnicima i dostavlja ju Ministarstvu financija do kraja siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

Prethodno mišljenje za lokaciju poslovnog prostora casina ili automat kluba

Članak 8.

(1) Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za otvaranje ili preseljenje casina ili automat kluba priređivač je dužan Ministarstvu financija dostaviti podatke o lokaciji na kojoj namjerava otvoriti ili preseliti casino ili automat klub, radi dobivanja prethodnog mišljenja za lokaciju poslovnog prostora casina ili automat kluba.

(2) Uz zahtjev za dobivanje prethodnog mišljenja priređivač je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. mjesto i adresu poslovnog prostora u kojem namjerava priređivati igre na sreću, s tlocrtom,

2. izjavu o udaljenosti lokacije poslovnog prostora od drugih casina, automat klubova, odgojno-obrazovnih i vjerskih objekata, koja ne smije biti manja od 500 metara,

3. suglasnost predstavnika stanara ako objekt u kojem se namjerava otvoriti casino ili automat klub služi i za stanovanje.

(3) Ako se zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja podnosi za lokaciju poslovnog prostora casina u ugostiteljskom objektu skupine »hoteli« kategorije pet ili više zvjezdica, ne moraju biti ispunjeni uvjeti propisani točkama 2. i 3. stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako se zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja podnosi za lokaciju u kojoj se igre na sreću priređuju neprekidno u posljednje tri (3) godine, a u istom prostoru nastavlja s priređivanjem igara na sreću isti ili drugi priređivač, smatra se da su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. točaka 2. i 3. ovoga članka. Rok od tri godine računa se od dana potpisivanja ugovora ili izdavanja odobrenja za otvaranje casina ili automat kluba na predmetnoj lokaciji.

Članak 9.

(1) Činjenice navedene u članku 8. stavku 2. točki 2. ovoga Pravilnika utvrđuju ovlašteni službenici Ministarstva financija izlaskom na lokaciju uz obvezno prisustvovanje priređivača na sljedeći način:

1. udaljenost od objekata navedenih u članku 8. stavku 2. točki 2. ovoga Pravilnika utvrđuje se mjernim instrumentom pješačkim putem od ulaznih vrata objekata do ulaznih vrata casina ili automat kluba;

2. ako se poslovni prostor za koji se traži prethodno mišljenje nalazi u sklopu trgovačkih centara, udaljenost se utvrđuje od ulaznih vrata objekata iz članaka 8. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika do ulaznih vrata u prostor casina ili automat kluba, a kroz glavni ulaz centra. Prostor casina ili automat kluba mora biti ograđen i odvojen od ostalih prostora i djelatnosti u centru;

3. ako se poslovni prostor za koji se traži mišljenje nalazi u blizini obrazovnog objekta (osnovna i srednja škola), udaljenost se utvrđuje pješačkim putem od ulaznih vrata casina ili automat kluba do prve najbliže točke građevinskog objekta obrazovne ustanove, bez obzira na ulaz u osnovnu ili srednju školu.

(2) Na temelju činjenica utvrđenih pregledom lokacije i izmjerama udaljenosti od objekta iz članka 8. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika, te uzimajući o obzir i druge okolnosti koje mogu utjecati na odluku Ministarstvo financija može donijeti pozitivno mišljenje i odobriti otvaranje casina ili automat kluba na određenoj lokaciji.

II. PROSTORNI I TEHNIČKI UVJETI ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U CASINIMA

Prostorni uvjeti

Članak 10.

(1) Igre na sreću iz članka 35. stavka 1. Zakona mogu se priređivati u casinima kao posebno uređenim prostorima koji čine zasebnu cjelinu, u prostorima koji nisu zasebna građevinska cjelina ako se priređuju u hotelsko-ugostiteljskim objektima kategorije pet ili više zvjezdica ili na putničkim brodovima.

(2) Površina prostora za igru i za goste casina ne smije biti manja od 400 m², odnosno ako se igre priređuju u casinima na putničkim brodovima, površina prostora za igru i goste mora biti najmanje 300 m².

Članak 11.

(1) U casinu mora biti blagajna te odvojen i zaštićen prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti.

