Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0004, urbroj: 567-02/10-02 od 13. travnja 2010.

NN 47/2010 (19.4.2010.), Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0004, urbroj: 567-02/10-02 od 13. travnja 2010.

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1181

Na temelju članka 73. stavaka 7. i 8. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09), Vijeće za elektroničke medije na 15-10 sjednici održanoj 13. travnja 2010., a na temelju provedenog Javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije broj 01/10 (»Narodne novine«, broj 19/10) i provedenoga postupka utvrđivanja postojanja uvjeta za davanje koncesije donijelo je sljedeću

ODLUKU

I. Koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Kaštela (G-KS) daje se ponuditelju Radio Kaštela d.o.o., OIB: 01062433758.

II. Vrijeme trajanja koncesije je 11 (jedanaest) godina.

III. Godišnja naknada za koncesiju iznosi 26.000,00 (dvadeset šest tisuća) kuna i plaća se u korist državnog proračuna.

IV. Ponuditelj je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana objave Odluke u »Narodnim novinama« uputiti, Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije, zahtjev za obavljanjem tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta.

V. Sukladno članku 20. stavku 6. Pravilnika o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije (»Narodne novine«, broj 98/07 i 105/07) Hrvatska agencija za telekomunikacije dužna je obaviti tehnički pregled u roku od 30 (trideset) dana, a ukoliko to nije u mogućnosti, dužna je pisano obavijestiti Vijeće.

VI. Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 45 (četrdeset i pet) dana od dana objave Odluke u »Narodnim novinama«. Ako nakladnik u tom roku ne sklopi ugovor o koncesiji Vijeće će poništiti odluku o dodjeli koncesije, a nakladnik nema pravo na naknadu štete.

VII. Ponuditelji kojima je dodijeljena koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije, a koji su istu već konzumirali dužni su do sklapanja ugovora o korištenju koncesije podmiriti sva svoja eventualna dugovanja vezana za koncesijsku naknadu i naknadu za rad Agencije za elektroničke medije.

VIII. Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Vijeće za elektroničke medije na 05-10 sjednici održanoj 5. veljače 2010. godine donijelo je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja broj 01/10 za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije. Javnom je natječaju prethodio postupak izrade studije opravdanosti davanja koncesija za obavljanje djelatnosti radija za širem području grada Kaštela.

Javni natječaj objavljen je u »Narodnim novinama« broj 19/10 od 10. veljače 2010. godine i u propisanom roku na javni natječaj za davanje koncesija ponudu je dostavio ponuditelj Radio Kaštela d.o.o.

Vijeće je provelo postupak razmatranja, usporedbe i ocjene zaprimljene ponude sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije te utvrđivalo ispunjavanje tehničkih, prostornih, financijskih i kadrovskih uvjeta sukladno Pravilniku o posebnim tehničkim, prostornim, financijskim i kadrovskim uvjetima za obavljanje djelatnosti radija i televizije.

Utvrđeno je da ponuda odgovara zakonskim i podzakonskim aktima kako bi se mogla donijeti meritorna odluka.

Utvrđeno je da nema pravnih i stvarnih zapreka za glasovanjem te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom.

Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija za obavljanje djelatnosti radija da trgovačkom društvu Radio Kaštela d.o.o.

Utvrđeno je da ponuda trgovačkog društva Radio Kaštela d.o.o. u potpunosti zadovoljava kriterije propisane Zakonom i podzakonskim aktima.

Slijedom navedenoga odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, jer je ona konačna, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: 612-12/10-02/0004

Urbroj: 567-02/10-02

Zagreb, 13. travnja 2010.

Agencija za elektroničke medije
Vijeće za elektroničke medije
Zdenko Ljevak, dipl. ing., v. r.