Odluka o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci

NN 48/2010 (21.4.2010.), Odluka o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci

HRVATSKA NARODNA BANKA

1195

Na temelju članka 34. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009. i 153/2009.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 14. travnja 2010. donio je

ODLUKU

O NAČINU NA KOJI REZIDENTI PODIŽU I POLAŽU STRANU GOTOVINU I ČEKOVE NA RAČUN OTVOREN U BANCI

Opće odredbe

I.

Ovom se Odlukom propisuju:

– način na koji rezidenti, koji mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i čekovima koji glase na stranu valutu u skladu s propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, propisima koji uređuju devizno poslovanje te poreznim propisima, podižu i polažu stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu na račun otvoren u banci,

– rok u kojem su rezidenti dužni naplaćenu stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu položiti na račun otvoren u banci te

– uvjeti pod kojima mogu držati stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu u blagajni.

II.

Za potrebe ove Odluke rezidentima se smatraju:

a) pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim njihovih podružnica u inozemstvu,

b) podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u registar koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u Republici Hrvatskoj i

c) trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane.

Polaganje i podizanje strane gotovine i čekova

III.

(1) Rezidenti iz točke II. ove Odluke dužni su stranu gotovinu i čekove podići sa svog računa radi plaćanja, a naplaćenu stranu gotovinu i čekove položiti na svoj račun u banci u roku od tri radna dana od dana naplate.

(2) Rezidenti iz točke II. ove Odluke dužni su pri podizanju ili polaganju strane gotovine i čekova na svoj račun u banci dostaviti ugovor, račun ili predračun.

(3) Ako se polaganje strane gotovine i čekova na račun obavlja na osnovi predračuna, rezident je dužan banci naknadno dostaviti ugovor ili račun u roku u kojem je ugovorena isporuka robe ili usluga odnosno drugo ispunjenje obveze.

(4) Ako se polaganje ili podizanje strane gotovine i čekova s računa obavlja na osnovi predračuna, banka je dužna voditi posebnu evidenciju o isplaćenoj odnosno naplaćenoj stranoj gotovini i čekovima, a predračune čuvati za potrebe nadzornih tijela.

(5) Rezidenti iz točke II. ove Odluke koji su na temelju predračuna podigli stranu gotovinu odnosno čekove radi plaćanja, dužni su u roku od 60 dana od dana podizanja strane gotovine ili čekova podnijeti banci dokaze da su ta gotovina i/ili čekovi iskorišteni za plaćanje ili ih vratiti na svoj račun u banci.

(6) Pomorskom agentu dopušteno je, bez dostavljanja ugovora, računa ili predračuna, podizanje s njegovog računa strane gotovine ostvarene deviznim priljevom od stranog brodara, radi predaje ovlaštenoj osobi stranog brodara za pokriće troškova usluga u hrvatskim lukama, isplate plaća i opskrbe brodske blagajne gotovim novcem.

Strana gotovina i čekovi u blagajni

IV.

(1) Rezidenti iz točke II. ove Odluke mogu za izdatke za službena putovanja u inozemstvo imati stranu gotovinu i čekove u blagajni. Rezidenti iz točke II. ove Odluke koji pružaju usluge u međunarodnom robnom i putničkom prometu i koji pružaju hitnu medicinsku pomoć, mogu imati stranu gotovinu i čekove u blagajni i za plaćanje troškova u vezi s prijevoznim sredstvima i robom na službenom putu u inozemstvu. Prosječno dnevno stanje strane gotovine i čekova u blagajni u tromjesečju može biti u vrijednosti do 1.500,00 eura.

(2) Rezidenti koji su registrirani ili njihovi posrednici:

a) za pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga (usluga noćenja, pansiona, polupansiona i usluga prijevoza),

b) za pružanje usluga zračnih luka, morskih luka, marina, pristaništa i autocesta te za opskrbu stranih zrakoplova i brodova gorivom i mazivom i drugom potrošnom robom,

c) za prodaju robe s carinskog skladišta tipa »D« i

d) za prodaju putničkih i robnih voznih isprava, neposredno ili preko putničkih turističkih agencija, za račun nerezidenata

mogu imati stranu gotovinu i čekove u blagajni radi vraćanja ostatka novca kupcu. Prosječno dnevno stanje strane gotovine i čekova u blagajni u jednom tromjesečju može biti u vrijednosti do 3.000,00 eura.

(3) Prosječno dnevno stanje strane gotovine i čekova u blagajni u tromjesečju izračunava se tako da se zbroje dnevna stanja svakoga dana u tromjesečju i dobiveni zbroj podijeli s brojem kalendarskih dana u tom tromjesečju.

(4) Hrvatska narodna banka može izdati odobrenje rezidentima za držanje iznosa strane gotovine i čekova u blagajni većeg nego što je propisano stavkom 1. i 2. ove točke. Odobrenje iz ovog stavka izdaje se na rok do godine dana. Obrazloženom zahtjevu rezidenta za izdavanje odobrenja iz ovog stavka rezidenti prilažu:

– izvadak iz registra trgovačkog suda,

– podatak o potrebnom prosječnom dnevnom stanju strane gotovine i čekova u blagajni i

– pristojbu prema Zakonu o upravnim pristojbama.

Hrvatska narodna banka može zatražiti, prema potrebi, i drugu dokumentaciju.

(5) Rezidenti registrirani za priređivanje igara na sreću u kasinima koji imaju zaključen ugovor o koncesiji i odobrenje Ministarstva financija za priređivanje igara na sreću u kasinima mogu imati stranu gotovinu i čekove u blagajni radi uplata nerezidenata za sudjelovanje i isplata dobitaka nerezidentima kod igara na sreću, u skladu s propisom koji uređuje priređivanje igara na sreću.

Završne odredbe

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima (»Narodne novine«, br. 54/2006. i 132/2007.) koje nisu stavljene izvan snage Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 153/2009.).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 745/2010.

Zagreb, 14. travnja 2010.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.