Naredba o utvrđivanju visine naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo

NN 40/2010 (2.4.2010.), Naredba o utvrđivanju visine naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1026

Na temelju članka 142. stavka 10. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADA ZA RAD AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Naredbom utvrđuju se visine naknada koje plaćaju:

– zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu (u daljnjem tekstu: ACZ robna naknada)

– putnici u civilnom zračnom prometu u odlasku (u daljnjem tekstu: ACZ putnička naknada).

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka služe kao sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Naziv naknada iz stavka 1. ovoga članka, na engleskom jeziku je: Croatian Civil Aviation Agency Tax (CCAA Tax).

POJMOVI I KRATICE

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Naredbi definirani su Zakonom o zračnom prometu.

(2) Kratica »ACZ« u smislu ove Naredbe podrazumijeva Agenciju za civilno zrakoplovstvo.

ACZ ROBNA NAKNADA

Članak 3.

(1) Naknada koju plaćaju zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u linijskom i povremenom zračnom prijevozu u odlasku obračunato po kg stvarne težine, iznosi 0,02 EUR.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ACZ robna naknada ne plaća se za:

– tranzitne pošiljke

– pošiljke robe/tereta oslobođene od plaćanja usluga prijevoza.

Izvješća operatora aerodroma o prevezenoj robi/teretu

Članak 4.

(1) Operator aerodroma dužan je Agenciji dostaviti podatke o prevezenoj robi/teretu u linijskom i povremenom zračnom prijevozu u odlasku iz zračne luke (stvarna težina izražena u kg), po pojedinom zračnom prijevozniku, na način da se mora odvojeno prikazati roba/teret:

a) prijevoznika kojima naplatu svih usluga operator aerodroma obavlja periodično, na temelju ugovora, a putem posebnog računa u kojem su usluge obračunate ukupno za sve letove (tog prijevoznika u tom razdoblju). Obrazac Izvješća o ostvarenom prijevozu robe/tereta u zračnom prometu (Obrazac ACZ-Car) nalazi se u Dodatku 1 ove Naredbe.

b) prijevoznika kojima se usluge naplaćuju za svaki let pojedinačno, odmah po slijetanju, ili neposredno prije polijetanja zrakoplova (Aircraft Handling Charge Note). Obrazac Izvješća o naplaćenim naknadama temeljem Aircraft Handling Charge Note – roba/teret (Obrazac ACZ-Car-AHCN) nalazi se u Dodatku 2. ove Naredbe.

(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka, moraju sadržavati prikaz prevezene robe/tereta u odlasku, po kategorijama:

a) roba/teret sa početnim polazištem u (toj) zračnoj luci,

b) roba/teret u transferu (na toj zračnoj luci),

c) roba/teret u tranzitu (na toj zračnoj luci),

d) roba/teret oslobođena od plaćanja usluga prijevoza.

(3) Izvješća iz stavaka 1. ovoga članka, za obračunsko razdoblje od 30 dana, operator aerodroma dužan je dostaviti Agenciji najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka obračunskog razdoblja.

(4) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka dostupni su na internetskim stranicama Agencije.

NAPLATA ACZ ROBNE NAKNADE

Članak 5.

(1) Na temelju Izvješća iz članka 4. stavka 1. točke a) ove Naredbe, Agencija ispostavlja račune zračnim prijevoznicima s rokom plaćanja od 30 dana od dana ispostavljanja računa.

(2) Na temelju Izvješća iz članka 4. stavka 1. točke b) ove Naredbe, Agencija će za naplaćenu ACZ robnu naknadu ispostaviti račun operatoru aerodroma, s rokom plaćanja od 30 dana od dana ispostavljanja računa.

(3) ACZ robna naknada je neoporeziva i ne predstavlja prihod zračnog prijevoznika i operatora aerodroma, već je to prolazna stavka koju zračni prijevoznici i operatori aerodroma naplaćuju u svoje ime, a za račun Agencije.

ACZ PUTNIČKA NAKNADA

Članak 6.

(1) Zračni prijevoznici dužni su u cijenu prijevozne karte obračunati putničku naknadu koju plaćaju putnici u međunarodnom civilnom zračnom prometu u odlasku, a koja iznosi 1,37 EUR, a u domaćem i transfernom odlasku 0,68 EUR.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ACZ putničku naknadu ne plaćaju:

– tranzitni putnici

– putnici sa servis kartama (ID 00, ID 90)

– djeca do 2 godine (INF).

IZVJEŠĆA OPERATORA AERODROMA O BROJU PUTNIKA U ODLASKU

Članak 7.

