Pravilnik o dopuni Pravilika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Mreži javne zdravstvene službe

NN 50/2010 (23.4.2010.), Pravilnik o dopuni Pravilika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Mreži javne zdravstvene službe

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1211

Na osnovi odredbi članka 48., članka 148. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08. i 155/09.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 11. sjednici održanoj 15. travnja 2010. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ODNOSNO PRIVATNE PRAKSE U MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Mreži javne zdravstvene službe (»Narodne novine« broj 94/05., 136/06., 80/07., 117/07., 64/09, i 118/09.) u članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Uz zahtjev za davanje mišljenja o opravdanosti proširenja ili promjene djelatnosti zdravstvene ustanove/privatne prakse obvezno se mora priložiti:

– potvrda porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza i obveznih doprinosa u skladu s posebnim zakonskim propisima

– potvrda o podmirenju obveza prema ugovoru o zakupu i koncesiji.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/71

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 15. travnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.