Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN 44/2010 (14.4.2010.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

1132

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03 i 87/09) ministar kulture, uz prethodnu suglasnost ministra gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE RADI DOBIVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 74/03) u članku 10. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Strane fizičke i pravne osobe podnose dokaze o stručnoj osposobljenosti ovjerene od nadležnog tijela države članice Europske unije u kojoj imaju poslovni nastan, kao i mišljenje o do sada izvedenim radovima na kulturnim dobrima.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 612-08/10-01/0397

Urbroj: 532-10-01/1-10-04

Zagreb, 8. travnja 2010.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.