Izmjene Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki

NN 50/2010 (23.4.2010.), Izmjene Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1215

Na temelju članka 28. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07 i 152/08) te članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije, na sjednici održanoj 21. travnja 2010. godine, donosi

IZMJENE

TARIFNOG SUSTAVA ZA USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 65/07 – pročišćeni tekst, 154/08, 22/10 i 46/10), u članku 9. stavku 2. podstavku iv točka 4. mijenja se i glasi:

»4. prosječna ponderirana nabavna cijena toplinske energije za sve mjesece u prethodnom trogodišnjem razdoblju, a koje se odnosi na baznu godinu i dvije godine koje prethode baznoj godini.«.

Članak 2.

Iznimno od odredbe članka 1. ovih Izmjena Tarifnog sustava, na postupke za određivanje visine tarifnih stavki započete prije stupanja na snagu ovih Izmjena Tarifnog sustava, kod kojih je bazna godina 2009., primjenjuju se odredbe ovih Izmjena Tarifnog sustava uzimajući u obzir prosječnu ponderiranu nabavnu cijenu toplinske energije za sve mjesece u trogodišnjem razdoblju 2007., 2008. i 2009. godina.

Članak 3.

Ove Izmjene Tarifnog sustava stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/10-01/01

Urbroj: 371-01/10-88

Zagreb, 21. travnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.