Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 43/2010 (9.4.2010.), Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1091

Na osnovi članka 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09. i 153/09.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 10. sjednici održanoj 8. ožujka 2010. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

PRAVILNIK

O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrđuju se standardi i normativi prava na zdravstvenu zaštitu koji se osiguranim osobama Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurane osobe) osiguravaju u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju pravo na: primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku zdravstvenu zaštitu s odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom, lijekove utvrđene osnovnom i dopunskom listom lijekova Zavoda, stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke, pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala i pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu.

Zdravstvena zaštita iz stavka 2. ovog članka osigurava se provedbom mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđenih Planom i programom mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

II. ZDRAVSTVENI STANDARD

Članak 2.

Standardi i normativi prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđeni ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda čine standard prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: standard), koji se pod jednakim uvjetima osigurava svim osiguranim osobama Zavoda prema vrsti i opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđenih člankom 15., 16., 17. i 18. Zakona.

Standard je uvjetovan demografskom strukturom, epidemiološkim pokazateljima, zdravstvenim potrebama osiguranih osoba, raspoloživim zdravstvenim kapacitetima i osiguranim financijskim sredstvima.

1. Prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Članak 3.

U okviru standarda, osiguranim osobama Zavoda osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika u opsegu utvrđenom odredbama članka 16., 17. i 18. Zakona.

U okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstveno osiguranja osiguranoj osobi se u cijelosti osigurava pravo na lijekove utvrđene Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova)

Osiguranoj osobi u skladu s člankom 17. stavkom 4. Zakona Zavod plaća lijekove utvrđene Odlukom o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova) za koje ispunjava propisane medicinske indikacije, ako su joj propisani na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštititi, odnosno ako su joj primijenjeni u liječenju na razini primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene djelatnosti, odnosno na razini zdravstvenih zavoda, ali do visine cijene ekvivalentnog lijeka s Osnovne liste lijekova.

Korištenje lijekova s Dopunske liste lijekova izbor je osigurane osobe, te joj se potonji mogu propisati na recept, odnosno primijeniti u liječenju samo uz njezin pristanak, a osigurana osoba mora biti upoznata o obvezi plaćanja razlike cijene u odnosu na cijenu ekvivalentnog lijeka utvrđenog Osnovnom listom lijekova.

Pravo na ortopedska i druga pomagala osiguranim osobama Zavoda se osigurava u skladu s člankom 19. stavkom 3. Zakona uz uvjet i na način utvrđen Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (u daljnjem tekstu: Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima), a u opsegu utvrđenom člankom 16. stavkom 3. točkom 3. Zakona.

Pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu u skladu s člankom 20. stavkom 3. Zakona osigurana osoba ostvaruje pod uvjetima i na način utvrđen Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, a u opsegu utvrđenom člankom 16. stavkom 3. točkom 5. Zakona.

2. Novčana vrijednost standarda

Članak 4.

Novčana vrijednost standarda utvrđuje se u ukupnom godišnjem iznosu za pojedino pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na način i u visini utvrđenoj Zakonom, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, posebnim propisima i općim aktima Zavoda, a raspoređuje se na osnovi Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću kalendarsku godinu.

Novčana sredstva za zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se za 2010. godinu kako slijedi:

Red. broj

VRSTA PRAVA

Ukupni iznos za pojedino pravo u kn

 

I. PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

 

1.

Primarna razina zdravstvene zaštite

 

1.1.

Primarna zdravstvena zaštita

3.000.000.000

1.1.1.

Djelatnost opće/obiteljske medicine

1.184.576.688

1.1.2.

Djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

125.866.690

1.1.3.

Djelatnost zdravstvene zaštite žena

120.357.462

1.1.4.

Djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne)

874.870.372

1.2.

Hitna medicinska pomoć i sanitetski prijevoz

559.500.000

1.3.

Zdravstvena njega u kući

140.000.000

1.4.

Pravo na korištenje lijekova na recept

3.100.000.000

1.5.

Cjepiva

103.000.000

1.6.

Ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

694.328.788

2.

Sekund. i tercijarna razina zdravstvene zaštite

 

2.1.

Specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita – izvanbolnička i stacionari u domu zdravlja

703.750.428

2.1.1.

Prevencija ovisnosti

15.000.000

2.2.

Bolnička i specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama

8.162.500.000

2.2.1.

Transfuzijska medicina

70.000.000

2.2.2.

Umjetne pužnice

3.000.000

2.2.3.

Posebno skupi lijekovi

550.000.000

2.2.4.

Transplantacije u bolnicama

77.000.000

2.2.5.

Eksplantacije u bolnicama

7.000.000

2.2.6.

Intervencijska kardiologija

25.000.000

2.2.7.

Intervencijska neurologija

10.000.000

2.2.8.

Medicinska oplodnja

30.000.000

2.3.

Posebni programi na tercijarnoj razini

26.772.000

3.

Rano otkrivanje zloćudnih bolesti

33.500.000

4.

