Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica

NN 41/2010 (7.4.2010.), Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1055

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za pro-izvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, br. 20/2010), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O ELEKTRIČNOJ OPREMI NAMJENJENOJ ZA UPORABU UNUTAR ODREĐENIH NAPONSKIH GRANICA

Članak 1.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na električnu opremu koja je namjenjena za uporabu unutar određenih naponskih granica određenih u stavku 2. ovoga članka, propisuje sigurnosne zahtjeve i uvjete koji moraju biti ispunjeni za stavljanje električne opreme na tržište.

(2) U smislu odredbi ovoga Pravilnika naziv »električna oprema« označava svaku opremu namjenjenu za uporabu unutar raspona nazivnih izmjeničnih napona između 50 V do 1000 V i unutar raspona nazivnih istosmjernih napona između 75 V do 1500 V, osim opreme i pojava navedenih u Dodatku II ovoga Pravilnika.

Članak 2.

(1) Električna oprema iz članka 1. ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište samo ako je proizvedena u skladu s dobrom inženjerskom praksom koja je u području sigurnosti na snazi u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, te kada ne ugrožava sigurnost ljudi, domaćih životinja i imovine, pod uvjetom da je ispravno ugrađena, održavana i korištena u namjenjene svrhe.

(2) Bitni elementi sigurnosnih zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka propisani su u Dodatku I ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište električne opreme radi sigurnosnih razloga, ako je ta oprema u skladu s odredbama članka 2., članka 5., članka 6., članka 7. ili članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Energetski subjekti nadležni za distribuciju električne energije ne smiju korisnicima postavljati strože sigurnosne zahtjeve za električnu opremu od onih propisanih člankom 2. ovoga Pravillnika za priključak na mrežu električne energije ili za napajanje električnom energijom.

Članak 5.

(1) Pretpostavlja se da električna oprema koja je u skladu s hrvatskim normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme i čije je referentne brojeve objavilo ministarstvo nadležno za gospodarstvo u »Narodnim novinama«, zadovoljavaju bitne zahtjeve iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Popis hrvatskih norma iz stavka 1. ovoga članka objavljuje ministartsvo nadležno za gospodarstvo u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

(1) Ako ne postoje hrvatske norme iz članka 5. ovoga Pravilnika pretpostavlja se da električna oprema iz članka 1. ovoga Pravilnika zadovoljava bitne zahtjeve propisane u članku 2. ovoga Pravilnika ako je sukladna sigurnosnim odredbama Međunarodnog povjerenstva za pravila za odobravanje električne opreme (International Commision on the Rules for the Approval of Electrical Equipment; CEE) ili Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (International Electrotechnical Commission; IEC) uzimajući u obzir da je postupak objavljivanja propisan u stavku 2. i 3. ovog članka primijenjen.

(2) O sigurnosnim odredbama iz stavka 1. ovoga članka Europska komisija (u daljnjem tekstu Komisija) će obavijestiti države članice kada stupi na snagu Direktiva o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica i kada sigurnosne odredbe budu objavljene. Komisija će nakon savjetovanja s državama članicama utvrditi odredbe, a posebno varijante koje preporučuje za objavljivanje.

(3) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo će u roku od tri mjeseca obavijestiti Komisiju o svojim primjedbama na sigurnosne odredbe, navodeći sigurnosne razloge zbog kojih one ne mogu biti prihvaćene.

(4) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objaviti će u »Narodnim novinama«, radi obavješćivanja, sigurnosne odredbe na koje nije bilo nikakvih primjedaba i koje je Komisija objavila u Službenom glasilu Europske unije.

Članak 7.

