Pravilnik o načinu i postupku provedbe javnog natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, kriterijima za dodjelu sredstava te načinu praćenja trošenja sredstava i ostvarivanja programa za koja su dodijeljena

NN 43/2010 (9.4.2010.), Pravilnik o načinu i postupku provedbe javnog natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, kriterijima za dodjelu sredstava te načinu praćenja trošenja sredstava i ostvarivanja programa za koja su dodijeljena

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1096

Na temelju članka 64. stavka 6. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 153/09) Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE JAVNOGA NATJEČAJA ZA SUFINANCIRANJE AUDIOVIZUALNIH I RADIJSKIH PROGRAMA IZ SREDSTAVA FONDA ZA POTICANJE PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI ELEKTRONIČKIH MEDIJA, KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA TE NAČINU PRAĆENJA TROŠENJA SREDSTAVA I OSTVARIVANJA PROGRAMA ZA KOJA SU DODIJELJENA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i postupak provedbe javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (u daljnjem tekstu: Fond), kriteriji za dodjelu sredstava iz članka 64. stavka 4. Zakona o elektroničkim medijima, te način praćenja trošenja sredstava i ostvarivanja programa za koji su dodijeljena.

Članak 2.

(1) Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija je Fond Agencije za elektroničke medije.

(2) Izvori financijskih sredstava Fonda su sredstva osigurana odredbama Zakona o elektroničkim medijima i Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji:

– mjesečno ukupno prikupljena sredstva koja Hrvatska radiotelevizija prikupi na ime pristojbe u iznosu od 3%,

(3) Odluku i izvješća o dodjeli sredstava Fonda Agencija za elektroničke medija dostavlja Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

Članak 3.

(1) Sredstvima Fonda poticat će se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa na lokalnoj i regionalnoj razini koji su od javnog interesa, te audiovizualni i radijski programi nakladnika neprofitne televizije i/ili radija, a osobito su važni za:

– ostvarivanje prava građana na javno informiranje,

– poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,

– razvoj odgoja, obrazovanja, znanosti i umjetnosti,

– poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika,

– poticanje posebnih programa na područjima od posebne državne skrbi,

– nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,

– poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova,

– poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti.

(2) Sredstvima Fonda poticat će se i zapošljavanje visokoobrazovanih stručnih radnika u nakladnicima televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini te nakladnicima neprofitne televizije i/ili radija.

Članak 4.

(1) Sredstva Fonda u jednakom omjeru raspoređivat će se za poticanje pluralizma i raznovrsnosti audiovizualnih i radijskih programa.

(2) Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi nakladnici televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini te audiovizualni i radijski programi nakladnika neprofitne televizije i/ili radija.

(3) Nakladnici televizije i/ili radija, kojima je Vijeće za elektroničke medije izreklo opomenu u prethodnih 12 mjeseci i/ili su u prethodnih 12 mjeseci prekršajno kažnjeni na temelju pravomoćne sudske odluke zbog kršenja odredbi Zakona o elektroničkim medijima, ne mogu sudjelovati na natječaju.

(4) Rok iz stavka 3. ovoga članka računa se od dana objave javnog natječaja do dana objave idućega javnog natječaja.

Članak 5.

(1) Sredstvima Fonda neće se poticati proizvodnja zabavnog programa i programa iz članka 43. Zakona o elektroničkim medijima.

(2) Sredstva Fonda ne mogu se dodjeljivati za audiovizualne i/ili radijske programe koji se već sufinanciraju po bilo kojoj osnovi iz proračunskih sredstava, osim programa nakladnika neprofitne televizije i/ili radija.

Članak 6.

Sredstva Fonda dodjeljuju se putem javnog natječaja.

Članak 7.

(1) Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda prema kriterijima i uvjetima iz ovoga Pravilnika raspisuje se najmanje jednom godišnje odlukom Vijeća za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Vijeće) do 15. svibnja tekuće godine.

(2) Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama i internetskim stranicama Agencije.

(3) Vijeće može raspisati i više od jednog natječaja u jednoj godini, ako to ocijeni potrebnim.

(3) Tekst natječaja dostavlja se strukovnim udrugama nakladnika radija i televizije.

Članak 8.

(1) Vijeće pobliže utvrđuje sadržaj prijave I popis dokumentacije koja se dostavlja uz prijavu, te ih objavljuje kao sastavni dio teksta javnog natječaja.

(2) Rok za podnošenje prijave na javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda je 30 dana od dana objave natječaja.

(3) Prijava s natječajnom dokumentacijom dostavlja se u 8 (osam) primjeraka od kojih je 1 (jedan) izvornik s potpisom odgovorne osobe. Izvornik se dostavlja i u elektroničkom obliku na odgovarajućem mediju (CD ili DVD).