Pravo na ortopedska i druga pomagala

510.000.000

5.

Zdravstvena zaštita u inozemstvu

40.000.000

6.

Ostali troškovi zdravstvene zaštite

33.000.000

 

UKUPNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

17.199.022.428

III. STANDARDI I NORMATIVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 5.

Utvrđeni standard prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja Zavod osiguranim osobama osigurava putem ugovornih zdravstvenih ustanova i ugovornih zdravstvenih radnika privatne prakse uključenih u Mrežu javnozdravstvene službe (u daljnjem tekstu: mreža) te putem ugovornih subjekata s kojima je Zavod sklopio ugovor za isporuku ortopedskih i drugih pomagala kao i drugih ugovornih provoditelja zdravstvene zaštite u skladu s Zakonom, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim propisima i općim aktima Zavoda.

Članak 6.

Zdravstvena zaštita provodi se po djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, te na razini zdravstvenih zavoda.

1. Zdravstvena zaštita na primarnoj razini

Članak 7.

Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na primarnoj razini u smislu ovog Pravilnika provod: domovi zdravlja i zdravstveni radnici privatne prakse, ljekarne, zdravstvene ustanove za hitnu medicinu, zavodi za hitnu medicinu, ustanove za zdravstvenu skrb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, županijski zavodi za javno zdravstvo i Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, zdravstvene ustanove i privatne prakse za zdravstvenu njegu u kući bolesnika i medicinsko-biokemijski laboratoriji u mreži kao i drugi ugovorni provoditelji zdravstvene zaštite u skladu s Zakonom, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim propisima i općim aktima Zavoda.

Članak 8.

Zdravstvena zaštita na primarnoj razini obuhvaća djelatnost:

1. opće/obiteljske medicine

2. zdravstvene zaštite predškolske djece

3. zdravstvene zaštite žena

4. patronažne zdravstvene zaštite

5. zdravstvene njege u kući bolesnika

6. stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne)

7. higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite

8. preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

9. laboratorijske dijagnostike

10. ljekarništva

11. hitne medicine

12. javnog zdravstva

13. zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

Članak 9.

Za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj razini utvrđuju se:

– kadrovski normativi

– standardni broj osiguranih osoba, odnosno stanovnika po timu

– dobna struktura osiguranih osoba po timu u djelatnosti opće/obiteljske medicine i stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne)

– prosječan mjesečni broj bodova koji tim opće/obiteljske medicine može ostvariti za zdravstvenu njegu u kući bolesnika

– prosječan mjesečni broj pretraga u laboratorijskoj dijagnostici koji tim opće/obiteljske medicine može ostvariti

– prosječan mjesečni broj bodova koji tim stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne) mora ostvariti za stomatološko-protetske postupke i obvezne preventivne postupke

– postupci i usluge za laboratorijsku dijagnostiku na primarnoj razini iz Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (u daljnjem tekstu: Popis postupaka)

– postupci i usluge za djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne) iz Popisa postupaka i Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

– standardni broj recepata i uputnica po osiguranoj osobi i djelatnosti i potreban broj naloga za sanitetski prijevoz

Zdravstvena zaštita iz stavka 1. ovog članka provodi se tijekom punog radnog vremena utvrđenog u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Zavodom.

Članak 10.

Kadrovski normativi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini, standardni broj osiguranih osoba, odnosno stanovnika po timu kao i oblik provođenja hitne medicinske pomoći, utvrđeni su kako slijedi:

Red.

Broj

Vrsta zdravstvene djelatnosti

Kadrovski normativ tima/ oblik provođenja HM-e

Stand.br. osigur.

osoba/stanovnika

0

1

2

3

1.

Opća/obiteljska medicina

1 spec.opće med

ili doktor medicine

1.700

1 med. sestra/med. tehničar

2.

Zdravstvena zaštita predškolske djece

1 spec. pedijatar

1 med. sestra/med. tehničar

1.000*

3.

Zdravstvena zaštita žena

1 spec. ginekolog

1 med. sestra/med. tehničar/ primalja

6.000**

4.

Patronažna zdravstvena zaštita

1 stručni prvostupnik /prvostupnica sestrinstva

5.100***

5.

Zdravstvena njega

1 med. sestra/med. tehničar općeg smjera

3.500

6.

Stomatološka zdravstvena zaštita (polivalentna)

1 doktor stomatolog/dr. dentalne medicine

1 med. sestra/med. tehničar/ zdrav. radnik SSS/ stomatološki asistent

2.200

7.

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita

1 spec.epidemiologije/

javnog zdravstva

1 viši zdrav. tehničar ili sanitarni inženjer

1 med. tehničar ili sanitarni tehničar

40.000***

8.

Preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

1 spec. školske medicine

1 stručni prvostupnik /prvostupnica sestrinstva

u skladu s mrežom

9.

Javno zdravstvo

1 spec. javnog

zdravstva/epidemiologije/socijalne medicine

1 stručni prvostupnik /prvostupnica sestrinstva

u skladu s mrežom

10.

Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

1 spec. psihijatar,

1 psiholog

1 med. sestra /med. tehničar

u skladu s mrežom

11.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije

ili mag. med. biochem.

1 ing. med. laboratorijske dijagnostike

6 laboratorijskih tehničara

40.800****

Kadrovski normativ tima za laboratorijsku dijagnostiku kojem gravitira manji broj osiguranih osoba od standardnog broja osiguranih osoba (40.800):

11.1

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

1 ing. med. laboratorijske dijagnostike

6 laboratorijskih tehničara

od 35.000 do 40.800

11.2

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

1 ing. med. laboratorijske dijagnostike

4 laboratorijska tehničara

od 30.000 do 35.000

11.3

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

1 ing. med. laboratorijske dijagnostike

3 laboratorijska tehničara

od 25.000 do 30.000

11.4

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

0,6 ing. med. laboratorijske dijagnostike

3 laboratorijska tehničara

od 20.000 do 25.000

11.5.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

0,5 ing. med. laboratorijske dijagnostike

2 laboratorijska tehničara

od 18.000 do 20.000

11.6.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

1 laboratorijski tehničar

do 18.000

12.

Ljekarništvo1

1 mr. farmacije

u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

0,5 farm. tehničar

13.

Hitna medicina

13.1.

Hitna medicina

1 standardni tim dežurstva ili pripravnosti

2 standardna tima SP

do 15.000

13.2.

Hitna medicina

1 standardni tim dežurstva

1 standardni tim pripravnosti ili 2 standardna tima pripravnosti

2 standardna tima SP

od 15.000 do 25.000

13.3.

Hitna medicina

1 standardni tim dežurstva

2 standardna tima pripravnosti ili 2 standardna tima dežurstva

3 standardna tima SP

od 25.000 do 35.000

13.4.

Hitna medicina

5 standardnih timova HM

3 standardna tima SP

5 standardnih timova PDJ

od 35.000 do 60.000

13.5.

Hitna medicina

Od 60.000 na svakih daljnjih 20.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim HM.

Na svakih daljnjih 60.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim sanitetskog prijevoza.

Na svakih daljnjih 100.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim PDJ.

13.6.

Hitna medicina

(organizirana prema Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći NN 146/03.)

13.6.1.

Hitna medicina sa sanitetskim prijevozom

5 standardnih timova HM

3 standardna tima SP

1, 2 standardna tima PDJ

35.000

14.

Dežurstvo u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj)

1 dr.stom / dr. dentalne meidicne 1 med. sestra/med. tehničar/zdravstveni radnik SSS/stomatološki asistent

U regionalnim centrima Osijek, Split, Rijeka 1 tim na jedan punt, Grad Zagreb 3 tima na tri punkta

15.

Dežurstvo u ljekarničkoj djelatnosti

1 magistar farmacije

županije do 100.000 stanovnika 1 tim na jednom punktu

županije s više od 100.000 stanovnika 1 tim na jednom punktu za svakih daljnjih 150.000 stanovnika

16.

Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine/zdravstvene zaštite predškolske djece2

1 dr.med./ 1 med. sestra/med. tehničar

60.000*****

17.

Centar opće medicine3

1 dr.med./ 1 med. sestra/med. tehničar

25.000*****

18.

Centar dentalne medicine

1 dr.stom./dr. dentalne meidicne 1 med. sestra/med. tehničar/zdravstveni radnik SSS/stomatološki asistent

60 000*****

1 kadrovski normativ se odnosi na 40 satno tjedno radno vrijeme

2 županija/Grad Zagreb utvrđuje potrebu za ustrojavanjem posebnog dežurstva, lokaciju punkta te vrstu djelatnosti (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece) koja će se obavljati posebnim dežurstvom

3 organizira dom zdravlja na područjima na kojima je hitna medicina ustrojena redovnim radom

* odnosi se na osigurane osobe-djecu od 0 do 7 godina

** odnosi se na osigurane osobe-žene starije od 15 godina

*** odnosi se na broj stanovnika na području nadležnog doma zdravlja/organizacijske jedinice županijskog doma zdravlja, odnosno nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije/Grada Zagreba

**** odnosi se na broj osiguranih osoba opredijeljenih za ugovorne timove opće/obiteljske medicine i timove zdravstvene zaštite predškolske djece koji su prema sjedištu ordinacije najbliži tom laboratoriju, a razmjerno kadrovskom normativu pojedinog laboratorija.

***** odnosi se na osigurane osobe na području županije/Grada Zagreba

Članak 11.

Tim opće/obiteljske medicine koji ima standardni broj osiguranih osoba i dobnu strukturu osiguranih osoba u skladu s dobnom strukturom osiguranih osoba Zavoda može za svoje osigurane osobe prosječno mjesečno ostvariti 670 bodova za zdravstvenu njegu u kući bolesnika.

