Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

NN 39/2010 (1.4.2010.), Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

1006

Na temelju članka 50. stavka 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PRIJEVOZA OPASNIH ROBA ZRAKOM

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje klasifikacija, ograničenja prijevoza opasnih roba, pakiranje, obilježavanje i označavanje, odgovornost pošiljatelja, odgovornost operatora, pružanje informacija, uspostava programa osposobljavanja, izvještavanje o nesrećama i nezgodama povezanima s prijevozom opasnih roba i sigurnosne odredbe u svezi prijevoza opasnih roba zrakom.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika i odredbe zadnjeg važećeg izdanja Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih roba zrakom (ICAO Doc 9284-AN/905) (u daljnjem tekstu Tehničke instrukcije), uključujući Dodatak i dopune, odobrene i objavljene odlukom Vijeća Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (u daljnjem tekstu: ICAO), moraju se primjenjivati na sve operacije civilnih zrakoplova u međunarodnom i domaćem prometu.

(3) Agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljenjem tekstu: Agencija) poduzimat će potrebne mjere kako bi se postigla usklađenost s izmjenama i dopunama Tehničkih instrukcija koje će se objaviti tijekom razdoblja primjene određenog izdanja Tehničkih instrukcija.

(4) Da bi se olakšalo kretanje opasnih roba dopremljenih iz neke druge države na područje Republike Hrvatske, u skladu s izmjenama i dopunama Tehničkih instrukcija koje zbog sigurnosnih razloga odmah stupaju na snagu, a koje još nisu implementirane u Republici Hrvatskoj, Agencija će omogućiti prijevoz takvih opasnih roba u skladu s tim izmjenama i dopunama pod uvjetom da roba u cijelosti udovoljava izmijenjenim i dopunjenim zahtjevima.

(5) Agencija će obavijestiti ICAO o poteškoćama na koje naiđe u primjeni Tehničkih instrukcija i po potrebi predlagati izmjene i dopune Tehničkih instrukcija.

(6) Ministarstvo nadležno za civilni zračni promet će na prijedlog Agencije o svim odredbama propisa donesenih u Republici Hrvatskoj, a koje nisu u skladu s Tehničkim instrukcijama, odmah obavijestiti ICAO.

Definicije

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Ambalaža (Packaging): Spremnica (obloga) i svaki drugi dio ili materijal potreban za izradu omota prikladnog za njenu funkciju spremanja sadržaja;

2. Član letačke posade (Flight crew member): Član posade zrakoplova koji posjeduje odgovarajuću dozvolu i zadužen je za obavljanje dužnosti bitnih za operiranje zrakoplova za vrijeme letačke dužnosti;

3. Član posade (Crew member): Osoba kojoj je operator dodijelio dužnost na zrakoplovu za vrijeme letačke dužnosti;

4. Država operatora (State of operator): Država u kojoj se nalazi glavno mjesto poslovanja operatora ili, ako ne postoji takvo mjesto poslovanja, stalno sjedište operatora;

5. Država podrijetla (State of origin): Država na čijem je teritoriju teret prvi put utovaren u zrakoplov;

6. Iznimka (Exception): Odredba u ovom Pravilniku i Tehničkim instrukcijama koja isključuje pojedinu opasnu robu od zahtjeva koji se inače normalno primjenjuje na tu robu;

7. Izuzeće (Exemption): Odobrenje koje izdaje Agencija, a koje omogućava odstupanje od odredaba ovoga Pravilnika i Tehničkih instrukcija;

8. Jedinično sredstvo utovara (Unit Load Device): Tip kontejnera za teret, zrakoplovnog kontejnera, zrakoplovne palete s mrežom ili zrakoplovne palete s mrežom iznad pokrova u obliku iglua:

Omotna ambalaža (overpack) nije obuhvaćena ovim pojmom.

9. Nespojive (Incompatible): Pojam za opasne robe koje, ako se pomiješaju, mogu uzrokovati opasan porast topline ili oslobađanja plina ili stvoriti korozivne tvari;

10. Nesreća s opasnom robom (Dangerous Goods Accident): Događaj povezan s prijevozom opasne robe zrakom koji može imati za posljedicu smrt ili ozbiljno ozljeđivanje osobe ili veću materijalnu štetu;

11. Nezgoda s opasnom robom (Dangerous Goods Incident): Događaj povezan s prijevozom opasne robe zrakom, koji nije nesreća s opasnom robom, i ne mora se nužno dogoditi u zrakoplovu, a koji ima za posljedicu ozljedu osobe, materijalnu štetu, požar, lom, prolijevanje, curenje tekućine ili radijaciju ili drugi trag koji ukazuju na to da nije sačuvana cjelovitost ambalaže. Svaki događaj povezan s prijevozom opasne robe koji ozbiljno ugrozi zrakoplov ili osobe u zrakoplovu, također se smatra nezgodom s opasnom robom;

12. Omotna ambalaža (Overpack): Zaštitni ovitak koji koristi jedan pošiljatelj, a može sadržavati jedno ili više pakiranja, kako bi sačinjavali jednu cjelinu radi lakšeg rukovanja i utovara;

Jedinično sredstvo utovara nije obuhvaćeno ovim pojmom.

13. Opasna roba (Dangerous goods): Predmeti ili tvari koji mogu prouzročiti rizik po zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš i koji se nalaze na popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama ili su klasificirani u skladu s Tehničkim instrukcijama;

14. Operator (Operator): Osoba, organizacija ili poduzeće koje se bavi ili nudi usluge letačkih operacija zrakoplovom;

15. Osposobljavanje za određenu dužnost (Function specific training): Osposobljavanje koje ima za cilj pružiti detaljno upoznavanje sa zahtjevima Tehničkih instrukcija koji su primjenjivi na dužnosti za koju je osoba odgovorna;

16. Osposobljavanje za opće upoznavanje (General familirisation training): Osposobljavanje koje je usmjereno na upoznavanje s općim zahtjevima Tehničkih instrukcija;

17. Otpremnik (Freight Forwarder): Osoba ili organizacija koja pruža usluge organizacije prijevoza opasnih roba zrakom;

18. Ozbiljna ozljeda (Serious injury): ozljeda koja je nanesena osobi u nesreći i koja:

a) zahtijeva hospitalizaciju od preko 48 sati koja počinje unutar sedam dana od dana kada je ozljeda nanesena; ili

b) ima za posljedicu lom bilo koje kosti (osim jednostavnih lomova prstiju, nožnih prstiju ili nosa); ili

c) uključuje ranjavanje koje uzrokuje jako krvarenje, oštećenje živca, mišića ili tetive; ili

d) uključuje oštećenje bilo kojeg unutrašnjeg organa; ili

e) uključuje opekline drugog ili trećeg stupnja, ili opekline koje zahvaćaju preko 5% tjelesne površine; ili

f) uključuje potvrđeno izlaganje zaraznim tvarima ili štetnom zračenju;

