Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu

NN 42/2010 (8.4.2010.), Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1066

Na temelju članka 14. stavka 3. i 4. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine« broj 65/09), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA POTICANJE KORIŠTENJA BIOGORIVA U PRIJEVOZU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

U ovome se Pravilniku propisuju mjere za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu i način njihova provođenja što obuhvaća:

– način izrade nacionalnog akcijskog plana,

– način izrade programa županije i velikog grada,

– način izrade programa i plana obveznika stavljanja biogoriva na tržište,

– način vođenja registra obveznika stavljanja biogoriva na tržište,

– način vođenja evidencija o stavljanju biogoriva na tržište,

– način izrade izvješća obveznika stavljanja biogoriva na tržište,

– način vođenja registra korisnika goriva u javnom prijevozu i javnog sektora,

– način vođenja evidencija korisnika goriva u javnom prijevozu i javnog sektora o broju i vrsti unajmljenih ili novokupljenih vozila ili brodova koji koriste energiju za prijevoz iz obnovljivih izvora,

– način izrade izvješća korisnika goriva u javnom prijevozu i javnog sektora o korištenju biogoriva u prijevozu,

– metodologiju za izračun udjela energije iz obnovljivih izvora u prijevozu,

– metodologiju za izračun ispunjenja nacionalnog cilja stavljanja biogoriva na tržište,

– metodologiju za izračun obveze stavljanja biogoriva na tržište i njezinog ispunjenja,

– metodologiju za izračun korekcije obveze stavljanja biogoriva na tržište.

Definicije pojmova

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o biogorivima za prijevoz i supsidijarnim propisima. U ovome se Pravilniku koriste i drugi pojmovi koji imaju sljedeća značenja:

1. Direktiva 2003/30/EZ je Direktiva 2003/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. svibnja 2003. o promicanju uporabe biogoriva ili drugih obnovljivih goriva za prijevoz (»Službeni list Europske unije« L 123, 17. 5. 2003., str. 42-46),

2. Direktiva 2009/28/EZ je Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora i dopuni te naknadnom ukidanju Direktive 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (»Službeni list Europske unije« L 140, 5. 6. 2009., str. 16-62),

3. elektronički dokument je cjeloviti skup podataka koji su elektronički generirani, poslani, primljeni ili sačuvani na elektroničkom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju u svrhu evidentiranja podataka u registru obveznika stavljanja biogoriva na tržište i/ili registru korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru,

4. korisnik goriva je korisnik goriva u javnom prijevozu i korisnik goriva u javnom sektoru,

5. korisnik goriva u javnom prijevozu je korisnik goriva u javnom cestovnom prijevozu i korisnik goriva u javnom obalnom pomorskom prijevozu,

6. korisnik goriva u javnom cestovnom prijevozu je domaći prijevoznik koji koristi gorivo za pogon motornog vozila u obavljanju javnog i/ili posebnog linijskog prijevoza, upisan u upisnik o izdanim dozvolama za autobusne linije koji vodi upravno tijelo županije ili ministarstvo nadležno za promet, u skladu s posebnim propisima koji uređuju prijevoz u cestovnom prometu,

7. korisnik goriva u javnom obalnom pomorskom prijevozu je domaći brodar koji koristi gorivo za pogon broda u obavljanju javnog i/ili posebnog linijskog prijevoza u obalnom pomorskom prometu upisan u registar koncesija koji vodi ministarstvo nadležno za financije, u skladu s posebnim propisima koji uređuju koncesije,

8. korisnik goriva u javnom sektoru je proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna, proračunski i izvanproračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačko društvo i pravna osoba u kojoj Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje, koji koristi gorivo za pogon motornog vozila u obavljanju svojih aktivnosti, upisan u registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji vodi ministarstvo nadležno za financije, u skladu s posebnim propisima koji uređuju proračun,

9. obveza najma ili kupnje motornih vozila ili brodova koji mogu koristiti energiju iz obnovljivih izvora je Zakonom propisana obveza temeljem koje je korisnik goriva dužan osigurati da u pojedinoj godini, najmanje 70% unajmljenih ili novokupljenih vozila ili brodova koristi biogorivo umiješano u dizelsko gorivo ili motorni benzin u udjelu većem od standardnog ili biodizel u obliku čistog biogoriva ili bioplin u obliku čistog biogoriva ili hibridni pogon ili električni pogon ili vodik,

10. Odluka Komisije od 30. lipnja 2009. je Odluka Europske komisije od 30. lipnja 2009. kojom se utvrđuje predložak za Nacionalni akcijski plan za obnovljivu energiju prema Direktivi 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (»Službeni list Europske unije« L 182, 15. 7. 2009., str. 33-62),

11. registar korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru je jedinstvena evidencija podataka vođena na elektroničkom računalu i u pisanom obliku o korisnicima goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru te njihovim planovima i ostvarenjima u ispunjenju obveze najma ili kupnje motornih vozila ili brodova koji mogu koristiti energiju iz obnovljivih izvora,

12. registar obveznika stavljanja biogoriva na tržište je jedinstvena evidencija podataka vođena na elektroničkom računalu i u pisanom obliku o nositeljima obveze stavljanja biogoriva na tržište i njihovim planovima te ostvarenjima u ispunjenju obveze stavljanja biogoriva na tržište,

13. Uredba (EZ) br. 1099/2008 o energetskoj statistici je Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (»Službeni list Europske unije« L 304, 14. 11. 2008., str. 1-62),

14. Uredba o kakvoći biogoriva je Uredba o kakvoći biogoriva Vlade Republike Hrvatske od 24. studenog 2005. (»Narodne novine« broj 141/05),

15. Zakon je Zakon o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine« broj 65/09).

II. MJERE ZA STAVLJANJE BIOGORIVA NA TRŽIŠTE

1. Planiranje i utvrđivanje udjela energije iz obnovljivih izvora u prijevozu

Nacionalni akcijski plan

Članak 3.

(1) Nacionalni akcijski plan poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu je planski dokument kojim se utvrđuje politika poticanja povećanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu u Republici Hrvatskoj i donosi se za razdoblje od deset godina (u daljnjem tekstu: nacionalni akcijski plan).

(2) Nacionalni akcijski plan je sastavni dio nacionalnog akcijskog plana za poticanje proizvodnje i korištenja energije iz obnovljivih izvora u Republici Hrvatskoj.

(3) Nacionalni akcijski plan donosi se u skladu s Direktivom 2009/28/EZ i Odlukom Komisije od 30. lipnja 2009. te strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske, strategijom održivog razvitka, strategijom poljoprivrede i nacionalnim šumarskim programom.

Nacionalni cilj

Članak 4.

(1) Nacionalni cilj stavljanja biogoriva na tržište za potrebe prijevoza u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nacionalni cilj) određuje se nacionalnim akcijskim planom.

