Izmjene Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki

NN 46/2010 (16.4.2010.), Izmjene Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1155

Na temelju članka 28. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07 i 152/08) te članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije, na sjednici održanoj 14. travnja 2010. godine, donosi

IZMJENE

TARIFNOG SUSTAVA ZA USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 65/07 – pročišćeni tekst, 154/08 i 22/10), u članku 9. stavku 2. podstavku iv točka 3. mijenja se i glasi:

»3. prosječna ponderirana cijena goriva iz bazne godine, ili prosječna ponderirana cijena goriva za sve mjesece regulacijske godine t koji prethode mjesecu prije podnošenja prijedloga za određivanje visine tarifnih stavki, pod uvjetom da su u izračun ponderirane cijene goriva uključena minimalno tri mjeseca regulacijske godine t,«.

Članak 2.

(1) Iznimno od odredbe članka 1. ovih Izmjena Tarifnog sustava, na postupke za određivanje visine tarifnih stavki započete prije stupanja na snagu ovih Izmjena Tarifnog sustava, kod kojih je bazna godina 2009., primjenjuju se odredbe ovih Izmjena Tarifnog sustava uzimajući u obzir ili prosječnu ponderiranu cijenu goriva iz bazne godine ili prosječnu ponderiranu cijenu goriva za prvo tromjesečje 2010., a na prijedlog energetskog subjekta.

(2) Energetski subjekt dužan je prijedlog iz stavka 1. ovoga članka dostaviti u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ovih Izmjena Tarifnog sustava.

(3) Postupci iz stavka 1. ovoga članka za koje energetski subjekt ne podnese prijedlog u roku iz stavka 2. ovoga članka, dovršit će se prema odredbama Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 65/07 – pročišćeni tekst, 154/08 i 22/10).

Članak 3.

Ove Izmjene Tarifnog sustava stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/10-01/01

Urbroj: 371-01/10-61

Zagreb, 14. travnja 2010.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.