Pravilnik o ribarskim zadrugama

NN 48/2010 (21.4.2010.), Pravilnik o ribarskim zadrugama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1190

Na temelju članka 23. stavka 7. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine«, br. 153/09) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O RIBARSKIM ZADRUGAMA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji i uvjeti priznavanja i povlačenja priznanja ribarskim zadrugama te sadržaj i način vođenja Registra ribarskih zadruga.

Definicije

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Ministarstvo – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

2. Ribolovna godina – godina koja teče 12 mjeseci, počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

II. RIBARSKA ZADRUGA

Opće odredbe

Članak 3.

Ribarska zadruga u smislu ovoga Pravilnika je ona zadruga koja:

1. je registrirana kao zadruga sukladno Zakonu o zadrugama,

2. sukladno razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u kao osnovnu djelatnost ima upisanu djelatnost ribarstva (ribolov ili akvakultura),

3. ima za prvenstveni cilj osigurati članovima zadruge objedinjeni plasman njihovih proizvoda na tržištu po što je moguće boljim uvjetima, te obavljanje ribolova njezinih članova na dugoročno održiv način i u okvirima i oblicima koji jamče dugoročno iskorištavanje i zaštitu resursa, uz poticanje planiranja proizvodnje i njezinog prilagođavanja potražnji, kako u pogledu količine tako i pogledu kakvoće,

4. ne prodaje više od 80% ukupne financijske vrijednosti prodane ribe istom kupcu na godišnjoj razini,

5. udovoljava uvjetima o članstvu u ribarskoj zadruzi sukladno članku 5. ovoga Pravilnika,

6. je priznata rješenjem od strane Ministarstva u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika.

Priznavanje ribarske zadruge

Članak 4.

(1) Ministarstvo će na temelju podnesenog potpunog Zahtjeva za priznavanjem ribarske zadruge i priložene dokumentacije (u daljnjem tekstu: Zahtjev) rješenjem priznati ribarsku zadrugu u roku od trideset dana od dana podnošenja Zahtjeva.

(2) Zahtjev će se smatrati potpunim uz sljedeću priloženu dokumentaciju:

a) Dokaz o osnivanju pravne osobe;

b) Dokaz o upisu zadruge u evidenciju zadruga kojeg vodi Hrvatski savez zadruga;

c) Popis članova zadruge i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. ovoga Pravilnika;

d) Potpisanu Izjavu upravitelja zadruge o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. točke 4. ovoga Pravilnika;

e) Pravila zadruge;

f) Imena upravitelja zadruge i osoba koje su ovlaštene djelovati za i u ime zadruge;

g) Popis imovine zadruge i način raspolaganja imovinom;

h) Zadnja bilanca stanja i račun dobiti i gubitka zadruge, osim u slučaju novoosnovane zadruge kada se dostavlja projekcija bilance stanja i računa dobiti i gubitka.

Članstvo u ribarskoj zadruzi

Članak 5.

(1) Ribarska zadruga mora imati najmanje 7 članova.

(2) Članovi ribarske zadruge registrirane za djelatnost ribolova moraju biti ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru ili povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama sukladno posebnim propisima i moraju imati ostvarenih najmanje 60 ribolovnih dana godišnje.

(3) Iznimno od odredbi stavka 2. ovoga članka član ribarske zadruge može imati i manje ribolovnih dana godišnje (u slučaju bolesti, havarije i više sile) što ribarska zadruga mora potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom.

(4) Članovi ribarske zadruge registrirane za djelatnost akvakulture moraju biti ovlaštenici povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama ili povlastice za akvakulturu sukladno posebnim propisima ili zadruga registrirana za djelatnost akvakulture mora biti ovlaštenik povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama ili povlastice za akvakulturu sukladno posebnim propisima

(5) Članovi ribarske zadruge moraju od svoje ukupno prodane količine preko ribarske zadruge prodavati najmanje:

– 20% u prvoj godini nakon priznanja;

– 80% u drugoj godini nakon priznanja i svake sljedeće godine.

(6) Iznimno od odredbi stavka 5. ovoga članka Pravilima zadruge može biti utvrđeno da član ribarske zadruge dio svojega ulova ne mora prodavati preko ribarske zadruge, u kojem slučaju će ovlastiti upravitelja zadruge za donošenje takvih pojedinačnih Odluka.

(7) Članovi ribarske zadruge iz stavka 2. ovoga članka ne smiju obavljati djelatnost trgovine na veliko ribom, osim ako prodaju ribu iz vlastitoga ulova.

(8) Pravilima zadruge mora biti utvrđen prijem novih članova ribarske zadruge po istim uvjetima kao i za postojeće članove.

Poslovno-gospodarski plan ribarske zadruge

Članak 6.

(1) Ribarska zadruga obvezna je izraditi i dostaviti Ministarstvu Poslovno-gospodarski plan ribarske zadruge za sljedeću ribolovnu godinu (u daljnjem tekstu: Poslovno-gospodarski plan) najkasnije do 01. prosinca tekuće ribolovne godine na potvrđivanje.

(2) Ministarstvo će rješenjem potvrditi Poslovno-gospodarski plan ribarske zadruge u roku od 45 dana od zaprimanja istog.