(2) Casino mora imati prostor za pružanje ugostiteljskih usluga kao što je posluživanje pića i napitaka (caffe bar i sl.), a može imati i ugostiteljski prostor za pripremanje i posluživanje jela (restoran i sl.). Djelatnost pružanja ugostiteljskih usluga ili pripreme hrane uređena je posebnim propisima za tu djelatnost.

(3) Priređivač igara na sreću u casinu može u prostorijama casina, u okviru svoje djelatnosti imati i mjenjačnicu čije je poslovanje uređeno posebnim propisima.

Pravila igara i riziko-polog

Članak 12.

(1) Pravila igara na sreću u casinima moraju uvijek biti dostupna svim igračima. Pravila moraju biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te prevedena na najmanje dva svjetska jezika.

(2) Priređivač mora dnevno u casinu imati pohranjen riziko-polog u iznosu od najmanje 500.000,00 kuna ili protuvrijednost u eurima.

Tehnički uvjeti

Članak 13.

(1) U casinu mora biti postavljeno najmanje sedam (7) stolova za igre. Ako casino posluje na putničkim brodovima, u njemu ne može biti manje od pet (5) stolova za igre s kuglicama, kockama ili kartama.

(2) Osim igara na sreću iz stavka 1. ovoga članka, u casinu se mogu priređivati igre na sreću na automatima, te razne vrste turnira.

(3) Kada priređivač priređuje razne vrste turnira na stolovima za igre na sreću sukladno članku 36. stavku 3. Zakona, ne treba biti ispunjen uvjet iz članka 19. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika.

(4) Priređivač ima pravo koristiti promidžbene žetone uz odobrenje Ministarstva financija. Vrijednost promidžbenog žetona ne može prelaziti iznos nominalne vrijednosti najnižeg žetona koje sukladno članku 40. Zakona odobrava Ministarstvo financija. Vrijednost promidžbenih žetona koji su podijeljeni igračima ne ulazi u osnovicu za obračun mjesečne naknade.

Članak 14.

Ako se u casinu priređuju igre na sreću na automatima, priređivač je dužan osigurati pohranu primljenih uplata i isplata na način da omogući uspostavu sustava nadzora. Priređivač mora omogućiti Ministarstvu financija izravno spajanje na informacijski sustav priređivača, u realnom vremenu, radi uspostave i osiguranja neprekidnog i neposrednog nadzora – cjelovitog nadzora.

Članak 15.

(1) Na ulaznim vratima casina mora biti istaknuto radno vrijeme casina, koje priređivač propisuje svojom odlukom. Odluku o radnom vremenu priređivač je dužan dostaviti Ministarstvu financija.

(2) Zabranjeno je u casino unositi oružje i tehnička pomagala prikladna za pribavljanje prednosti u igri.

Sustav tehničke zaštite

1. Opći uvjeti

Članak 16.

(1) Priređivač igara na sreću u casinu dužan je u pogledu ugradnje i održavanja sustava tehničke zaštite (audio-video nadzor, protuprovalni sustav i dr.) pridržavati se odredaba posebnih zakona i njima pripadajućih podzakonskih propisa.

(2) Ministarstvo unutarnjih poslova iz djelokruga zaštite osoba i imovine, o nedostacima utvrđenim nadzorom izvješćuje Ministarstvo financija.

2. Protuprovalni i protuprepadni sustav

Članak 17.

(1) Priređivač je dužan za prostor u kojem se čuva novac i druge vrijednosti izraditi elaborat na osnovi sigurnosne prosudbe sukladno članku 7. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (»Narodne novine«, br. 198/03).

(2) Prostorija mora biti trezorska ili u prostoriji mora biti protuprovalna blagajna. Zaštita prostorije obavlja se sustavom protuprovale, a zaštita uplatno-isplatnih mjesta u prostoriji, radna mjesta djelatnika u casinu i mjesta odakle se obavlja nadzor prostora mora biti zaštićen protuprepadnim tipkalima, šinama ili bežičnim protuprepadnim javljačima s centraliziranom dojavom na ovlaštenu zaštitarsku tvrtku.

(3) Prostor casina mora biti pokriven sustavom video nadzora, koji se sastoji od unutarnjih i vanjskih kamera, te kamera kojima se nadgleda ulaz u prostoriju i u prostor blagajne.

