Pravilnik o načinu pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima prostora, opreme, stručnih i drugih radnika

NN 52/2010 (28.4.2010.), Pravilnik o načinu pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima prostora, opreme, stručnih i drugih radnika

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1284

Na temelju članka 121.a stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRUŽANJA USLUGA OBITELJSKOG DOMA TE UVJETIMA PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način pružanja usluga obiteljskoga doma te uvjeti prostora, opreme i potrebnog broja i vrste radnika koje mora imati obiteljski dom u kojem fizička osoba pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji kao profesionalnu djelatnost (u daljnjem tekstu: predstavnik obiteljskog doma) za pet do dvadeset odraslih korisnika, odnosno za četvero do desetero djece.

Članak 2.

(1) Korisnici skrbi izvan vlastite obitelji u obiteljskom domu su:

– djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djeca i mlađe punoljetne osobe kad je to iz drugih razloga u njihovu interesu te dijete čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o djetetu,

– trudnica 3 mjeseca prije poroda ili roditelj s djetetom do 6 mjeseci njegova života, a iznimno ako je to u interesu djeteta do godine dana života djeteta, ako roditelj nema stana niti osiguran smještaj ili zbog poremećenih odnosa u obitelji ne može ostati s djetetom u svojem domu,

– djeca i mlađe punoljetne osobe s poremećajima u ponašanju i osobnosti, temeljem izrečene mjere obiteljsko-pravne zaštite kojom se dijete povjerava na čuvanje i odgoj,

– djeca i odrasle osobe – žrtve obiteljskog nasilja,

– djeca i odrasle osobe – žrtve trgovanja ljudima,

– djeca i mladež s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjem, odrasle osobe s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjem i djeca i mladež ili odrasle osobe s mentalnim oštećenjem i psihičkom bolesti, kod kojih je tjelesno i/ili mentalno oštećenje i/ili psihičku bolest utvrdilo tijelo vještačenja socijalne skrbi ili drugo nadležno tijelo vještačenja prema posebnim propisima,

– osobe ovisne o alkoholu, drogi ili drugim opojnim sredstvima,

– starije i nemoćne osobe i

– psihički bolesne odrasle osobe.

(2) Obiteljski dom može pružati usluge skrbi izvan vlastite obitelji samo jednoj vrsti korisnika iz stavka 1. ovoga članka, a iznimno dvjema vrstama korisnika ako su oni srodnici (braća i sestre, roditelj i dijete i slično).

(3) Usluge skrbi izvan vlastite obitelji u obiteljskom domu pružaju se kao stalni, tjedni i privremeni smještaj te cjelodnevni i poludnevni boravak ovisno o vrsti i potrebama korisnika.

II. ZAJEDNIČKI UVJETI I NAČIN PRUŽANJA USLUGA

Zajednički uvjeti

Članak 3.

(1) Usluge obiteljskog doma pružaju korisnicima iz članka 2. ovoga Pravilnika predstavnik obiteljskog doma, njegov bračni drug i djeca, srodnici u pravoj liniji i pobočnoj liniji do drugog stupnja koji s njim zajedno žive, ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom, te drugi radnici propisani ovim Pravilnikom.

(2) Usluge obiteljskog doma ne može pružati samac.

(3) U postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada obiteljskog doma, predstavnik obiteljskog doma treba pribaviti pisani pristanak za pružanje usluga od svih punoljetnih članova obitelji koji stanuju u obiteljskom domu.

Članak 4.

(1) Članovi obitelji mogu pružati usluge obiteljskog doma na temelju ugovora o radu ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(2) Članovi obitelji mogu pružati usluge obiteljskog doma i bez ugovora o radu ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom i ako nisu zaposleni kod druge fizičke ili pravne osobe u punom radnom vremenu, odnosno ako ne obavljaju drugu djelatnost samostalnog rada kao fizičke osobe (obrt ili profesionalna djelatnost) u punom radnom vremenu.

(3) Predstavnik obiteljskog doma mora osigurati pružanje usluga prehrane, pranja i glačanja rublja, te čišćenja prostora, ovisno o broju i vrsti korisnika, zapošljavanjem jednog ili više radnika u punom ili nepunom radnom vremenu.

(4) Predstavnik obiteljskog doma može usluge iz stavka 3. ovoga članka osigurati radom jednog ili više punoljetnih članova obitelji i bez sklapanja ugovora o radu, sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka.

(5) Usluge iz stavka 3. ovog članka ne mogu obavljati radnici koji obavljaju stručne poslove ili poslove njege i brige o zdravlju.

Članak 5.

(1) Usluge obiteljskog doma pružaju se u objektu u kojem živi predstavnik obiteljskog doma i članovi njegove obitelji.

(2) Usluge obiteljskog doma mogu se pružati u najviše dva objekta, uključujući i objekt u kojem živi predstavnik obitelji i članovi njegove obitelji iz članka 3. ovoga Pravilnika, uz uvjet da udaljenost između objekata nije veća od 100 metara i da je predstavnik obiteljskog doma osigurao skrb o korisnicima na smještaju u svakom objektu 24 sata dnevno kroz sve dane u godini.

(3) Kada se usluge obiteljskog doma pružaju djeci, smještaj se mora organizirati samo u objektu u kojem živi predstavnik obiteljskog doma i njegova obitelj.

Članak 6.

(1) Stambeni prostor mora biti u vlasništvu, suvlasništvu ili najmu predstavnika obiteljskog doma ili člana njegove obitelji.

(2) Ugovor o najmu stambenog prostora iz stavka 1. ovoga članka mora biti sklopljen u trajanju od najmanje pet godina od dana početka rada obiteljskog doma.

