Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 43/2010 (9.4.2010.), Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1093

Na osovi članka 103. stavka 4., a u svezi s člancima 131. i 132. točkom 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09. i 153/09.) i članka 26. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 10. sjednici održanoj 8. ožujka 2010. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O SADRŽAJU I OBLIKU ISPRAVE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 4/07., 91/09., 113/09., 149/09., 4/10.) u članku 4. stavku 2. u točki 1. d riječ: »odgovarajuće« zamjenjuje se riječju: »crvene«.

Članak 2.

Članak 5. briše se.

Članak 3.

U članku 8. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Zavod je jedini ovlašten za izmjenu ili dodavanje certifikata, softvera ili drugog na chip odnosno magnetsku traku na iskaznici (ispravi 2) iz članka 6. ove Odluke. Iskaznicu je dopušteno koristiti isključivo za čitanje i pregled podataka koje sadrži ali da se ne ugrozi i ošteti njezin sigurnosni mehanizam.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/32

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 8. ožujka 2010. godine

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.