Tim opće/obiteljske medicine koji ima standardni broj osiguranih osoba može za svoje osigurane osobe prosječno mjesečno ostvariti 850 pretraga u laboratorijskoj dijagnostici.

Članak 12.

Tim stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne) provodi stomatološku zdravstvenu zaštitu uključujući stomatološko-protetske postupke i stomatološka pomagala, te je obvezan iskazati najmanje 20% bodova za izrađena stomatološko-protetska pomagala mjesečno, što znači da se od ukupnog mjesečnog broja bodova za tim sa standardnim brojem osiguranih osoba, a koji iznosi 2592 boda, najmanje 518 bodova mora odnositi na stomatološko-protetske postupke, a 518 bodova na obvezne preventivne postupke.

Navedeno izvršenje iskazuje se razmjerno broju i dobnoj strukturi ugovorenih osiguranih osoba.

Članak 13.

Za područja županija/Grada Zagreba, na kojim je uspostavljen ustroj hitne medicine u skladu s Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicina (u daljnjem tekstu: Pravilnik o izvanbolničkoj hitnoj medicina), osnova ugovaranja hitne medicina je broj stanovnika na području županije/Grada Zagreba, a prema kadrovskom normativu iz Pravilnika o izvanbolničkoj hitnoj medicini i uz primjenu pripadajućeg koeficijenta izračunatog na osnovi korektivnih faktora.

Korektivni faktor za županije/Grad Zagreb utvrđuje se prema mjerilima kako slijedi:

Korektivni faktori na razini županije/Grada Zagreba:

Broj

Naziv

Raspon jedinica (od-do)

Iznos u %

I

Broj stanovnika po km²

0-25

1,1

26-50

1

51-75

0,95

76-100

0,9

101-125

0,85

126-150

0,8

151-175

0,75

> 175

0,7

II

% suvremenog kolnika

70-75

1,1

76-80

1,05

81-85

1

86-90

0,95

91-95

0,9

96-100

0,85

III

Gustoća cestovne mreže u m/km²

300-400

0,95

401-500

0,975

501-600

1

601-700

1,025

701-800

1,05

>800

1,075

IV

Udaljenost od bolnice u km

< 35

0,975

36-45

0,995

46-55

1,015

56-65

1,035

66-75

1,055

76-85

1,075

86-95

1,095

> 95

1,115

V

Broj otoka (većih naseljenih)

0

1

1

1,025

2

1,05

3

1,075

4

1,1

5

1,125

6

1,15

>6

1,175

Članak 14.

Hitna medicina organizirana u skladu s odredbama Pravilnika o izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći ustrojena je u sljedećim organizacijskim oblicima: tim hitne medicine, tim hitnog prijevoza, tim pripravnosti i prijavno-dojavna jedinica, a s kadrovskim normativom kako slijedi:

1. Tim hitne medicine (HM):

– 1 liječnik

– dvije medicinske sestre/medicinski tehničari, od kojih je jedan vozač vozila hitne medicine

2. Tim hitnog prijevoza:

– dvije medicinske sestre/medicinski tehničari, od kojih je jedan vozač vozila hitne medicine

3. Tim pripravnosti:

– 1 liječnik

– medicinska sestra/medicinski tehničar, koji obavlja i poslove vozača

4. Prijavno-dojavna jedinica (PDJ):

– 1 liječnik

– medicinska sestra/medicinski tehničar

Članak 15.

Na području županija gdje nije uspostavljen ustroj hitne medicine u skladu s Pravilnikom o izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći, hitna medicina ustrojava se u organizacijskim oblicima i to: standardni tim hitne medicine kao posebna služba radnika u redovnom radnom odnosu, standardni tim u dežurstvu, standardni tim pripravnosti, standardni tim sanitetskog prijevoza i standardni tim prijavno-dojavne jedinice, a s kadrovskim normativom kako slijedi:

1. Standardni tim hitne medicine (HM):

1 – doktor medicine

1 – medicinska sestra/medicinski tehničar

1 – vozač (1 sanitetsko vozilo)

2. Standardni tim u dežurstvu:

1 – doktor medicine

1 – medicinska sestra/medicinski tehničar

1 – vozač (1 sanitetsko vozilo)

3. Standardni tim u pripravnosti:

1 – doktor medicine

1 – vozač (1 sanitetsko vozilo)

4. Standardni tim sanitetskog prijevoza (SP):

2 – vozača (2 sanitetska vozila)

1 – medicinska sestra/medicinski tehničar

5. Standardni tim prijavno-dojavne jedinice (PDJ):

1 – medicinska sestra/medicinski tehničar

Na svakih 250.000 stanovnika služba prijavno-dojavne jedinice popunjava se s 5 doktora medicine.

Članak 16.

U dežurstvu i pripravnosti iz članka 15. ovog Pravilnika sudjeluju svi ugovorni doktori medicine, doktori medicine radnici u ugovornim zdravstvenim ustanovama na određenom području i doktori medicine radnici Zavoda prema ustrojstvu i rasporedu koji utvrđuje ravnatelj nadležnog doma zdravlja.

U mjestima koja su više od 20 km udaljena od punkta dežurstva/hitne medicine iznimno se može ustrojiti pripravnost, ako su u djelatnosti opće/obiteljske medicine ugovorena najmanje 2 tima, uz uvjet da je to i mjesto stanovanja tih doktora.

Dežurstvo i pripravnost ne mogu biti ustrojeni u istom mjestu.

U dežurstvu u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti utvrđenom u tablici iz članka 10. ovog pravilnika sudjeluju svi ugovorni doktori stomatologije/doktori dentalne medicine u regionalnim centrima prema ustrojstvu i rasporedu koji utvrđuje ravnatelj nadležnog doma zdravlja.

Članak 17.

Standard postupaka i usluga u laboratorijskoj dijagnostici na razini primarne zdravstvene zaštite utvrđen je kako slijedi:

Redni broj

Šifra

Naziv

1.

28101

K Sedimentacija eritrocita (SE)

2.

26395

S C-Reaktivni protein*

3.

28090

K Kompletna krvna slika na hematološkom brojaču

4.

28810

K Diferencijalna krvna slika

5.

28041

K Retikulociti (Rtc)

6.

21310

S, P Glukoza (GUK)

7.

23301

Oralni test opterećenja glukozom (O-GTT) ili postprandijalna glukoza

8.

21020

S Ukupni proteini

9.

21120

S Ureja

10.

21130

S Urat

11.

21141

S Kreatinin

12.

21151

S Bilirubin ukupni

13.

21402

S Trigliceridi

14.

21421

S Kolesterol

15.

21424

S HDL – kolesterol

16.

21427

S LDL – kolesterol

17.

24601

S Aspartat aminotransferaza (AST)

18.

24610

S Alanin aminotransferaza (ALT)

19.

24681

S Gama-Glutamil transferaza (GGT)

20.

24701

S, U Alfa-Amilaza

21.

24720

S Alkalna fosfataza

22.

28331

S Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC)

23.

28333

S Slobodni kapacitet vezanja željeza (UIBC)

24.

28350

S Željezo (Fe)

25.

28621

P– Protrombinsko vrijeme -INR

26.

21502

S, P Kalijev ion (K)

27.

21501

S, P Natrijev ion (Na)

28.

19141

Vađenje kapilarne krvi

29.

19142

Vađenje venske krvi

30.

22630

F Hemoglobin, kvalitativno (okultno krvarenje)

31.

22125

U Kompletna pretraga urina (kemijska analiza, sediment, spec. tež.)

32.

22126

U Kemijska analiza urina (glukoza, proteini, ketoni, pH, nitriti, leukociti, urobilinogen, bilirubin, krv)

33.

22127

U Kemijska analiza urina (glukoza, ketoni)

34.

22540

U Sediment urina (eritrociti, leukociti, cilindri, bakterije, kristali, paraziti, itd.)

*Isključivo kod sumnje na akutne infektivne bolesti, ukoliko nije zatražena sedimentacija eritrocita.

Članak 18.

Standard postupaka i usluga u djelatnosti stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne) utvrđen je kako slijedi:

1. Osnovna stomatološka zaštita djece do 18 godina

a – palijativna stomatološka zaštita djece do 18 godina

ŠIFRA

PALIJATIVNA STOMATOLOŠKA ZAŠTITA

11031

Prvi stomatološki pregled

11032

Kontrolni stomatološki pregled

11601

Konzultacija stomatologa

45394

Impregnacija ili zaštita zuba

52304

Liječenje rane (alveolitis– kompl. post ex)

52360

Neizravno ili izravno prekrivanje pulpe

52361

Vitalna amputacija

52371

Mortalna amputacija mliječnog zuba

52379

Trajno cementiranje ili skidanje krunice

52401

Incizija parodontalnog apscesa

52402

Trepanacija pulpnog kanala

52421

Konzervativno liječenje teškog nicanja umnjaka

88910

Površinska anestezija

88911

Lokalna infiltracijska anestezija odnosno provodna anestezija

88941

Zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba

91001

Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnica

93001

Provizorni ispun iz cementa

93002

Prva pomoć (provizorij+lijek)

b – preventivna stomatološka zaštita djece do 18 godina

ŠIFRA

POSTUPAK

OPIS POSTUPKA

PZZ70

Preventivni stomatološki pregled

(prvi pregled) djece do 3 godine

– Stomatološka i medicinska anamneza

– Pregled usne šupljine

– Stomatološki pregled zuba s obzirom na karijes,nedostatke zubnog tkiva,obojenje

– Registracija ustanovljenog (zubni status)

– Savjetovanje roditelja s obzirom na važnost prehrane i oralne higijene,loše navike

– Topikalna floridacija gelom i tekućinom

PZZ71

Preventivni stomatološki pregled

(prvi pregled) djece od 3 – 6 godina

– Stomatološka i medicinska anamneza

– Pregled usne šupljine

– Stomatološki pregled zuba s obzirom na karijes,nedostatke zubnog tkiva,obojenje