Zajednički uvjeti prostora

Članak 7.

(1) Lokacija obiteljskog doma treba biti u naselju ili njegovoj blizini, da omogućava korištenje usluga ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, u skladu s dobi, vrstom i potrebama korisnika, te mora biti prometno povezana s naseljem i imati prilaz prijevoznim sredstvima.

(2) Obiteljski dom mora imati priključak na električnu i telefonsku mrežu te provedene instalacije unutar objekta, priključak i instalacije za dovod pitke vode i odvod otpadnih voda.

(3) Oko objekta treba osigurati određenu površinu neizgrađenog zemljišta za prilaz objektu, te dvorište, ako u blizini nije park ili igralište.

(4) Prostor u kojem stanuje obitelj predstavnika obiteljskog doma i prostor u kojem su smješteni ili borave korisnici mora imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija ovisno o broju članova obitelji i vrsti i broju korisnika (kuhinju, prostoriju za blagovanje, prostor za dnevni boravak, spavaće sobe te prostorije sanitarnog čvora i kupaonice za održavanje osobne higijene).

(5) Stambeni prostor obiteljskog doma u kojem se pružaju usluge teže pokretnim korisnicima ili korisnicima u invalidskim kolicima mora osiguravati tim korisnicima nesmetan pristup, kretanje i boravak u prostoru kao i pokretnim korisnicima.

(6) Prostorije u kojima stanuju i borave korisnici moraju imati dnevno svjetlo i mogućnost prirodnog provjetravanja.

(7) U svim prostorijama u kojima borave korisnici potrebno je osigurati ravnomjerno grijanje, koji mora udovoljavati tehničkim i ekološkim standardima, a u razdoblju visokih vanjskih temperatura, potrebno je osigurati optimalnu temperaturu unutarnjeg prostora.

(8) Objekt mora imati prostor za zaposlene radnike.

(9) Objekt mora imati odgovarajući skladišni prostor u kojem su odvojeni prostori za skladištenje prehrambenih proizvoda od prostora namijenjenih za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu higijenu.

(10) Objekt mora imati prostor za održavanje čistoće rublja.

(11) U objektu je potrebno je osigurati sobu za izolaciju osoba bolesnih od zaraznih bolesti.

(12) Kuća i dvorište obiteljskog doma moraju biti ograđeni.

Zajednički uvjeti opreme

Članak 8.

(1) Oprema stambenog prostora obiteljskog doma treba odgovarati namjeni pojedine prostorije te tehničkim, higijenskim i estetskim zahtjevima.

(2) Podovi u svim prostorijama moraju biti izvedeni od materijala koji odgovaraju namjeni pojedine prostorije i omogućuju sigurno kretanje korisnika te ne smiju biti klizavi.

(3) Vrata na prostorijama, u pravilu, trebaju biti bez pragova i ne smiju biti ostakljena bez zaštite.

(4) Kuhinja mora biti opremljena štednjakom, sudoperom, slavinom s toplom i hladnom vodom, hladnjakom, stolićem za pripremanje hrane, kuhinjskim ormarićem te potrebnim posuđem i priborom za jelo.

(5) Jedna ili više prostorija za blagovanje, ovisno o broju korisnika, mora biti dovoljno prostrana da omogućuje korisnicama istovremeno konzumiranje obroka te opremljena potrebnim brojem stolova i stolaca s naslonom, a navedena se prostorija može koristiti i za dnevni boravak korisnika u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu.

(6) Za dnevni boravak korisnika može se koristiti više manjih prostorija, a za tu namjenu može se koristiti i blagovaonica. Prostorija za dnevni boravak korisnika, treba biti opremljena potrebnim brojem stolova i stolaca s naslonom, policama za knjige, televizorom i radio-prijemnikom, društvenim igrama, zavjesama i ukrasnim predmetima.

(7) Objekt u kojem se pružaju usluge boravka mora se sastojati od jedne ili više prostorija dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice, zahoda, prostora za odlaganje odjeće i obuće, te prostora za odlaganje potrebne opreme

(8) Spavaće sobe moraju biti opremljene ležajevima, noćnim ormarićima, noćnim svjetiljkama, stolom i potrebnim brojem stolica, ormarom za odjeću i odlaganje osobnih stvari korisnika, za svakog korisnika zasebno.

(9) Ako korisnik želi zaključati ormar sa svojim osobnim stvarima, predstavnik obiteljskog doma mora mu to omogućiti.

(10) Spavaće sobe ne mogu biti prolazne.

(11) Ležaj u spavaćoj sobi treba biti veličine 90 x 200 i visine 50 do 60 cm s razmakom između ležajeva najmanje 65 cm, a u spavaćim sobama gdje su teže pokretni i nepokretni korisnici treba iznositi najmanje 120 cm.

(12) Ležajevi ne mogu biti postavljeni jedan iznad drugog.

(13) Spavaća soba u kojoj su nepokretni korisnici treba biti opremljena stolovima za serviranje obroka u krevetu.

(14) Prostorija za održavanje osobne higijene osoba kojima obiteljski dom pruža usluge treba biti opremljena zahodom, umivaonikom, tušem ili kadom, i to najmanje jedan zahod, umivaonik i jedan tuš s tekućom toplom i hladnom vodom za 10 osoba kojima obiteljski dom pruža usluge, odnosno najmanje dva zahoda, dva umivaonika i dva tuša za 11 do 20 navedenih osoba.