(3) Poslovno-gospodarski plan ribarske zadruge mora sadržavati:

a) podatke o članovima ribarske zadruge;

b) primjenjenu tehniku ulova/uzgoja (npr. koćarski ribolov, plivaričarski ribolov, kavezni uzgoj, i sl.);

c) promet proizvoda ribarstva kroz prikaz fizičkih i financijskih veličina, prosječnih prodajnih cijena po vrstama proizvoda ribarstva i članovima ribarske zadruge za prethodnu ribolovnu godinu, odvojeno prema plasmanu proizvoda ribarstva na domaće i inozemno tržište;

d) plan tržništva za sljedeću ribolovnu godinu uz indikativni raspored stavljanja na tržište raspoređen tijekom cijele ribolovne godine, kroz prikaz fizičkih i financijskih veličina po vrstama proizvoda ribarstva, odvojeno prema plasmanu proizvoda ribarstva na domaće i inozemno tržište;

e) projekciju računa dobiti i gubitka;

f) naznaku promotivnih aktivnosti, ukoliko ih zadruga planira ili provodi;

g) istraživanje tržišta uključujući prijedlog novih tržišta ili drugih tržišnih mogućnosti.

(4) Poslovno-gospodarski plan može se promijeniti usljed nepredviđenih okolnosti koje utječu na rezultate plana ili usljed značajnih promjena u aktivnostima zadruge ovisno o stanju na tržištu.

(5) Poslovno-gospodarski plan može se mijenjati kvartalno, a ribarska zadruga dužna je zatražiti od Ministarstva potvrdu promjena u Poslovno-gospodarskom planu.

Kontrola

Članak 7.

(1) Ministarstvo će provoditi najmanje jednom godišnje kontrolu ribarskih zadruga na terenu s ciljem utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz članka 41. stavka 1. točke 2. Zakona.

(2) Ministarstvo će provoditi i kontrolu rada ribarskih zadruga, sukladno članku 4. i 6. ovoga Pravilnika.

(3) Ako Ministarstvo kontrolom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrdi nepravilnosti o tome će izvijestiti nadležnu inspekciju, koja će obaviti inspekcijski nadzor.

(4) Nadležna inspekcija će dostaviti Ministarstvu zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru nad ribarskom zadrugom sukladno stavku 3. ovoga članka.

Povlačenje priznavanja ribarske zadruge

Članak 8.

(1) Ako se inspekcijskim nadzorom iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika utvrdi da je propust u poštivanju kriterija za priznavanjem značajan, ali privremen, Ministarstvo će rješenjem privremeno povući priznanje ribarske zadruge.

(2) Tijekom razdoblja u kojem je priznanje ribarske zadruge privremeno povučeno ne isplaćuje se nikakva potpora. Obustava isplate potpore stupa na snagu od dana izvršenja kontrole i završava na dan kontrole koja pokazuje da su razlozi obustave ispravljeni.

(3) Razdoblje tijekom kojeg je priznanje privremeno povučeno ne smije prijeći 3 mjeseca. Ako se sporni kriteriji ne ispune nakon 3 mjeseca, Ministarstvo će ribarskoj zadruzi rješenjem povući priznanje.

(4) Ako se inspekcijskim nadzorom iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika utvrdi da je propust u poštivanju kriterija značajan i proizlazi iz činjenice da je ribarska zadruga djelovala s namjerom ili iz ozbiljnog nemara, Ministarstvo će rješenjem povući priznanje.

(5) Pod propustima iz stavka 4. ovoga članka smatrat će se:

a) da ribarska zadruga ne ispunjava uvjete ovoga Pravilnika;

b) da je ribarska zadruga priznata na temelju netočnih podataka;

c) da je ribarska zadruga priznata na prijevaran način;

d) da se na prijevaran način koristi svojim priznanjem.

(6) U slučaju primjene stavka 1. i 4. ovoga članka, Ministarstvo o toj namjeri pisanim putem obavještava ribarsku zadrugu, navodeći razloge.

Registar ribarskih zadruga

Članak 9.

(1) Ministarstvo u elektroničkom obliku u bazi podataka »Registar udruženja« vodi Registar ribarskih zadruga (u daljnjem tekstu: Registar).

(2) Ministarstvo po službenoj dužnosti upisuje u Registar minimalno sljedeće podatke:

1. Redni broj i datum upisa ribarske zadruge;

2. Osnovne podatke o priznavanju ribarske zadruge (klasa, urudžbeni broj, datum priznavanja i datum rješenja);

3. Naziv ribarske zadruge;

4. Podatke o ribarskoj zadruzi (sjedište, matični broj. OIB, telefon, telefaks, e-mail);

5. Ime i prezime upravitelja ribarske zadruge;

6. Imena osoba koje su ovlaštene djelovati za i u ime ribarske zadruge;

7. Datum upisa u registar Trgovačkog suda i upisane djelatnosti prema rješenju Trgovačkog suda;

8. Šifru djelatnosti prema podacima Državnog zavoda za statistiku;

9. Popis članova ribarske zadruge sa njihovim osnovnim podacima (CFR broj plovila, broj povlastice, broj odobrenog objekta i slično);

10. Datum donošenja rješenja o potvrđivanju Poslovno-gospodarskog plana ribarske zadruge;

11. Podatke o provedenoj kontroli;

12. Podatke o privremenom ili trajnom povlačenju priznanja ribarske zadruge;

13. Napomene.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/69

Urbroj: 525-08-2-0343/10-5

Zagreb, 13. travnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.