(2) Nacionalni cilj za pojedinu plansku godinu se određuje kao dio ukupnog udjela energije iz obnovljivih izvora, uključivo i biogoriva u ukupnoj godišnjoj konačnoj potrošnji energije u prijevozu, u koju se uračunava samo energija dizelskog goriva, motornog benzina i biogoriva potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu te električna energija potrošena u prijevozu, uzimajući u obzir propisane prosječne energijske vrijednosti pojedinih goriva.

Metodologija za izračun udjela energije iz obnovljivih izvora u prijevozu

Članak 5.

Metodologija za izračun udjela energije iz obnovljivih izvora u prijevozu, služi za izračun udjela energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prijevoza, uključujući biogoriva i nalazi se u Prilogu I t. 1. ovoga Pravilnika.

Metodologija za izračun ispunjenja nacionalnog cilja stavljanja biogoriva na tržište

Članak 6.

Metodologija za izračun ispunjenja nacionalnog cilja stavljanja biogoriva na tržište služi za izračun ispunjenja nacionalnog cilja stavljanja biogoriva na tržište i nalazi se u Prilogu I t. 2. ovoga Pravilnika.

Metodologija za izračun obveze stavljanja biogoriva na tržište i njezinog ispunjenja

Članak 7.

Metodologija za izračun obveze stavljanja biogoriva na tržište i njezinog ispunjenja služi obvezniku stavljanja biogoriva na tržište za izračun godišnje obveze te izračun njezinog ispunjenja u godini koja se razmatra i nalazi se u Prilogu I t. 3. ovoga Pravilnika.

Metodologija za izračun korekcije obveze stavljanja biogoriva na tržište

Članak 8.

Metodologija za izračun korekcije obveze stavljanja biogoriva na tržište služi Ministarstvu za izračun korekcije pojedinačne obveze stavljanja biogoriva u godini koja se razmatra i nalazi se u Prilogu I t. 4. ovoga Pravilnika.

Program županije i velikog grada

Članak 9.

(1) Program poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu županije i velikog grada je planski dokument koji se donosi za razdoblje od tri godine, u skladu s nacionalnim akcijskim planom, uvažavajući pri tome posebnosti svake županije i velikog grada vezane uz proizvodnju i korištenje biogoriva (u daljnjem tekstu: program županije i velikog grada).

(2) Program županije i velikog grada sadrži prikaz i ocjenu stanja te potrebe tržišta u potrošnji goriva za prijevoz na području županije i velikog grada, usporedne analize, dugoročne ciljeve, mjere za poticanje povećanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu te druge potrebne podatke.

(3) Program županije i velikog grada predlaže izvršno tijelo, a donosi predstavničko tijelo županije i velikog grada. Županija i veliki grad su dužni do kraja rujna tekuće godine dostaviti Program županije i velikog grada Ministarstvu koji će važiti sljedeće tri godine.

Program obveznika stavljanja biogoriva na tržište

Članak 10.

(1) Program obveznika stavljanja biogoriva na tržište je planski dokument obveznika stavljanja biogoriva na tržište koji se donosi za razdoblje od tri godine (u daljnjem tekstu: program obveznika).

(2) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište je dužan na temelju godišnjeg nacionalnog cilja utvrđenog u nacionalnom akcijskom planu izračunati svoju godišnju obvezu, planirati nabavu i provjeravati ispunjenje obveze na temelju metodologije propisane u Prilogu I t. 3. ovoga Pravilnika.

(3) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište dužan je do kraja listopada tekuće godine dostaviti Ministarstvu program obveznika, u elektroničkom ili pisanom obliku na propisanom obrascu, koji će važiti sljedeće tri godine.

(4) Obrazac programa obveznika stavljanja biogoriva na tržište nalazi se u Prilogu II t. 1. ovoga Pravilnika.

Plan obveznika stavljanja biogoriva na tržište

Članak 11.

(1) Plan obveznika stavljanja biogoriva na tržište je planski dokument obveznika stavljanja biogoriva na tržište koji se donosi za razdoblje od jedne godine, a utvrđuje provedbu programa obveznika (u daljnjem tekstu: godišnji plan obveznika).

(2) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište je dužan do kraja listopada tekuće godine dostaviti Ministarstvu godišnji plan obveznika. Plan se dostavlja Ministarstvu u elektroničkom i pisanom obliku na propisanom obrascu.

(3) Obrazac plana obveznika stavljanja biogoriva na tržište nalazi se u Prilogu II t. 2. ovoga Pravilnika.

Prenošenje obveze stavljanja biogoriva na tržište

Članak 12.

(1) Obveza o stavljanju biogoriva na tržište može se prenijeti na treće osobe pisanim ugovorom. Ugovor će sadržavati podatke o vrsti i količini biogoriva za koja se treća osoba obvezala da će je staviti na tržište, načinu stavljanja na tržište, vremenu ispunjenja obveze i trajanju ugovora.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka obveznik stavljanja biogoriva na tržište dostavlja Ministarstvu zajedno s obavijesti o prenošenju obveze na treću osobu u elektroničkom i pisanom obliku na propisanom obrascu.

(3) Obrazac prijave prenošenja obveze stavljanja biogoriva na tržište nalazi se u Prilogu II t. 3. ovoga Pravilnika.

Evidencija obveznika stavljanja biogoriva na tržište

Članak 13.

Obveznik stavljanja biogoriva na tržište dužan je voditi evidenciju o količini i vrsti naftnih goriva i biogoriva stavljenog na tržište na način da obuhvaća sve podatke iz obrasca propisanog za plan obveznika. Ukoliko je obveza stavljanja biogoriva na tržište prenesena na treću osobu, evidenciju o stavljanju biogoriva na tržište za obveznika vodi treća osoba.

Monitoring količina biogoriva na tržištu

Članak 14.

(1) Monitoring količine biogoriva je postupak utvrđivanja količine biogoriva stavljenog na tržište ili u uporabu koji uključuje neposrednu provjeru tehnoloških postupaka dodavanja biogoriva naftnom gorivu, provjeravanje isprava o sukladnosti na osnovi kojih proizvođači goriva jamče za količinu biogoriva u dizelskom gorivu ili motornom benzinu i utvrđivanje količine biogoriva u pojedinim pošiljkama goriva, odnosno provjeravanje dokumentacije koja prati pošiljku goriva po postupku utvrđenom u programu monitoringa količine biogoriva.

(2) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište dužan je osigurati provođenje monitoringa količine biogoriva po programu koji je potvrdilo Ministarstvo. Program monitoringa za sljedeću godinu obveznik dostavlja Ministarstvu do kraja listopada tekuće godine, osim u slučaju ako nema promjena u odnosu na ranije potvrđeni program.