(15) Predstavnik obiteljskog doma mora osigurati za teže pokretne i nepokretne korisnike odgovarajuća pomagala i minimum opreme za njegu korisnika, ovisno o njihovom zdravstvenom stanju (termofor, vrećica za led, posuda za umivanje u krevetu, vaga, toplomjer, gumirana plahta, posuda za mokrenje i drugu opremu).

(16) U kupaonici i sanitarnom čvoru trebaju biti postavljeni rukohvati za teže pokretne osobe ili osobe u invalidskim kolicima.

(17) Prostorija za održavanje čistoće rublja treba biti opremljena strojem za pranje rublja, te opremom za glačanje rublja.

(18) Prostor za zaposlene radnike mora imati radni stol sa stolicom i potrebnu opremu za vođenje i odlaganje evidencije i dokumentacije, te ormar koji se može zaključati za pohranjivanje psihofarmaka.

(19) Stubište unutar stambenog prostora mora imati ogradu i rukohvate cijelom dužinom.

(20) Ako objekt ima balkon i terasu, balkon i terasa moraju biti ograđeni ogradom visine najmanje 120 cm.

Način pružanja usluga

Članak 9.

(1) Predstavnik obiteljskog doma mora osigurati pravilnu i kvalitetnu prehranu osobama kojima obiteljski dom pruža usluge, ovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju. Tjedni jelovnik zajednički utvrđuju predstavnik obiteljskog doma i osobe kojima obiteljski dom pruža usluge prehrane.

(2) Predstavnik obiteljskog doma mora osigurati u okviru poludnevnog boravka najmanje dva obroka, u okviru cjelodnevnog boravka najmanje tri obroka, a u okviru smještaja najmanje četiri obroka dnevno.

(3) Korisniku je potrebno osigurati odgovarajuću zdravstvenu skrb.

(4) Predstavnik obiteljskog doma mora osigurati korisniku na smještaju svakodnevno održavanje osobne higijene te redovito pranje, sušenje i glačanje rublja.

(5) Predstavnik obiteljskog doma mora osigurati redovito održavanje čistoće svih prostorija obiteljskog doma.

(6) U stambenom prostoru potrebno je odrediti mjesto za čuvanje lijekova dostupno samo predstavniku obiteljskog doma i stručnim radnicima, odnosno drugom punoljetnom članu obitelji koji može preuzeti brigu o podjeli lijekova, sukladno uputi liječnika.

(7) Predstavnik obiteljskog doma mora osigurati teže pokretnim i nepokretnim korisnicima, kao i korisnicima sa specifičnim potrebama, svakodnevnu pomoć pri odijevanju i svlačenju, pomoć pri hranjenju, obavljanju osobne higijene i pomoć pri obavljanju fizioloških potreba.

Članak 10.

(1) Predstavnik obiteljskog doma mora korisniku osigurati uvjete koji omogućuju primjerenu skrb te poštivanje korisnikovog etničkog, vjerskog, kulturnog ili jezičnog podrijetla i njegovih ljudskih prava.

(2) Predstavnik obiteljskog doma obvezan je 24 sata dnevno kroz sve dane u godini, tijekom noći, vikendom i praznikom, skrbiti ili osigurati skrb o osobama kojima obiteljski dom pruža usluge smještaja od strane zaposlenih radnika ili članova obitelji koji skrbe o korisnicima, sukladno odredbi članka 4. ovoga Pravilnika.

Suradnja i plan skrbi

Članak 11.

(1) Predstavnik obiteljskog doma obvezan je u cilju pružanja najprimjerenijih usluga korisnicima skrbi izvan vlastite obitelji kojima je to pravo priznato temeljem rješenja centra za socijalnu skrb surađivati s nadležnim centrima za socijalnu skrb te ih najmanje jedanput godišnje izvješćivati o svim promjenama u odnosu na pojedinog korisnika.

(2) Predstavnik obiteljskog doma obvezan je najmanje svakih 6 mjeseci organizirati u obiteljskom domu stručni sastanak za svakog korisnika, na kojem će sudjelovati po mogućnosti korisnik, socijalni radnik nadležnog centra za socijalnu skrb, pojedini članovi obitelji korisnika te sve druge osobe koje su u okviru djelovanja obiteljskog doma uključene u skrb za korisnika.

(3) Cilj stručnog sastanka iz stavka 2. ovoga članka je izrada procjene uspješnosti plana skrbi za korisnika u proteklom razdoblju, izrada plana daljnjeg zbrinjavanja, te vrste usluga koje mu se trebaju pružati u sljedećem polugodišnjem razdoblju.

(4) Predstavnik obiteljskog doma obvezan je sastaviti zapisnik sa stručnog sastanka iz stavka 2. ovoga članka u knjigu zapisnika, koji treba sadržavati podatke o sudionicima sastanka, kratak tijek sastanka i zaključke u svezi daljnjeg plana skrbi o korisniku.

Evidencija i dokumentacija

Članak 12.

(1) Predstavnik obiteljskog doma obvezan je voditi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

1. Matičnu knjigu koja sadrži sljedeće podatke:

a) opće podatke – redni broj matične knjige, naziv i sjedište obiteljskog doma, naznaku i podatak o matičnim brojevima korisnika i razdoblju koje matična knjiga obuhvaća te prezime i ime i potpis predstavnika obiteljskog doma u vrijeme početka i u vrijeme završetka vođenja knjige,

b) evidenciju korisnika i drugih osoba kojima obiteljski dom pruža usluge – redni broj upisa u matičnoj knjizi, ime i prezime korisnika, datum rođenja korisnika, prebivalište, OIB korisnika, datum početka pružanja usluga obiteljskog doma, pravni temelj (rješenje centra za socijalnu skrb ili ugovor o pružanja usluga skrbi izvan vlastite obitelji), datum i razlog prekida pružanja usluga obiteljskog doma.

