Odluka o dopunama Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN 44/2010 (14.4.2010.), Odluka o dopunama Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

1143

Na temelju članaka 29. i 30. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« 143/02 i 33/05) i članka 19. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ravnatelj Fonda donosi

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA POTICAJA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« br. 8/2008, 20/09, 96/09) u članku 48. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Poslodavci koji ostvaruju dva od sljedećih uvjeta u godini koja prethodi podnošenju zahtjeva:

– ukupna aktiva 130.000.000,00 kuna

– prihod 260.000.000,00 kuna

– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250,

ostvaruju pravo na poticaje iz članka 3., 8., 14., 21., 25., 29., 34., 39., 43., samo za svako novo zapošljavanje osobe s invaliditetom.

Članak 2.

U članku 48.a iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odredbe iz članka 48. stavak 2. ove Odluke ne odnose se na poslodavce iz stavka 48. a stavak 1. ove Odluke.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 009-00/10-01/0002

Urbroj: 0129-03-00/00-10-0002

Zagreb, 8. travnja 2010.

Ravnatelj
mr. sci. Ante Vučić, v. r.