(4) Ulaz u prostoriju ograničava se sustavom kontrole pristupa ili mora imati sustav zaključavanja. Pristup prostoriji imaju osobe određene unutarnjim aktom casina.

3. Audio-video nadzor

Članak 18.

(1) Priređivač mora osigurati neprekidan audio-video nadzor u casinu sukladno članku 41. stavku 3. Zakona.

(2) Audio-video nadzor može ugraditi isključivo ovlaštena tvrtka ili obrt tehničke zaštite sukladno propisima koji uređuju privatnu zaštitu.

(3) Ugradnja audio-video nadzora mora se izvesti prema projektnoj dokumentaciji ovlaštene tvrtke ili obrta tehničke zaštite.

(4) Priređivač je dužan na vidnome mjestu pri ulasku u casino kao i u unutrašnjosti prostorija izvijestiti posjetitelje da se prostor nadzire sustavom tehničke zaštite.

(5) Kvar audio-video nadzora koji priređivač prijavi tijekom radnog vremena casina, mora biti otklonjen do početka rada casina sljedeći dan.

Članak 19.

Neprekidnim audio-video nadzorom u casinu mora se obuhvatiti:

1. ulaz u casino – sustav video nadzora (vanjska i unutarnja kamera); kamere moraju pokrivati vanjski i unutarnji prostor oko ulaza u casino.

2. recepciju – sustav audio-video nadzora; prostor recepcije pokriva se najmanje s jednom nepokretnom kamerom i mikrofonom

3. igre keno i bingo – sustav video nadzora; jedna kamera mora pokrivati glavni uređaj i displej za odabir brojeva ili loptica

4. blagajna i mjenjačnica – sustav audio-video nadzora; u blagajni i mjenjačnici potrebno je instalirati najmanje po jednu kameru i mikrofon. Kamera nadgleda prostor transakcije i mora jednoznačno utvrditi sadržaj transakcije, a istodobno je potrebno da jedna kamera nadgleda prostor ispred blagajne i mjenjačnice.

5. stol za igre uživo – svaki stol mora biti pokriven s najmanje jednom nepokretnom kamerom i jednim mikrofonom. Kamera mora pokrivati cijeli stol kako bi se u kadar mogli obuhvatiti pojedini prikazi igrača i djelitelja, te mora pokrivati ruke svih igrača i djelitelja, uključujući i pogled sprijeda na mjesto odvijanja igre radi motrenja rezultata svake igre. Mikrofon se smješta tako da pokriva prostor stola.

6. stol za rulet – svaki stol mora biti pokriven najmanje s dvije nepokretne kamere i jednim mikrofonom. Jedna kamera postavlja se tako da pokriva uloge igrača, same igrače, dio cilindra i rezultat svake igre. Druga kamera pokriva cijeli cilindar, spremnik za odlaganje žetona, drop-kutiju i kutiju za napojnice, te postupak provođenja dotacije i kredita na stolu. Mikrofon se smješta tako da pokriva prostor stola.

7. elektronski rulet – svaki takav automat mora biti pokriven najmanje s dvije nepokretne kamere koje snimaju cijeli stol i ruke igrača.

8. automati za igre na sreću – sustav video nadzora; kamere moraju biti tako postavljene da se svaki automat može nadgledati.

9. postupak obračuna – bilo da se obavlja na stolu ili u posebnoj prostoriji za obračun, mora se snimati sustavom audio-video nadzora.

10. kretanja gotovine i žetona, drop-kutija, kutija za napojnice, kutija za držanje žetona i posuda za drop unutar casina moraju biti pokriveni sustavom video nadzora.

Članak 20.

(1) Kamere i monitori za video nadzor moraju biti u boji, a na snimkama se u svakom trenutku mora vidjeti datum i vrijeme snimanja, koji moraju biti istovjetni za svaku kameru postavljenu u casinu.

(2) Snimanje video signala s kamera mora se obavljati brzinom od najmanje 25 poluslika u sekundi tijekom radnog vremena casina za sve kamere u casinu.

(3) Izvan radnog vremena casina moraju se snimati video signali s kamera na ulazu, recepciji i blagajni, s kamere u prostoru automata te s kamera koje nadgledaju prostor stolova za igre uživo i stolova za rulet, i to brzinom od najmanje jedne poluslike svakih pet sekundi.

