Rješenje kojim se Željki Artner-Pavković oduzima odobrenje za rad brokera

NN 47/2010 (19.4.2010.), Rješenje kojim se Željki Artner-Pavković oduzima odobrenje za rad brokera

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1182

Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) te članka 27. stavak 1. točka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08 i 74/09), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, po službenoj dužnosti, u predmetu oduzimanja odobrenja Željki Artner-Pavković iz Koprivnice, Varaždinska cesta 26D, za rad brokera, na sjednici održanoj 8. travnja 2010. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Željki Artner-Pavković iz Koprivnice, Varaždinska cesta 26D, oduzima se odobrenje za rad brokera.

2. Ovo rješenje upisuje se u Registar brokera, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod rednim brojem 226.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) pokrenula je po službenoj dužnosti, 29. ožujka 2010. godine, sukladno odredbi članka 40. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09) i članka 541. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08 i 74/09; dalje u tekstu: Zakon), upravni postupak nadzora u predmetu oduzimanja odobrenja Željki Artner-Pavković iz Koprivnice, Varaždinska cesta 26D, za rad brokera.

Nakon izvršenog uvida u predmete Agencije klasa: UP/I-450-08/06-07/12 i klasa: 451-04/10-17/02, utvrđeno je sljedeće:

Rješenjem Agencije, klasa: UP/I-450-08/06-07/12, urbroj: 326-103/06-2 od 9. veljače 2006. godine, Željki Artner-Pavković, zaposlenici kreditne institucije Podravska banka d.d. Koprivnica, (dalje u tekstu: Banka), izdana je na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova brokera.

U predmetu Agencije klasa: 451-04/10-17/02, dana 24. ožujka 2010. godine, zaprimljena je obavijest Banke da Željka Artner-Pavković više ne obavlja poslove brokera i da je raspoređena na druge poslove u Banci.

Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, broker je zaposlenik investicijskog društva koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama iz članka 5. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona.

Odredbom članka 27. stavak 1. točka 4. Zakona, propisano je da će Agencija brokeru oduzeti izdano odobrenje, ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad, a u roku koji mu, kada je to primjereno, odredi Agencija, ne ispuni te uvjete.

U provedenom postupku utvrđeno je da Željka Artner-Pavković u Banci ne obavlja poslove brokera, sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, slijedom čega više ne ispunjava uvjete na temelju kojih joj je izdano odobrenje za rad brokera, pa je sukladno odredbi članka 27. stavak 4. Zakona, odlučeno kao u točki 1. izreke rješenja.

Sukladno odredbi članka 24. stavak 9. Zakona, Agencija vodi Registar brokera, slijedom čega je odlučeno kao u točki 2. izreke rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/10-07/13

Urbroj: 326-111/10-2

Zagreb, 8. travnja 2010.

Član Uprave
Ivan Vrljić, v. r.