(3) Program monitoringa količine biogoriva sadrži utvrđen opseg i način umješavanja biogoriva u gorivo, uz poštivanje propisanih zahtjeva za kakvoću goriva, a naročito podatke o:

1. vrsti biogoriva,

2. načinu umješavanja biogoriva u dizelsko gorivo ili motorni benzin,

3. mjestu umješavanja biogoriva s dizelskim gorivom ili motornim benzinom,

4. izdavanju potvrde (certifikata) o sukladnosti i količini biogoriva u gorivu,

5. načinu provjere vjerodostojnosti podataka iz prethodnih alineja,

6. normama za provjeravanje količine biogoriva u pojedinim pošiljkama goriva,

7. normama za provjeravanje kakvoće goriva u pojedinim pošiljkama goriva,

8. načinu i mjestu isporuke biogoriva krajnjem korisniku,

9. druge podatke iz godišnjeg plana obveznika stavljanja biogoriva na tržište.

(4) Program monitoringa količine biogoriva smije provoditi samo osoba ovlaštena za provedbu monitoringa količine biogoriva koja je to ovlaštenje stekla po propisu kojim se uređuju zahtjevi za kakvoću goriva (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba za provedbu monitoringa količine biogoriva).

(5) Ovlaštena osoba iz stavka 4. ovoga članka izrađuje izvješće o provedbi monitoringa količine biogoriva stavljenog na tržište za prethodnu godinu.

(6) Obrazac izvješća o provedbi monitoringa količine biogoriva nalazi se u Prilogu II t. 4. ovoga Pravilnika.

Dokazivanje održivosti biogoriva stavljenih na tržište

Članak 15.

Obveznik stavljanja biogoriva na tržište dužan je dokazati da biogoriva koja je stavio na tržište ispunjavaju zahtjev održivosti u skladu s pravilnikom o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti.

Izvješće obveznika stavljanja biogoriva na tržište

Članak 16.

(1) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište izrađuje izvješće o provedbi godišnjeg plana obveznika koje sadrži podatke i analizu ispunjenja obveze stavljanja biogoriva na tržište u prethodnoj godini i buduće mjere. Ukoliko je obveznik stavio na tržište manju količinu biogoriva u odnosu na količinu za koju je obvezan, dužan je u godišnjem izvješću naznačiti da će tu nedostajuću količinu staviti na tržište u tekućoj godini (u daljnjem tekstu: izvješće obveznika).

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka, obveznik podnosi Ministarstvu zajedno s propisanom dokumentacijom u prilogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Obveznik dostavlja izvješće Ministarstvu u elektroničkom i pisanom obliku na propisanom obrascu.

(3) U prilogu izvješća iz stavka 1. ovoga članka, obveznik dostavlja:

1. propisane dokaze o ispunjenju zahtjeva održivosti za biogoriva koja je stavio na tržište za prethodnu godinu, u skladu s pravilnikom i posebnim propisima o zaštiti okoliša,

2. izvješće o provedbi monitoringa količine biogoriva za prethodnu godinu koje je izradila ovlaštena osoba, u skladu s ovim pravilnikom, pravilnikom o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti i posebnim propisima o kakvoći goriva i biogoriva,

3. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenih, proizvedenih, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na energente (obrazac MI-EN) za svaki mjesec prethodne godine koje je predano nadležnoj carinarnici, u skladu s posebnim propisima o trošarinama.

(4) Osim dokumentacije propisane ovim pravilnikom, Ministarstvo je ovlašteno, u svrhu provjere podataka iz izvješća obveznika, zahtijevati od obveznika i drugu poslovnu dokumentaciju koja dokazuje ispunjenje obveze stavljanja biogoriva na tržište.

(5) Ukoliko je obveza stavljanja biogoriva na tržište prenesena na treću osobu, obveznik stavljanja biogoriva na tržište dužan je u izvješću iz stavka 1. ovoga članka naznačiti količinu koju je treća osoba stavila na tržište u ispunjenju ugovornih obveza prema obvezniku stavljanja biogoriva na tržište.

(6) Obrazac izvješća obveznika stavljanja biogoriva na tržište nalazi se u Prilogu II t. 5. ovoga Pravilnika.

Utvrđivanje ispunjenja obveze stavljanja biogoriva na tržište

Članak 17.

(1) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište dužan je osigurati da ukupna količina goriva koju stavlja na tržište u jednoj kalendarskoj godini sadrži minimalni udjel biogoriva koji odgovara nacionalnom cilju utvrđenom nacionalnim akcijskim planom.

(2) Minimalni udjel biogoriva, koji se zahtijeva prema stavku 1. ovoga članka, može se osigurati miješanjem biogoriva s dizelskim gorivom ili motornim benzinom ili stavljanjem čistog biogoriva na tržište, u skladu propisanim zahtjevima za kakvoću goriva.

(3) Pri izračunu ispunjenja obveze uzima se u obzir samo ona energija biogoriva za koja je obveznik dokazao da su proizvedena u skladu sa zahtjevom održivosti.

(4) Korištenje električne energije i vodika iz obnovljivih izvora za prijevoz kao i stavljanje na tržište čistih biogoriva od strane distributera koji nisu obveznici stavljanja biogoriva na tržište, korigira obvezu izračunatu po metodologiji iz Priloga I t. 3. ovoga Pravilnika.

(5) Na temelju izvješća o provedbi godišnjeg plana obveznika te propisane dokumentacije u prilogu, Ministarstvo utvrđuje ispunjenje obveze stavljanja biogoriva na tržište kod čega primjenjuje i metodologiju iz Priloga I t. 4. ovoga Pravilnika koja uzima u obzir korekciju obveze po osnovi stavka 4. ovoga članka.

(6) Ministarstvo izdaje obvezniku stavljanja biogoriva na tržište potvrdu o ispunjenu obveze stavljanja biogoriva na tržište u kojoj iskazuje eventualni višak one količine biogoriva za koju može smanjiti svoju obvezu u tekućoj godini.

(7) Ako obveznik nije ispunio propisanu obvezu za prethodnu godinu, Ministarstvo donosi rješenje kojim utvrđuje količinu biogoriva koju obveznik stavljanja biogoriva na tržište prenosi u sljedeću godinu kao neispunjenu obvezu za koju mora povećati svoju obvezu u tekućoj godini.

(8) Ako obveznik u dvije uzastopne godine nije ispunio propisanu obvezu, Ministarstvo donosi rješenje o plaćanju posebne naknade za okoliš u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

2. Registar obveznika stavljanja biogoriva na tržište

Vođenje registra obveznika

Članak 18.

(1) Registar obveznika stavljanja biogoriva na tržište ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom i u pisanom obliku (u daljnjem tekstu: Registar obveznika).

(2) Za pristup i vođenje registra obveznika u elektroničkom obliku koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u registru.

(3) Elektronička programska oprema iz stavka 2. ovoga članka putem interneta omogućava pristup registru obveznika uporabom korisničkog imena i zaporke koju dodjeljuje Ministarstvo.

(4) Organizaciju nesmetanog rada, nadzor sustava registra obveznika i dostupnost podataka propisat će naputkom ministar.

(5) Poslove vođenja Registra obveznika Ministarstvo može povjeriti drugoj pravnoj osobi.

Sastav registra obveznika

Članak 19.

(1) Registar obveznika se sastoji od glavne knjige i zbirke dokumenata.