(4) Rezolucija kamera mora biti najmanje 480 ili više TVL (TV linija) radi postizanja funkcije identifikacije, a rezolucija snimljenog materijala mora biti najmanja 720 x 576 za digitalni zapis arhive.

(5) Priređivač je dužan osigurati neprekidno audio-video snimanje signala, a u slučaju potrebe i pregledavanje snimljenog materijala tijekom rada casina.

4. Tjelesna zaštita osoba i imovine

Članak 21.

Priređivač je obvezan osigurati tjelesnu zaštitu igrača i posjetitelja u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima koji uređuju tjelesnu zaštitu.

Članak 22.

(1) Priređivač mora utvrđivati, provjeravati i evidentirati identitet svih osoba koje ulaze u casino sukladno članku 43. stavcima 1. i 2. Zakona.

(2) Priređivač može i snimiti osobnu ispravu posjetitelja ako takav sustav registracije omogućava da se iz snimaka identificiraju osobni podaci posjetitelja te da se u digitalnom obliku pohrane u bazu podataka.

(3) Evidenciju koja sadržava podatke o identifikaciji osoba koje ulaze u casino sukladno članku 43. stavku 2. Zakona, priređivač je dužan čuvati najmanje deset godina. Podaci su poslovna tajna te ih priređivač ne smije ustupiti drugim osobama, osim ako to nije zakonom određeno.

Članak 23.

(1) U prostorije casina nije dopušteno unošenje vatrenog oružja ili drugih sredstava pogodnih za napad i ugrožavanje ljudi i imovine.

(2) Priređivač je dužan na vidnome mjestu pri ulasku u casino obznaniti posjetiteljima da je u prostor casina zabranjen unos vatrenog oružja.

5. Čuvanje snimljene dokumentacije

Članak 24.

(1) Snimljenu dokumentaciju priređivač mora čuvati 60 dana, odnosno u slučaju spora mora ju čuvati do okončanja spora.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka poslovna je tajna, te ju priređivač ne smije priopćavati drugim osobama osim ako to nije zakonom određeno.

(3) Snimljenu dokumentaciju iz članka 41. stavka 3. Zakona priređivač je dužan čuvati u posebno određenoj prostoriji, opremljenoj sustavom kontrole pristupa ili sustavom zaključavanja, pri čemu se mora voditi posebna evidencija o osobama koje su ovlaštene rukovati dokumentacijom.

Članak 25.

(1) Snimljena dokumentacija mora biti jednoznačno označena i mora sadržavati: datum i vrijeme snimanja, te broj ili naziv kamere.

(2) Uređaji za digitalno snimanje moraju imati zaštitu kojom se onemogućava izmjena originalne snimke te omogućavanje provjere autentičnosti snimke.

(3) Ako se audio-video signali snimaju na video kasete, potrebno je osigurati da se jedna kaseta ne presnimava više od sedam puta. Svaka kaseta mora biti numerirana i na njoj se mora voditi upisnik datuma snimanja.

(4) Priređivač je dužan na zahtjev Ministarstva financija u svako doba dostaviti određenu snimljenu dokumentaciju rada casina.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću u casinima

Članak 26.

(1) Trgovačka društva koja imaju pravo priređivanja igara na sreću u casinima na temelju Zakona ili odluke Vlade Republike Hrvatske te su sklopila ugovor o pravu priređivanja moraju, radi dobivanja odobrenja za početak priređivanja igara na sreću u pojedinom casinu za lokaciju za koju su dobili prethodno pozitivno mišljenje dostaviti zahtjev s dokumentacijom koja obuhvaća:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva,

2. dokaz o uplati godišnje naknade za priređivanje igara na sreću,

3. originalnu garanciju banke sukladno Zakonu,

4. dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora (original ili javnobilježnički ovjeren dokument), te podatke o veličini prostora u kojem će priređivati igre na sreću, s tlocrtom,

5. pravila za svaku vrstu igre koju će priređivati,

6. popis vrsta i opsega igara, s podacima o automatima, stolovima i sustavu,

7. dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja automata ili stola,

8. izvorni dokument proizvođača koji sadrži podatke o proizvođaču, o godini i mjesecu proizvodnje automata ili stolova, te podatke o prvom kupcu,

