Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi

NN 47/2010 (19.4.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1177

Na temelju članka 64., stavka 3. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 83/09, 153/09), ministar nadležan za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POTPORI KAPITALNIM ULAGANJIMA U POLJOPRIVREDI

Članak 1.

U Pravilniku o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (»Narodne novine« broj 140/09), u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Potpora kapitalnim ulaganjima podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem javnog natječaja za dodjelu potpore kapitalnim ulaganjima (u daljenjem tekstu: Natječaj).«

Članak 2.

U članku 2. alineja 4. briše se.

Članak 3.

U članku 5. točka b) mijenja se i glasi:

»b) nabava rabljene opreme, strojeva i poljoprivredne mehanizacije;«

Članak 4.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

»Članak 5a.

(1) Odluku o raspisivanju Natječaja donosi ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Odlukom iz prethodnog stavka ovoga članka određuju se sektori i vrste ulaganja koji se potiču, ukupno raspoloživa sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za realizaciju Natječaja, intenzitet potpore u skladu s odredbama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 83/09 i 153/09) te rokovi za realizaciju Natječaja.«

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Natječaj raspisuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Natječajem se određuju rokovi, uvjeti i potrebna dokumentacija za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi.

(3) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« te na službenim internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) i Agencije (www.dmssa.hr).

(4) Prijave na Natječaj šalju se isključivo poštom preporučeno, s povratnicom, na adresu Agencije.«

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon objave Natječaja iz članka 6. ovoga Pravilnika, podnositelj podnosi prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom.

(2) Prilikom obrade prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost prijave, udovoljavanje prijave propisanim uvjetima iz ovoga Pravilnika i Natječaja te iznos prihvatljivih troškova.

(3) Prijave podnesene izvan roka propisanog Natječajem ne razmatraju se.

(4) U slučaju nepotpune prijave, Agencija upućuje podnositelju Zahtjev za dopunu prijave.

(5) Podnositelj je dužan dopuniti prijavu u roku od 7 dana od dana primitka Zahtjeva za dopunu prijave.

(6) Ravnatelj Agencije imenuje Povjerenstvo za odobrenje potpore za kapitalna ulaganja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(7) Na temelju prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Agencije izdaje podnositelju Odluku o odbijanju prijave, ako prijava ne udovoljava uvjetima iz ovoga Pravilnika i Natječaja.

(8) Na temelju prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Agencije izdaje podnositelju Odluku o odobrenju potpore za kapitalno ulaganje u roku od 45 dana od dana završetka Natječaja, ako prijava udovoljava uvjetima iz ovoga Pravilnika i Natječaja.

(9) Odlukom o odobrenju potpore za kapitalno ulaganje utvrđuju se uvjeti za odobrenje isplate.

(10) Ravnatelj Agencije imenuje Povjerenstvo za rješavanje po prigovorima.

(11) Na Odluke iz stavaka 7. i 8. ovoga članka, podnositelj prijave može uložiti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima, u roku od 15 dana od dana primitka Odluke.

(12) Odluke Povjerenstva za rješavanje po prigovorima su konačne.«

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Najniži iznos ulaganja za koji se može odobriti potpora kapitalnom ulaganju u poljoprivredi iznosi 50.000,00 kuna.

(2) Najviši iznos ulaganja za koji se može odobriti potpora kapitalnom ulaganju u poljoprivredi iznosi 1.500.000 kuna.«

Članak 8.

U članku 9. stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 9.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Za isti projekt, odnosno kapitalno ulaganje, korisnik može potporu ostvariti samo jednom.

(2) Korisnik koji je ostvario pravo na proračunska sredstva za projekt odnosno kapitalno ulaganje izvan okvira ovoga Pravilnika, ne može za to isto ulaganje ostvariti pravo na potporu po osnovi ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik koji je ostvario pravo na sredstva državne potpore kapitalnim ulaganjima ne smije ni na koji način otuđiti predmetno ulaganje niti mu promijeniti namjenu, te je dužan održavati ga u svrsi i funkciji 5 godina od datuma Odluke o odobrenju isplate iz članka 11. ovoga Pravilnika.«

Članak 10.

Ispred članka 11., naziv poglavlja IV. mijenja se i glasi:

»IV. ISPLATA«

Članak 11.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Podnositelj kojemu je izdana Odluka o odobrenju potpore za kapitalno ulaganje podnosi zahtjev za isplatu potpore Agenciji po završetku ulaganja, zajedno s dokumentacijom propisanom Natječajem.

(2) Agencija izdaje Odluku o odobrenju isplate u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu podnositelju koji je udovoljio uvjetima ovoga Pravilnika i Natječaja.

(3) Agencija izdaje Odluku o gubitku prava na isplatu podnositelju koji nije udovoljio uvjetima ovoga Pravilnika i Natječaja.

(4) Na temelju Odluke o odobrenju isplate, Agencija isplaćuje potporu na žiro-račun Korisnika u roku 60 dana od dana njenog donošenja.

(5) Korisnik kojemu Agencija isplati potporu na žiro-račun dužan je označiti predmet ulaganja u roku od 60 dana u skladu s uputama navedenim u Dodatku 1., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(6) Predmet ulaganja mora biti označen najmanje 5 godina.«

Članak 12.

Ispred članka 12., naziv poglavlja V. mijenja se i glasi:

»V. INSPEKCIJSKI NADZOR«

Članak 13.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad korisnicima potpore kapitalnim ulaganjima provodi poljoprivredna inspekcija nakon donošenja Odluke o odobrenju isplate iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(2) Inspekcijskim nadzorom iz stavka 1. ovoga članka mora biti obuhvaćeno najmanje 5% korisnika.«

Članak 14.

(1) Na zahtjeve iz članka 14. stavka 1. i 3. Pravilnika o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 140/09), neće se primjenjivati odredba članka 8. točke 7., 8. i 18. i članka 15. Pravilnika o provedbi modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine« broj 66/08 i 114/08).

(2) Odlukom o odobrenju investicijske potpore po zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, odredit će se rok isplate investicijske potpore.

(3) Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje kapitalnih ulaganja po zahtjevima iz članka 14. stavka 3. Pravilnika o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 140/09) je 31. 11. 2011. godine.

(4) Odredbe članka 11. stavka 5. i 6. ovoga Pravilnika odnose se i na podnositelje zahtjeva iz članka 14. stavka 1. i 3. Pravilnika o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 140/09).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/87

Urbroj: 525-12-1-0453/10-8

Zagreb, 14. travnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK 1.

Korisnici potpore za kapitalna ulaganja moraju nabaviti odgovarajuću informativnu ploču prema danom obrascu i ista se mora postaviti na mjesto ulaganja na:

– objekt čija je izgradnja sufinancirana na način da se informativna ploča (od metala ili plastike, dimenzija D. 42 cm X V 29,7 cm) postavi na vidnom mjestu objekta u zoni glavnog ulaza;

– objekt u slučaju da je financirana oprema u njemu na način da se informativna ploča (od metala ili plastike, dimenzija D. 42 cm X V 29,7 cm) postavi na vidnom mjestu objekta u zoni glavnog ulaza;

– poljoprivredni stroj (traktor, kombajn) na način da se informativna ploča (od plastike ili u vidu samoljepljive naljepnice otporne na atmosferilije (dimenzija D. 21 cm X V 14,8 cm), postavi na vidno mjesto u zoni ulaza u kabinu vozila ili drugo istaknuto vidno mjesto;

– površini višegodišnjeg nasada, kod kojeg je financirano podizanje ili opremanje (navodnjavanje, protugradne mreže, sustav protiv mraza) na način da se informativna ploča (od metala ili plastike, dimenzija D. 42 cm X V 29,7 cm) postavi na ulazu na parcelu ili ogradu parcele

– svu drugu opremu i strojeve na način da se informativna ploča (od plastike ili u vidu samoljepljive naljepnice otporne na atmosferilije, dimenzija D. 7,4 cm X V 5,2 cm) postavi na vidno mjesto.

Podloga informativne ploče je bijele boje.

Informativna ploča mora biti na predmetu sufinanciranja najmanje pet godina od dana donošenja Odluke o isplati kapitalnih ulaganja.