Izmjene i dopune Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

NN 44/2010 (14.4.2010.), Izmjene i dopune Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1142

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 9. travnja 2010. donosi

IZMJENE I DOPUNE

TARIFNOG SUSTAVA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 34/07 i 47/07) u članku 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Tarifne stavke iskazuju se u Tablici tarifnih stavki, kako slijedi:

TARIFNA
GRUPA – TG

TARIFNI
MODEL – TM

TARIFNE STAVKE – Ts

Ts1
(kn/m3)

Ts2
(kn)

KUĆANSTVO

– TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

Ts11DI

Ts21DI

PODUZETNIŠTVO

– TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3

Ts12DI

Ts22DI

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3, a manja ili jednaka 5.000.000 m3

Ts13DI

Ts23DI

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 5.000.000 m3

Ts14DI

Ts24DI

Članak 2.

Tablica u Prilogu 2. mijenja se i glasi:

R.b.

Potrebni podaci

Prethodna godina – ostvareno

TM 1

TM 2

TM 3

TM 4

1.

Visina tarifnih stavki

/

/

/

/

1.1.

Ts1 – jedinična cijena distribuirane količine prirodnog plina (kn/m3)

1.2.

Ts2 – fiksna mjesečna naknada (kn)

2.

Ukupan broj korisnika distribucijskog sustava u godini

2.1.

Broj korisnika distribucijskog sustava po mjesecima

Siječanj

2.2.

Veljača

2.3.

Ožujak

2.4.

Travanj

2.5.

Svibanj

2.6.

Lipanj

2.7.

Srpanj

2.8.

Kolovoz

2.9.

Rujan

2.10.

Listopad

2.11.

Studeni

2.12.

Prosinac

3.

Ukupne distribuirane količine prirodnog plina u godini

3.1.

Distribuirane količine prirodnog plina po mjesecima (m3)

Siječanj

3.2.

Veljača

3.3.

Ožujak

3.4.

Travanj

3.5.

Svibanj

3.6.

Lipanj

3.7.

Srpanj

3.8.

Kolovoz

3.9.

Rujan

3.10.

Listopad

3.11.

Studeni

3.12.

Prosinac

4.

Nove investicije – ukupno*

4.1.

Izgradnja plinske mreže

4.2.

Rekonstrukcija plinske mreže

4.3.

Izgradnja plinskih priključaka

4.4.

Rekonstrukcija plinskih priključaka

4.5.

Izgradnja novih objekata (regulacijske stanice, odorizacijske stanice i sl.)

4.6.

Rekonstrukcija objekata (regulacijske stanice, odorizacijske stanice i sl.)

4.7.

Ostale investicije (vozila, oprema, alati, uređaji i sl.)

* Distributer plina u prilogu ove tablice dužan je dostaviti podatke o naturalnim i financijskim pokazateljima za nove investicije

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Tarifnog sustava stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/09-01/09

Urbroj: 371-01/10-151

Zagreb, 9. travnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.