9. carinsku deklaraciju za automate ili stolove koji se uvoze,

10. za automate koji su bili u uporabi na području Republike Hrvatske podatke o lokaciji gdje su bili postavljeni,

11. za automate koji su bili na skladištu podatke o lokaciji i datumu kada su povučeni u skladište,

12. preslike certifikata za automate i stolove, preslike certifikata sustava povezivanja automata, sustava progresivnih dobitaka, te sustava uplate i isplate,

13. popis djelatnika koje će zaposliti u casinu sukladno odredbama članka 44. Zakona,

14. podatke o količini i nominalnoj vrijednosti svake vrste žetona, s detaljnim grafičkim prikazom u boji,

15. za električne instalacije dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih mjera zaštite od direktnog dodira i o ispravnosti zaštite od indirektnog dodira (ne stariji od godine dana),

16. izjavu o posjedovanju uređaja za gašenje požara sukladno propisima o zaštiti od požara,

17. dokaz o osiguranju neprekidnog audio-video nadzora sukladno Zakonu i ovome Pravilniku,

18. dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti prema posebnim propisima za tu djelatnost.

19. dokaz o osiguranju minimalnih uvjeta zaštite sukladno posebnim propisima o zaštiti novčarskih institucija.

(2) Vlasništvo iz stavka 1. točka 7. ovoga članka dokazuje se računom, kupoprodajnim ugovorom, a pravo korištenja ugovorom o najmu (original ili javnobilježnički ovjerena kopija).

Članak 27.

Igre na sreću u casinu mogu se početi priređivati nakon ispunjenja uvjeta propisanih Zakonom i podzakonskim propisima te nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija.

III. PROSTORNI I TEHNIČKI UVJETI ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA

Prostorni uvjeti

Članak 28.

(1) Igre na sreću na automatima iz članka 5. stavka 1. točke 4. Zakona mogu se, osim u casinu priređivati i u posebno uređenim prostorima s vlastitim ulazom ili u prostorima koji se smatraju zasebnom cjelinom, a za koje priređivač posjeduje dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu uređenja, opreme i prostora te drugih propisanih uvjeta.

(2) Priređivač koji ima pravo priređivanja igara na sreću na automatima iz članka 5. stavka 1. točke 4. Zakona može te igre priređivati i na uplatnim mjestima kladionica koje imaju odobrenja za primanje uplata klađenja. Na uplatno mjesto kladionice iz članka 36. stavka 1. ovoga Pravilnika može se postaviti najviše jedan automat nakon što su ispunjeni uvjeti propisani odredbama Zakona i ovoga Pravilnika i nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija. Prostor za postavljanje automata mora biti najmanje 2 m². Priređivač koji ima pravo priređivanja igara na sreću na automatima može na uplatna mjesta kladionica postaviti najviše 150 automata.

(3) Priređivač može postavljati automate na uplatna mjesta kladionica iz članka 36. stavka 1. ovoga Pravilnika koja se nalaze na udaljenosti većoj od 200 m od obrazovnih ustanova (osnovne i srednje škole).

(4) Automat klub u kojem se priređuju igre na sreću na automatima mora biti uređen tako da prostor za igru i za goste bude ukupne površine najmanje 100 m².

Članak 29.

(1) U automat klubu mora biti blagajna te odvojen i zaštićen prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti.

(2) Automat klub može imati prostor za pružanje ugostiteljskih usluga kao što je posluživanje pića i napitaka (caffe bar i sl.). Djelatnost pružanja ugostiteljskih usluga utvrđena je posebnim propisima za tu djelatnost.

Tehnički uvjeti

Članak 30.

U automat klubu mora biti u uporabi najmanje 30 tehnički ispravnih automata za priređivanje igara na sreću. Automat s više sjedećih mjesta u smislu ispunjavanja tehničkih uvjeta smatra se jednim automatom.

Članak 31.

(1) Priređivač igara na sreću na automatima dužan je osigurati pohranu primljenih uplata i isplata na način da omogući uspostavu sustava nadzora.

(2) Priređivač mora omogućiti Ministarstvu financija izravno spajanje na informacijski sustav priređivača, u realnom vremenu, radi uspostave i osiguranja neprekidnog i neposrednog nadzora – cjelovitog nadzora.

