Pravilnik o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

NN 43/2010 (9.4.2010.), Pravilnik o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1089

Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRAVILIMA USPOSTAVE NACIONALNE MREŽE INSTITUCIJA U PODRUČJU SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju pravila uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, uvjeti i kriteriji za uvrštavanje na popis institucija i pravila financiranja.

(2) Cilj nacionalne mreže institucija iz stavka 1. ovoga članka je uspostaviti okvir za znanstvenu, stručnu i tehničku suradnju koordinacijom aktivnosti, razmjenom informacija, razvojem i provedbom zajedničkih projekata, razmjenom iskustava i najbolje prakse, a u okviru djelatnosti Hrvatske agencije za hranu (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 2.

(1) Nacionalnu mrežu institucija uspostavlja i istom koordinira Agencija.

(2) Nacionalnu mrežu institucija čine instituti, zavodi, akademska zajednica, laboratoriji i druge pravne osobe iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: institucije).

Značenje pojmova

Članak 3.

Za potrebe ovog Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

»Nadležno tijelo« je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja koje je središnje tijelo državne uprave nadležno za zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane i hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola i predstavlja kontakt točku prema Europskoj komisiji;

»Tijela nadležna za provođenje službenih kontrola« su Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Državni inspektorat;

»Tijela nadležna za upravljanje rizikom« su tijela nadležna za provođenje službenih kontrola.

»Sigurnost hrane i hrane za životinje« uključuje utvrđivanje zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje, te provođenje ostalih aktivnosti i mjera u cilju osiguranja zaštite zdravlja ljudi i životinja od bolesti koje se prenose hranom i hranom za životinje odnosno zaštite od izravnog ili neizravnog utjecaja bioloških, kemijskih ili fizikalnih opasnosti iz hrane i hrane za životinje.

II. POSEBNE ODREDBE

Uvjeti za uvrštavanje na popis institucija

Članak 4.

(1) Institucije iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, kako bi bile uvrštene na popis institucija koje čine nacionalnu mrežu institucija, moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) moraju obavljati znanstvene, stručne i tehničke zadatke u okviru djelatnosti Agencije, a osobito one koji se odnose na izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane ili hrane za životinje;

b) moraju biti pravne osobe. Institucije moraju imati posebne procedure i pravila kojima će osigurati da se zadaće koje im Agencija povjeri obavljaju s visokom razinom neovisnosti i integriteta;

c) moraju imati visoku razinu stručnosti iz jednog ili više područja u okviru djelatnosti Agencije;d)

e) moraju imati dostatne resurse za rad u nacionalnoj mreži institucija vezano za znanstvene, stručne i tehničke aktivnosti sukladno odredbama članka 9. ovoga Pravilnika i/ili biti sposobne da učinkovito ispune zadatke iz članka 10. i 11. ovoga Pravilnika koje im Agencija povjeri.

(2) U slučaju da je predložena institucija uključena u rad neke druge mreže institucija, potrebno je opisati i uvjete rada te mreže.

(3) Za uvrštavanje na popis institucija može biti predložena i određena organizacijska jedinica institucije, a koja ima mogućnost i sposobnost rada u nacionalnoj mreži institucija na znanstvenim, stručnim i tehničkim aktivnostima i/ili sposobnost da ispuni zadatke koje joj Agencija povjeri.

Prijava za uvrštavanje na popis institucija

Članak 5.

(1) Kako bi bile uvrštene na popis institucija, iste moraju Agenciji dostaviti podatke iz stavka 3. ovoga članka na Obrascu za prijavu za uvrštavanje na popis institucija koje čine nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje iz Dodatka 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio i Izjavu o točnosti i istinitosti podataka iz Dodatka 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Prijavu iz stavka 1. ovoga članka institucije podnose elektroničkim i pisanim putem.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka su sljedeći:

– institucija (naziv, adresa, telefon, faks);

– matični broj institucije;

– osobni identifikacijski broj (OIB) institucije; –

– podaci o odgovornoj osobi (ime i prezime, telefon, faks, e– mail);

– podaci o osobi za kontakt (ime i prezime, telefon, faks, e– mail);

– dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog registra – ne stariji od godinu dana);

– djelatnost institucije;

– naziv jedne ili više organizacijskih jedinica institucije koje podnose prijavu za uvrštavanje na popis institucija (upisuje se u slučaju kada jedna ili više organizacijskih jedinica institucije imaju mogućnost i sposobnost rada u nacionalnoj mreži institucija);

– naziv mreže institucija u čiji rad je uključena navedena institucija (upisuje se u slučaju kada je navedena institucija uključena u rad neke druge mreže institucija);

– broj djelatnika (ukupan broj djelatnika u instituciji ili određenim organizacijskim jedinicama institucije);

