Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave

NN 52/2010 (28.4.2010.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1245

Na temelju članka 9. stavka 4., članka 31. stavka 7. i članka 32. stavka 1. alineje 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 110/2007 i 125/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2010. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

Članak 1.

U Uredbi o objavama i evidenciji javne nabave (»Narodne novine«, br. 13/2008, 77/2008 i 4/2009) u članku 2. stavku 1. prvom podstavku broj: »133.000« zamjenjuje se brojem: »125.000«.

U drugom podstavku broj: »206.000« zamjenjuje se brojem: »193.000«.

U trećem podstavku broj: »5.150.000« zamjenjuje se brojem: »4.845.000«.

U stavku 2. prvom podstavku broj: »5.150.000« zamjenjuje se brojem: »4.845.000«.

U drugom podstavku broj: »206.000« zamjenjuje se brojem: »193.000«.

U stavku 3. prvom podstavku broj: »412.000« zamjenjuje se brojem: »387.000«.

U drugom podstavku broj: »5.150.000« zamjenjuje se brojem: »4.845.000«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. prvom podstavku broj: »133.000« zamjenjuje se brojem: »125.000«.

U drugom podstavku broj: »206.000« zamjenjuje se brojem: »193.000«.

U trećem podstavku broj: »206.000« zamjenjuje se brojem: »193.000«.

U stavku 2. prvom podstavku broj: »412.000« zamjenjuje se brojem: »387.000«.

U drugom podstavku broj: »412.000« zamjenjuje se brojem: »387.000«.

Članak 3.

U članku 4. riječi: »nije obvezna objava« zamjenjuju se riječima: »naručitelji mogu objaviti objave«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. riječ: »potrebne« zamjenjuje se riječima: »ili usluga potrebnih«, a riječ: »koju« zamjenjuje se riječju: »koje«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Vrijednost robe ili usluga koje nisu potrebne za izvršenje određenog ugovora o javnim radovima ne smije se dodati vrijednosti ugovora o javnim radovima ako bi se time izbjegla primjena Zakonom propisanog postupka javne nabave za tu robu ili usluge.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 5.

U članku 7. stavku 2. prvom podstavku iza riječi: »idućih 12 mjeseci« dodaju se riječi: »nakon osnovnog ugovora ili«.

U drugom podstavku riječi: »ukupnog trajanja nabave« zamjenjuju se riječima: »proračunske godine«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Izračun procijenjene vrijednosti nabave kod ugovora koji uključuje i robu i usluge sastoji se od ukupne vrijednosti robe i usluga, bez obzira na njihove međusobne udjele. Izračun mora uključiti vrijednost poslova postavljanja i instalacije.«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 3. prvom podstavku iza riječi: »idućih 12 mjeseci« dodaju se riječi: »nakon osnovnog ugovora ili«.

U drugom podstavku riječi: »ukupnog trajanja nabave« zamjenjuju se riječima: »proračunske godine«.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/10-01/03

Urbroj: 5030120-10-1

Zagreb, 15. travnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.