2. Knjigu dnevne evidencije obiteljskog doma koja sadrži podatke o svim važnijim dnevnim aktivnostima i zapažanjima o korisniku, promjenama u ponašanju, posjetima korisniku, zapažanja o korisniku nakon posjete, odsutnostima korisnika iz obiteljskog doma, ime i prezime radnika i/ili članova obitelji koji dnevno skrbe o korisnicima u obiteljskom domu.

3. Dosje korisnika koji sadrži sljedeću dokumentaciju: osobni list korisnika, osobnu i zdravstvenu iskaznicu, rješenje centra za socijalnu skrb ili ugovor, podatke o roditelju ili skrbniku te obvezniku plaćanja usluga obiteljskog doma, medicinsku dokumentaciju, a za korisnike koji su školski obveznici, dokumentaciju u svezi školovanja.

(2) Evidencija i dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka može se voditi i u elektroničkom obliku, na način i uz mogućnost ispisa obrazaca evidencije, dokumentacije i izvješća propisanih ovim Pravilnikom.

(3) Osobni list korisnika vodi se na obrascu OBD-OSL koji je otisnut u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Izvješća

Članak 13.

(1) Predstavnik obiteljskog doma obvezan je ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi, na temelju dokumentacije i evidencije koju vodi o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima, dostavljati izvješće jednom godišnje najkasnije do kraja siječnja za prethodnu godinu, a na zahtjev ministarstva i češće.

(2) Izvješće se dostavlja na obrascu OBD-IZV koji je otisnut u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Čuvanje dokumentacije

Članak 14.

(1) Dosje korisnika koji je smješten ili boravi u obiteljskom domu čuva se u mapi na način kojim se osigurava zaštita podataka od oštećenja ili uništenja.

(2) Dokumentacija koju čine osobne (javne) isprave kao i medicinska dokumentacija vraća se korisniku nakon izlaska iz doma ili nasljednicima na njihov zahtjev i o tome se izdaje pisana potvrda koju potpisuju obje strane.

(3) Matična knjiga čuva se trajno, a osobni list korisnika kao i kopija isprava i dokumentacije iz stavka 1. ovog članka koja čini dosje korisnika, čuva se u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivama (»Narodne novine«, broj 105/97 i 64/2000).

(4) Izvješće iz članka 13. ovoga Pravilnika, predstavnik obiteljskog doma obvezan je čuvati 5 godina.

III. POSEBNI UVJETI ZA POJEDINE VRSTE KORISNIKA

a) DJECA I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI ILI ČIJI RODITELJI ZBOG BOLESTI, NERIJEŠENOG STAMBENOG PITANJA ILI IZ DRUGIH RAZLOGA NISU U MOGUĆNOSTI PRIVREMENO BRINUTI O NJIMA TE TRUDNICA PRIJE PORODA I RODITELJ S MALIM DJETETOM

Vrste i način pružanja usluga

Članak 15.

Skrb izvan vlastite obitelji za korisnike iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika, ostvaruje se:

– kao stalni smještaj u okviru kojeg se korisnicima osigurava zadovoljavanje životnih potreba tijekom 24 sata dnevno, pružanjem usluga stanovanja, prehrane, odijevanja, održavanja osobne higijene i njege, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja i praćenja izvršavanja obveza korisnika (za školsku djecu pomoć u učenju i vođenje brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima i drugo), organiziranja i provođenja slobodnih aktivnosti u okviru slobodnog vremena korisnika, psihosocijalna potpora i pružanje druge stručne pomoći te osposobljavanje navedenih korisnika za samostalan život,

– kao tjedni smještaj, u okviru kojeg se korisnicima osigurava zadovoljavanje životnih potreba tijekom radnih dana u tjednu, pružanjem usluga: stanovanja, prehrane, odijevanja, održavanja osobne higijene i njege, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, praćenje izvršavanja obveza korisnika (za školsku djecu pomoć u učenju i vođenje brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima i drugo), organiziranje i provođenje slobodnih aktivnosti u okviru slobodnog vremena korisnika, psihosocijalna potpora i pružanje druge stručne pomoći,

– kao poludnevni ili cjelodnevni boravak, u okviru kojeg se korisnicima osiguravaju usluge prehrane, održavanja osobne higijene, brigu o zdravlju, čuvanje, odgoj i provođenje slobodnih aktivnosti, a za korisnike školske dobi i psihosocijalna potpora i pomoć u učenju te vođenju brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima.

Članak 16.

Korisnicima iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. osigurava se privremeni smještaj do 6 mjeseci djetetova života, a iznimno ako je to u interesu djeteta do godine dana života djeteta, uz zadovoljavanje životnih potreba tijekom 24 sata dnevno, pružanjem usluga psihosocijalne potpore, prehrane, brige o zdravlju, njege i osobne higijene te nabave prijeko potrebne odjeće i obuće.

Članak 17.

(1) Predstavnik obiteljskog doma mora pružiti korisnicima primjerenu skrb, osobito odgoj i nesmetan psihofizički razvoj uz poštivanje dječjih prava i mogućnosti da djeca i mladi izraze svoje mišljenje i prijedloge.

(2) Predstavnik obiteljskog doma obvezan je kontinuirano surađivati s centrom za socijalnu skrb, drugim ustanovama i lokalnom zajednicom glede skrbi o korisniku.

Posebni uvjeti prostora i opreme

Članak 18.

(1) Spavaća soba mora imati 5 m² neto površine poda po korisniku za školsku djecu, odnosno 3 m² neto površine poda za korisnike jasličke i predškolske dobi.