(1) Ako hrvatske norme iz članka 5. ili sigurnosne odredbe iz članka 6. ovoga Pravilnika još ne postoje, pretpostavlja se da električna oprema iz članka 1. ovoga Pravilnika zadovoljava bitne zahtjeve propisane u članku 2. ovoga Pravilnika ako je proizvedena u skladu sa sigurnosnim zahtjevima norma koje su na snazi u državi u kojoj je proizvedena i ako ta oprema osigurava razinu sigurnosti jednaku onoj koja se zahtijeva u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

(1) Prije stavljanja na tržište na električnu opremu iz članka 1. ovoga Pravilnika mora se, u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika, staviti oznaka sukladnosti kojom se potvrđuje njezina sukladnost s odredbama ovoga Pravilnika uključujući i postupak ocjene sukladnosti propisan u Dodatku IV ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju spora, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, odnosno uvoznik može podnijeti izvješće o sukladnosti električne opreme s odredbama članka 2. ovoga Pravilnika koje je sastavilo tijelo za ocjenu sukladnosti ovlašteno u skladu s postupkom propisanim u članku 11. ovoga Pravilnika.

(3) Kada električna oprema podliježe zahtjevima drugih propisa kojima je predviđeno stavljanje oznake sukladnosti, ona također označava da je električna oprema sukladna sa zahtjevima tih propisa.

Kada jedan ili više propisa dopušta proizvođaču da odabere koje će propise primijeniti, oznaka sukladnosti označava sukladnost samo s onim propisima koje je proizvođač primijenio. U tom slučaju pojedinosti o primjenjenim propisima, kao i broj »Narodnih novina« ili Službenog lista Europske unije u kojima su objavljeni, moraju se navesti u dokumentima, obavijestima i uputama koje ti propisi zahtijevaju, a koji se prilažu uz električnu opremu.

Članak 9.

(1) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da bi električna oprema koja nosi oznaku sukladnosti te se koristi u svrhe za koje je namijenjena, mogla ugroziti sigurnost ljudi, domaćih životinja ili imovine, poduzeti će mjere za povlačenje proizvoda sa tržišta, odnosno zabraniti ili ograničiti njihovo stavljanje na tržište i o tome mora obavijestiti ministarstvo nadležno za gospodarstvo navodeći razloge za poduzete mjere, a posebno mora navesti:

(a) ako električna oprema nije sukladna zahtjevima propisanim u članku 2. ovoga Pravilnika radi nedostatka u normama iz članka 5., ili nedostatka prema odredbama iz članka 6. ili norma iz članka 7. ovoga Pravilnika

(b) ako električna oprema nije sukladna zahtjevima propisanim u članku 2. ovoga Pravilnika radi nepravilne primjene norma iz članka 5. ili publikacija ili ako nije primjenjena dobra inženjerska praksa iz članka 2. ovoga Pravilnika

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje javnost o poduzetim mjerama objavljivanjem istih u »Narodnim novinama«.

(3) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje Komisiju i druge države članice Europske unije (u daljnjem tekstu države članice) o poduzetim mjerama sukladno članku 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti.

(4) Ako druge države članice iznesu prigovore na mjere iz stavka 1., Komisija će bez odgode zatražiti mišljenja zainteresiranih država članica.

(5) Ako se u roku od tri mjeseca od dana obavješćivanja o mjerama iz stavka 1. ne postigne dogovor, Komisija će zatražiti mišljenje jednog od ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti u skladu s postupkom iz članka 11. ovoga Pravilnika, koje ima sjedište izvan teritorija zainteresiranih država članica kojih se to tiče i koje nije bilo uključeno u postupak iz članka 8. U navedenom mišljenju moraju biti navedene nesukladnosti s člankom 2.

(6) Komisija će mišljenje tijela za ocijenu sukladnosti iz stavka 5. dostaviti svmi državama članicama koje mogu u roku od jednog mjeseca obavijestiti Komisiju o svojim primjedbama. Komisija će uzeti u obzir sve primjedbe zainteresiranih strana o navedenom mišljenju.

(7) Uzimajući u obzir primjedbe iz stavka 6. Komisija će po potrebi sastaviti odgovarajuće preporuke ili mišljenje.

Članak 10.

(1) Oznaka sukladnosti mora biti u skladu s propisanim oblikom prema članku 16. stavku 4. ovoga Pravilnika. Na električnu opremu oznaku sukladnosti stavlja proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji ili ako ne može na opremu, na njezinu ambalažu, na upute za uporabu ili na jamstveni list tako da bude vidljiva, lako čitljiva i neizbrisiva.