19. Pakiranje (Package): Dovršen proizvod postupka pakiranja koji se sastoji od ambalaže (omota) i njenog sadržaja pripremljenog za prijevoz;

20. Periodično osposobljavanje (također zvano i osposobljavanje za obnavljanje znanja) Reccurent Training (also called refresher training): Osposobljavanje koje se provodi u razmacima ne većim od dvije godine kako bi se osiguralo da znanje osobe ostane na zahtijevanoj razini tako da može u cijelosti obavljati svoje dužnosti;

21. Pošiljatelj (Shipper): Pravna ili fizička osoba koje isporučuje opasnu robu otpremniku, rukovatelju tereta ili izravno operatoru s ciljem potpunog ili djelomičnog prijevoza zrakoplovom;

22. Pošiljka (Consignment): Jedno ili više pakiranja opasnih roba koje je operator primio od jednog pošiljatelja u određenom trenutku i na jednoj adresi, zaprimljeni u jednom komadu i koji se prevoze jednom primatelju na jednu adresu;

23. Program osposobljavanja (Training program): Metoda razvijena za provođenje osposobljavanja, a sastoji se od predavanja, materijala povezanih s tečajem (kao što su brošure, projekcije, video materijali, vježbe, itd.), primjera ispitnih pitanja i nastavničkih bilježaka;

24. Pružatelj usluga (Handling Agent): Služba koja u ime operatora obavlja neke ili sve prijevozne poslove ili naloge, uključujući primanje, utovar, istovar, premještanje ili druge obrade putnika ili tereta;

25. Pružatelj usluge osposobljavanja (Training provider): Osoba, organizacija ili poduzeće koje nudi ili provodi osposobljavanje;

26. Putnički zrakoplov (Passenger aircraft): Zrakoplov koji prevozi neku osobu koja nije član posade, zaposlenik operatora na službenoj poziciji, ovlašteni predstavnik odgovarajućeg nadležnog tijela ili osoba koja prati pošiljku ili drugi teret;

27. Teretni zrakoplov (Cargo Aircraft): Svaki zrakoplov, osim putničkog zrakoplova, koji prevozi robu ili imovinu;

28. UN broj (UN number): Četveroznamenkasti broj dodijeljen od strane Odbora stručnjaka za prijevoz opasne robe Ujedinjenih naroda, u svrhu identifikacije tvari ili određene grupe tvari;

29. Zapovjednik zrakoplova (Pilot-in-command): Pilot kojega operator, ili u slučaju generalnog zrakoplovstva vlasnik, odredi za zapovjednika i zaduži za sigurno izvođenje leta.

Iznimke

Članak 3.

(1) Predmeti i tvari koji su klasificirani kao opasne robe, ali koji se moraju nalaziti u zrakoplovu u skladu s važećim plovidbenim i operativnim zahtjevima, ili oni predmeti i tvari koji imaju posebnu namjenu određenu u Tehničkim instrukcijama, izuzeti su od odredaba ovoga Pravilnika.

(2) Predmeti i tvari namijenjeni kao zamjena za one opisane u stavku 1. ovoga članka ili predmeti i tvari koji su zamijenjeni, a prevoze se zrakoplovom, moraju se prevoziti u skladu s odredbama ovog Pravilnika, osim ako nije drugačije propisano u Tehničkim instrukcijama.

(3) Određeni predmeti i tvari koje nose putnici ili članovi posade zrakoplova izuzeti su od odredaba ovoga Pravilnika u skladu s Tehničkim instrukcijama.

Izuzeća

Članak 4.

(1) Agencija može, u posebno hitnim slučajevima, kada drugi način prijevoza nije primjeren ili je potpuno udovoljavanje propisanim zahtjevima u suprotnosti s javnim interesom, odobriti izuzeće od odredaba ovoga Pravilnika pod uvjetom da se u tom slučaju uloži dodatni napor kako bi se postigla ukupna razina sigurnosti operatora jednaka onoj razini sigurnosti kao i kad bi se primijenile te odredbe.

(2) U slučaju preleta, kada ni jedan od kriterija za izdavanje izuzeća nije primjenjiv, izuzeće se može odobriti isključivo na osnovi povjerenja da je postignuta jednaka razina sigurnosti u zračnom prijevozu.

Klasifikacija

Članak 5.

(1) Tvari (uključujući mješavine i otopine) i predmeti temeljem ovog Pravilnika i Tehničkih instrukcija podijeljeni su u jednu od devet klasa u skladu s opasnošću ili prevladavajućom opasnošću koju predstavlja. Neke od ovih klasa su podijeljene u skupine.

(2) Klase i skupine su sljedeće:

a) 1. klasa: Eksplozivi;

– Skupina 1.1: Tvari i predmeti koji mogu izazvati masovnu eksploziju;

– Skupina 1.2: Tvari i predmeti koji mogu eksplodirati, ali ne izazvati masovnu eksploziju;

– Skupina 1.3: Tvari i predmeti koji su podložni požaru i razlijetanju u manjoj mjeri, no nisu skloni masovnoj eksploziji;

– Skupina 1.4: Tvari i predmeti koji ne predstavljaju značajnu opasnost, već samo manju opasnost u slučaju zapaljenja;

– Skupina 1.5: Tvari i predmeti koji su vrlo neosjetljivi, no mogu masovno eksplodirati;

– Skupina 1.6: Vrlo neosjetljive tvari i predmeti koji ne mogu izazvati masovnu eksploziju;

b) 2. klasa: Plinovi;

– Skupina 2.1: Zapaljivi plinovi;

– Skupina 2.2: Nezapaljivi plinovi, neotrovni pinovi;

– Skupina 2.3: Otrovni plinovi;

c) 3. klasa: Zapaljive tekućine;

d) 4. klasa: Zapaljive krutine, tvari podložne samozapaljenju, tvari koje u kontaktu s vodom tvore zapaljive plinove;

– Skupina 4.1: Zapaljive krutine, samoreaktivne tvari i neosjetljivi eksplozivi;

– Skupina 4.2: Tvari podložne samozapaljenju;

– Skupina 4.3: Tvari koje u kontaktu s vodom tvore zapaljive plinove;

e) 5. klasa: Oksidirajuće tvari i organski peroksidi;

– Skupina 5.1: Oksidirajuće tvari;

– Skupina 5.2: Organski peroksidi;

f) 6. klasa: Otrovne i zarazne tvari;

– Skupina 6.1: Otrovne tvari;

– Skupina 6.2: Zarazne tvari;

g) 7. klasa: Radioaktivne tvari;

h) 8. klasa: Korozivne tvari;

i) 9. klasa: Ostale opasne robe, koje nisu obuhvaćene kriterijima ostalih klasa.