– popis znanstvenih djelatnika sa kontakt podacima (popis znanstvenih djelatnika institucije ili određenih organizacijskih jedinica institucije);

– popis stručnih djelatnika sa kontakt podacima (popis stručnih djelatnika institucije ili određenih organizacijskih jedinica institucije);

– područje rada za koje postoji akreditacija sukladno međunarodnoj normi ISO/IEC HRN 17025; –

– područje rada za koje ne postoji akreditacija sukladno međunarodnoj normi ISO/IEC HRN 17025.–

(4) U svrhu potvrde točnosti i istinitosti podataka iz stavka 3. ovoga članka, institucije moraju dostaviti Izjavu o točnosti i istinitosti podataka koja uključuje sljedeće:

– naziv i adresu institucije;

– ime i prezime, te radno mjesto odgovorne osobe;

– mjesto i datum;

– vlastoručni potpis odgovorne osobe;

– pečat institucije.

(5) Elektronički oblik Obrasca prijave i Izjave o točnosti i istinitosti podataka nalazi se na internet stranicama Agencije.

Kriteriji za obavljanje zadataka

Članak 6.

(1) Agencija mora utvrditi opće kriterije kvalitete za obavljanje zadataka koje povjerava institucijama uvrštenima na popis istih, a osobito sljedeće kriterije:

a) u svrhu osiguranja da se zadaci obavljaju u skladu sa visokim znanstvenim, stručnim i tehničkim standardima, a osobito vezano za znanstvene i/ili stručne i/ili tehničke kvalifikacije djelatnika kojima su zadaci dodijeljeni;

b) za sredstva odnosno resurse koji mogu biti dodijeljeni za obavljanje zadataka, osobito s ciljem osiguranja da se zadaci obavljaju prema prethodno utvrđenim rokovima;

c) za pravila i procedure kojima će se osigurati da se određene kategorije zadataka obavljaju s visokom razinom neovisnosti, integriteta i povjerljivosti.

(2) Posebni kriteriji za provedbu zadataka povjerenih institucijama uvrštenima na popis istih navode se u ugovoru između Agencije i određene institucije.

Prestanak udovoljavanja uvjetima

Članak 7.

U slučaju da institucija uvrštena na popis istih prestane udovoljavati uvjetima propisanima člankom 4. ovoga Pravilnika, dužna je u roku od 30 dana o tome obavijestiti Agenciju koja o tome obavještava nadležno tijelo u što kraćem razdoblju.

Uspostava popisa institucija

Članak 8.

(1) Agencija mora nadležnom tijelu na suglasnost dostaviti prijedlog institucija za uvrštavanje na popis istih, uključujući nazive i opise institucija te dokaze da predložene institucije udovoljavaju uvjetima propisanima člankom 4. stavkom 1. ovoga Pravilnika, te opise njihovog specifičnog područja rada, a osobito institucija iz područja procjene sigurnosti genetski modificirane hrane i hrane za životinje.

(2) Nakon dobivanja suglasnosti nadležnog tijela a na prijedlog ravnatelja Agencije, Upravno vijeće Agencije usvaja i donosi popis institucija koje čine nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, navodeći njihovo specifično područje rada.

(3) Agencija mora osigurati da institucije uvrštene na popis istih udovoljavaju uvjetima propisanima člankom 4. ovoga Pravilnika.

(4) Popis institucija iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u Narodnim novinama.

(5) Popis institucija iz stavka 1. ovoga članka mora se redovito ažurirati na prijedlog ravnatelja Agencije uz suglasnost nadležnog tijela.

(6) Agencija mora najmanje jednom u tri godine provjeriti popis institucija koje čine nacionalnu mrežu institucija.

(7) Svaka institucija dužna je odrediti jednu kontakt osobu za suradnju i komunikaciju sa Agencijom.

Umrežavanje Agencije i institucija sa popisa institucija

Članak 9.

(1) Agencija mora poticati umrežavanje sa institucijama uvrštenim na popis istih kako bi promicala aktivnu znanstvenu, stručnu i tehničku suradnju iz područja u okviru svoje djelatnosti.

(2) U svrhu umrežavanja Agencija mora na temelju rada Znanstvenog vijeća Agencije utvrditi znanstvene, stručne i tehničke aktivnosti od općeg interesa koje se mogu poduzimati u okviru nacionalne mreže institucija.

Zadaci koji se mogu povjeriti institucijama sa popisa

Članak 10.

(1) Znanstveno vijeće Agencije uzet će u obzir ponude za izvršenje zadataka od onih institucija koje su uvrštene na popis.

(2) Kako bi institucije dale odgovarajuću ponudu za izvršenje zadatka, Znanstveno vijeće mora osigurati da postoji dobra podudarnost između zahtjeva koje Agencija upućuje institucijama i područja rada tih institucija.