(2) Zabranjeno je na električnu opremu stavljati oznake čiji bi sadržaj ili oblik mogli navesti treće strane da ih zamijene za oznaku sukladnosti. Dozvoljeno je stavljanje svih drugih oznaka na električnu opremu, ambalažu, upute za uporabu ili jamstveni list pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost oznake sukladnosti.

(3) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da je oznaka sukladnosti neopravdano stavljena, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, dužni su uskladiti proizvod s odredbama koje se odnose na stavljanje oznake sukladnosti.

(4) Ako proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Eurospkoj uniji, ne postupi na način kako je to propisano stavkom 3. ovoga članka nadležno inspekcijsko tijelo mora poduzeti sve odgovarajuće mjere da se ograniči ili spriječi stavljanje na tržište takvog proizvoda ili mora osigurati da se taj proizvod povuče s tržišta u skladu s postupcima propisanim u članku 9. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Ministar nadležan za gospodarstvo, u skladu s člankom 17. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, izdaje rješenje kojim ovlašćuje tijela za ocjenu sukladnosti, za izdavanje izvješća o sukladnosti prema članku 8. stavku 2. ovoga Pravilnika i za izdavanje mišljenja o sukladnosti električne opreme na zahtjev Komisije sukladno članku 9. stavak 5., ukoliko ispunjavaju kriterije propisane u Dodatku V ovoga Pravilnika.

(2) Tijelo iz stavka 1. ovoga Pravilnika ispunjava kriterije iz Dodatka V ovoga Pravilnika ukoliko zadovoljava zahtjeve za osposobljenost koji su utvrđeni u odgovarajućim hrvatskim normama, koje su prihvaćene usklađene europske norme.

(3) Nadzor nad radom i zadovoljavanjem kriterija za tijela iz stavka 1. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(4) Ministar nadležan za gospodarstvo povući će rješenje, ako utvrdi da tijelo za ocjenu sukladnosti više ne udovoljava kriterije iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo izvještava Komisiju i ostale države članice o tijelima koje je ovlastilo, prema članku 17. stavak 7. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, kao i o onima koja više ne ispunjavaju propisane kriterije.

(6) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje i obnavlja popis tijela iz stavka 1. ovoga članka u »Narodnim novinama«.

Članak 12.

Ova se Pravilnik ne primjenjuje na električnu opremu namijenjenu izvozu u treće zemlje.

Članak 13.

(1) U svrhu sigurne i pravilne uporabe električne opreme na području Republike Hrvatske upute za uporabu, ugradnju i održavanje električne opreme moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 14.

Inspekcijski nadzor nad stavljanjem električne opreme na tržište obavljaju inspektori skladno članku 22. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, u skladu s njihovim nadležnostima.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (»Narodne novine« br. 101/09).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti sljedeći propisi koji su doneseni i preuzeti na temelju Zakona
o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96):

– Naredba o određivanu proizvoda koji se mogu stavljati u promet samo ako su opskrbljeni garancijskim listom, tehničkom uputom i popisom ovlaštenih servisa te o najmanjem trajanju garancijskog roka za te proizvode

Članak 16.

(1) Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom ne primjenjuju se: članak 6. stavak 2., stavak 3. i stavak 4., članak 9. stavak 3., stavak 4., stavak 5., stavak 6., stavak 7. i članak 11. stavak 5. ovoga Pravilnika, kao ni dijelovi u Pravilniku i njegovim Dodacima koji se odnose na Europsku uniju i obveze prema Komisiji i državama članicama.

(2) Provedbu postupaka iz članka 8. stavak 2. i članka 9. stavak 5. nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, provodit će samo tijela
za ocjenu sukladnosti prijavljena Europskoj komisiji (Prijavljena tijela).

(3) Označavanje sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika, od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti »C« prema Pravilniku o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima (»Narodne novine«, br. 46/08).

(4) Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, označavanje sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti prema obliku danom u točki A, Dodatka III ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/178

Urbroj: 526-03-01/1-10-3

Zagreb, 30. ožujka 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

DODATAK I

BITNI ELEMENTI SIGURNOSNIH ZAHTJEVA ZA ELEKTRIČNU OPREMU PREDVIĐENU ZA UPORABU U ODREĐENIM NAPONSKIM GRANICAMA

1. Opći uvjeti

a) Bitne značajke čije poznavanje i poštivanje osigurava sigurnu uporabu električne opreme sukladno namjeni moraju se naznačiti na opremi ili, ako to nije moguće, u popratnim uputama.

b) Proizvođački i trgovački znakovi ili robna marka moraju se jasno otisnuti na električnu opremu ili, gdje to nije moguće, na ambalažu.

c) Električna oprema i njezine komponente trebaju biti proizvedene tako da se mogu sigurno i pravilno sastavljati i spajati.

d) Električna oprema treba biti projektirana i proizvedena tako da jamči zaštitu od opasnosti iz točke 2. i 3. ovoga Dodatka pod uvjetom da se ta oprema upotrebljava sukladno namjeni i da se pravilno održava.

2. Zaštita od opasnosti koje mogu nastati od električne opreme

U skladu s točkom 1. ovoga Dodatka moraju se primjeniti tehničke mjere koje osiguravaju:

a) zaštitu ljudi i domaćih životinja od ozljeda ili druge štete koju može izazvati izravan ili neizravan dodir s električnom opremom

b) da ne nastaju temperature, električni lukovi ili zračenja koja bi mogla biti opasna

c) zaštitu ljudi i domaćih životinja i imovine od neelektričnih opasnosti za koje se iz iskustva zna da ih izaziva električna oprema

d) da izolacija bude primjerena predvidivim situacijama.

3. Zaštita od opasnosti koje mogu izazvati vanjski utjecaji na električnu opremu

U skladu s točkom 1. ovoga Dodatka moraju se primjeniti tehničke mjere koje osiguravaju:

a) da električna oprema zadovoljava očekivane mehaničke zahtjeve tako da ne dovodi u opasnost ljude, domaće životinje i imovinu

b) da električna oprema bude otporna na nemehaničke utjecaje u predviđenim okolnim uvjetima tako da ne dovodi u opasnost ljude, domaće životinje i imovinu

c) da električna oprema ne dovodi u opasnost ljude, domaće životinje i imovinu u predvidivim uvjetima preopterećenja.

DODATAK II

OPREMA I POJAVE NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE OVAJ PRAVILNIK:

– električna oprema za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

– električna oprema za radiologiju i medicinske svrhe

– dijelovi električne opreme za teretna i osobna dizala

– mjerila električne energije

– utikači i utičnice za kućnu uporabu

– upravljački uređaji za električne ograde

– radioelektrične smetnje

– specijalizirana električna oprema za uporabu na brodovima, zrakoplovima i željeznicama koja je u skladu sa sigurnosnim odredbama koje su propisala međunarodna tijela u čijem radu sudjeluju države članice.

DODATAK III

CE OZNAKA SUKLADNOSTI I IZJAVA O SUKLADNOSTI

CE oznaka sukladnosti

CE oznaka sukladnosti sastoji se od početnih slova »CE« koja imaju ovaj oblik:

– Ako se CE oznaka smanjuje ili povećava, odnosi dani na priloženom crtežu moraju se poštivati razmjeri dani u gornjem crtežu izrađenom na mreži.

– Različite komponente CE oznake moraju imati iste vertikalne dimenzije koje ne smiju biti manje od 5 mm.

B. Izjava o sukladnosti

Izjava o sukladnosti mora sadržavati:

– ime i adresu proizvođača ili ovlaštenog predstavnika osnovanog u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji

– opis električne opreme

– upućivanje na usklađene norme

– po potrebi upućivanje na specifikacije s kojima se izjavljuje sukladnost

– ime potpisnika koji je ovlašten da nastupa u ime proizvođača ili njegova ovlaštenog predstavnika osnovanog u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji

– posljednje dvije znamenke godine u kojoj je stavljena CE oznaka

DODATAK IV

UNUTRAŠNJA KONTROLA PROIZVODNJE

1. Unutrašnja kontrola proizvodnje je postupak kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji, koji provodi obveze propisane u točki 2. ovoga Dodatka, osigurava i izjavljuje da električna oprema zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na nju primjenjuje. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji, mora staviti oznaku sukladnosti na svaki proizvod i sastaviti pisanu Izjavu o sukladnosti.

2. Proizvođač mora izraditi tehničku dokumentaciju opisanu u točki 3. ovoga Dodatka, te on ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji mora držati tu dokumentaciju na teritoriju Republike Hrvatske, te je dati na raspolaganje nadležnim inspekcijama zbog pregleda najmanje 10 godina od dana nakon što je proizveden zadnji proizvod.

Kad ni proizvođač niti njegov ovlašteni predstavnik nisu osnovani u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji, za ovu obvezu odgovorna je osoba koja stavlja električnu opremu na tržište.

3. Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenu sukladnosti električne opreme sa zahtjevima ovoga Pravilnika. Dokumentacija mora, u mjeri potrebnoj za tu ocjenu, sadržavati podatke o idejnom projektu, proizvodnji i radu električne opreme.

Tehnička dokumentacija mora sadržavati:

– opći opis električne opreme

idejni projekt i radioničke nacrte, sheme sastavnih dijelova, podsklopova, strujnih krugova, itd.

– opise i potrebna objašnjenja za razumjevanje tih nacrta i shema te rada električne opreme

– popis primjenjenih norma u cjelosti ili djelomično i opise sigurnostnih rješenja za osiguranje sukladnosti prema ovom Pravilniku, gdje nisu primijenjene norme rezultate projektnih proračuna, obavljenih pregleda itd.

– izvješća o ispitivanju.

4. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji moraju zajedno s tehničkom dokumentacijom čuvati i kopiju Izjave o sukladnosti.

5. Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere da bi proizvodni proces osiguravao sukladnost proizvedenih proizvoda s tehničkom dokumentacijom navedenom u točki 2. ovoga Dodatka, te s zahtjevima ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuju.

DODATAK V

MINIMALNI KRITERIJI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI PRI OVLAŠĆIVANJU TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI

1. Tijelo, odgovorna osoba i osoblje odgovorno za provođenje postupaka ocjenjivanja i ovjere ne mogu biti konstruktor, proizvođač, dobavljač, montažer ili korisnik električne opreme nad kojom to tijelo vrši kontrolu, a niti ovlašteni predstavnik tih strana. Oni ne smiju biti izravno uključeni u konstrukciju, izradu, marketing ili održavanje električne opreme, a niti mogu predstavljati strane koje su uključene u te aktivnosti. To ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih informacija između proizvođača električne opreme te tijela za ocjenu sukladnosti.

2. Tijelo i njegovo osoblje moraju provoditi postupke ocjenjivanja i ovjere s najvećim stupnjem profesionalnog pristupa i stručne odgovornosti te ne smiju biti pod pritiskom ili utjecajem, posebno ne financijskim, od strane osoba ili grupa u čijem su interesu rezultati inspekcije, a što bi moglo utjecati na njihov sud ili rezultate ovjere.

3. Tijelo mora raspolagati potrebnim osobljem i posjedovati potrebne prostore kako bi bilo u mogućnosti pravilno izvršiti zadatke tehničke i administrativne prirode vezano za inspekcije i nadzor te također mora imati pristup opremi potrebnoj za posebne provjere.

4. Osoblje odgovorno za inspekciju mora imati sljedeće:

– odgovarajuće stručno i profesionalno obrazovanje,

– adekvatno poznavanje zahtjeva inspekcija koje izvršava te iskustvo na tom području,

– sposobnost potrebnu za izdavanje certifikata, zapisa i izvještaja koji pokazuju da je inspekcija provedena.

5. Nepristranost osoblja zaduženog za inspekciju mora biti zajamčena. Njihova naknada ne smije ovisiti o broju provedenih inspekcija, a niti o dobivenim rezultatima.

6. Tijelo mora ugovoriti osiguranje od odgovornosti, osim ako njegovu odgovornost ne preuzme država u skladu s nacionalnim zakonom ili ako sama država članica nije izravno odgovorna za inspekcije.

7. Osoblje tijela mora poštivati tajnost informacija koje dobije prilikom izvršavanja zadataka (osim prema nadležnim administrativnim tijelima države u kojoj se odvijaju njihove aktivnosti) u okviru ovog Pravilnika ili bilo koje odredbe nacionalnog zakona koja mu omogućuje djelovanje.