(2) Glavna knjiga je dio registra obveznika (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) koji sadrži podatke o obveznicima stavljanja biogoriva na tržište i njihovim planovima te ostvarenjima u ispunjenju obveze stavljanja biogoriva na tržište.

(3) Registarski list je dio glavne knjige (u daljnjem tekstu: registarski list) koji sadrži podatke povezane s jednim obveznikom stavljanja biogoriva na tržište, a obilježava se registarskim brojem pod kojim je u upisniku registra upisana prijava za upis u registar obveznika. Obrazac registarskog lista nalazi se u Prilogu II t. 6. ovoga Pravilnika.

(4) Zbirka dokumenata je dio registra obveznika (u daljnjem tekstu: zbirka dokumenata) koji sadrži elektroničke ili pisane dokumente bitne za upis podataka u glavnu knjigu. Za svakog obveznika se u posebnom omotu i pod istim registarskim brojem pod kojim je upisan u glavnoj knjizi vodi zbirka dokumenata koja sadrži prijavu za upis podataka, dokumente priložene uz prijavu, sva rješenja i zaključke Ministarstva te druge dokumente koje je radi upisa podataka u registar dostavio obveznik stavljanja biogoriva na tržište.

Pomoćne evidencije registra obveznika

Članak 20.

Pomoćne evidencije registra obveznika su upisnik registra obveznika te popis obveznika stavljanja biogoriva na tržište i trećih osoba na koje je obveznik prenio obvezu stavljanja biogoriva na tržište. Obrazac sadržaja upisnika registra obveznika nalazi se u Prilogu II t. 7. ovoga Pravilnika.

Registarski broj obveznika

Članak 21.

Registarski broj je identifikacijski broj koji svakom obvezniku stavljanja biogoriva na tržište dodjeljuje Ministarstvo kod upisa u registar obveznika, a jedinstven je, nepromjenljiv i neponovljiv.

Podaci koji se upisuju u registarski list

Članak 22.

U registarski list se upisuju podaci o:

1. obvezniku stavljanja biogoriva na tržište,

2. statusu dokumenta kojeg je obveznik dužan dostaviti Ministarstvu, uključujući:

– vrstu dokumenta,

– referentno razdoblje,

– datum podneska,

3. ispunjenju obveze stavljanja biogoriva na tržište,

4. prenošenju obveze stavljanja biogoriva na tržište,

5. plaćanju posebne naknade za okoliš.

Podaci o obvezniku

Članak 23.

Podaci o obvezniku stavljanja biogoriva na tržište su:

1. ime i prezime/naziv /tvrtka obveznika,

2. osobni identifikacijski broj (OIB),

3. registarski broj obveznika u registru trošarinskih obveznika,

4. adresa sjedišta,

5. poštanski broj,

6. mjesto,

7. šifra djelatnosti,

8. statistička oznaka grada/općine i županije,

9. osoba za kontakt,

10. telefon,

11. telefaks,

12. e-mail,

13. web-stranica.

14. podaci o odgovornoj osobi:

– ime i prezime,

– naziv funkcije,

– identifikacijska isprava i broj.

Podaci o prenošenju obveze

Članak 24.

(1) Podaci o prenošenju obveze stavljanja biogoriva na tržište su podaci o:

1. trećoj osobi na koju je obveznik prenio svoju obvezu stavljanja biogoriva na tržište,

2. ugovoru o prenošenju obveze stavljanja biogoriva na tržište.

(2) Podaci o trećoj osobi na koju je obveznik prenio svoju obvezu stavljanja biogoriva na tržište koji se upisuju u registar obveznika istovjetni su općim podacima o obvezniku stavljanja biogoriva na tržište.

(3) Podaci o ugovoru o prenošenju obveze stavljanja biogoriva na tržište su:

1. stranke ugovora,

2. dan i mjesto sklapanja ugovora,

3. vrsta i količina biogoriva čistih ili umiješanih za koje treća osoba preuzima obvezu,

4. rok stavljanja na tržište,

5. način stavljanja na tržište,

6. trajanje ugovora.

Prijava za upis

Članak 25.

(1) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište dužan je podnijeti prijavu za upis u registar obveznika. Prijava se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na propisanom obrascu. Obrazac prijave nalazi se u Prilogu II t. 8. ovog Pravilnika. Uz prijavu, obveznik je dužan dostaviti i priloge kada su propisani.

(2) Ukoliko obveznik stavljanja biogoriva na tržište prenosi obvezu na treću osobu, dužan je podnijeti prijavu za upis prenošenja obveze stavljanja biogoriva na tržište. Prijava za upis u registar se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na propisanom obrascu. Obrazac prijave nalazi se u Prilogu II t. 8. ovoga Pravilnika. Ako je obveznik podnio prijavu u elektroničkom obliku, dužan je dostaviti prijavu i u pisanom obliku uz koju prilaže ugovor s trećom osobom u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Promjena podataka

Članak 26.

Ukoliko se promijene podaci o obvezniku stavljanja biogoriva na tržište, obveznik je dužan podnijeti prijavu za upis promjene podataka upisanih u registar obveznika. Prijava se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu propisanom za prijavu upisa u registar obveznika.

Brisanje iz registra

Članak 27.

Ukoliko obveznik stavljanja biogoriva na tržište bude brisan iz registra trošarinskih obveznika, dužan je podnijeti prijavu za brisanje iz registra obveznika. Prijava se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu propisanom za prijavu upisa u registar obveznika.

Rok prijave

Članak 28.

Rok za podnošenje prijave za upis ili brisanje iz registra obveznika je 15 dana od upisa ili brisanja iz registra trošarinskih obveznika, a u slučaju promjene podataka upisanih u registar, rok je 15 dana od nastale promjene. U slučaju prenošenja obveze stavljanja biogoriva na treću osobu, rok je 15 dana od sklapanja ugovora s trećom osobom.

Upis i brisanje po službenoj dužnosti

Članak 29.

Ukoliko obveznik stavljanja biogoriva na tržište propusti podnijeti prijavu za upis u registar obveznika ili prijavu za upis promjene podataka ili prijavu za brisanje iz registra, upis ili brisanje će provesti Ministarstvo po službenoj dužnosti na temelju stanja podataka o obvezniku upisanih u registar trošarinskih obveznika. Obveznik je dužan na zahtjev Ministarstva dostaviti sve podatke o obvezniku koji su predmet upisa u registar.

Upisnik registra obveznika

Članak 30.

U upisnik registra obveznika se upisuje:

1. redni broj upisa,

2. registarski broj obveznika,

3. datum primitka,

4. predmet,

5. ime i prezime ili tvrtka ili naziv obveznika,

6. kratki sadržaj podneska,

7. oznaka dokumenta u prilogu,

8. rješenje ili zaključak Ministarstva,

9. ostalo.

Registarski postupak

Članak 31.

