Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga

NN 52/2010 (28.4.2010.), Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1276

Na temelju članka 9. stavka 7. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09) donosim

PRAVILNIK

O NAČINU ISTICANJA MALOPRODAJNE CIJENE I CIJENE ZA JEDINICU MJERE PROIZVODA I USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga prilikom prodaje proizvoda i pružanja usluga potrošačima.

Članak 2.

(1) Maloprodajna cijena je konačna cijena u kunama za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući porez na dodanu vrijednost.

(2) Maloprodajna cijena i cijena za jedinicu mjere proizvoda odnosno usluga mora biti za potrošača istaknuta nedvosmisleno, jasno, vidljivo i čitljivo.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, cijenu nije potrebno istaknuti kod proizvoda koji nisu namijenjeni prodaji.

(4) Cijene iz stavka 2. ovoga članka moraju biti istaknute u kunama oznakom »kn«.

(5) Cijena je nedvosmisleno istaknuta ako je isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.

(6) Uz obvezu iz stavka 2. i 4. ovoga članka, trgovac može maloprodajnu cijenu i cijenu za jedinicu mjere proizvoda i usluga istaknuti i u drugim valutama.

(7) Ukoliko je cijena istaknuta i u drugoj valuti, za potrošača je mjerodavna cijena istaknuta u kunama.

II. ISTICANJE CIJENA PROIZVODA

Isticanje maloprodajne cijene

Članak 3.

(1) Maloprodajna cijena proizvoda mora biti istaknuta na proizvodu ili na prodajnom mjestu.

(2) Ukoliko je maloprodajna cijena proizvoda istaknuta na prodajnom mjestu, mora biti isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.

(3) Maloprodajna cijena mora biti istaknuta i za sve proizvode koji se prodaju, a nalaze se u izlogu.

Članak 4.

(1) Maloprodajna cijena proizvoda koja je istaknuta na prodajnom mjestu, mora biti na oznaci s nazivom proizvoda i istaknuta ispred ili ispod ili pokraj proizvoda na prodajnom mjestu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, maloprodajna cijena proizvoda može se istaknuti i iznad proizvoda, uz uvjet da ne postoji mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, maloprodajna cijena proizvoda koji se prodaju putem kioska i sličnih objekata može se istaknuti i u obliku cjenika u kojem za svaki proizvod mora biti, uz maloprodajnu cijenu, označen i naziv proizvoda.

Isticanje cijena na sniženju i rasprodaji

Članak 5.

(1) Rasprodajom se smatra prodaja robe po sniženoj cijeni u slučaju prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u prodajnom objektu i prestanka prodaje određenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca.

(2) Sniženjem se smatra prodaja robe po sniženoj cijeni nakon proteka sezone, prodaja proizvoda s greškom, prigodna sajamska prodaja u okviru sajamske priredbe i stalna prodaja po sniženim cijenama u specijaliziranim prodavaonicama, bez obzira na razloge sniženja cijene.

(3) Proizvod koji se prodaje na sniženju, odnosno rasprodaji mora biti jasno, vidljivo i čitljivo označen cijenom prije i cijenom nakon sniženja, odnosno tijekom rasprodaje.

(4) Ukoliko je cijena proizvoda koji se prodaje na sniženju, odnosno rasprodaji snižena više puta, trgovac može vidljivo i čitljivo za potrošača označiti sve promjene cijena tijekom sniženja odnosno rasprodaje.

III. CIJENA ZA JEDINICU MJERE

Članak 6.

(1) Cijena za jedinicu mjere je konačna cijena u kunama, za jedan kilogram, jednu litru, jedan metar, jedan četvorni metar ili jedan kubni metar proizvoda ili neka druga jedinica količine koja se općenito ili uobičajeno koristi kod prodaje proizvoda na pojedinom području Republike Hrvatske, a koja uključuje porez na dodanu vrijednost.

(2) Cijena za jedinicu mjere mora biti istaknuta na prodajnom mjestu.

(3) Cijena za jedinicu mjere za istovrsne proizvode mora biti istaknuta u jednakim jedinicama mjere.

Članak 7.

(1) Cijena za jedinicu mjere, ističe se za sljedeće proizvode:

1. hranu i hranu za životinje, osim ako nije drugačije propisano,

2. deterdžente u smislu propisa kojima se uređuje zdravstvena ispravnost deterdženata,

3. dječje pelene,

4. boje i lakove, izuzev slikarskih boja,

5. ulja i tekućine za motore i motorna vozila,

6. destiliranu vodu,

7. proizvode za njegu lica i tijela,

8. proizvode za pranje i čišćenje lica i tijela,

9. proizvode za pranje i njegu kose,

10. proizvode za pranje, čišćenje i njegu zubi i usne šupljine.

(2) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka isticanje cijene za jedinicu mjere nije potrebno za:

– proizvode mase manje od 50 grama ili obujma manjeg od 50 mililitara,

– proizvode koji se prodaju kao poklon paketi ili kompleti,

– proizvode koji se prodaju na sniženju i rasprodaji,

– poslastice za kućne ljubimce,

– kolače,

– alkoholna pića u pakiranjima do 100 ml,

– smrznute deserte obujma do 500 ml,

– voće i povrće koje se prodaje komadno ili u svežnju.

(3) Za proizvode kod kojih se navodi težina ocijeđene mase, cijena za jedinicu mjere odnosi se na navedenu težinu ocijeđene mase.

Članak 8.

(1) Trgovac čiji je prodajni prostor površine veće od 50 četvornih metara obvezan je isticati cijenu za jedinicu mjere sukladno odredbama članka 6. i 7. ovoga Pravilnika.

(2) Trgovac čiji je prodajni prostor površine manje od 50 četvornih metara nije obvezan, ali može isticati cijenu za jedinicu mjere sukladno odredbama članka 6. i 7. ovoga Pravilnika

IV. OZNAČAVANJE CIJENA USLUGA

Članak 9.

(1) Trgovci koji pružaju usluge moraju imati cjenik usluga istaknut u prodajnom odnosno poslovnom prostoru lako dostupan potrošaču. Istaknute cijene moraju biti nedvosmislene, jasne, vidljive i čitljive.

(2) Ukoliko trgovac, obzirom na broj i raznovrsnost usluga, nije u mogućnosti sve usluge koje pruža istaknuti na cjeniku, tada cijenu usluge mora istaknuti u obliku:

– kataloga usluga s cijenama,

– posebne brošure ili prospekta s nedvosmislenim opisom usluga s cijenama,

– ili na drugi odgovarajući način.

(3) Uz cijenu usluge, trgovac je dužan navesti vrstu i opseg usluga.

Članak 10.

Ukoliko se usluga pruža izvan prodajnog odnosno poslovnog prostora trgovca, u cijeni usluge moraju biti istaknuti i svi pripadajući troškovi.

Članak 11.

Ukoliko su proizvodi (ugradbeni ili zamjenski) sastavni dio usluge, njihova cijena mora biti istaknuta uz cijenu pripadajuće usluge.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Trgovci su dužni svoje poslovanje uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/103

Urbroj: 526-05-02-03/1-10-7

Zagreb, 31. ožujka 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.