– Registracija ustanovljenog (zubni status)

– Savjetovanje roditelja s obzirom na važnost prehrane i oralne higijene, loše navike

– Provjera higijene usta, motivacija i instrukcija za održavanje oralne higijene

– Topikalna floridacija gelom i tekućinom

PZZ72

Preventivni stomatološki pregled

(prvi pregled) školske djece do 18 godina

– Stomatološka i medicinska anamneza

– Pregled usne šupljine

– Stomatološki pregled zuba s obzirom na karijes,nedostatke zubnog tkiva,

– Registracija ustanovljenog (zubni status)

– Kontrola higijene usne šupljine

– kontrola plaka bojanjem i određivanje plak indeksa sa zapisom

– Uklanjanje zubnih naslaga s bilježenjem indeksa oralne higijene

– Topikalna floridacija gelom i tekućinom

– Upućivanje ortodontu po potrebi

PZZ73

Preventivni ponovni stomatološki pregled (recall) unutar 12 mjeseci za djecu do 18 godina

– Stomatološka i medicinska anamneza

– Pregled usne šupljine

– Stomatološki pregled zuba s obzirom na karijes,nedostatke zubnog tkiva,obojenje

– Registracija ustanovljenog (zubni status)

– Topikalna floridacija gelom i tekućinom

PZZ74

Pečatni ispun (po zubu)

– Preventivni ispun po zubu. Uključuje kompozitni ispun na jednoj plohi trajnih molara i mliječnih zuba, jetkanje i pečačenje fisura

c – kurativna stomatološka zaštita djece do 18 godina

ŠIFRA

KURATIVNA STOMATOLOŠKA ZAŠTITA

31006

Očitavanje obične intraoralne snimke zuba

31013

Očitavanje ortopantomografske snimke zuba

52301

Ekstrakcija jednokorijenskog zuba

52302

Ekstrakcija višekorijenskog zuba

52323

Ispun jednoplošni kod školske djece

52324

Ispun dvoplošni kod školske djece

52325

Ispun troplošni kod školske djece do 18 god.(ili dograđivanje krune s obručem ili s dentinskim vijkom)

52326

Ispun jednoplošni kod predškolske djece

52327

Ispun dvoplošni kod predškolske djece

52328

Ispun troplošni kod predškolske djece (ili dogradnja traumatizirane krune zuba)

52329

Poliranje ispuna

52356

Jetkanje cakline

52361

Vitalna amputacija pulpe

52370

Vitalna ekstirpacija pulpe i punjenje korijenskog kanala po kanalu kod predškolskog djeteta

52371

Mortalna amputacija mliječnog zuba

52372

Vitalna ekstirpacija pulpe i punjenje korj. kanala po kanalu kod školske djece do 18 god.

52373

Liječenje gangrene i punjenje korj. kanala po kanalu kod predšk. djece

52374

Liječenje gangr. i punjenje korj. kanala po kanalu kod šk. djece do 18 g.

52375

Odstranjivanje starog neodgovar. punjenja i ponovno punjenje po kanalu

91401

Izdavanje liječničke potvrde

91402

Izdavanje liječničke ispričnice

Standardni materijal: – amalgamski ispun u području premolara i molara

– kompozitni ispuni u interkaninom sektoru 3-3

– fosfatno-cementni ili staklenojonomerni-cementni ispuni djeci do 18 godina

d – stomatološko-protetska zaštita djece do 18 godina

ŠIFRA

NAZIV POMAGALA*

KOLIČINA

(po čeljusti)

52332

Lijevana nadogradnja

2

52344

Krunica metalna jednodjelna lijevana

2

52342

Fasetirana krunica

2

93004

Djelomična zubna proteza s bazom do 10 elem. akrilatna

1

93005

Djelomična zubna proteza s bazom preko 10 elem. akrilatna

1

93080

Reparatura proteze (prijelom i jedan elem.)

1

93081

Reparatura proteze s dva ili više elem.

1

* navedena stomatološko-protetska pomagala utvrđena su brojem i rokom uporabe prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima

2. Osnovna stomatološka zaštita osiguranih osoba iznad 18 godina

a – palijativna stomatološka zaštita iznad 18 godina

ŠIFRA

PALIJATIVNA STOMATOLOŠKA ZAŠTITA

11031

Prvi stomatološki pregled

11032

Kontrolni stomatološki pregled

11601

Konzultacija stomatologa

45394

Impregnacija ili zaštita zuba

52304

Liječenje rane (alveolitis-komplikacije post ex)

52360

Neizravno ili izravno prekrivanje pulpe

52379

Trajno cementiranje ili skidanje stare krunice

52401

Incizija parodontalnog apscesa

52402

Trepanacija pulpnog kanala

52421

Konzervativno liječenje teškog nicanja umnjaka

52484

Mjerenje stupnja klimavosti zuba po luku

88941

Zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba

91001

Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnice

93002

Prva pomoć (provizorij+lijek)

b – preventivna stomatološka zaštita osiguranih osoba iznad 18 godina

ŠIFRA

PREVENTIVNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPIS POSTUPKA

PZZ75

Preventivni stomatološki pregled (prvi pregled) osiguranih osoba starijih od 18 godina života

– Pregled usne šupljine jednom godišnje

– Stomatološki pregled zuba s obzirom na karijes,nedostatke zubnog tkiva, bilježenje bezubosti

– Registracija ustanovljenog (zubni status)

– Kontrola higijene usne šupljine

– Uklanjanje zubnih naslaga strojno ili ručno (obje čeljusti)

– Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom

– Odstranjivanje odstojećih ispuna

PZZ76

Preventivni ponovni stomatološki pregled (recall) unutar 12 mjeseci za osigurane osobe starije od 18 godina

– Stomatološka i medicinska anamneza

– Pregled usne šupljine

– Stomatološki pregled zuba s obzirom na karijes,nedostatke zubnog tkiva,obojenje

– Registracija ustanovljenog (zubni status)

c – kurativna stomatološka zaštita osiguranih osoba iznad 18 godina

ŠIFRA

KURATIVNA STOMATOLOŠKA ZAŠTITA

11031

Prvi stomatološki pregled

11032

Kontrolni stomatološki pregled

31006

Očitavanje obične intraoralne snimke zuba

31013

Očitavanje ortopantomografske snimke zuba

52301

Ekstrakcija jednokorijenskog zuba

52302

Ekstrakcija višekorijenskog zuba

52374

Liječenje gangrene i punjenje kanala po kanalu

52375

Odstranjivanje starog neodgovarajućeg punjenja i ponovno punjenje

52388

Mortalna ekstirpacija i punjenje kanala po kanalu

52372

Vitalna ekstirpacija i punjenje kanala po kanalu

88910

Površinsku anesteziju

88911

Lokalna infiltracijska anestezija odnosno provodna anestezija

52320

Ispun jednoplošni

52321

Ispun dvoplošni

52322

Ispun troplošni

52329

Poliranje ispuna

52356

Jetkanje cakline

Napomena: Standardni materijal za ispune:

– amalgamski ispuni u području premolara i molara

– kompozitni ispuni u interkaninom sektoru 3-3

– staklenojonomerni-cementi u interkaninom sektoru

d – stomatološko-protetska zaštita osiguranih osoba iznad 18 godina (pomagalo participira osiguranik u skladu sa Zakonom i ostalim aktima Zavoda)

ŠIFRA

NAZIV POMAGALA*

KOLIČINA

(po čeljusti)

18 – 65 god.

KOLIČINA

(po čeljusti)

iznad 65 god.

52332

Lijevana nadogradnja

2

2

52344

Krunica metalna jednodjelna lijevana

2

2

52342

Fasetirana krunica

2

2

52359**

Modificirana fasetirana krunica

2

2

52369**

Modificirana krunica jednodijelna lijevana

2

2

93004

Djelomična zubna proteza s bazom do 10 elem. akrilatna

1

1

93005

Djelomična zubna proteza s bazom preko 10 elem. akrilatna

1

1

93006

Metalna lijevana proteza djelomična

1

1

93008

Totalna zubna proteza –akrilatna

1

1

93007**

Totalna zubna proteza s metalnom bazom

1

1

93014

Podlaganje proteze

1

1

93080

Reparatura proteze (prijelom i jedan elem.)

1

1

93081

Reparatura proteze s dva ili više elem.

1

1

* navedena stomatološko-protetska pomagala utvrđena su brojem i rokom uporabe prema

Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima

** pravo na izradu navedenih stomatološko-protetskih pomagala u primarnoj (polivalentnoj) stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti ima samo specijalist stomatološke protetike, prema medicinskim indikacijama/uvjetima za ostvarivanje prava na pomagalo iz Popisa stomatoloških pomagala koji je sastavni dio Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.

Članak 19.

Standardni broj recepata i uputnica po osiguranoj osobi i djelatnostima utvrđen je kako slijedi:

Red.

broj

Zdravstvene djelatnosti

Recepti

Uputnice

1.

Opća/obiteljska medicina

8

3

2.

Zdravstvena zaštita predškolske djece

8

3

3.

Stomatološka zdravstvena zaštita (polivalentna)

0,16

0,30

4.

Zdravstvena zaštita žena

0,75

0,75

5.

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita

-

0,01

6.

Preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

-

0,1

7.

Javno zdravstvo

-

0,01

8.

Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja,

prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

0,06*

0,06

9.

Hitna medicinska pomoć

0,06

0,06

* samo za lijekove za liječenje ovisnosti u skladu s općim aktom Zavoda

2. Zdravstvena zaštita na sekundarnoj i tercijarnoj razini

Članak 20.

Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na sekundarnoj razini u smislu ovog Pravilnika provode klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, opće bolnice, specijalne bolnice i poliklinike, ugovorni privatni zdravstveni radnici specijalisti, te zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici više i srednje stručne spreme koji obavljaju djelatnosti fizikalne terapije u kući bolesnika koji su u mreži i iznimno domovi zdravlja u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 21.

Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na tercijarnoj razini u smislu ovog Pravilnika provode državni zdravstveni zavodi, klinike, kliničke bolnice i klinički bolnički centri koji su u mreži.

Članak 22.

Standardi i normativi zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti utvrđeni su u skladu s mrežom za specijalističko konzilijarnu i dijagnostičku zdravstvenu djelatnost i bolničku zdravstvenu zaštitu kao i općim aktima Zavoda.

Članak 23.

Standard za specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene djelatnosti po specijalističkom timu utvrđeni su prema:

– popisu djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike i standardnom broju osiguranih osoba po timu

– kadrovskim i vremenskim normativima iz Popisa postupaka

– općim aktima Zavoda.

Članak 24.

Standard iz članka 23. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika utvrđuje se kako slijedi:

Red. Broj

Naziv djelatnosti

Standardni broj osiguranih osoba/spec. tim

1.

Interna medicina

18.000

2.

Infektologija*

180.000

3.

Onkologija *

120.000

4.

Pedijatrija*

12.0001

5.

Neurologija

70.000

6.

Psihijatrija

30.000

7.

Dermatologija i venerologija

70.000

8.

Fizikalna medicina i rehabilitacija**

35.000

9.

Kirurgija

60.000

10.

Dječja kirurgija*

115.0001

11.

Neurokirurgija*

350.000

12.

Maksilofacijalna kirurgija */***

600.000

13.

Urologija

90.000

14.

Ortopedija

80.000

15.

Ginekologija i opstetricija*

25.0002

16.

Otorinolaringologija

60.000

17.

Oftalmologija

35.000

18.

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje*

100.000

19.

Radiologija

30.000

20.

Transfuzijska medicina*

100.000

21.

Medicinska mikrobiologija s parazitologijom

70.000

22.

Nuklearna medicina *

150.000

23.

Klinička citologija

70.000

24.

Medicinska biokemija

70.000

25.

Patohistološka dijagnostika*

250.000

26.

Fizikalna terapija u kući bolesnika

15.000

27.

Stomatološka protetika

150.000

28.

Ortodoncija

8.0001

29.

Dentalna patologija i endodoncija***

450.000

30.

Oralna patologija***

450.000

31.

Parodontologija***

450.000

32.

Oralna kirurgija

200.000

* ugovara se samo pri bolničkim zdravstvenim ustanovama i državnim zavodima

** kadrovski normativ standardnog tima 1 dr.spec., 1 med. sestra/med. tehničar, 5 fizioterapeuta

*** ugovara se na regionalnoj razini kao i u ustanovama koje su do sada ugovarale te djelatnosti

1 odnosi se na osigurane osobe Zavoda do 18 godina starosti

2 odnosi se na osigurane osobe Zavoda-žene starije od 15 godina

Članak 25.

Standard u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti iskazuje se po djelatnostima, a prema:

– potrebnom broju postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih, subakutnih i kroničnih bolesti u skladu s mrežom

– epidemiološkim pokazateljima u odnosu na postojeću patologiju

Članak 26.

Standard u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti iz članka 25. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika utvrđen je u mreži.

Standard za anesteziologiju i reanimatologiju sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja je do 3% od ukupnog broja postelja za opće bolnice, a do 5% od ukupnog broja postelja za kliničke bolnice.

Broj postelja utvrđen na način propisan stavkom 2. ovog članka u pravilu se raspoređuje u omjeru 1/3 postelja od broja postelja internističke grupe djelatnosti, a 2/3 postelja od broja postelja kirurške grupe djelatnosti, a iznimno se raspoređuje ovisno o strukturi djelatnosti unutar bolničke ustanove.

3. Zdravstvena zaštita na razini zdravstvenih zavoda

Članak 27.

U skladu s odredbama ovog Pravilnika zdravstvenu zaštitu na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini provode državni zdravstveni zavodi, županijski zavodi za javno zdravstvo i Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Novčana vrijednost standarda iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika utvrđuje se posebno za svaku kalendarsku godinu u ukupnom godišnjem iznosu za pojedino pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na način i u visini utvrđenoj Zakonom, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, posebnim propisima i općim aktima Zavoda.

Članak 29.

Standardi i normativi za posebno dežurstvo kao i dežurstvo u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj) utvrđeni u tablici iz članka 10. ovog Pravilnika primjenjuju se privremeno do osnivanja centra opće medicine, odnosno centra dentalne medicine koji organizira dom zdravlja nakon završetka postupka dodijele koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i s time u vezi sklapanja ugovora sa Zavodom.

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za (»Narodne novine« broj 142/06., 11/07., 80/07., 134/07., 34/08. 133/08., 2/09., 7/09., 46/09., 63/09., 126/09. i 158/09.).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/33

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 8. ožujka 2010.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.