(3) Brojčani redoslijed klasa i skupina ne određuje stupanj opasnosti.

(4) Mnoge opasne tvari podijeljene u klase od 1. do 9. i bez dodatnog označavanja smatraju se opasnima po okoliš.

(5) Otpad se mora prevoziti u skladu sa zahtjevima za odgovarajuću klasu, a imajući u vidu opasnost koju predstavlja i kriterije iz Tehničkih instrukcija. Otpad koji nije obuhvaćen Tehničkim instrukcijama, ali je obuhvaćen Baselskom konvencijom iz 1992. o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, smije se prevoziti pod klasom 9.

(6) Za potrebe pakiranja, opasne tvari raspoređene su u tri pakirne grupe, u skladu sa stupnjem opasnosti koji predstavljaju, osim tvari iz klase 1., 2. i 7., skupina 5.2 i 6.2 i samoreaktivnih tvari skupine 4.1.

a) I. pakirna grupa: tvari koje predstavljaju visoku opasnost;

b) II. pakirna grupa: tvari koje predstavljaju srednju opasnost;

c) III. pakirna grupa: tvari koje predstavljaju nisku opasnost.

(7) Opasne tvari koje predstavljaju opasnost jedne klase i jedne skupine razvrstane su u tu klasu i skupinu i, ako je primjenjivo, dodijeljen im je odgovarajući stupanj opasnosti (pakirna grupa). Kada su predmet ili tvar imenom posebno navedeni u popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama onda se njihova klasa ili skupina, ako je primjenjivo, pakirna grupa i dodatna opasnost uzima s tog popisa.

(8) Kada tvar ili predmet nisu posebno imenom navedeni u popisu opasnih roba Tehničkih instrukcija i kada predstavljaju dvije ili više opasnosti 3., 4. ili 8. klase ili skupine 5.1 ili 6.1 povezane sa zračnim prijevozom i kada po definiciji pripadaju dvjema klasama ili skupinama iz Tehničkih instrukcija mora se klasificirati prema onoj koja predstavlja veću opasnost.

Ograničenja u prijevozu opasnih roba zrakom

Članak 6.

(1) Prijevoz opasnih roba zrakom je zabranjen, osim u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i detaljnim odredbama i postupcima propisanima u Tehničkim instrukcijama.

(2) Ako Agencija nije odobrila izuzeće u skladu sa člankom 4. ovoga Pravilnika ili ako odredbama Tehničkih instrukcija nije naznačeno da se smiju prevoziti na osnovu odobrenja države podrijetla, sljedeće se opasne robe ne smiju prevoziti zrakoplovom:

a) predmeti i tvari koji su identificirani u Tehničkim instrukcijama kao zabranjeni za prijevoz u normalnim okolnostima; i

b) zaražene žive životinje.

(3) U zrakoplovu se ne smiju prevoziti predmeti i tvari koji su posebno identificirani po imenu ili generičkom opisu u Tehničkim instrukcijama kao zabranjeni za prijevoz u svim okolnostima.

Pakiranje

Članak 7.

(1) Opasne robe moraju se pakirati u skladu s odredbama ovoga članka i u skladu s Tehničkim instrukcijama.

(2) Ambalaža koja se koristi za prijevoz opasnih roba zrakom mora biti kvalitetna, konstruirana sa zaštitnim zatvaranjem koje sprječava curenje, a koje u normalnim uvjetima prijevoza mogu biti prouzročene zbog promjene u temperaturi, vlažnosti ili pritisku ili zbog vibracija.

(3) Ambalaža mora biti prikladna sadržajima. Ambalaža koja dolazi u izravan kontakt s opasnim robama mora biti otporna na kemijsko ili neko drugo djelovanje opasnih roba.

(4) Ambalaža mora udovoljavati specifikacijama propisanima u Tehničkim instrukcijama u pogledu materijala i konstrukcije.

(5) Ambalaža se mora testirati u skladu s odredbama Tehničkih instrukcija.

(6) Ambalaža namijenjena za prijevoz opasnih roba zrakom mora od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj ili od nadležnog tijela druge države imati odobrenje tipa. Ovo se ne primjenjuje na ambalažu koja je obuhvaćena prijelaznim odredbama Tehničkih instrukcija.

(7) Ambalaža kojoj je osnovna funkcija zadržavanje tekućine mora biti u stanju podnijeti pritisak naveden u Tehničkim instrukcijama bez da tekućine procure.

(8) Unutarnja ambalaža mora biti pakirana, učvršćena ili obložena ublaživačima udaraca kako bi se spriječio lom ili curenje i kako bi se kontroliralo pomicanje unutar vanjskog pakiranja u normalnim uvjetima zračnog prijevoza. Ublaživači udaraca ili upijajući materijali moraju biti takvi da ne omogućuju opasnu reakciju sa sadržajem ambalaže.

(9) Ambalaža se ne smije ponovo koristiti, a da prethodno nije pregledana, kako bi se ustanovilo da nije korodirala ili da nema neka druga oštećenja. Kod ponovnog korištenja ambalaže ponovno se moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječilo onečišćenje novog sadržaja.

(10) Ako, s obzirom na prirodu ranijeg sadržaja, neočišćena prazna ambalaža može predstavljati opasnost, treba biti tijesno složena i s njom treba postupati u skladu s opasnošću koju predstavlja.

(11) Štetne količine opasnih tvari ne smiju se naći izvan pakiranja.

Obilježavanje i označavanje

Članak 8.

(1) Svako pakiranje opasne robe mora se označiti odgovarajućim oznakama za opasne robe kako je propisano u Tehničkim instrukcijama.

(2) Svako pakiranje opasnih roba mora se obilježiti odgovarajućim tehničkim specifikacijama sadržaja, uključujući UN brojem, ukoliko postoji, i drugim obilježjima koja su propisana u Tehničkim instrukcijama.

(3) Ambalaža koja se proizvodi u skladu sa specifikacijama propisanima u Tehničkim instrukcijama, mora se tako i obilježiti. Ambalaža koja ne ispunjava odgovarajuće specifikacije za ambalažu propisane Tehničkim instrukcijama ne smije se obilježiti specifikacijama za ambalažu.

(4) U skladu s Tehničkim instrukcijama, za obilježavanje opasnih roba mora se koristiti engleski jezik, dodatno uz neki drugi jezik koji se zahtijeva u državi podrijetla.

Odgovornost pošiljatelja

Članak 9.