Članak 32.

(1) Priređivač igara na sreću na automatima mora na vidljivome mjestu istaknuti pravila igre, obavijest igračima o minimalnom prosječnom postotku vraćanja novca te o vrijednosti kredita.

(2) Na ulaznim vratima automat kluba mora biti istaknuto radno vrijeme, koje priređivač propisuje svojom odlukom. Odluku o radnom vremenu priređivač je dužan dostaviti Ministarstvu financija.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću na automatima

Članak 33.

(1) Trgovačka društva koja imaju pravo priređivanja igara na sreću na automatima na temelju Zakona ili odluke Vlade Republike Hrvatske te su sklopila ugovor o pravu priređivanja moraju, prije dobivanja odobrenja za početak priređivanja igara na sreću na automatima dostaviti zahtjev i dokaze o ispunjavanju uvjeta u pogledu lokacije, uređenja, opreme, prostora i drugih propisanih uvjeta.

(2) Odredbe članka 26. stavka 1., točaka 1. – 12., 15., 16. i 18. i stavka 2. istoga članka ovoga Pravilnika, koje se odnose na zahtjev za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću u casinima, na odgovarajući se način primjenjuju i na zahtjev za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću na automatima.

Članak 34.

Odobrenje za početak priređivanja igara na sreću na automatima donosi Ministarstvo financija nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom i podzakonskim propisima donesenima na temelju Zakona.

IV. PROSTORNI I TEHNIČKI UVJETI ZA PRIREĐIVANJE IGARA KLAĐENJA

Prostorni uvjeti

Članak 35.

(1) Trgovačka društva koja su stekla pravo priređivanja igara klađenja na temelju Zakona ili odluke Vlade Republike Hrvatske te su sklopila ugovor o pravu priređivanja mogu igre klađenja priređivati primanjem uplata za klađenje na uplatnim mjestima kladionica i putem samoposlužnih terminala.

(2) Ako priređivač želi priređivati igre koje su zasnovane na računalnim programima u kojima se za određivanje slučajnog ishoda događaja koriste generatori slučajnih uzoraka (RNG Random Number Generator), dužan je Ministarstvu financija podnijeti zahtjev za odobrenje pravila te dostaviti certifikat o sukladnosti od ovlaštenog laboratorija koji certificira automate za igre na sreću. Certifikat, uz ostalo, mora sadržavati ispitivanje slučajnosti (random).

(3) Ministarstvo financija može u svakom trenutku o trošku priređivača zatražiti provjeru slučajnosti (random) igara koje su zasnovane na računalnom programu. Provjeru ispravnosti obavljaju ovlašteni laboratoriji.

(4) Radno vrijeme uplatnog mjesta kladionice određuje priređivač igara klađenja.

Primanje uplata klađenja na uplatnim mjestima kladionica

Članak 36.

(1) Uplatno mjesto za primanje uplata klađenja mora biti posebno uređen prostor površine najmanje 10 m².

(2) Uplatno mjesto iz stavka 1. ovoga članka mora biti udaljeno najmanje 200 m od obrazovnih ustanova (osnovne i srednje škole).

(3) Ako se uplate za klađenje primaju na kioscima Hrvatske lutrije d.o.o. ili unutar prostora casina i automat kluba, ne mora biti ispunjen uvjet iz stavka 1. ovoga članka.

Primanje uplata klađenja putem samoposlužnih terminala

Članak 37.

(1) Uplate za igre klađenja putem samoposlužnih terminala mogu se primati isključivo na uplatnim mjestima kladionica, u ugostiteljskim objektima površine koja ne može biti manja od 40 m², te u prostorima casina i automat klubova, a prostor za primanje uplata mora biti najmanje 2 m².

(2) Uplate za igre klađenja putem samoposlužnih terminala ne mogu se primati u ugostiteljskim objektima koji se nalaze unutar obrazovnih i zdravstvenih te kulturnih ustanova.

(3) Uplate igre klađenja putem samoposlužnih terminala ne mogu se primati u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na udaljenosti manjoj od 200 m od obrazovnih ustanova (osnovne i srednje škole).

(4) U ugostiteljskom objektu može biti samo jedan samoposlužni terminal za primanje uplata klađenja.

