Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita

NN 40/2010 (2.4.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1025

Na temelju članka 57a. stavka 3. i članka 93. stavka 9. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I STRUČNIM ZNANJIMA ZA IMENOVANJE KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU TE POLAGANJU STRUČNOG ISPITA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (»Narodne novine« br. 101/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik), članak 3. mijenja se i glasi:

»Koordinator I mora imati najmanje završen stručni studij tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva) sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) inženjer, položen stručni ispit propisan posebnim propisom iz graditeljstva najmanje prema ispitnom programu za prvostupnika (baccalaureus) inženjera te položen stručni ispit za koordinatora za zaštitu na radu.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Koordinator II mora imati najmanje završen stručni studij tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva) ili stručni studij sigurnosti sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) inženjer, položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (opći i poseban dio) i stručni ispit za koordinatora za zaštitu na radu.«

Članak 3.

U članku 5., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Stručni ispit za koordinatora I ne mora polagati osoba koja ima najmanje završen stručni studij tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva) sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) inženjer i koja je položila stručni ispit po posebnom propisu iz graditeljstva, najmanje prema ispitnom programu za prvostupnika (baccalaureus) inženjera, te koja je položila stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio).«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Pravo polaganja stručnog ispita za koordinatora I ima osoba koja ima najmanje završen stručni studij tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva) sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) inženjer i položeni stručni ispit propisan posebnim propisom iz graditeljstva najmanje prema ispitnom programu za prvostupnika (baccalaureus) inženjera.«

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Pravo polaganja stručnog ispita za koordinatora II ima osoba koja ima najmanje završen stručni studij tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva) ili stručni studij sigurnosti sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) inženjer i položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio).«

Članak 6.

U članku 9. stavak 3., mijenja se i glasi:

»Uz prijavu za polaganje ispita za koordinatora I, kandidat mora priložiti dokaz o završenom stručnom studiju tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva) sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) inženjer te dokaz o položenom stručnom ispitu propisanom posebnim propisom iz graditeljstva najmanje prema ispitnom programu za prvostupnika (baccalaureus) inženjera.«

Iza stavka 3., dodaje se stavak 4., koji glasi:

»Uz prijavu za polaganje ispita za koordinatora II, kandidat mora priložiti dokaz o završenom stručnom studiju tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva) ili stručnom studiju sigurnosti sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) inženjer te dokaz o položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio).«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., redni broj »4.« zamjenjuje se rednim brojem »5.«

Dosadašnji 6. postaje stavak 7.

Članak 7.

U članku 10. stavku 1., riječ: »pismeno«, zamjenjuje se riječima: »pisanim putem«.

Članak 8.

U članku 18., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Popravni ispit može polagati samo kandidat koji nije zadovoljio na jednom ispitnom predmetu, a ako kandidat ne zadovolji na popravnom ispitu, može pristupiti ponovnom polaganju stručnog ispita. Polaganje popravnog ispita ne računa se u broj polaganja ispita iz članka 17. ovoga Pravilnika.«

Članak 9.

Iza članka 22., dodaje se članak 23. koji glasi:

»Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika obrasci SIK-1, SIK-2, SIK-3 i SIK-4 Pravilnika, zamjenjuju se novim sadržajem tih obrazaca koji su u prilogu ovoga Pravilnika te postaju sastavni dio Pravilnika.

Postupci pokrenuti povodom zahtjeva za polaganje stručnog ispita podnesenog na zahtjevu SIK-1 Pravilnika, dovršit će se sukladno odredbama ovoga Pravilnika.«

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/35

Urbroj: 526-08-03/1-10-3

Zagreb, 29. ožujka 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.


DODATAK 2.

Obrazac SIK-1

______________________________

Ime i prezime kandidata

______________________________

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,

RADA I PODUZETNIŠTVA

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

ZAHTJEV

za polaganje stručnog ispita za koordinatora za zaštitu na radu

Redni broj

PODATAK

1.

Ime i prezime

2.

OIB

3.

Adresa stanovanja i tel. broj

4.

Stručni ili akademski naziv stečen studiranjem

5.

Strukovno područje – djelatnost za koje se podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita (koordinator I, koordinator II)

6.

Tko snosi troškove polaganja ispita

7.

Ovjerena preslika diplome (obvezno priložiti)

8.

Preslika dokumenta o položenom stručnom ispitu (obvezno priložiti) – original na uvid

Potpis kandidata

______________________


DODATAK 3.

Obrazac: SIK-2

                

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,

RADA I PODUZETNIŠTVA

ISPITNO POVJERENSTVO ZA STRUČNI ISPIT

ZA KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU

Zagreb,

ZAPISNIK

I. ________________ pristupio-la je dana ___________polaganju
(ime i prezime kandidata)

stručnog ispita za koordinatora za zaštitu na radu u fazi ____________________________ pred Ispitnim povjerenstvom

(izrade projekta, izvođenja radova)

u sastavu:

1. ______________________________________ predsjednik

2. ______________________________________ član

3. ______________________________________ član

(Zapisnici s pitanjima su u prilogu i sastavni su dio ovoga zapisnika)

III. Nakon završenog stručnog ispita, Ispitno povjerenstvo utvrđuje da je:

1. ___________ je položio-la stručni ispit za koordinatora _____

(ime i prezime) (I, II)

2. __________ nije položio-la stručni ispit za koordinatora ____

(ime i prezime) (I, II)

3. _____________ upućuje se na popravni ispit iz ___________

(ime i prezime) (naziv predmeta)

Predsjednik _________________

Članovi _________________

_________________


DODATAK 4.

Obrazac: SIK-3

               

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,

RADA I PODUZETNIŠTVA

Ispitno povjerenstvo

Klasa:

Urbroj:

U Zagrebu, ________________

Na temelju članka ____ stavka ____ Pravilnika o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganje stručnog ispita (»Narodne novine«, br. 101/09 i __________) Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izdaje

UVJERENJE

o položenom stručnom ispitu za koordinatora za zaštitu na radu

__________________________________________________

(ime i prezime kandidata, OIB)

dana ___________________________ pred Ispitnim povjerenstvom je položio-la

stručni ispit za koordinatora za zaštitu na radu

u fazi _____________________________________

(izrade projekta, izvođenja radova)

Ovo uvjerenje je oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 7. stavka 1. točke 14. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08 60/08, 62/08, 30/09 i 20/10).

Evidencijski broj
uvjerenja:

MP

Predsjednik Ispitnog
povjerenstva

__________________


DODATAK 5.

Tablica: SIK-4

               

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,

RADA I PODUZETNIŠTVA

REGISTAR IZDANIH UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU

Redni broj

Klasifikacijska oznaka i datum polaganja ispita

Ime i prezime kandidata i OIB

Datum i mjesto rođenja kandidata

Datum izdavanja uvjerenja i oznaka ispitnog programa

Napomena

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.