(1) Prije upućivanja neke opasne robe na prijevoz zrakom, pošiljatelj mora osigurati da:

a) roba nije zabranjena za prijevoz zrakom u svim okolnostima prema odredbama Tehničkih instrukcija;

b) ako je roba zabranjena za prijevoz zrakom bez prethodnog odobrenja, pribavi sva potrebna odobrenja, ako je tako naznačeno u Tehničkim instrukcijama;

c) su robe klasificirane u skladu s kriterijima za klasifikaciju sadržanima u Tehničkim instrukcijama;

d) su robe pakirane u skladu s Tehničkim instrukcijama i da se koristi ambalaža u skladu s onim odredbama Tehničkih instrukcija koje se primjenjuju na te robe;

e) je pakiranje obilježeno i označeno na engleskom jeziku dodatno uz neki drugi jezik koji se zahtijeva u državi podrijetla, kao što je pobliže određeno za te robe u Tehničkim instrukcijama;

f) je pakiranje u stanju podobnom za prijevoz zrakom;

g) kada je jedno ili više pakiranja stavljeno u omotno pakiranje, da omotno pakiranje sadržava samo pakiranja onih roba koje su dopuštene za prijevoz prema Tehničkim instrukcijama i da je omotno pakiranje obilježeno i označeno kako je to propisano Tehničkim instrukcijama.

(2) Pošiljatelj mora osigurati da dokument o prijevozu opasne robe:

a) bude sastavljen na engleskom jeziku dodatno uz neki drugi jezik koji se zahtijeva u državi podrijetla, kao što je pobliže određeno za te robe u Tehničkim instrukcijama;

b) sadržava deklaraciju koju je potpisao pošiljatelj ili je potpisana za pošiljatelja, u kojoj se navodi da je udovoljeno Tehničkim instrukcijama i da je opasna roba:

1. potpuno i točno opisana;

2. ispravno klasificirana, pakirana, obilježena i označena; i

3. u odgovarajućem stanju za prijevoz zrakom;

(3) Pošiljatelj se mora pobrinuti da se operatoru dostavi dokument o prijevozu opasne robe koji je propisan u stavku 2. ovoga članka i drugi dokumenti u svezi opasne robe kao što je propisano Tehničkim instrukcijama.

Odgovornost operatora

Članak 10.

(1) Operatori koji posjeduju Svjedodžbu zračnog prijevoznika izdanu u skladu s posebnim propisom, moraju u Operativnom priručniku i, ako je primjenjivo, u drugoj odgovarajućoj dokumentaciji propisati odgovarajuće postupke za letačku posadu i zemaljsko osoblje u svezi slaganja i prijevoza opasnih roba zrakom te postupke sa svrhom osiguravanja usklađenosti pošiljaka primljenih od pošiljatelja i pružatelja zemaljskih usluga sa zahtjevima Tehničkih instrukcija, koji moraju uključivati i postupke u slučaju opasnosti u skladu s Naputkom za postupanje u slučaju opasnosti za zrakoplovne nezgode povezane s prijevozom opasnih roba (ICAO Doc 9481-AN/928).

(2) Operator ne smije primiti na prijevoz opasne robe zrakom:

a) ako uz opasne robe nije pridružen dokument o prijevozu opasne robe, osim kada je u Tehničkim instrukcijama navedeno da se ne zahtijeva taj dokument; i

b) sve dok pakiranje, omotno pakiranje ili teretni kontejner koji sadrži opasne robe nije pregledan u skladu s postupcima za prihvat propisanima u Tehničkim instrukcijama.

(3) Operator mora razviti i koristiti kontrolne liste prihvata u skladu s procedurom propisanom u dokumentima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Pakiranja i omotna pakiranja koja sadrže opasne robe i teretni kontejneri koji sadrže radioaktivne tvari moraju se utovarati i spremati u zrakoplovu u skladu s odredbama Tehničkih instrukcija.

(5) Pakiranja i omotna pakiranja koja sadrže opasne robe i teretni kontejneri koji sadrže radioaktivne tvari moraju se pregledati prije utovara u zrakoplov ili u jedinično sredstvo utovara kako bi se utvrdilo je li došlo do curenja ili oštećenja. Pakiranja, omotna pakiranja i teretni kontejneri, iz kojih curi ili su oštećeni, ne smiju se utovariti u zrakoplov.

(6) Jedinično sredstvo utovara koje sadrži opasnu robu ne smije se utovariti u zrakoplov ako sredstvo nije pregledano i ustanovljeno da nije došlo do curenja ili oštećenja opasne robe koja je u njemu smještena.

(7) Ako se za neko pakiranje opasne robe utovareno u zrakoplov ustanovi da je oštećeno ili da iz njega curi, operator mora to pakiranje ukloniti iz zrakoplova ili organizirati da ga nadležno tijelo ili drugi subjekt ukloni. Operator se mora zatim uvjeriti da su ostala pakiranja u ispravnom stanju za prijevoz zrakom i da nijedno drugo pakiranje nije onečišćeno.

(8) Pakiranja i omotna pakiranja koja sadrže opasne robe i teretni kontejneri koji sadrže radioaktivne tvari moraju se pregledati nakon istovara iz zrakoplova ili iz jediničnog sredstva utovara radi provjere ima li znakova oštećenja ili curenja. Ako se pronađe oštećenje ili curenje, prostor u zrakoplovu gdje je bila smještena opasna roba ili jedinično sredstvo utovara mora se pregledati i ustanoviti je li oštećen ili onečišćen.

(9) Opasne robe ne smiju se prevoziti u kabini zrakoplova u kojoj se nalaze putnici ili na palubi zrakoplova osim u okolnostima koje dopuštaju odredbe Tehničkih instrukcija.

(10) Svako opasno onečišćenje koje se pronađe u zrakoplovu kao posljedica curenja ili oštećenja opasnih roba mora se ukloniti bez odlaganja.

(11) Zrakoplov koji je kontaminiran radioaktivnim tvarima mora se odmah povući iz upotrebe i ne smije se vratiti u upotrebu sve dok razina radijacije bilo koje dostupne površine i utvrđene kontaminacije ne bude manja od vrijednosti detaljno propisanih u Tehničkim instrukcijama.

(12) Pakiranja koja sadrže opasne robe koje mogu opasno reagirati jedna s drugom ili s pakiranjima koja sadrže druge robe ne smiju se smjestiti u zrakoplovu jedno do drugog ili u položaj koji bi omogućio međusobno djelovanje u slučaju curenja.

(13) Pakiranja otrovnih i zaraznih tvari moraju se smjestiti u zrakoplovu u skladu s odredbama Tehničkih instrukcija.

(14) Pakiranja radioaktivnih tvari moraju se smjestiti na zrakoplovu tako da su odvojena od ljudi, živih životinja i nerazvijenih filmova, u skladu s odredbama Tehničkih instrukcija.

