Rješenje Partner banci d.d., Zagreb za pružanje osnovnih financijskih usluga

NN 48/2010 (21.4.2010.), Rješenje Partner banci d.d., Zagreb za pružanje osnovnih financijskih usluga

HRVATSKA NARODNA BANKA

1196

Na temelju članka 42. stavka 3. točke 8. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 75/08) i članaka 59., 60. i 70. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine« br.117/08, 74/09 i 153/09), povodom zahtjeva Partner banke d.d., Zagreb na temelju odluke Savjeta Hrvatske narodne banke od 14. travnja 2010. izdaje se sljedeće

RJEŠENJE

1. Izdaje se odobrenje Partner banci d.d., Zagreb za pružanje sljedećih osnovnih financijskih usluga:

– investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to:

– izvršavanje naloga za račun klijenata,

– trgovanje za vlastiti račun,

– pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,

– davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit.

2. Oduzima se odobrenje Partner banci d.d., Zagreb za pružanje ostalih financijskih usluga vezanih uz vrijednosne papire, u skladu sa zakonom koji uređuje izdavanje vrijednosnih papira i trgovanje tim papirima, i to:

– upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca – vlasnika portfelja,

– investicijsko savjetovanje – savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire.

3. Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti rješenje Hrvatske narodne banke Z.br. 1609/2009. od 4. veljače 2009. godine.

4. Partner banka d.d., Zagreb dužna je u roku od 60 dana od primitka ovog Rješenja dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci primjerak Statuta u kojem je djelatnost usklađena s točkom 1. ovog Rješenja i kopije prijava za upis promjene djelatnosti te brisanja ostalih financijskih usluga iz točke 2. izreke Rješenja u sudskom registru.

5. Partner banka d.d., Zagreb dužna je u roku od 15 dana po izvršenom upisu promjene djelatnosti i brisanja ostalih financijskih usluga iz točke 2. izreke u sudskom registru dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci rješenje o upisu brisanja i novi izvod iz sudskog registra.

6. Izreka ovog Rješenja bit će objavljena u »Narodnim novinama«.

Z. br. 1689/2010.

Zagreb, 14. travnja 2010.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.