Naredba o izmjeni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama

NN 51/2010 (26.4.2010.), Naredba o izmjeni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1225

Na temelju članka 48. stavka 3. točke 1., 2. i 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

I.

U Naredbi o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 101/02, 96/05, 53/06, 30/07 i 131/09) u glavi VI., stavku 1. točki 1. brišu se riječi:

»Zubatac (Dentex dentex) – od 15. travnja do 15. lipnja«.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/112

Urbroj: 525-08-1-0323/10-1

Zagreb, 20. travnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.