Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

NN 38/2010 (31.3.2010.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

996

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

Članak 1.

U Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09 i 156/09) u članku 13. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno, naknada zbrinjavanja iz stavka 3. ovoga članka za mlijeko i ostale tekuće mliječne proizvode plaća se u iznosu od 0,02 kn za razdoblje od 1. travnja 2010. do 31. prosinca 2010.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/10-04/7

Urbroj: 531-13-2-10-1

Zagreb, 23. ožujka 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl.ing. arh., v. r.