(3) Agencija na prijedlog Znanstvenog vijeća provodi odabir ponude za izvršenje zadataka između ponuda pristiglih od strane institucija i dodjeljuje izvršenje zadataka.

(4) U svrhu povjeravanja određenih zadataka instituciji, Agencija mora sklopiti ugovor sa institucijom.

(5) U svrhu iz stavka 2. ovoga članka ravnatelj Agencije mora sve potrebne podatke učiniti dostupnima Znanstvenom vijeću Agencije.

Članak 11.

Zadaci koji se mogu povjeriti jednoj ili više institucija koje rade zajedno, a koje su uvrštene na popis institucija, su sljedeći:

– širenje dobre prakse i unapređenje metoda prikupljanja i analiziranja znanstvenih, stručnih i tehničkih podataka, a osobito u svrhu olakšanja usporedivosti podataka i izrade sažetaka prikupljenih podataka o sigurnosti hrane i hrane za životinje;

– prikupljanje i analiziranje specifičnih podataka vezanih za prioritete Republike Hrvatske te u slučajevima kada nadležno tijelo treba znanstvenu, stručnu ili tehničku pomoć Agencije;

– prikupljanje i analiziranje podataka u svrhu procjene rizika od strane Agencije, uključujući zadatke procjene u području prehrane ljudi u odnosu na propise Zajednice[1], a posebno prikupljanje i/ili obradu znanstvenih, stručnih i tehničkih podataka o bilo kojoj tvari, preradi, hrani ili hrani za životinje, pripremi, organizmima ili kontaminantima koji mogu biti povezani sa rizikom za zdravlje, te prikupljanje i/ili analizu podataka o izloženosti pučanstva riziku za zdravlje vezano za hranu ili hranu za životinje;

– priprema znanstvenih, stručnih i tehničkih podataka ili rada koji pridonosi procjeni rizika, uključujući procjenu u području prehrane ljudi u odnosu na propise Zajednice za područja u okviru djelatnosti Agencije. Navedene vrste zadataka moraju se odnositi na konkretan problem utvrđen tijekom rada Agencije, a osobito Znanstvenog vijeća ili Znanstvenih odbora Agencije;

– pripreme za usklađivanje metoda procjene rizika;

– razmjene podataka od općeg interesa npr. uspostava baze podataka;

– zadataka vezano za procjenu sigurnosti genetski modificirane hrane i hrane za životinje.

Financijska sredstva

Članak 12.

(1) U svrhu povjeravanja određenih zadataka institucijama uvrštenim na popis, Agencija mora planirati financijska sredstva za ovu namjenu.

(2) Financijska sredstva će se utvrditi ugovorom između Agencije i institucije, a u skladu sa financijskim planom Agencije.

Praćenje obavljanja zadataka

Članak 13.

(1) Agencija mora osigurati da se zadaci koje povjeri institucijama uvrštenima na popis istih obavljaju ispravno te poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi osigurala da je udovoljeno kriterijima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju da nije udovoljeno kriterijima iz članka 6. ovoga Pravilnika, Agencija mora poduzeti aktivnosti u svrhu udovoljavanja kriterijima iz članka 6. ovoga Pravilnika, te ukoliko je potrebno, Agencija može, uz obavještavanje nadležnog tijela, instituciju zamijeniti sa drugom institucijom.

(3) Agencija je odgovorna za praćenje obavljanja zadataka dodijeljenim institucijama uvrštenima na popis.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/188

Urbroj: 525-13-1-0559/10-26

Zagreb, 1. travnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK 1.

Obrazac za prijavu za uvrštavanje na popis institucija koje čine nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

1 upisati u slučaju kada jedna ili više organizacijskih jedinica imaju mogućnost i sposobnost rada u nacionalnoj mreži institucija

2 upisati u slučaju kada je navedena institucija uključena u rad druge mreže institucija

3 ukupan broj djelatnika u instituciji ili određenih organizacijskih jedinica institucije

4 popis znanstvenih djelatnika institucije ili određenih organizacijskih jedinica institucije

5 popis stručnih djelatnika institucije ili određenih organizacijskih jedinica institucije

6 ispitni laboratorij u okviru svoje djelatnosti provodi ispitivanja navedenih parametara metodama koje nisu akreditirane

 
DODATAK 2.

Izjava o točnosti i istinitosti podataka

U svrhu uvrštavanja (naziv i adresa institucije) na popis institucija koje čine nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje dajem sljedeću

IZJAVU O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA

Ja, dolje potpisan/potpisana (ime i prezime), ovom izjavom potvrđujem točnost i istinitost podataka navedenih u Obrascu za prijavu za uvrštavanje na popis institucija koje čine nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.

   Mjesto i datum                  Ime i prezime, radno mjesto

_________________ M.P. ________________________

                                                          (potpis)

[1] Propisi Zajednice – Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU