Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

NN 50/2010 (23.4.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

1209

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, broj 17/07), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JAVNIM ISPRAVAMA U OBRAZOVANJU ODRASLIH

Članak 1.

U Pravilniku o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (»Narodne novine« broj 129/08) u članku 1., stavku 1. riječ »osnovnoškolskom« zamjenjuje se riječju »osnovnom«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Javne isprave su: razredne svjedodžbe, svjedodžbe o završnome radu, svjedodžba o položenim predmetnim ispitima, uvjerenja o usavršavanju i osposobljavanju, svjedodžba o znanju stranog jezika te svjedodžbe o završenim razredima odnosno obrazovnim razdobljima u osnovnom školovanju.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Javne isprave iz članka 1. stavka 2. ovog pravilnika sadrže:

– naziv i sjedište ustanove za obrazovanje odraslih,

– klasifikacijsku oznaku i datum izdavanja isprave,

– matični broj polaznika (broj iz Matične knjige polaznika); ime, prezime i spol polaznika; osobni identifikacijski broj (OIB); datum, mjesto i državu rođenja; državljanstvo; ime roditelja,

– naziv programa obrazovanja odraslih,

– ime i prezime te potpis voditelja obrazovne skupine i ravnatelja ustanove za obrazovanje odraslih, te mjesto za pečat ustanove za obrazovanje odraslih,

– klasifikacijsku oznaku i datum rješenja o odobrenju za izvođenje programa.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Osim podataka iz članka 2. ovog pravilnika, svjedodžba o završnome radu sadrži i podatke o početku i trajanju obrazovanja, te o dijelovima završnog rada i postignutom uspjehu polaznika, i to:

– stečena naobrazba i temelj za upis u program obrazovanja (program za zanimanje),

– osnovu za pristupanje izradbi i obrani završnog rada: podaci o prethodno završenim razredima,

– datum početka obrazovanja,

– osnovu i datum stečenih uvjeta za obranu završnog rada,

– razdoblje obrane završnog rada,

– dijelovi izradbe i obrane završnog rada i prostor za upis postignutog uspjeha,

– prostor za upis općeg uspjeha,

– prostor za upis stečenog zanimanja,

– tekst: »Ocjene za uspjeh: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2).«

(2) U svjedodžbu o završnome radu nakon prekvalifikacije upisuje se i tekst: »Nakon prethodno završenog programa obrazovanja za (naziv zanimanja) i položenih ispita koji su utvrđeni odlukom o priznavanju i razlikama ispita (klasa; urbroj; datum), polaznik je (datum) stekao uvjete za obranu završnog rada.«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. alineja 3. riječi »razdoblje učenja« brišu se.

U članku 8. stavak 2. briše se.

Članak 5.

Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osnovni oblici javnih isprava iz članka 1. ovog pravilnika tiskani su na obrascima od broja 0-O2 do 23-O2 i čine sastavni dio ovog pravilnika, i to:

1. svjedodžba o osnovnom obrazovanju na obrascu broj 0-O2

2. razredne svjedodžbe

– za gimnazije na obrascu broj 1-O2,

– za četverogodišnje strukovne programe na obrascu broj 2-O2,

– za glazbene programe na obrascu broj 3-O2,

– za baletno-plesne programe na obrascu broj 4-O2,

– za trogodišnje strukovne programe na obrascu broj 5-O2,

– za trogodišnje obrtničke programe po jedinstvenom modelu obrazovanja na obrascu broj 6-O2,

– za strukovne programe u trajanju od tri do četiri godine na obrascu broj 7-O2,

– za programe za stjecanje niže stručne spreme na obrascu broj 8-O2,

3. svjedodžbe o završnome radu

– nakon školovanja na obrascu 9-O2,

– nakon prekvalifikacije na obrascu 10-O2,

4. svjedodžba o položenim predmetnim ispitima na obrascu broj 11-O2,

5. uvjerenje o usavršavanju na obrascu broj 12-O2,

6. uvjerenje o osposobljavanju na obrascu broj 13-O2,

7. svjedodžba o znanju stranog jezika na obrascu broj 14-O2,

8. svjedodžbe o maturi

– nakon školovanja na obrascu 15-O2,

– nakon prekvalifikacije na obrascu 16-O2,

9. svjedodžbe o završnom ispitu

– za četverogodišnje strukovne, glazbene i baletno plesne programe nakon školovanja na obrascu 17-O2,

– za četverogodišnje strukovne, glazbene i baletno plesne programe nakon prekvalifikacije na obrascu 18-O2,

– za trogodišnje strukovne programe nakon školovanja na obrascu 19-O2,

– za trogodišnje strukovne programe nakon prekvalifikacije na obrascu 20-O2,

– za strukovne programe u trajanju od tri do četiri godine nakon školovanja na obrascu 21-O2,

– za strukovne programe u trajanju od tri do četiri godine nakon prekvalifikacije na obrascu 22-O2,

– za programe stjecanja niže stručne spreme na obrascu 23-O2.

Članak 6.

U članku 17. stavku 1. riječi »od broja 0-O do 21-O« mijenjaju se u »od broja 0-O2 do 23-O2«.

Članak 7.

Obrasci od broja 15-O2 do 23-O2 mogu se koristiti najdulje do kraja 2010. godine za polaznike koji su do veljače 2010. stekli uvjete za polaganje mature ili završnog ispita.«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-07/10-03/00072

Urbroj: 533-09-10-0001

Zagreb, 19. travnja 2010.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.