Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkom pregledu željezničkih vozila

NN 50/2010 (23.4.2010.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkom pregledu željezničkih vozila

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1204

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o sigurnosti željezničkog prometa (»Narodne novine« br. 40/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O TEHNIČKOM PREGLEDU ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkom pregledu željezničkih vozila (»Narodne novine« br. 155/08) iza članka 26. dodaje se novi članak 26.a, koji glasi:

»26.a

1) Do početka rada Agencije za sigurnost željezničkog prometa poslove obavljanja tehničkog pregleda željezničkih vozila obavlja Povjerenstvo ministarstva mjerodavnog za željeznički promet, u smislu članka 33. Zakona o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (»Narodne novine« br. 120/08), koje imenuje ministar mjerodavan za željeznički promet.

2) Troškove obavljanja tehničkog pregleda snosi podnositelj zahtjeva.

3) Troškove obavljanja tehničkog pregleda čine troškovi prijevoza, smještaja i naknada za rad članova Povjerenstva koje obavlja tehnički pregled željezničkih vozila.

4) Način obračuna troškova, isplate troškova i visinu naknade za rad članova Povjerenstva, iz stavka 3. ovog članka, određuje odlukom ministar mjerodavan za željeznički promet.

5) Odluka, iz stavka 4. ovog članka, objavljuje se u »Narodnim novinama«.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/48

Urbroj: 530-08-10-248

Zagreb, 2. travnja 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.