(1) Registarski postupak pokreće se podnošenjem prijave za upis ili brisanje iz registra obveznika odnosno upis promjene podataka upisanih u registar. Po službenoj dužnosti registarski postupak pokreće se zaključkom Ministarstva.

(2) Prije svakog upisa podataka u registar obveznika obavlja se provjera potpunosti svih podataka u prijavi za upis u registar i priloženih dokumenata.

(3) Ako se provjerom utvrdi da u prijavi za upis ili prijavi za upis promjena ili priloženim dokumentima nedostaje neki podatak ili da neki od podataka ne odgovara propisanim podacima, Ministarstvo donosi zaključak radi dopune podataka, odnosno dostave nove prijave za upis ili prijave za upis promjena ili novih dokumenata.

(4) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište dužan je u roku 15 dana od primitka zaključka iz stavka 3. ovoga članka udovoljiti zahtjevu za dopunu podataka, odnosno dostaviti novu prijavu za upis ili prijavu za upis promjena podataka ili propisanu dokumentaciju.

(5) Za dostavljenu nepotpunu ili netočnu prijavu i dokumentaciju smatra se da nije podnesena.

III. MJERE ZA KORIŠTENJE BIOGORIVA U PRIJEVOZU

1. Planiranje i utvrđivanje korištenja biogoriva u prijevozu

Obveze korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru

Članak 32.

(1) Korisnik goriva u javnom cestovnom prijevozu, korisnik goriva u javnom obalnom pomorskom prijevozu i korisnik goriva u javnom sektoru dužan je osigurati da u pojedinoj godini, najmanje 70% unajmljenih ili novokupljenih vozila ili brodova koristi:

1. biogorivo umiješano u dizelsko gorivo ili motorni benzin u udjelu većem od standardnog za koji nije propisano posebno označavanje na mjestima prodaje ili

2. biodizel u obliku čistog biogoriva ili

3. bioplin u obliku čistog biogoriva ili

4. hibridni pogon ili

5. električni pogon ili

6. vodik.

(2) Korisnik goriva dužan je dostaviti Ministarstvu godišnji plan u kojem predviđa nabavu motornih vozila ili brodova iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: plan korisnika) do kraja veljače za tekuću godinu. Plan obvezno sadrži sljedeće podatke:

1. broj i vrsta vozila ili brodova planiranih za najam ili kupnju,

2. vrsta motora,

3. planirani rok nabave.

(3) Plan korisnika se dostavlja Ministarstvu u elektroničkom i pisanom obliku na propisanom obrascu. Obrazac plana korisnika nalazi se u Prilogu II t. 9. ovoga Pravilnika.

(4) Ako korisnik goriva nema namjeru u sljedećoj godini unajmiti ili kupiti novo motorno vozilo ili brod dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo u elektroničkom i pisanom obliku.

(5) Obveza najma ili kupnje motornih vozila ili brodova koji mogu koristiti energiju za prijevoz iz obnovljivih izvora iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na motorna vozila ili brodove u vlasništvu ili na korištenju u javnom sektoru za koja zbog tehničkih karakteristika ili posebne namjene biogoriva ne mogu biti pogonsko gorivo.

(6) Ispunjenje obveze iz stavka 1. ovoga članka, korisnik goriva dokazuje izvodom iz poslovnih knjiga korisnika s podacima o najmu ili kupnji motornog vozila ili broda i podacima o nabavi goriva za njihov pogon te evidencije koju je za svaku godinu posebno dužan voditi.

Evidencija korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru

Članak 33.

Korisnik goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru dužan je voditi evidenciju o broju i vrsti unajmljenih ili novokupljenih motornih vozila ili brodova koja mogu koristiti energiju iz obnovljivih izvora na način da obuhvaća sve podatke iz plana korisnika.

Izvješće korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru

Članak 34.

(1) Korisnik goriva u javnom prijevozu i korisnik goriva u javnom sektoru izrađuje na temelju vlastite evidencije izvješće o ispunjenju obveze najma ili kupnje motornih vozila ili brodova koji mogu koristiti energiju iz obnovljivih izvora. Izvješće sadrži podatke i analizu ispunjenja obveze u prethodnoj godini i buduće mjere (u daljnjem tekstu: izvješće korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru).

(2) Izvješće iz stavka. 1. ovoga članka korisnik goriva podnosi Ministarstvu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Izvješće se dostavlja Ministarstvu u elektroničkom i pisanom obliku na propisanom obrascu.

(3) U prilogu izvješća iz stavka 1. ovoga članka, korisnik goriva dostavlja Ministarstvu izvod iz poslovnih knjiga korisnika s podacima o najmu ili kupnji motornog vozila ili broda i podacima o nabavi goriva za njihov pogon.

(4) Osim dokumentacije propisane ovim pravilnikom, Ministarstvo je ovlašteno, u svrhu provjere podataka iz izvješća korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru zahtijevati od korisnika goriva i drugu poslovnu dokumentaciju.

(5) Na temelju izvješća iz stavka 1. ovoga članka te propisane dokumentacije u prilogu, Ministarstvo utvrđuje ispunjenje obveze najma ili kupnje motornih vozila ili brodova koji mogu koristiti energiju iz obnovljivih izvora.

(6) Obrazac izvješća korisnika nalazi se u Prilogu II t. 10. ovoga Pravilnika.

2. Registar korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru

Vođenje registra korisnika

Članak 35.

(1) Registar korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom i u pisanom obliku (u daljnjem tekstu: Registar korisnika).

(2) Za pristup i vođenje registra korisnika u elektroničkom obliku koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u registru.

(3) Elektronička programska oprema iz stavka 2. ovoga članka putem interneta omogućava pristup registru obveznika uporabom korisničkog imena i zaporke koju dodjeljuje Ministarstvo.

(4) Organizaciju nesmetanog rada, nadzor sustava registra korisnika i dostupnost podataka propisat će naputkom ministar.

(5) Poslove vođenja Registra korisnika Ministarstvo može povjeriti drugoj pravnoj osobi.

Sastav registra korisnika

Članak 36.

(1) Registar korisnika se sastoji od glavne knjige i zbirke dokumenata.

(2) Glavna knjiga registra korisnika (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) je dio registra koji sadrži podatke korisnicima goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru i njihovim planovima te ostvarenjima u ispunjenju obveze najma ili kupnje ekoloških motornih vozila ili brodova.

(3) Registarski list je dio glavne knjige (u daljnjem tekstu: registarski list) koji sadrži podatke povezane s jednim korisnikom goriva, a obilježava se registarskim brojem i poslovnim brojem pod kojim je u upisniku registra upisana prijava za upis u registar korisnika. Obrazac sadržaja registarskog lista nalazi se u Prilogu II t. 11. ovoga Pravilnika.

(4) Zbirka dokumenata registra korisnika (u daljnjem tekstu: zbirka dokumenata) je dio registra koji sadrži elektroničke ili pisane dokumente dokumente bitne za upis podataka u glavnu knjigu. Za svakog korisnika goriva se u posebnom omotu i pod istim registarskim brojem pod kojim je upisan u glavnoj knjizi vodi zbirka dokumenata koja sadrži prijavu za upis podataka, dokumente priložene uz prijavu, sva rješenja i zaključke Ministarstva te druge dokumente koje je radi upisa podataka u registar dostavio korisnik goriva.

Pomoćne evidencije registra korisnika

Članak 37.

Pomoćne evidencije registra korisnika su upisnik registra korisnika, popis korisnika goriva u javnom cestovnom prijevozu i korisnika goriva u javnom obalnom pomorskom prijevozu te popis korisnika goriva javnom sektoru. Obrazac sadržaja upisnika registra korisnika nalazi se u Prilogu II t. 12. ovoga Pravilnika.

Registarski broj korisnika

Članak 38.

Registarski broj je identifikacijski broj koji svakom korisniku goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru dodjeljuje Ministarstvo kod upisa u registar korisnika, a jedinstven je, nepromjenljiv i neponovljiv.

Podaci koji se upisuju u registarski list

Članak 39.

U registarski list se upisuju podaci o:

1. korisniku goriva u javnom cestovnom prijevozu,

2. korisniku goriva u javnom obalnom pomorskom prijevozu,

3. korisniku goriva u javnom sektoru,

4. statusu dokumenta kojeg je obveznik dužan dostaviti Ministarstvu:

– vrsta dokumenta,

– referentno razdoblje,

– datum podneska,

5. ispunjenju obveze korisnika goriva u javnom cestovnom prijevozu o najmu ili kupnji motornog vozila koje može koristiti energiju iz obnovljivih izvora,

6. ispunjenju obveze korisnika goriva u javnom obalnom pomorskom prijevozu o najmu ili kupnji broda koji može koristiti energiju iz obnovljivih izvora,

7. ostvarenju obveze korisnika goriva u javnom sektoru o najmu ili kupnji motornog vozila ili broda koji mogu koristiti energiju iz obnovljivih izvora.

Podaci o korisniku

Članak 40.

Podaci o korisniku goriva su:

1. ime i prezime/naziv/tvrtka korisnika,

2. osobni identifikacijski broj (OIB),

3. broj pod kojim je korisnik goriva registriran u upisniku dozvola za autobusne linije ili u registru koncesija ili u registru proračunskih ili izvanproračunskih korisnika,

4. adresa sjedišta,

5. poštanski broj,

6. mjesto,

7. šifra djelatnosti,

8. statistička oznaka grada/općine i županije,

9. osoba za kontakt,

10. telefon,

11. telefaks,

12. e-mail,

13. web-stranica,

14. podaci o odgovornoj osobi:

– ime i prezime,

– naziv funkcije,

– identifikacijska isprava i broj.

Prijava za upis

Članak 41.

Korisnik goriva dužan je podnijeti prijavu za upis u registar korisnika. Prijava se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na propisanom obrascu. Obrazac prijave nalazi se u Prilogu II t. 13. ovog Pravilnika. Uz prijavu, obveznik je dužan dostaviti i priloge kada su propisani.

Promjena podataka

Članak 42.

Ukoliko se promijene podaci o korisniku goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru, korisnik je dužan je podnijeti prijavu za upis promjene podataka upisanih u registar korisnika. Prijava se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu propisanom za prijavu upisa u registar korisnika.

Brisanje iz registra

Članak 43.

(1) Ukoliko korisnik goriva u javnom cestovnom prijevozu bude brisan iz upisnika o izdanim dozvolama za autobusne linije koji vodi upravno tijelo županije ili ministarstvo nadležno za promet, dužan je podnijeti prijavu za brisanje iz registra korisnika.

(2) Ukoliko korisnik goriva u javnom obalnom pomorskom prijevozu bude brisan iz registra koncesija koji vodi ministarstvo nadležno za financije, dužan je podnijeti prijavu za brisanje iz registra korisnika.

(3) Ukoliko korisnik goriva u javnom sektoru bude brisan iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji vodi ministarstvo nadležno za financije, dužan je podnijeti prijavu za brisanje iz registra korisnika.

(4) Prijava za brisanje iz registra korisnika goriva podnosi se Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu propisanom za prijavu upisa u registar korisnika.

Rok prijave

Članak 44.

(1) Rok za podnošenje prijave za upis u registar korisnika goriva u javnom cestovnom prijevozu je 15 dana od upisa u upisnik o izdanim dozvolama za autobusne linije koji vodi upravno tijelo županije ili ministarstvo nadležno za promet i donošenja godišnjeg plana radi osiguranja ispunjenja obveze najma ili kupnje motornih vozila koja mogu koristiti energiju iz obnovljivih izvora, a ukoliko se promijene podaci upisani u registar korisnika, rok je 15 dana od nastale promjene.

(2) Rok za podnošenje prijave za upis u registar korisnika goriva u javnom obalnom pomorskom prijevozu je 15 dana od upisa u registar koncesija koji vodi ministarstvo nadležno za financije i donošenja godišnjeg plana plana radi osiguranja ispunjenja obveze najma ili kupnje brodova koji mogu koristiti energiju iz obnovljivih izvora, a ukoliko se promijene podaci upisani u registar korisnika, rok je 15 dana od nastale promjene.

(3) Rok za podnošenje prijave za upis u registar korisnika goriva u javnom sektoru je 15 dana od upisa u registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika i donošenja godišnjeg plana radi osiguranja ispunjenja obveze najma ili kupnje motornih vozila koja mogu koristiti energiju iz obnovljivih izvora, a ukoliko se promijene podaci upisani u registar korisnika, rok je 15 dana od nastale promjene.

Upis i brisanje po službenoj dužnosti

Članak 45.

Ukoliko korisnik goriva propusti podnijeti prijavu za upis u registar korisnika ili prijavu za upis promjene podataka ili prijavu za brisanje iz registra, upis ili brisanje će provesti Ministarstvo po službenoj dužnosti na temelju stanja podataka o obvezniku upisanih u odgovarajući registar ili upisnik. Korisnik goriva je dužan na zahtjev Ministarstva dostaviti sve propisane podatke o korisniku koji su predmet upisa u registar.

Upisnik registra korisnika

Članak 46.

U upisnik registra korisnika se upisuje:

1. redni broj upisa,

2. registarski broj korisnika,

3. datum primitka,

4. predmet,

5. naziv ili tvrtka korisnika,

6. kratki sadržaj podneska,

7. oznaka dokumenta u prilogu,

8. rješenje ili zaključak Ministarstva,

9. ostalo.

Registarski postupak

Članak 47.

(1) Registarski postupak pokreće se podnošenjem prijave za upis ili brisanje iz registra korisnika odnosno upis promjene podataka upisanih u registar. Po službenoj dužnosti registarski postupak pokreće se zaključkom Ministarstva.

(2) Prije svakog upisa podataka u registar korisnika obavlja se provjera potpunosti svih elemenata u prijavi za upis u registar i priloženih dokumenata.