(2) Spavaća soba može imati do 3 ležaja za djecu predškolske dobi, odnosno dva ležaja za djecu školske dobi. Sobu u pravilu koriste djeca istoga spola, a istu sobu mogu koristiti samo braća i sestre različitog spola.

(3) Spavaća soba mora biti odgovarajuće namještena, na način da svako dijete ima vlastiti ležaj prilagođen uzrastu te ormar za odlaganje osobnih stvari, a djeci školske dobi potrebno je osigurati radni stol i stolicu.

(4) Prostorije za dnevni boravak moraju imati potreban broj stolova i stolaca s naslonom odnosno fotelja, police za knjige, televizor, radio-prijemnik, računalo, igračke, društvene igre, zidni pano i drugu odgovarajuću opremu a u prostoru za boravak djece jasličke dobi (do 3 g.) potrebno je osigurati stoliće za prematanje, kadicu za kupanje i pribor za njegu malog djeteta.

(5) Stambeni prostor mora imati prostor za igru i prostor za nesmetano učenje.

(6) Prostorija za održavanje osobne higijene treba imati najmanje dva zahoda, umivaonika i tuša s tekućom toplom i hladnom vodom na 10 korisnika.

(7) Objekt za smještaj trudnica i roditelja s malom djecom, mora imati jednokrevetne ili dvokrevetne sobe, a na dvije trudnice/majke s malim djetetom potrebno je osigurati sanitarni čvor i kupaonicu te čajnu kuhinju odnosno upotrebu kuhinje.

Uvjeti stručnih i drugih radnika

Članak 19.

Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja do 5 korisnika iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika, u dobi od 0 do 3 godine mora imati zaposlenu:

– jednu medicinsku sestru (srednjoškolsko obrazovanje medicinskog usmjerenja) ili jednog predškolskog odgajatelja (preddiplomski studij iz područja odgojnih znanosti), s polovicom punog radnog vremena,

– jednog odgajatelja (srednjoškolsko obrazovanje društvenog ili medicinskog usmjerenja i završena izobrazba za rad sa zanemarivanom i zlostavljanom djecom),

– jednog njegovatelja (osnovna škola i tečaj za njegovatelja) za obavljanje njege te skrb tijekom noći.

Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja za 6 do 10 korisnika iz stavka 1. ovoga članka mora imati zaposlenu:

– jednu medicinsku sestru (srednjoškolsko obrazovanje medicinskog usmjerenja) ili jednog predškolskog odgajatelja (preddiplomski studij iz područja odgojnih znanosti),

– jednog odgajatelja (srednjoškolsko obrazovanje društvenog ili medicinskog usmjerenja i završena izobrazba za rad sa zanemarivanom i zlostavljanom djecom) s punim radnim vremenom i još jednog navedenog odgajatelja s polovicom punog radnog vremena,

– jednog njegovatelja (osnovna škola i tečaj za njegovatelja) za obavljanje njege te skrb tijekom noći.

Članak 20.

Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja do 5 korisnika iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika, u dobi od 3 do 21 godine mora imati zaposlenog:

– jednog odgajatelja (diplomski studij iz područja odgojnih znanosti, psihologije, socijalne djelatnosti te humanističkih znanosti) s polovicom punog radnog vremena, i

– jednog odgajatelja (srednjoškolsko obrazovanje društvenog ili medicinskog usmjerenja i završena izobrazba za rad sa zanemarivanom i zlostavljanom djecom).

Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja do 6 do 10 korisnika iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika, u dobi od 3 do 21 godine mora imati zaposlenog:

– jednog odgajatelja (diplomski studij iz područja odgojnih znanosti, psihologije, socijalne djelatnosti te humanističkih znanosti), i

– jedan odgajatelj (srednjoškolsko obrazovanje društvenog ili medicinskog usmjerenja i završenu izobrazbu za rad sa zanemarivanom i zlostavljanom djecom).

Članak 21.

Obiteljski dom koji pruža korisnicima školske dobi usluge boravka do 10 korisnika mora imati zaposlenog jednog odgajatelja (diplomski studij iz područja odgojnih znanosti, psihologije, socijalne djelatnosti te humanističkih znanosti).

Članak 22.

Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja trudnicama i roditelju s malim djetetom na 6 do 10 korisnika treba navedenim korisnicima osigurati pružanje usluga socijalnog rada 10 sati tjedno.

Članak 23.

Predstavnik obiteljskog doma obvezan je korisniku osigurati pružanje stručne pomoći psihologa ili drugog stručnjaka u skladu s planom skrbi iz članka 11. ovoga Pravilnika i u slučaju nastanka potrebe.

b) DJECA I MLAĐI PUNOLJETNICI S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU I OSOBNOSTI, TEMELJEM IZREČENE MJERE OBITELJSKO-PRAVNE ZAŠTITE KOJOM SE DIJETE POVJERAVA NA ČUVANJE I ODGOJ

Vrste usluga

Članak 24.

Korisnicima iz članka 2. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika, temeljem izrečene mjere obiteljsko-pravne zaštite kojom se korisnik povjerava na čuvanje i odgoj obiteljski dom pruža usluga skrbi izvan vlastite obitelji:

– na smještaju (stalni, tjedni i privremeni) u okviru kojeg se korisnicima osigurava stalna briga i nadzor, stanovanje, prehrana, briga o zdravlju i njega, odgoj, stručna pomoć kroz odgojne sadržaje i rad usmjeren na razvijanje osjećaja odgovornosti i radnih navika, socijalna i psihosocijalna podrška, stručna pomoć u učenju, provođenje programa slobodnih i radno-okupacijskih aktivnosti, organiziranje provođenja slobodnog vremena te razvijanje kontakata s članovima obitelji radi povratka korisnika u obitelj odnosno njegovog osposobljavanja za samostalan život,

– na boravku (cjelodnevni i poludnevni), u okviru kojeg se korisnicima osigurava pružanje usluga prehrane, brige o zdravlju i njege, odgoja, stručna pomoć kroz odgojne sadržaje i rad usmjeren na razvijanje osjećaja odgovornosti i radnih navika, socijalna i psihosocijalna podrška te stručna pomoć u učenju.