(4) Do donošenja Odluke o dodjeli sredstava prijave se smatraju službenom tajnom. Ako je to opravdano odgovarajućim zakonskim odredbama, nadležna osoba može, uz suglasnost Vijeća, proglasiti dio prijave službenom tajnom i nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

Članak 9.

(1) Odluku o dodjeli sredstava Fonda donosi Vijeće u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj, te je dostavlja svim sudionicima javnog natječaja.

(2) Protiv odluke Vijeća o dodjeli sredstava Fonda sudionici natječajnog postupka nemaju pravo žalbe jer je konačna, ali mogu pokrenuti upravni spor.

Članak 10.

(1) Vijeće za elektroničke medije donosi odluku o visini sredstava za svakog sudionika javnog natječaja na temelju dodijeljenih bodova prema kriterijima iz Zakona o elektroničkim medijima te ovoga Pravilnika.

(2) Ocjenjuju se svi predloženi programi jednog ponuditelja, imajući pritom posebice u vidu kvalitetu i značenje programa ponuđenih u odgovarajućoj kategoriji.

Članak 11.

Kriteriji za dodjelu sredstava Fonda su:

1. značenje audiovizualnog i/ili radijskog programa za ostvarenje javnog interesa,

2. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa audiovizualnog i/ili radijskog programa

3. interes za opći, odnosno lokalni ili regionalni kulturni razvitak,

4. poticanje zapošljavanja visokoobrazovanih stručnih radnika, invalidnih osoba, branitelja i članova njihove obitelji

Članak 12.

Način vrednovanja prijava na natječaj za Fond Vijeće utvrđuje posebnom Odlukom.

Članak 13.

(1) Sudionik javnog natječaja kojemu je Vijeće odobrilo određena sredstva Fonda, mora ta sredstva upotrijebiti prema odluci Vijeća i prijavi na javni natječaj.

(2) Vijeće u odluci o dodjeli sredstava Fonda utvrđuje dinamiku realizacije i namjene sredstava. Taj rok ne može biti dulji od šest mjeseci.

(3) Na temelju odluke Vijeća sklapa se ugovor o dodjeli sredstava s ponuditeljima kojima su dodijeljena sredstva.

(4) S nakladnikom televizije i/ili radija ne može se sklopiti ugovor iz stavka 3. ovoga članka, ako nisu podmirene financijske obveze prema državnom proračunu (koncesijske naknade) i Agenciji za elektroničke medije.

Članak 14.

(1) Vijeće prati trošenje odobrenih sredstava Fonda i ostvarivanje programa za koje su dodijeljena na sljedeće načine:

– putem izvješća nakladnika o namjenskom trošenju odobrenih sredstava i ostvarivanju programa za koje su dodijeljena

– u okviru redovitog nadzora nad poštivanjem programskih načela i obveza

– izravnim nadzorom.

(2) Agencija odnosno Vijeće mogu u svakom trenutku od nakladnika zatražiti očitovanje o poštivanju dinamike realizacije i namjene sredstava odnosno u tu svrhu obaviti izvanredni ili izravan nadzor.

Članak 15.

(1) Izvješće o namjenskom trošenju odobrenih sredstava mora sadržavati:

– ispunjene obrasce koji se nalaze na internetskoj stranici Agencije;

– dokaz o emitiranom programa iz Ugovora o korištenju sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (očevidnike i snimke programa).

(2) Izvješće o utrošenim sredstvima dostavlja se u dva (2) primjerka.

Članak 16.

(1) Nakladnik televizije i/ili radija koji ne koristi odobrena sredstva ili ih koristi suprotno odredbama ovog Pravilnika, odnosno ne ostvaruje programe ili ih ostvaruje suprotno odredbama ovog Pravilnika te suprotno potpisanom ugovoru o dodjeli sredstava, dužan je po odluci Vijeća vratiti odobrena sredstva Fonda. Sredstva se vraćaju u roku od 30 dana od dana dostave odluke Vijeća o povratu sredstava.

(2) Protiv odluke o povratu sredstava ne može se uložiti žalba, jer je ona konačna, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 17.

Popis korisnika sredstava, programa za koje su sredstva dodijeljena i izvješća o njihovu ostvarenju objavljuju se na internetskoj stranici Agencije za elektroničke medije.

Članak 18.

Rok iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika u 2010. godini računa se od dana stupanja na snagu Zakona o elektroničkim medijima do dana objave javnog natječaja.

Članak 19.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku provedbe javnog natječaja za sufinanciranje programskih sadržaja iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, kriterijima za raspodjelu sredstava te načinu praćenja trošenja sredstava i ostvarivanja programskih sadržaja za koja su dodijeljena (»Narodne novine« broj 07/08 i 11/08).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/10-01/0045

Urbroj: 567-02/10-01

Zagreb, 30. ožujka 2010.

Predsjednik Vijeća
Zdenko Ljevak, dipl. ing., v. r.