Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe

NN 43/2010 (9.4.2010.), Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe

HRVATSKI SABOR

1083

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. ožujka 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/30

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 31. ožujka 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE

Članak 1.

U Zakonu o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, br. 85/06. i 75/09.) u članku 7. stavku 3. riječi: »zdravstvenoj ispravnosti« i brišu se.

U stavku 4. riječi: »zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti deterdženata« zamjenjuju se riječju: »deterdžentima«.

Članak 2.

U članku 17. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Pravilnik o potrebnom opsegu i učestalosti ispitivanja predmeta opće uporabe donosi ministar nadležan za zdravstvo.«.

Članak 3.

Ministar nadležan za zdravstvo donijet će pravilnike za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 3. ovoga Zakona primjenjuju se Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti igračaka (»Narodne novine«, br. 115/08.), Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti deterdženata (»Narodne novine«, br. 77/07. i 148/08.) i Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/99., 152/03. i 105/09.).

Članak 5.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 3. točke 4., članaka 19. i 24. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (»Narodne novine«, br. 125/09.) u dijelu u kojem se odnose na kozmetiku s posebnom namjenom, te glava IV. »GRANIČNI PROIZVODI IZMEĐU KOZMETIKE I MEDICINSKIH PROIZVODA« i Prilog XII. »DOPUŠTENE BILJNE VRSTE ZA KOZMETIKU S POSEBNOM NAMJENOM (INCI nazivlje) istoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 541-01/10-01/01

Zagreb, 26. ožujka 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.