Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnome zdravstvenom osiguranju

NN 40/2010 (2.4.2010.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnome zdravstvenom osiguranju

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

1030

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 1. i stavka 2., a u vezi s člankom 12. stavcima 1. i 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« 174/2004.,92/2005.,02/2007.,107/2007.,65/2009.,137/2009), ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KOJA NISU UTVRĐENA KAO STANDARD U OSNOVNOME ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnome zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« 25/2007.) naziv Pravilnika mijenja se i glasi:

»Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u obveznom zdravstvenom osiguranju«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 8. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo i Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo iz članka 127. stavka 2. Zakona mogu zatražiti dopunu medicinske i druge dokumentacije, te mogu pozvati podnositelja zahtjeva na osobni pregled.«

Stavak 9. briše se.

Članak 3.

Postupci za utvrđivanje činjenice je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu započeti po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a nisu završeni konačnim rješenjem dovršiti će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-0001/8

Urbroj: 519-04/3-10-2

Zagreb, 15. ožujka 2010.

Ministar
Tomislav Ivić, prof., v. r.