(3) Ako se provjerom utvrdi da u prijavi za upis ili prijavi za upis promjena ili priloženim dokumentima nedostaje neki podatak ili da neki od podataka ne odgovara propisanim podacima Ministarstvo donosi zaključak radi dopune podataka, odnosno dostave nove prijave za upis ili prijave za upis promjena ili novih dokumenata.

(4) Korisnik goriva dužan je u roku 15 dana od primitka zaključka iz stavka 3. ovoga članka udovoljiti zahtjevu za dopunu podataka, odnosno dostaviti novu prijavu za upis ili prijavu za upis promjena podataka ili propisanu dokumentaciju.

(5) Za dostavljenu nepotpunu ili netočnu prijavu i dokumentaciju smatra se kao da nije podnesena.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Obveza stavljanja biogoriva na tržište u 2010. godini

Članak 48.

Obveza stavljanja biogoriva na tržište za potrebe prijevoza u Republici Hrvatskoj u 2010. godini određena je Uredbom o kakvoći biogoriva u skladu s Direktivom 2003/30/EZ.

Upis u registar obveznika i registar korisnika

Članak 49.

(1) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište koji je na dan stupanja na snagu ovog pravilnika upisan u registar trošarinskih obveznika dužan je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika podnijeti Ministarstvu prijavu za upis u registar obveznika.

(2) Korisnik goriva javnom cestovnom prijevozu koji je na dan stupanja na snagu ovog pravilnika upisan u upisnik o izdanim dozvolama za autobusne linije ili korisnik goriva u javnom obalnom pomorskom prijevozu upisan u registar koncesija ili korisnik goriva u javnom sektoru upisan u registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, dužan je u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika podnijeti Ministarstvu prijavu za upis u registar korisnika.

Prilozi

Članak 50.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su prilozi od I – II koji sadrže propisane metodologije i obrasce koji su su dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva (www.mingorp.hr).

Stupanje na snagu

Članak 51.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 30 dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 18. do 31. i odredbe članka 35. do 47. koje stupaju na snagu u roku od 60 dana od dana objave.

Klasa: 011-01/10-01/40

Urbroj: 526-04-02/1-10-1

Zagreb, 24. ožujka 2010.

Ministar

gospodarstva, rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.


PRILOG I

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN UDJELA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA U PRIJEVOZU, ISPUNJENJA NACIONALNOG CILJA STAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE, OBVEZE STAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE I NJEZINOG ISPUNJENJA TE ZA KOREKCIJU OBVEZE

1. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN UDJELA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA U PRIJEVOZU

Udjel energije iz obnovljivih izvora potrošene u svim oblicima prijevoza je planska veličina definirana po godinama, za razdoblje od 2011. do 2020. godine, trajektorijom u Nacionalnom akcijskom planu poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu, za razdoblje 2011.-2020. Primjenom ove metodologije Ministarstvo izračunava, na nacionalnoj razini, ispunjenje ciljnog udjela za godinu koja se razmatra. Taj izračun je predmet nacionalnog izvješća koje se dostavlja Europskoj komisiji. Udjel energije iz obnovljivih izvora potrošene u svim oblicima prijevoza izračunava se prema sljedećem izrazu:

u kojem je:

UOIE-P– udjel energije iz obnovljivih izvora potrošene u svim oblicima prijevoza, u godini koja se razmatra, u ukupnoj energiji potrošenoj u svim oblicima prijevoza, (%)

EOIE-P– ukupna energija iz obnovljivih izvora potrošena u svim oblicima prijevoza u godini koja se razmatra, (J)

EOIE-P= EBiogoriva-P + EElen-OIE-P + EH-OIE-P

pri čemu je:

EBiogoriva-P– energija biogoriva potrošena u svim vrstama prijevoza, (J)

EElen-OIE-P – električna energija iz obnovljivih izvora potrošena u svim vrstama prijevoza, (J)

EH-OIE-P– energija vodika iz obnovljivih izvora potrošena u prijevozu, (J)

EP – ukupna energija potrošena u prijevozu u godini koja se razmatra, (J)

EP = EBenzin-CŽ + EDizel-CŽ + EBiogoriva-CŽ + EElen-P,

pri čemu je:

EBenzin-CŽ – energija motornog benzina potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu, (J)

– EDizel-CŽ – energija dizelskog goriva potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu, (J)

EBiogoriva-CŽ-energija biogoriva potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu, (J)

EElen-P – električna energija potrošena u svim vrstama prijevoza, (J)

Kod izračuna energije iz obnovljivih izvora potrošene za prijevoz primjenjuju se sljedeća dodatna pravila propisana Direktivom 2009/28 EZ:

1. Udjel električne energije iz obnovljivih izvora (EElen-OIE-P) potrošene u svim vrstama prijevoza u ukupnoj električnoj energiji za prijevoz u godini koja se razmatra uzima se isti kao i udjel električne energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj električnoj energiji u Republici Hrvatskoj kako je utvrđen dvije godine prije godine koja se razmatra.

2. U električnu energiju iz obnovljivih izvora (EElen-OIE-P), električna energija potrošena u električnim cestovnim vozilima, uzima se u 2,5 puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene.

3. U energiju biogoriva (EBiogoriva-P), za izračunavanje ostvarenja nacionalnog cilja ili ispunjenja obveze o udjelu energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prijevoza, energija biogoriva dobivenih iz otpada, ostataka, neprehrambenih celuloznih materijala i lignoceluloznih materijala uzima se u dva puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene.

4. Energija vodika iz obnovljivih izvora potrošena u prijevozu (EH-OIE-P) će se uračunavati u ukupnu energiju iz obnovljivih izvora potrošenu u svim oblicima prijevoza na način koji će naknadno propisati Europska komisija. Do tada se taj iznos uzima da je jednak nuli.

5. Energijske vrijednosti svih goriva izračunavaju se uzimajući u obzir prosječne energijske vrijednosti goriva propisane u Prilogu I Pravilnika o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva.

6. Metodologija prikupljanja podataka i definicije korištene u izračunima udjela energije iz obnovljivih izvora moraju biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1099/2008 o energetskoj statistici.

2. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN ISPUNJENJA NACIONALNOG CILJA STAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE

Nacionalni cilj stavljanja biogoriva na tržište predstavlja plansku veličinu definiranu Nacionalnim akcijskim planom za svaku godinu u razdoblju od 2011. do 2020. godine. Određuje se kao dio udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj godišnjoj konačnoj potrošnji energije u prijevozu prema izrazu:

u kojem je:

NCILJ-P – nacionalni cilj stavljanja biogoriva na tržište Republike Hrvatske, (%)

EBiogoriva-P– energija biogoriva potrošena u svim vrstama prijevoza, (J)

EP– ukupna energija potrošena u prijevozu u godini koja se razmatra, (J)

3. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN OBVEZE STAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE I NJEZINOG ISPUNJENJA

Obveznik stavljanja biogoriva na tržište izračunava godišnju količinu energije biogoriva kojeg mora staviti na tržište kako bi ostvario obvezatni nacionalni cilj stavljanja biogoriva na tržište Republike Hrvatske prema izrazu:

gdje je:

EBiogoriva-P – energija biogoriva koje obveznik mora staviti na tržište kako bi ostvario obvezatni nacionalni cilj, (J)

NCILJ-P – nacionalni cilj stavljanja biogoriva na tržište Republike Hrvatske koji je, za godinu koja se razmatra, utvrđen nacionalnim akcijskim planom kao obveza obveznika, (%)

EBenzin-CŽ – energija motornog benzina koji obveznik namjerava staviti na tržište za potrošnju u cestovnom i željezničkom prijevozu, (J)

EDizel-CŽ – energija dizelskog goriva koje obveznik namjerava staviti na tržište za potrošnju u cestovnom i željezničkom prijevozu, (J)

Iz energije biogoriva za prijevoz kojeg mora staviti na tržište u godini koja se razmatra, obveznik stavljanja biogoriva na tržište izračunava količine pojedinih biogoriva koje treba umiješati u benzin ili dizelsko gorivo odnosno staviti na tržište kao čisto biogorivo.

Kod izračuna ostvarenja obveze stavljanja biogoriva na tržište, biogoriva dobivena iz otpada, ostataka, neprehrambenih celuloznih materijala i lignoceluloznih materijala uračunavaju se u dva puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene energije.

Obveznik stavljanja biogoriva na tržište za izračun ispunjenja svoje obveze koristi sljedeći izraz:

u kojem je:

NCILJ-P – nacionalni cilj stavljanja biogoriva na tržište Republike Hrvatske koji je, za godinu koja se razmatra, utvrđen nacionalnim akcijskim planom kao obveza obveznika, (%)

EBenzin-CŽ – energija motornog benzina koji je obveznik stavio na tržište za potrošnju u cestovnom i željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra, (J)

EDizel-CŽ – energija dizelskog goriva koje je obveznik stavio na tržište za potrošnju u cestovnom i željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra, (J)

EBio-Igen – energija biogoriva proizvedenog iz poljoprivrednih prehrambenih sirovina, koje je obveznik stavio na tržište (J)

EBio-Ot – energija biogoriva proizvedenog iz otpada (uključujući i otpadno jestivo ulje), koje je obveznik stavio na tržište (J)

EBio-Lig– energija biogoriva proizvedenog iz lignoceluloznih neprehrambenih sirovina, koje je obveznik stavio na tržište (J)

Energijske vrijednosti svih goriva izračunavaju se uzimajući u obzir prosječne energijske vrijednosti goriva propisane u Prilogu I Pravilnika o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva.

4. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN KOREKCIJE OBVEZE STAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE

Nacionalni cilj stavljanja biogoriva na tržište Republike Hrvatske nije fiksna veličina zbog nepoznavanja stvarnih udjela električne energije i vodika iz obnovljivih izvora koji također čine dio udjela iz obnovljivih izvora u ukupnoj energiji za prijevoz. Stavljanje na tržište čistih biogoriva i bioplina od strane distributera koji nisu obveznici stavljanja biogoriva na tržište, smanjuje obvezu obveznika izračunatu po metodologiji iz Priloga I točka 3. ovoga Pravilnika. To nalaže korekciju obveze stavljanja biogoriva na tržište u odnosu na nacionalni cilj utvrđen nacionalnim akcijskim planom. Faktor korekcije (korigirani nacionalni cilj) se za godinu koja se razmatra izračunava prema izrazu:

N'CILJ-P = UOIE-P – UElen-OIE-P – UH-OIE-P – UBgBp (%)

u kojem je:

N'CILJ-P – faktor korekcije (korigirani nacionalni cilj) stavljanja biogoriva na tržište Republike Hrvatske za godinu koja se razmatra, (%)

UOIE-P– udjel energije iz obnovljivih izvora za prijevoz, u godini koja se razmatra, u ukupnoj energiji potrošenoj u svim oblicima prijevoza, definiran trajektorijom u nacionalnom akcijskom planu (%)

UElen-OIE-P – udjel električne energije iz obnovljivih izvora za prijevoz u ukupnoj energiji za prijevoz koji se dobije kao omjer električne energije iz obnovljivih izvora za prijevoz i ukupne energije potrošene u prijevozu u godini koja se razmatra izražen u postotku,

UH-OIE-P – udjel energije vodika iz obnovljivih izvora za prijevoz u ukupnoj energiji za prijevoz koji se dobije kao omjer energije vodika iz obnovljivih izvora za prijevoz i ukupne energije potrošene u prijevozu u godini koja se razmatra izražen u postotku,

UBgBp – udjel energije iz čistih biogoriva i bioplina, u ukupnoj energiji za prijevoz, koja su na tržište, u godini koja se razmatra, stavili distributeri koji nisu obveznici stavljanja biogoriva na tržište, izražen u postotku

Temeljem prikupljenih podataka, Ministarstvo, za proteklu godinu, izračunava faktor korekcije (korigirani nacionalni cilj) i na temelju izvješća o provedbi godišnjeg plana obveznika stavljanja biogoriva na tržište, uzimajući u obzir korekciju obveze stavljanja biogoriva na tržište, utvrđuje ispunjenje obveze obveznika prema gornjoj metodologiji. Ministarstvo izdaje obvezniku stavljanja biogoriva na tržište potvrdu u kojoj iskazuje eventualni višak količine biogoriva za koju može smanjiti svoju obvezu u tekućoj godini ili umanjuje od obveznika iskazani manjak.

Kod izračuna se na odgovarajući način primjenjuju i pravila iz Priloga I točka 1. ovoga Pravilnika.


PRILOG II.

OBRASCI REGISTRA OBVEZNIKA STAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE I REGISTRA KORISNIKA GORIVA U JAVNOM PRIJEVOZU I JAVNOM SEKTORU

1. Obrazac OBV-PRO – Program obveznika stavljanja biogoriva na tržište

2. Obrazac OBV-PLO – Plan obveznika stavljanja biogoriva na tržište

3. Obrazac OBV-PTO – Prenošenje obveze stavljanja biogoriva na treće osobe

4. Obrazac OBV-IPM – Izvješće o provedbi monitoringa

5. Obrazac OBV-IPP – Izvješće obveznika stavljanja biogoriva na tržište o provedbi plana

6. Obrazac OBV-LST – Registarski list registra obveznika

7. Obrazac OBV-UPI – Upisnik registra obveznika

8. Obrazac OBV-REG – Prijava za upis u registar obveznika stavljanja biogoriva na tržište

9. Obrazac KOR-PLO – Plan korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru

10. Obrazac KOR-IIO – Izvješće korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru o ispunjenju obveze

11. Obrazac KOR-LST – Registarski list registra korisnika

12. Obrazac KOR-UPI – Upisnik registra korisnika

13. Obrazac KOR-REG – Prijava za upis u registar korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru