Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima

NN 43/2010 (9.4.2010.), Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1094

Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« 153/09), Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se detaljnija mjerila za određivanje programskih sadržaja koji se smatraju hrvatskim audiovizualnim djelima.

(2) Hrvatska audiovizualna djela su ona audiovizualna djela koja su izvorno proizvedena na hrvatskome jeziku ili djela namijenjena nacionalnim manjinama na njihovim jezicima kao i djela hrvatske kulturne baštine.

(3) Audiovizualnim djelima iz prethodnog stavka smatraju se samo ona djela koja se iskazuju u slikama koje u slijedu daju dojam pokreta, a izražena su kao individualne intelektualne tvorevine s područja književnosti, znanosti i umjetnosti, kao što su filmovi i drame, kulturno-umjetničke i zabavne serije, dokumentarna, obrazovna i druga audiovizualna djela.

(4) Hrvatska audiovizualna djela su autorska djela i u tom smislu uređena su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Članak 2.

Hrvatskim audiovizualnim djelima u smislu članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika smatraju se djela u izvornoj izvedbi isključivo, ili u većem dijelu, na hrvatskome jeziku, osim u slučaju opravdanih iznimki, kada se iz umjetničkih ili drugih razloga ne koristi hrvatski jezik ili se uopće ne upotrebljava govor.

Članak 3.

Djela namijenjena nacionalnim manjinama na njihovim jezicima koja se smatraju hrvatskim audiovizualnim djelima u smislu članka 1. stavka 2. su ona djela koja udovoljavaju kriterijima iz članaka 1., 2., 4. i 5. ovoga Pravilnika, a u čijoj je izvornoj izvedbi jezik nacionalne manjine upotrebljavan isključivo ili u većem dijelu, osim u slučaju opravdanih iznimki, kada se iz umjetničkih ili drugih razloga ne upotrebljava jezik nacionalne manjine ili se uopće ne upotrebljava govor.

Članak 4.

(1) Hrvatska audiovizualna djela su djela koja potječu iz Republike Hrvatske. Djelima koja potječu iz Hrvatske smatraju se ona djela koja su ostvarili pretežito autori i radnici s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kad udovoljavaju sljedećim uvjetima:

– ako su proizvođači tih djela osnovani, odnosno registrirani u Republici Hrvatskoj,

– ako je pojedino djelo nastalo pod nadzorom i stvarnom kontrolom jednoga ili više proizvođača iz Republike Hrvatske, ili

– ako je doprinos koproducenta iz Hrvatske prevladavajući u odnosu na ukupnu cijenu koprodukcije, a koprodukciju ne kontrolira jedan ili više proizvođača osnovanih izvan Republike Hrvatske.

(2) Hrvatskim audiovizualnim djelima u smislu stavka 1. ovoga članka smatrat će se djela nastala u okviru koprodukcijskih ugovora sklopljenih između Republike Hrvatske i drugih država, ako većinski dio ukupnih troškova proizvodnje snose koproducenti iz Republike Hrvatske, a proizvodnju ne nadzire jedan ili više proizvođača registriranih izvan Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Hrvatskim audiovizualnim djelima iz prethodnih članaka ovoga Pravilnika smatraju se kinematografski ili televizijski igrani, dokumentarni, animirani, reklamni ili drugi filmovi kao i druga audiovizualna djela hrvatske kulturne i umjetničke produkcije.

(2) Hrvatskim audiovizualnim djelima iz prethodnih članaka ovoga Pravilnika smatraju se ona djela koja po svom sadržaju proizlaze iz književnog djela, znanstvenih činjenica, spoznaja ili dometa, umjetničke prakse ili drugih predložaka za neposrednu autorsku realizaciju audiovizualnog djela, poput izvornog scenarija i sličnog.

Članak 6.

(1) Hrvatskim audiovizualnim djelima ne smatraju se oni programski sadržaji koji se samo neposredno odnose na područje književnosti, znanosti, kulture i umjetnosti na način da informiraju javnost o djelovanju na tim područjima ili komentiraju to djelovanje.

(2) Hrvatskim audiovizualnim djelima ne smatraju se programski sadržaji koji, u prijenosu ili snimci, preuzimaju književni, znanstveni, kulturni ili umjetnički događaj ili autorsko djelo.

(3) Hrvatskim audiovizualnim djelima ne smatraju se dnevne novosti i ostale vijesti koje imaju informativni karakter.

(4) Odredbe ovog članka ne primjenjuju se ako su programski sadržaji izraženi kao individualne intelektualne tvorevine autora audiovizualnog djela ili je riječ o takvoj preradi preuzetog događaja ili autorskog djela koja u bitnom nadmašuje karakter tehničkog preuzimanja događaja ili autorskog djela.

Članak 7.

Ukoliko postoji dvojba je li neko djelo hrvatsko audiovizualno djelo, o tome odlučuje Vijeće za elektroničke medije.

Članak 8.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Hrvatskim audiovizualnim djelima (»Narodne novine« broj 66/06).

(2) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 612-12/10-01/0039

Urbroj: 567-02/10-01

Zagreb, 29. ožujka 2010.

Predsjednik Vijeća
Zdenko Ljevak, dipl. ing., v. r.