(15) Kada je opasna roba koja je predmet odredaba ovoga Pravilnika utovarena u zrakoplov, operator mora zaštititi opasne robe od oštećenja i mora zaštititi te robe u zrakoplovu na takav način da spriječi njihovo pomicanje tijekom leta koje bi dovelo do promjene položaja pakiranja. Učvršćivanje pakiranja koja sadrže radioaktivne tvari mora biti primjereno kako bi se osiguralo da se cijelo vrijeme održava razdvajanje propisano u stavku 14. ovoga članka.

(16) Ako u Tehničkim instrukcijama nije drugačije propisano, pakiranja opasnih roba koja su označena oznakom »Cargo aircraft only« moraju se utovariti na način da ih član posade ili druga ovlaštena osoba može vidjeti tijekom leta, rukovati njima te, kada to veličina i težina dopušta, odvojiti ih od ostalog tereta.

(17) Ako operator odluči primjenjivati restriktivnije odredbe od onih koje su propisane u Tehničkim instrukcijama mora o tim odstupanjima obavijestiti Agenciju i ICAO, radi objave u Tehničkim instrukcijama.

Odgovornost otpremnika

Članak 11.

Otpremnik koji za pošiljatelja obavlja klasifikaciju, pakiranje i obilježavanje pošiljke mora osigurati udovoljavanje odredbama ovoga Pravilnika i Tehničkih instrukcija o klasifikaciji, pakiranju i obilježavanju čak i onda kada pošiljatelj potpiše deklaraciju iz članka 9. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika.

Informiranje

Članak 12.

(1) Operator zrakoplova u kojem će se prevoziti opasne robe mora prije odlaska zrakoplova, što je ranije moguće, zapovjedniku zrakoplova pripremiti pisanu informaciju, kako je propisano u Tehničkim instrukcijama.

(2) Operator mora u Operativnom priručniku propisati sve potrebne informacije kako bi omogućio letačkoj posadi da obavlja dužnosti u svezi prijevoza opasnih roba i mora pripremiti naputke za poduzimanje mjera u slučaju pojavljivanja opasnosti povezane s opasnom robom.

(3) Operator se mora pobrinuti da se objave informacije na način da su putnici upozoreni o vrstama opasnih roba koje je zabranjeno prevoziti u zrakoplovu, kao što je propisano u Tehničkim instrukcijama.

(4) Operatori, pošiljatelji i druge organizacije uključene u prijevoz opasne robe zrakom moraju svom osoblju pružiti informacije koje će im omogućiti obavljanje dužnosti u svezi prijevoza opasnih roba i moraju pripremiti naputke za poduzimanje mjera u slučaju pojavljivanja opasnosti povezane s opasnom robom.

(5) Ako se tijekom leta pojavi opasnost, zapovjednik zrakoplova mora, čim mu to situacija dopusti, o tome informirati odgovarajuću službu kontrole zračnog prometa kako bi ona informirala nadležne aerodromske službe o opasnoj robi koja se nalazi u zrakoplovu, kako je propisano u Tehničkim instrukcijama.

(6) U slučaju zrakoplovne nesreće ili ozbiljne nezgode koje mogu biti povezane s opasnim robama koje se prevoze kao teret, operator koji prevozi opasnu robu kao teret mora, bez odgađanja, o opasnim robama u zrakoplovu informirati odgovarajuće službe nadležne za postupanje u slučaju nesreće ili ozbiljne nezgode, a koje su navedene u pisanoj informaciji za zapovjednika zrakoplova. Operator također mora, što je prije moguće, informirati odgovarajuća nadležna tijela u državi operatora i u državi u kojoj se dogodila nesreća ili ozbiljna nezgoda.

Programi osposobljavanja

Članak 13.

(1) Moraju se utvrditi i održavati programi za početno i periodično osposobljavanja za potrebe:

a) pošiljatelja opasnih roba, uključujući pakiratelje i osobe ili organizacije koje na sebe preuzimaju odgovornosti pošiljatelja;

b) operatora;

c) službi za pružanje zemaljskih usluga, koje za operatora obavljaju prihvaćanje, rukovanje, utovar, istovar, premještanje ili drugo opsluživanje tereta, pošte ili zaliha;

d) službi za pružanje zemaljskih usluga u zračnoj luci, koje za operatora obavljaju opsluživanje putnika;

e) službi koje nisu smještene u zračnoj luci, koje za operatora obavljaju prijavljivanje putnika;

f) otpremnika; i

g) službi uključenih u zaštitno pregledavanje putnika i njihove prtljage, tereta, pošte ili zaliha.

(2) Osposobljavanje se mora provesti ili potvrditi nakon zapošljavanja osoblja u skladu s Tablicom 1.:

Tablica 1. Sadržaj tečajeva osposobljavanja za operatore koje prevoze opasne robe kao teret

Minimalni aspekti prijevoza opasnih roba zrakom koje moraju dobro znati

Pošiljatelji i pakiratelji

Otpremnici

Operatori i pružatelja usluga

Osoblje zaštite

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Općenito

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ograničenja

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Opći zahtjevi za pošiljatelje

x

x

x

Klasifikacija

x

x

x

x

x

Popis opasnih roba

x

x

x

x

x

Zahtjevi za pakiranje

x

x

x

x

Obilježavanje i označavanje

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dokument o prijevozu opasnih roba i druga odgovarajuća dokumentacija

x

x

x

x

x

Postupci prihvaćanja

x

Prepoznavanje neprijavljene opasne robe

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Postupak skladištenja i utovara

x

x

x

x

Obavještavanje pilota

x

x

x

Odredbe za putnike i posadu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Postupci u slučaju opasnosti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Legenda:

1. Pošiljatelji i osobe koje preuzimaju dužnosti pošiljatelja, uključujući osoblje operatora koje postupa kao pošiljatelj, osoblje operatora koje priprema opasne robe kao kompanijske materijale (Company Materials – COMAT);

2. Pakiratelji;

3. Osoblje otpremnika koje sudjeluje u opsluživanje opasnih roba;

4. Osoblje otpremnika koje sudjeluje u opsluživanje tereta, pošte ili zaliha (koje nije opasna roba);

5. Osoblje otpremnika koje je uključeno u rukovanje, skladištenje i utovar tereta, pošte ili zaliha;

6. Osoblje operatora i osoblje službe za pružanje zemaljskih usluga koje prihvaća opasne robe;

7. Osoblje operatora i osoblje službe za pružanje usluga koje prihvaća teret, poštu ili zalihe (koje nije opasna roba);

8. Osoblje operatora i osoblje službe za pružanje usluga uključeno u rukovanje, skladištenje i utovar tereta, pošte ili zaliha i prtljage;

9. Osoblje koje opslužuje putnike;

10. Članovi letačke posade i planeri utovara;

11. Članovi posade (koji nisu članovi letačke posade);

12. Osoblje zaštite koje obavlja pregledavanje putnika i njihove prtljage, tereta, pošte ili zaliha, npr. osoblje koje obavlja zaštitni pregled, njihovi neposredno nadređeni i osoblje uključeno u provođenje postupaka zaštite.

(3) Periodično osposobljavanje mora se održati u roku od 24 mjeseca od prethodnog osposobljavanja kako bi se osigurala potrebna razina znanja u svakom trenutku.

(4) Ako se osposobljavanje za obnavljanje znanja iz stavka 3. ovoga članka završi unutar zadnja 3 mjeseca valjanosti prethodnog osposobljavanja, razdoblje valjanosti se produžava, od dana kada je osposobljavanje za obnavljanje znanja provedeno, za 24 mjeseca od datuma kada istječe prethodno osposobljavanje.

(5) Osposobljavanje osoblja operatora koji ne prevoze opasnu robu kao teret mora se provesti ili potvrditi nakon zapošljavanja u skladu s Tablicom 2.

Tablica 2. Sadržaj tečajeva osposobljavanja za operatore koji ne prevoze opasnu robu kao teret

Sadržaj

7

8

9

10

11

Općenito

x

x

x

x

x

Ograničenja

x

x

x

x

x

Obilježavanje i označavanje

x

x

x

x

x

Dokument o prijevozu opasnih roba i druga odgovarajuća dokumentacija

x

Postupci prihvaćanja

Prepoznavanje neprijavljene opasne robe

x

x

x

x

x

Odredbe za putnike i posadu

x

x

x

x

x

Postupci u slučaju opasnosti

x

x

x

x

x

Legenda

7. Osoblje operatora i osoblje službe za pružanje usluga koje prihvaća teret, pošte ili zaliha (koje nije opasna roba);

8. Osoblje operatora i osoblje službe za pružanje usluga uključeno u rukovanje, skladištenje i utovar tereta, pošte ili zaliha i prtljage;

9. Osoblje koje opslužuje putnike;

10. Članovi letačke posade i planeri utovara;

11. Članovi posade (koji nisu članovi letačke posade);

(6) Programi osposobljavanja za opasne robe koje utvrđuje i održava operator ili netko drugi za njega, moraju se podnijeti Agenciji na pregled i odobrenje.

Ispitivanje

Članak 14.

(1) Polaznik mora pokazati svoju razinu sposobnosti polaganjem testa na kraju tečaja. Test mora potvrditi polaznikovo stvarno razumijevanje i sposobnost za izdvajanje potrebnih informacija iz Tehničkih instrukcija.

(2) Težina testa mora biti takva da se njime provjeri sposobnost polaznika za obavljanje njegove specifične radne obveze, u skladu s propisima.

(3) Trajanje testa mora omogućiti polazniku dovoljno vremena da završi ispit koji se zasniva na njegovoj razini iskustva i području osposobljavanja.

(4) Test mora sadržavati uvodno pojašnjenje za polaznike u kojem je navedeno da je za prolaz potrebno imati najmanje 80% točnih odgovora.

Čuvanje zapisa o osposobljavanju

Članak 15.

(1) O osposobljavanju mora se voditi evidencija, koja mora sadržavati:

a) prezime i ime polaznika;

b) datum završetka posljednjeg održanog osposobljavanja;

c) opis materijala, preslika materijala ili referenca na materijale koji su korišteni pri osposobljavanju, kako bi se udovoljilo zahtjevima osposobljavanja;

d) naziv i adresa organizacije koja je provela osposobljavanje;

e) dokaz iz kojeg je vidljivo da je test uspješno položen.

(2) Zapisi o osposobljavanju moraju se čuvati najmanje 36 mjeseci od završetka posljednjeg osposobljavanja i moraju biti dostupni na zahtjev nadležnih tijela.

Uvjerenja o položenom ispitu

Članak 16.

(1) Pružatelji usluga osposobljavanja odgovorni su za izdavanje uvjerenja, u kojima se treba navesti koju vrstu osposobljavanja je polaznik pohađao.

(2) Na uvjerenju se trebaju nalaziti podaci o tome kada je položen ispit, datum do kojeg vrijedi uvjerenje i registracijski broj polaznika.

(3) Preslike uvjerenja pružatelji usluga osposobljavanja moraju čuvati zajedno sa zapisom o osposobljavanju.

(4) Operatori i službe za pružanje zemaljskih usluga koje za operatora obavljaju prihvaćanje, rukovanje, utovar, istovar, premještanje ili drugo opsluživanje tereta, pošte ili zaliha moraju za svoje zaposlenike koji su pohađali tečaj osposobljavanja za kategoriju 6. i uspješno položili ispit, Agenciji dostavljati preslike važećih uvjerenja o položenom ispitu.

(5) Agencija vodi evidenciju osoblja operatora i osoblja službi koje pružaju usluge prihvaćanja tereta, pošte ili zaliha iz stavka 4. ovoga članka.

Registracijski brojevi polaznika

Članak 17.

(1) Na uvjerenjima koja se izdaju uspješnim polaznicima treba se nalaziti registracijski broj polaznika. Broj je jedinstven za svako uvjerenje.

(2) Pružatelj usluge osposobljavanja treba Agenciji podnijeti zahtjev za dodjelu registracijskih brojeva.

(3) Agencija vodi evidenciju o registracijskim brojevima polaznika, u kojoj se navode brojevi i nazivi pružatelja usluge osposobljavanja kojemu su izdani.

Kvalifikacije instruktora

Članak 18.

(1) Instruktori koji provode programe osposobljavanja o opasnim robama za početno stjecanje i za obnavljanje znanja moraju minimalno ispunjavati sljedeće uvjete:

a) aktualno znanje Tehničkih instrukcija (ili IATA Propisa o opasnim robama). Instruktori trebaju uspješno završiti program osposobljavanja o opasnim robama za kategoriju 6;

b) aktualno znanje nacionalnih propisa o prijevozu opasnih roba zrakom;

c) sposobnost pripreme planova predavanja, brošura, vježbi, testova. Instruktori bi trebali uspješno završiti tečaj o tehnikama podučavanja;

d) najmanje pet (5) godina odgovarajućeg radnog iskustva s opasnim robama i sigurnom izvođenju operacija i/ili iskustvo u operacijama s teretom uključujući prihvat i otpremu.

(2) Instruktori koji provode programe osposobljavanja o opasnim robama za početno stjecanje i za obnavljanje znanja moraju najmanje svaka 24 mjeseca provoditi takve tečajeve, u suprotnome moraju pohađati osposobljavanje za obnavljanje znanja.

(3) Instruktori za opasne robe moraju biti prihvaćeni od strane Agencije.

Čuvanje dokumenata i zapisa

Članak 19.

(1) Operator zrakoplova koji prevozi opasnu robu kao teret mora se pobrinuti da se preslika dokumenta o prijevozu opasne robe i pisana informacija zapovjedniku čuvaju na lako dostupnom mjestu dok ne prođe ukupno vrijeme leta na kojem je prevožena opasna roba.

(2) Operator zrakoplova na kojem je prevožena opasna roba mora najmanje tri mjeseca čuvati:

a) dokument o prijevozu opasne robe ili drugi dokument o opasnoj robi koji mu je dostavio pošiljatelj;

b) kontrolnu listu prihvata i

c) pisanu informaciju za zapovjednika.

Predočavanje dokumenata, zapisa i mjesečnih izvještaja

Članak 20.

(1) Operator zrakoplova u kojem će se prevoziti ili su se prevozile opasne robe i njegov pružatelj usluga moraju, u razumnom vremenu nakon što to od njih zatraži ovlaštena osoba, predočiti toj osobi sljedeće dokumente:

a) pisano odobrenje za prijevoz opasnih roba zrakom;

b) dokument o prijevozu opasne robe;

c) na odgovarajućem obrascu popunjenu i čitku kontrolnu listu prihvata u svezi opasne robe i

d) presliku pisane informacije koja je predana zapovjedniku zrakoplova u svezi opasne robe.

(2) Operator, pošiljatelj ili pružatelj usluga nekog od njih mora, u razumnom vremenu nakon što to od njih zatraži ovlaštena osoba, predočiti toj osobi dokument u svezi robe za koju ovlaštena osoba osnovano posumnja da bi mogla biti opasna roba s kojom nije rukovano sukladno odredbama ovoga Pravilnika i Tehničkih instrukcija.

(3) Operatori i pružatelji usluga prihvata i otpreme opasnih roba moraju Agenciji dostavljati mjesečni pisani izvještaj na obrascu »Izvještaj o prijevozu opasne robe« iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

Ovlasti vezane za osiguravanje primjene propisa

Članak 21.

(1) Ovlaštena osoba može pregledavati, uzimati uzorke i zaplijeniti robu za koju osnovano posumnja da bi mogla biti opasna roba s kojom nije rukovano sukladno odredbama ovoga Pravilnika i Tehničkih instrukcija.

(2) Ovlaštena osoba može otvarati ili zahtijevati da se otvori prtljaga ili pakiranje za koje osnovano posumnja da bi mogli sadržavati opasnu robu s kojom nije rukovano sukladno odredbama ovoga Pravilnika i Tehničkih instrukcija.

(3) Ovlaštena osoba može poduzeti i druge mjere za koje je ovlaštena Zakonom o zračnom prometu.

(4) Agencija vrši nadzor nad provedbom odredaba ovoga Pravilnika sukladno ovlastima propisanima Zakonom o zračnom prometu.

(5) Postupanje protivno odredbama ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o prijevozu opasnih roba.

Izvještavanje o događaju s opasnom robom

Članak 22.

(1) Operatori čije se glavno mjesto poslovanja nalazi u Republici Hrvatskoj moraju o svakoj nesreći ili nezgodi s opasnim robama, te pronalascima neprijavljene ili pogrešno prijavljene robe u teretu ili putničkoj prtljazi izvijestiti Agenciju.

(2) Inozemni operatori moraju o svakoj nesreći ili nezgodi s opasnim robama, te pronalascima neprijavljene ili pogrešno prijavljene robe u teretu ili putničkoj prtljazi, izvijestiti Agenciju uvijek kada se takav događaj zbije u Republici Hrvatskoj.

(3) Prvi izvještaj mora se poslati u roku od 72 sata nakon događaja iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, ukoliko posebne okolnosti to ne onemoguće. Izvještaj se može poslati na bilo koji način uključujući e-mail, telefon ili telefaks. Izvještaj mora sadržavati podatke iz stavka 4. ovoga članka koji su u tom trenutku poznati. Kada je potrebno, i što je prije moguće, mora se poslati dopunski izvještaj s dodatnim podacima koji nisu bili poznati u vrijeme slanja prvog izvještaja. Ukoliko je izvještaj predan usmenim putem, pismena potvrda mora se dostaviti što je prije moguće.

(4) Prvi i svaki sljedeći izvještaj mora biti što precizniji i sadržavati sljedeće relevantne podatke:

a) datum nesreće ili nezgode ili pronalaska neprijavljene ili pogrešno prijavljene opasne robe;

b) mjesto, broj leta i datum leta;

c) opis robe i referentni broj teretnog lista, vreće, prtljažne etikete, karte, itd.;

d) ispravno otpremno ime (uključujući tehnički naziv, ukoliko je to primjereno) i UN/ID broj, kada je poznat;

e) klasu ili skupinu i dodatni rizik;

f) vrstu ambalaže i specifikaciju ambalaže, koja je na njoj označena;

g) količinu;

h) ime i adresu pošiljatelja, putnika, itd;

i) druge važne podatke;

j) pretpostavljeni uzrok nesreće ili nezgode;

k) poduzete mjere;

l) neko drugo obavljeno izvještavanje i

m) ime, titulu, adresu i telefonski broj osobe koja je podnijela izvještaj.

(5) Uz izvještaj treba priložiti preslike dokumenata i fotografije.

(6) Izvještaj o događaju s opasnom robom dostavlja se na obrascu »Izvještaj o događaju s opasnom robom« iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

(7) Izvještavanje o događajima s opasnom robom po odredbama ovoga Pravilnika ne isključuje obvezu izvještavanja o nesrećama i nezgodama zrakoplova po posebnim propisima.

Odredbe o zaštiti u svezi opasne robe

Članak 23.

Agencija će uspostaviti zaštitne mjere u svezi opasne robe, primjenjive na pošiljatelje, operatore i druge pojedince uključene u prijevoz opasne robe zrakom, koje će se poduzimati kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjila krađa ili zloupotreba opasnih roba koje mogu ugroziti osobe, imovinu ili okoliš. Ove mjere trebaju se poduzimati u skladu s odredbama o zaštiti koje su detaljno opisane u odgovarajućim ICAO Aneksima i Tehničkim instrukcijama.

Dodaci

Članak 24.

(1) Dodaci 1. i 2. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodatke iz stavka 1. ovoga članka čine:

a) Dodatak 1.: Obrazac »Izvještaj o prijevozu opasne robe«

b) Dodatak 2.: Obrazac »Izvještaj o događaju s opasnom robom«.

Stupanje na snagu

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-05/13

Urbroj: 530-09-10-2

Zagreb, 15. ožujka 2010.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK 1.