Posebni uvjeti prostora i opreme

Članak 25.

(1) Oko objekta treba osigurati određenu površinu neizgrađenog zemljišta za provođenje slobodnog vremena djece ili dvorište, osim ako se u blizini nalaze park ili igralište.

(2) Površina spavaćih soba treba iznositi najmanje 5 m² neto površine poda po korisniku, a u jednoj sobi mogu biti najviše 3 ležaja.

(3) Spavaća soba mora biti odgovarajuće namještena, na način da svaki korisnik ima vlastiti ležaj prilagođen uzrastu te ormar za odlaganje osobnih stvari, a djeci školske dobi potrebno je osigurati radni stol i stolac.

(4) Prostorije za dnevni boravak moraju imati potreban broj stolova i stolaca s naslonom odnosno fotelja, police za knjige, televizor, radio-prijemnik, računalo, igračke, društvene igre, zidni pano i drugu odgovarajuću opremu.

(5) Stambeni prostor mora imati odgovarajući prostor za igru i prostor za nesmetano učenje.

Uvjeti stručnih i drugih radnika

Članak 26.

(1) Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja na skupinu do 10 korisnika mora imati zaposlenog:

– jednog odgajatelja (preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja socijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada, odgojnih i drugih humanističkih znanosti),

– jednog suradnika u odgoju (srednjoškolsko obrazovanje društvenog usmjerenja i završena izobrazba za rad sa zanemarivanom i zlostavljanom djecom).

(2) Predstavnik obiteljskog doma obvezan je korisniku osigurati pružanje stručne pomoći psihologa ili drugog stručnjaka, kada za to nastane potreba u skladu s planom skrbi iz članka 11. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Obiteljski dom koji pruža usluge boravka do 10 korisnika mora imati zaposlenog:

– jednog odgajatelja (diplomski studij iz područja odgojnih znanosti, psihologije, socijalne pedagogije te humanističkih znanosti).

c) DJECA I ODRASLE OSOBE – ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA I DJECA I ODRASLE OSOBE – ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA

Vrste usluga

Članak 28.

(1) Djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja pružaju se usluge privremenog smještaja dok traje potreba (u pravilu do 6 mjeseci, a iznimno do godinu dana), a djeci i odraslim osobama žrtvama trgovanja ljudima do povratka u zemlju podrijetla ako je žrtva strani državljanin ili dok se ne ostvare uvjeti za prihvat žrtava hrvatskih državljana u vlastitu obitelj, odnosno dok sama žrtva ne izrazi želju o napuštanju obiteljskog doma.

(2) Obiteljski dom korisnicima iz stavka 1. ovoga članka osigurava usluge:

– prehrane – osiguravanjem potrebnih namirnica te prostora i tehničkih uređaja za pripremu hrane, sudjelovanje pri planiranju izrade jelovnika, nadzor nad preuzimanjem namirnica i pripremanjem namirnica za kuhanje, nadzor nad održavanjem čistoće kuhinje, nadzor nad sortiranjem i pranjem kuhinjskog suđa, pribora i alata potrebnog za pripremu hrane,

– brige o zdravlju – praćenje općeg zdravstvenog stanja (tjelesnog i psihičkog) korisnika, pratnja u zdravstvenu ustanovu i liječnički pregledi u ustanovi, organiziranje specijalističkih pregleda, nadzor nad pravilnim distribuiranjem i uzimanjem lijekova i sanitetskog materijala, vođenje propisane evidencije i dokumentacije,

– održavanja njege i osobne higijene – osiguranje sredstava za osobnu higijenu, nadzor nad pripremanjem rublja za pranje/glačanje, nadzor nad uređivanjem kreveta i promjenom posteljnog rublja, nadzor nad brigom o higijeni u prostorijama gdje žive i borave korisnici,

– psihosocijalne potpore – pružanje pomoći i podrške u razdoblju adaptacije, izrada sigurnosnog plana, tretman traume, rad na razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, psihološko osnaživanje korisnika, organiziranje pomoći roditelju oko odgovarajuće skrbi o djetetu, savjetovanje, pomoć pri rješavanju kriznih situacija i ostvarivanju različitih prava, pomoć pri upisu djece u školu, odnosno vrtić, uključivanje u programe doškolovanja ili prekvalifikacije po potrebi, suradnja sa nadležnim centrom za socijalnu skrb i ostalim ustanovama.

Posebni uvjeti prostora i opreme

Članak 29.

(1) Objekt u pravilu mora imatii dva izlaza, i ulazu sigurnost kojih se osigurava video nadzorom.

(2) Ako obiteljski dom ne može osigurati video nadzor, obvezan je zaposliti čuvara, putem ovlaštene pravne ili fizičke osobe ili čuvanje objekta osigurati na drugi odgovarajući način.

(3) Ulazna vrata moraju biti posebno pojačana, a staklene površine vrata i prozora na uličnoj strani objekta moraju biti od neprobojnog stakla.

Članak 30.

