Rješenje kojim se Judit Marković oduzima odobrenje za rad brokera

NN 47/2010 (19.4.2010.), Rješenje kojim se Judit Marković oduzima odobrenje za rad brokera

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1184

Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), članka 27. stavak 1. točka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08 i 74/09), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, po službenoj dužnosti, u predmetu oduzimanja odobrenja Judit Marković iz Splita, Šibenska 18, za rad brokera, na sjednici održanoj 8. travnja 2010. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Judit Marković iz Splita, Šibenska 18, oduzima se odobrenje za rad brokera.

2. Ovo rješenje upisuje se u Registar brokera, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod rednim brojem 375.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) pokrenula je po službenoj dužnosti, 20. studenoga 2009. godine, sukladno odredbi članka 123. Zakona o općem upravnom postupku i članka 541. Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu: Zakon), upravni postupak nadzora u predmetu oduzimanja odobrenja Judit Marković iz Splita, Šibenska 18, za rad brokera.

Nakon izvršenog uvida u predmete Agencije klasa: UP/I-451-04/08-07/41 i klasa: 451-04/09-17/59, utvrđeno je sljedeće:

Rješenjem Agencije, klasa: UP/I-451-04/08-07/41, urbroj: 326-111/08-2, od 21. veljače 2008. godine, zaposlenici investicijskog društva S.T. Kapital d.o.o., Split (kasnije zaposlenica investicijskog društva HITA-Vrijednosnice d.d., dalje u tekstu: Društvo), izdana je na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova brokera.

U predmetu Agencije klasa: 451-04/09-17/59, Društvo je 9. studenoga 2009. godine dostavilo obavijest da je Judit Marković s danom 31. listopada 2009. godine prestala biti zaposlenica Društva, pa je imenovanoj bio zaključkom Agencije, klasa: UP/I-451-04/09-07/64, od 10. prosinca 2009. godine određen rok od 3 (tri) mjeseca za dostavu dokaza da je zaposlena u investicijskom društvu na poslovima brokera. Iz dostavnice je razvidno da je dostava predmetnog zaključka izvršena 28. prosinca 2009. godine.

Judit Marković nije u roku od 3 mjeseca (do 28. ožujka 2010. godine), a niti naknadno, Agenciji dostavila dokaz o zaposlenju u drugom investicijskom društvu, odnosno kreditnoj instituciji.

Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, broker je zaposlenik investicijskog društva koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama iz članka 5. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona.

Odredbom članka 27. stavak 1. točka 4. Zakona propisano je da će Agencija brokeru oduzeti izdano odobrenje, ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad, a u roku koji mu odredi Agencija, ne ispuni te uvjete.

S obzirom na to da Judit Marković nije u ostavljenom roku dostavila dokaz o ispunjavanju uvjeta, sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, na temelju kojih joj je izdano odobrenje za rad brokera, u skladu s odredbom članka 27. stavak 1. točka 4. Zakona, odlučeno je kao u točki 1. izreke rješenja.

Na temelju odredbi članka 24. stavak 9. Zakona, Agencija vodi Registar brokera, slijedom čega je odlučeno kao u točki 2. izreke rješenja.

Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/09-07/64

Urbroj: 326-111/10-3

Zagreb, 8. travnja 2010.

Član Uprave
Ivan Vrljić, v. r.