Utvrđivanje punoljetnosti igrača kod primanja uplata klađenja putem samoposlužnih terminala

Članak 38.

(1) Priređivač je dužan prilikom primanja uplata klađenja putem samoposlužnih terminala provoditi zakonsku odredbu o zabrani primanja uplata od maloljetnih osoba.

(2) Zakonska odredba iz stavka 1. ovoga članka provodit će se ugradnjom čitača pametne elektroničke identifikacijske kartice te čitanjem podataka iz njezine memorije kojom će se nedvojbeno utvrditi punoljetnost igrača.

(3) Identifikacijska kartica iz stavka 2. ovoga članka koju izdaje priređivač nakon što utvrdi da se radi o igraču punoljetnoj osobi mora biti zaštićena autorizacijskim kodom (PIN-om).

(4) Priređivač je dužan unutarnjim propisom društva koji dostavlja Ministarstvu financija utvrditi način izdavanja kartice, provjeru identiteta, te propisati način njezina korištenja.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za primanje uplata klađenja

Članak 39.

(1) Zahtjev priređivača za izdavanje odobrenja za primanje uplata klađenja na uplatnim mjestima kladionica i putem samoposlužnih terminala mora sadržavati:

1. dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora u kojem će se primati uplate (kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu, javnobilježnički ovjeren),

2. za električne instalacije dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih mjera zaštite od direktnog dodira i ispravnosti zaštite od indirektnog dodira (ne stariji od godine dana),

3. izjavu o posjedovanju uređaja za gašenje požara sukladno propisima o zaštiti od požara.

(2) Priređivač koji uplate klađenja želi primati putem samoposlužnog terminala postavljenog u ugostiteljskom objektu, mora uz dokaze iz stavka 1. ovoga članka dostaviti i dokaz da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane posebnim propisima za tu djelatnost.

Članak 40.

Odobrenje za početak primanja uplata klađenja na uplatnim mjestima kladionica i putem samoposlužnih terminala izdaje Ministarstvo financija nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona.

Tehnički uvjeti

Članak 41.

(1) Priređivač je dužan u sjedištu društva omogućiti pohranu primljenih uplata i isplata na način da omogući sustav nadzora. Priređivač je dužan omogućiti Ministarstvu financija izravno spajanje na informacijski sustav priređivača, u realnom vremenu, radi uspostave i osiguranja neprekidnog i neposrednog nadzora – cjelovitog nadzora.

(2) Cjeloviti nadzor mora vjerodostojno pratiti, bilježiti i pohranjivati podatke o primljenim uplatama i isplatama klađenja te osigurati nepromjenjivost primljenih podataka.

Članak 42.

(1) Uplatno mjesto kladionice mora biti opremljeno:

1. informacijskim sustavom za primanje uplata, koji je u stalnoj vezi sa središnjom bazom podataka u sjedištu društva,

2. metalnom blagajnom u kojoj se pohranjuju dobitni, nedobitni i poništeni listići koji nisu pohranjeni u arhivi,

3. pravilima igre klađenja dostupnima svim igračima,

4. ponudom (broj i tip događaja, tečaj) na osnovi koje se oklade primaju,

5. prostorom za objavljivanje službenih rezultata događaja iz ponude klađenja.

(2) Na vidnome mjestu kladionice mora biti istaknuta obavijest igračima o uvjetima i o vremenu u kojem mogu odustati od izvršene uplate, te obavijest za posjetitelje i igrače propisane člankom 6. ovoga Pravilnika.

(3) Kada se uplate za klađenje primaju putem samoposlužnih terminala, oprema i uvjeti propisani stavkom 1. ovoga članka moraju biti sadržani u terminalu.

(4) Kada se uplate za klađenje primaju putem samoposlužnog terminala koji je postavljen u ugostiteljskom objektu, obavijest iz stavka 2. ovoga članka mora biti istaknuta na vidnome mjestu.

Članak 43.

Obavijest o zatvaranju uplatnog mjesta kladionice i samoposlužnog terminala priređivač je dužan dostaviti Ministarstvu financija i Ministarstvu unutarnjih poslova osam dana prije njezina zatvaranja.

Pravila igre klađenja

Članak 44.

(1) Priređivač igre klađenja obvezan je donijeti pravila igre klađenja koja moraju sadržavati:

1. podatke o tvrtki i sjedištu priređivača,

2. datum i naziv tijela priređivača koje donosi pravila igre,

3. naziv i opis igre,

4. opis i vrijeme trajanja klađenja,

5. uvjete za sudjelovanje u klađenju,

6. područje na kojem se klađenje priređuje,

7. vrijeme kad može i uvjete pod kojima sudionik u igri klađenja može odustati od izvršene uplate,

8. minimalnu visinu uplate i maksimalni iznos dobitka po jednom uplaćenom listiću, odnos uplata/dobitak tijekom igre i način izvješćivanja o tome,

9. postupak u slučaju otkazivanja ili odgode događaja koji je predmet ponude klađenja,

10. opis uplatnog listića,

11. način i rok isplate novčanih dobitaka koji mora iznositi najmanje 60 dana od dana objavljivanja konačnog izvješća o rezultatu događaja,

12. način upoznavanja igrača s pravilima klađenja,

13. uvjete pod kojima priređivač može određenim osobama privremeno ili stalno zabraniti ili ograničiti sudjelovanje u klađenju,

14. odredbu o zabrani pristupa klađenju osobama mlađim od 18 godina.

(2) Pravila igre klađenja primjenjuju se nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i ne mogu se mijenjati u tijeku trajanja igre koju su igrači započeli nakon uplate iznosa za sudjelovanje, te se igra do svršetka odvija po istim pravilima.

V. UPLATNI LISTIĆ ZA IGRE KLAĐENJA

1. Sadržaj uplatnog listića

Članak 45.

Uplatni listić za sudjelovanje u igri klađenja mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv i adresu priređivača, OIB društva, te adresu uplatnog mjesta ili samoposlužnog terminala,

2. datum i vrijeme (sat i minuta) kada je uplata izvršena,

3. ukupni iznos uplate i možebitni dobitak u slučaju pogođenog rezultata,

4. broj i tip događaja koji je predmet klađenja,

5. visina tečaja za svaki tip događaja koji je predmet klađenja,

6. serijski broj listića.

Članak 46.

Ako uplatni listić sadržava manipulativne troškove za priređivanje igre klađenja, ti troškovi ulaze u osnovicu za plaćanje mjesečne naknade za priređivanje igre na sreću klađenja.

2. Poništenje uplatnog listića

Članak 47.

(1) Uplatni listić za igru klađenja može se poništiti najkasnije u roku pet minuta od evidentiranog vremena uplate uz uvjet da događaj iz oklade nije počeo.

(2) Poništeni listić mora, uz podatke iz članka 44. ovoga Pravilnika, sadržavati datum i vrijeme (sat i minutu) poništenja listića, te ukupni novčani iznos poništene uplate.

3. Pohrana uplatnih listića

Članak 48.

(1) Uplatni listići moraju se pohraniti i čuvati u skladu s poreznim propisima.

(2) Dobitni i poništeni listići moraju se pohraniti i čuvati do roka određenog za čuvanje uplate za klađenje.

Članak 49.

Zaposlenicima priređivača zabranjeno je klađenje u kladionici u kojoj su zaposleni.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Svi postupci započeti u svezi s utvrđivanjem prostornih i tehničkih uvjeta za otvaranje i priređivanje igara na sreću u casinima, automat klubovima i kladionicama u kojima nije doneseno rješenje dovršit će se sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 51.

(1) Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima (»Narodne novine«, br. 162/03), Pravilnik o priređivanju kladioničkih igara (»Narodne novine«, br. 167/03, 24/04 i 2/06) i odredbe članka 16. stavaka 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o obveznim evidencijama za obračun koncesijske naknade u casinima i automat klubovima »Narodne novine« br. 43/03, 47/06, 30/08 i 34/09).

(2) Obvezu ugradnje čitača kartica iz članka 38. stavka 2. ovoga Pravilnika priređivači igara klađenja na samoposlužnim terminalima dužni su izvršiti do 1. siječnja 2011.

(3) Priređivači su se dužni uskladiti s odredbom članka 20. stavak 4. ovoga Pravilnika do 1. siječnja 2011.

Članak 52.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/10-01/94

Urbroj: 513-07-21-07/10-05

Zagreb, 18. ožujka 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
Ivan Šuker, v. r.