(1) Objekt mora imati kuhinju, spavaće sobe, dnevni boravak, prostoriju za osobnu higijenu, radnu prostoriju za stručne radnike, te poseban prostor za pripremu hrane, sušenje i glačanje rublja.

(2) Prostorija za dnevni boravak može se koristiti kao blagovaonica.

(3) Površina spavaonice treba iznositi najmanje 5 m2 po osobi, a 3 m2 za djecu jasličke i predškolske dobi.

(4) Spavaća soba može imati najviše 4 ležaja.

(5) Objekt na 10 korisnika mora imati dva zahoda i dva tuša.

Uvjeti stručnih i drugih radnika

Članak 31.

(1) Obiteljski dom mora imati stručni tim u sastavu: socijalni radnik i psiholog, a stručne poslove, pored stručnog tima, u domu mogu obavljati i stručni radnici srednjoškolskog obrazovanja s izobrazbom iz područja rada sa žrtvama obiteljskog nasilja.

(2) Jedan član stručnog tima iz stavka 1. ovoga članka može biti i stručni radnik, vanjski suradnik temeljem ugovora s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom.

(3) U obiteljskom domu potrebno je za 10 smještenih korisnika (odraslih i djece) imati jednog socijalnog radnika i jednog psihologa s polovicom punog radnog vremena, a za 11 do 20 korisnika, jednog socijalnog radnika i jednog psihologa u punom radnom vremenu.

(4) Obiteljski dom može imati i jednog stručnog radnika srednjoškolskog obrazovanja iz stavka 1. ovoga članka, a usluge brige o zdravlju osigurati korištenjem primarne zdravstvene zaštite.

Članak 32.

Odrasli korisnici sukladno kućnom redu, obvezni su sudjelovati u pripremi obroka, te obavljati poslove pranja i glačanja, čišćenja i drugo.

Članak 33.

Predstavnik obiteljskog doma i svi ostali punoljetni članovi obitelji koji brinu o djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja ili žrtvama trgovanja ljudima, moraju prije prijema prvog korisnika završiti tečaj iz područja rada sa žrtvama obiteljskog nasilja odnosno žrtvama trgovanja ljudima.

d) DJECA, MLADEŽ ILI ODRASLE OSOBE S TJELESNIM I/ILI MENTALNIM OŠTEĆENJEM I DJECA, MLADEŽ ILI ODRASLE OSOBE S MENTALNIM OŠTEĆENJEM I PSIHIČKOM BOLESTI KOJIMA JE OŠTEĆENJE ILI PSIHIČKU BOLEST UTVRDILO NADLEŽNO TIJELO VJEŠTAČENJA PREMA POSEBNIM PROPISIMA

Vrste usluga

Članak 34.

Obiteljski dom pruža korisnicima iz članka 2. stavka 1. podstavka 6. ovoga Pravilnika u okviru smještaja ili boravka usluge prehrane, njege i brige o zdravlju te psihosocijalne rehabilitacije, a u okviru smještaja i usluge stanovanja i odijevanje.

Posebni uvjeti prostora i opreme

Članak 35.

(1) Ako obiteljski dom pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji osobama u invalidskim kolicima ili teže pokretnim osobama, prostor oko objekta mora omogućavati njihovo nesmetano kretanje.

(2) Objekt namijenjen smještaju ili boravku teže pokretnih osoba ili osoba koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica mora biti prizemnica.

(3) Ako obiteljski dom pruža usluge smještaja, u objektu se mora nalaziti odgovarajući broj spavaćih soba, odvojeno za djecu i odrasle osobe, te odvojeno za muške i ženske korisnike.

(4) U spavaće sobe može se smjestiti najviše 3 korisnika, a površina spavaće sobe mora iznositi najmanje 5 m2 po pokretnom korisniku, odnosno 7 m2 po korisniku u invalidskim kolicima.

(5) Vrata doma u kojem borave korisnici koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica moraju biti široka najmanje 90 cm.

Uvjeti stručnih i drugih radnika

Članak 36.

Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja do 10 korisnika mora imati zaposlenog:

– jednog stručnog radnika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem edukacijske rehabilitacije ili diplomskim sveučilišnim studijem iz područja odgojnih znanosti, s polovicom punog radnog vremena, za korisnike do 21. godine života,

– jednog stručnog radnika sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem ili stručnim studijem ili preddiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijem iz odgovarajućeg područja, ovisno o aktivnostima, s polovicom punog radnog vremena, za korisnike iznad 21. godine života,

– dva njegovatelja (osnovnoškolsko obrazovanje i završeno osposobljavanje za njegovatelje sukladno važećem propisu) za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju.

Članak 37.

Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja za 11 do 20 odraslih korisnika mora imati zaposlenog:

– jednog stručnog radnika sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem ili stručnim studijem ili preddiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijem iz odgovarajućeg područja, ovisno o aktivnostima), za korisnike iznad 21. godine života,

– tri njegovatelja (osnovnoškolsko obrazovanje i završeno osposobljavanje za njegovatelje sukladno važećem propisu) za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju.

Članak 38.

Obiteljski dom koji pruža usluge boravka do 10 korisnika mora imati zaposlenog:

– jednog stručnog radnika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem edukacijske rehabilitacije ili diplomskim sveučilišnim studijem iz područja odgojnih znanosti, s polovicom punog radnog vremena, za korisnike do 21. godine života, ako se korisniku navedene usluge ne osiguravaju u okviru programa obrazovanja,

– jednog stručnog radnika sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem ili stručnim studijem ili preddiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijem iz odgovarajućeg područja, ovisno o aktivnostima), s polovicom punog radnog vremena, za korisnike iznad 21. godine života,

– jednog njegovatelja (osnovnoškolsko obrazovanje i završeno osposobljavanje za njegovatelje sukladno važećem propisu) s polovicom punog radnog vremena, za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju.