IZVJEŠTAJ O PRIJEVOZU OPASNE ROBE

Naziv podnositelja izvješća:

Broj:

Zračna luka:

Godina:

Mjesec:

KLASIFIKACIJA OPASNE ROBE

Klase i skupine

IMP

U DOLASKU

U ODLASKU

1. Klasa: Eksplozivi

1.4 Tvari i predmeti koji ne predstavljaju značajnu opasnost, već samo manju opasnost u slučaju zapaljenja

RXB

RXC

RXD

RXE

RXG

RXS

2. Klasa: Plinovi

2.1 Zapaljivi plinovi;

RFG

2.2 Nezapaljivi plinovi, neotrovni pinovi;

RNG;

RCL

2.3 Otrovni plinovi;

RPG

3. Klasa: Zapaljive tekućine

RFL

4. Klasa: Zapaljive krutine

4.1 Zapaljive krutine

RFS

4.2 Tvari podložne samozapaljenju

RSC

4.3 Tvari koje u kontaktu s vodom tvore zapaljive plinove

RFW

5. Klasa: Oksidirajuće tvari i organski peroksidi

5.1 Oksidirajuće tvari

ROX

5.2 Organski peroksidi

ROP

6. Klasa: Otrovne i zarazne tvari

6.1 Otrovne tvari

RPB

6.2 Zarazne tvari

RIS

7. Klasa

– Kategorija I.

RRW

– Kategorije II. i III.

RRY

8. Klasa: Korozivne tvari

RCM

9. Klasa: Ostale opasne robe, koje nisu obuhvaćene kriterijima ostalih klasa

RMD;

RSB;

ICE;

MAG;

UKUPNO (kg):

Ime i prezime odgovorne osobe:

Potpis:

FRM-DGR-001

Rev. 0/20.01.2010

DODATAK 2.

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU S OPASNOM ROBOM

DGR Br.:

Vidi bilješke na poleđini ovoga obrasca. Rubrike u kojima su naslovi u kurzivu trebaju se popuniti samo ako je primjenjivo.

1. Operator / Pružatelj usluga:

2. Datum događaja:

3. Lokalno vrijeme događaja:

4. Datum leta:

5. Broj leta:

6. Zračna luka odlaska:

7. Odredišna zračna luka:

8. Tip zrakoplova:

9. Registracija zrakoplova:

10. Mjesto događaja:

11. Porijeklo opasne robe:

12. Opis događaja, uključujući detalje o povredi, šteti itd. (ako je potrebno nastavite na poleđini ovoga obrasca)

13. Ispravno ime za otpremu (uključujući tehnički naziv):

14. UN/ID br. (ako je poznat):

15. Klasa/skupina (ako je poznata)

16. Dodatni rizik/rizici:

17. Pakirna grupa:

18. Kategorija (Samo za klasu 7.)

19. Vrsta ambalaže:

20. Obilježba specifikacije ambalaže:

21. Broj pakiranja:

22. Količina (ili transportni indeks, ako je primjenjivo):

23. Referentni broj teretnog lista:

24. Referentni broj vreće, prtljažne etikete, putničke karte:

25. Naziv i adresa pošiljatelja, pružatelja usluge, putnika, itd.:

26. Druge važne informacije (uključujući uzrok na koji se sumnja, poduzete mjere):

27. Ime i titula osobe koja je sastavila izvješće:

28. Broj telefona:

29. Poduzeće:

30. Referenca izvjestitelja:

31. Adresa:

32. Potpis:

33. Datum:

Opis događaja (nastavak):

Bilješke:

1. O svakom događaju povezanom s opasnom robom mora se izvijestiti, bez obzira je li se opasna roba nalazila u teretu, pošti ili prtljazi.

2. Nesreća s opasnom robom je događaj povezan s prijevozom opasne robe zrakom koji može imati za posljedicu smrt ili ozbiljno ozljeđivanje osobe ili veću materijalnu štetu. Ozbiljna ozljeda. Ozljeda koju je osoba zadobila u nesreći i koja: a) zahtijeva bolničko liječenje duže od 48 sati, a koje je započelo unutar sedam dana od ozljeđivanja; ili b) ima za posljedicu prijelom neke kosti (izuzevši jednostavan prijelom ručnih ili nožnih prstiju te nosa); ili c) uključuje otvorene rane s ozbiljnim krvarenjem, oštećenje živaca, mišića i tetiva; ili d) uključuje ozlijede nekog unutarnjeg organa; ili e) uključuje opekotine drugog ili trećeg stupnja, ili bilo koju opekotinu koja je na površini većoj od 5 posto površine tijela; ili uključuje dokazanu izloženost infektivnim tvarima ili štetnoj radijaciji. Nesreća s opasnom robom može također biti zrakoplovna nesreća, u tom slučaju mora se postupati po proceduri za izvještavanje o zrakoplovnoj nesreći.

3. Nezgoda s opasnom robom je događaj povezan s prijevozom opasne robe zrakom, koji nije nesreća s opasnom robom, i ne mora se nužno dogoditi u zrakoplovu, a koji ima za posljedicu povredu osobe, materijalnu štetu, požar, lom, curenje, istjecanje tekućine, radijaciju ili drugi trag koji ukazuju na to da nije sačuvana cjelovitost ambalaže. Svaki događaj povezan s prijevozom opasne robe koji ozbiljno ugrozi zrakoplov i osobe u zrakoplovu, također se smatra nezgodom s opasnom robom.

4. Ovaj se obrazac treba koristiti za izvještavanje o situaciji kada se otkrije neprijavljena ili pogrešno prijavljena opasna roba u teretu, pošti, ili nepraćenoj prtljazi ili kada praćena prtljaga sadrži opasnu robu koju putnici ili posada ne smiju unijeti u zrakoplov.

5. Prvi izvještaj mora biti poslan, na bilo koji način, u roku od 72 sata nakon događaja: a) nadležnom tijelu države u kojoj je zrakoplov registriran (ako je primjenjivo) i b) nadležnom tijelu države u kojoj se nezgoda dogodila, ukoliko posebne okolnosti to ne onemoguće. Pravilno sastavljen izvještaj o događaju na ovom obrascu mora biti poslan što je moguće prije, čak i kada nisu dostupne sve informacije.

6. Uz izvještaj treba priložiti preslike odgovarajućih dokumenata i fotografija.

7. Kompletirani izvještaj moraju biti poslani: Agenciji za civilno zrakoplovstvo, HR – 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284; telefaks: +385 (0) 1 23 56 301; e-mail: ccaa@ccaa.hr; i drugom nadležnom tijelu u skladu sa zahtjevima Tehničkih instrukcija.

8. Pod uvjetom da je to sigurno učiniti, sva opasna roba, ambalaža, dokumenti itd. povezani s događajem moraju biti sačuvani nakon što je poslan prvi izvještaj nadležnim tijelima spomenutima u točkama 5. i 7. ove zabilješke. Nadležna tijela ukazat će na to treba li ih ili ne treba i dalje čuvati.

FRM-DGR-002

Rev. 0/20.01.2010