(1) Operator aerodroma dužan je Agenciji dostaviti Izvješće o broju putnika u civilnom zračnom prometu u odlasku iz zračne luke, po pojedinom zračnom prijevozniku na način da se odvojeno moraju prikazati putnici:

a) prijevoznika kojima naplatu svih usluga operator aerodroma obavlja periodično, na temelju ugovora, a putem posebnog računa u kojem su usluge obračunate ukupno za sve letove (tog prijevoznika u tom razdoblju). Obrazac Izvješća o ostvarenom prijevozu putnika u zračnom prometu (Obrazac ACZ-Pax) nalazi se u Dodatku 3. ove Naredbe.

b) prijevoznika kojima se usluge naplaćuju za svaki let pojedinačno, odmah po slijetanju, ili neposredno prije polijetanja zrakoplova (Aircraft Handling Charge Note). Obrazac Izvješća o naplaćenim naknadama temeljem Aircraft Handling Charge Note – putnici (Obrazac ACZ-Pax-AHCN) nalazi se u Dodatku 4. ove Naredbe.

(2) Izvješća iz stavka 1. ovog članka moraju sadržavati prikaz prevezenih putnika u odlasku, po kategorijama:

a) putnici u tuzemnom (domaćem) prometu:

– s početnim polazištem u (toj) zračnoj luci

– u transferu (na toj zračnoj luci)

– u tranzitu (na toj zračnoj luci)

– sa servis kartama (ID 00 i ID 90)

– djeca do 2 godine (INF),

b) putnici u inozemnom (međunarodnom) prometu:

– s početnim polazištem u (toj) zračnoj luci

– u transferu (na toj zračnoj luci)

– u tranzitu (na toj zračnoj luci)

– sa servis kartama (ID 00 i ID 90)

– djeca do 2 godine (INF).

(3) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka, za obračunsko razdoblje od 30 dana, operator aerodroma dužan je dostaviti Agenciji najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka obračunskog razdoblja.

(4) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka dostupni su na internetskim stranicama Agencije.

NAPLATA ACZ PUTNIČKE NAKNADE

Članak 8.

(1) Na temelju Izvješća iz članka 7., stavka 1. točke a) ove Naredbe, Agencija ispostavlja račune zračnim prijevoznicima s rokom plaćanja od 30 dana od dana ispostavljanja računa.

(2) Na temelju Izvješća iz članka 7. stavka 1. točke b) ove Naredbe, Agencija će za naplaćenu ACZ putničku naknadu ispostaviti račun operatoru aerodroma, s rokom plaćanja od 30 dana od dana ispostavljanja računa.

(3) ACZ putnička naknada neoporeziva je i ne predstavlja prihod zračnog prijevoznika i operatora aerodroma već je to prolazna stavka koju zračni prijevoznici ili operatori aerodroma naplaćuju u svoje ime, za račun Agencije.

PRERAČUNAVANJE NAKNADA

Članak 9.

(1) Na temelju ispostavljenog računa domaći zračni prijevoznici i operatori aerodroma naknade propisane odredbama ove Naredbe uplaćuju u kunama na žiro-račun Agencije kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, broj: 2390001-1100357510.

(2) Naknade iz stavka 1. ovog članka, Agencija preračunava primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za EUR važeći na dan izdavanja računa.

(3) Obračun i naplata naknada inozemnim zračnim prijevoznicima može se obaviti u svakoj konvertibilnoj valuti na način da se cijene izražene u EUR – ima preračunavaju u željenu valutu po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan ispostavljanja računa.

(4) Na temelju ispostavljenog računa inozemni zračni prijevoznici naknade propisane odredbama ove Naredbe uplaćuju na devizni račun Agencije kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, broj 2390001-1100357510, SWIFT CODE: HPBZHR2X, IBAN CODE: HR9623900011100357510.

NEPLAĆANJE ACZ ROBNIH I PUTNIČKIH NAKNADA

Članak 10.

(1) U slučaju neplaćanja dospjelih ACZ robnih i putničkih naknada, Agencija je ovlaštena protiv zračnih prijevoznika i operatora aerodroma pokrenuti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, kao ovrhovoditelj po Ovršnom zakonu i poduzeti odgovarajuće mjere propisane Zakonom o zračnom prometu.

(2) U slučaju zakašnjelog plaćanja naknada iz stavka 1. ovog članka, Agencija je ovlaštena obračunati zakonsku zateznu kamatu.

Članak 11.

(1) Dodaci 1 do 4 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodaci iz stavka 1. ovoga članka su:

a) Dodatak 1: obrazac ACZ-Car

b) Dodatak 2: obrazac ACZ-Car-AHCN

c) Dodatak 3: obrazac ACZ-Pax

d) Dodatak 4: obrazac ACZ-Pax-AHCN

STUPANJE NA SNAGU

Članak 12.

(1) Danom početka primjene ove Naredbe prestaje važiti Naredba o utvrđivanju naknade za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo (»Narodne novine« broj 142/08).

(2) Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. lipnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-05/14

Urbroj: 530-09-10-2

Zagreb, 19. ožujka 2010.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK 1.

DODATAK 2.

DODATAK 3.

DODATAK 4.