Obiteljski dom koji pruža usluge boravka za 11 do 20 odraslih korisnika mora imati zaposlenog:

– jednog stručnog radnika sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem ili stručnim studijem ili preddiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijem iz odgovarajućeg područja, ovisno o aktivnostima), za korisnike iznad 21. godine života,

– jedan njegovatelj (osnovnoškolsko obrazovanje i završeno osposobljavanje za njegovatelje sukladno važećem propisu), za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju.

Članak 39.

Ako obiteljski dom pruža usluge osobama s mentalnim oštećenjem i psihičkom bolesti, osim radnika propisanih odredbama članaka 36., 37. i 38. ovoga Pravilnika, za pružanje usluga smještaja ili boravka mora imati za 10 navedenih korisnika zaposlenog 1 radnog terapeuta s polovicom punog radnog vremena, a za 11 do 20 korisnika, 1 radnog terapeuta u punom radnom vremenu.

Članak 40.

Korisnicima obiteljskog doma potrebno je osigurati korištenje usluga zdravstvene zaštite, školovanja, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije u skladu s dobi, vrstom i stupnjem oštećenja, te potrebama korisnika, u lokalnoj zajednici.

e) OVISNICI O ALKOHOLU, DROGAMA ILI DRUGIM OPOJNIM SREDSTVIMA

Vrste usluga

Članak 41.

Obiteljski dom pruža ovisnicima o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, nakon medicinskog liječenja, usluge zbrinjavanja, odgoja, obrazovanja i osposobljavanja, psihosocijalne rehabilitacije, radne okupacije i društvene reintegracije.

Posebni uvjeti prostora i opreme

Članak 42.

(1) Lokacija građevinskog objekta doma može biti izvan naselja, osim ako se radi o ovisnim maloljetnim osobama, kada objekt mora biti u naselju ili njegovoj blizini radi omogućavanja korištenja usluga ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, ovisno o vrsti i potrebama korisnika.

(2) Maloljetne i punoljetne osobe ne mogu biti smještene zajedno.

(3) Odrasli korisnici su sukladno kućnom redu, obvezni sudjelovati u pripremi obroka, te obavljati poslove pranja i glačanja, čišćenja i drugo.

(4) Obiteljski dom mora imati prostor za provođenje radno-okupacijskih aktivnosti, ovisno o programu psihosocijalne rehabilitacije koji pruža korisnicima.

Uvjeti stručnih radnika

Članak 43.

(1) U obiteljskom domu koji pruža usluge ovisnicima o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima mora biti zaposlena jedna stručna osoba (stručni studij ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja medicinskih, društvenih ili humanističkih znanosti, ili srednjoškolsko obrazovanje) sa završenom izobrazbom potrebnom za rad s djecom i/ili odraslim osobama ovisnicima o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima te 3 radna instruktora (srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima).

(2) Ako su u obiteljskom domu smještene maloljetne osobe obiteljski dom mora imati 3 odgajatelja (preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja socijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada i drugih odgojnih znanosti).

f) STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Vrste usluga

Članak 44.

Obiteljski dom pruža korisnicima iz članka 2. stavka 1. podstavka 8. ovoga Pravilnika, sljedeće usluge:

– u okviru smještaja usluge stanovanja, prehrane, odijevanja, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene i pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, radne terapije, organiziranja slobodnog vremena, pratnje i organiziranog prijevoza,

– u okviru cjelodnevnog i poludnevnog boravka pružaju se usluge boravka, prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, usluge organiziranja slobodnog vremena, te usluge organiziranog prijevoza.

Posebni uvjeti prostora i opreme

Članak 45.

(1) Teže pokretne osobe ili osobe koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica prvenstveno se smještavaju u prizemlju objekta, a ukoliko to nije moguće, moraju se osigurati nosila ili stolica za prijenos polupokretnih i nepokretnih korisnika.

(2) U spavaću sobu se može smjestiti najviše 3 korisnika, a površina sobe mora iznositi najmanje 6 m2 po pokretnom korisniku, odnosno 7 m2 po teže pokretnom i nepokretnom korisniku. Spavaće sobe trebaju biti odvojene za muške i ženske korisnike.

(3) U hodniku, kupaonici i zahodu trebaju biti ugrađeni rukohvati.

Uvjeti u pogledu stručnih i drugih radnika

Članak 46.

(1) Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja do 10 korisnika iz članka 2. stavka 1. podstavka 8. ovoga Pravilnika mora imati zaposlenu:

– jednu medicinsku sestru (srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre),

– dva njegovatelja (osnovnoškolsko obrazovanje i završeno osposobljavanje za njegovatelje sukladno važećem propisu).

(2) Predstavnik obiteljskog doma obvezan je osigurati korisnicima pružanje usluga socijalnog rada ili radne terapije najmanje 3 sata tjedno, te pružanje usluga fizikalne terapije kojima je indicirana ta potreba te kada za to nastane potreba u skladu s planom skrbi iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(3) Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja za 11 do 20 navedenih korisnika mora imati zaposlenu:

– jednu medicinsku sestru (srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre),

– tri njegovatelja (osnovnoškolsko obrazovanje i završeno osposobljavanje za njegovatelje).

(4) Predstavnik obiteljskog doma obvezan je za korisnike iz stavka 3. ovoga članka, osigurati pružanje usluga socijalnog rada ili radne terapije najmanje 5 sati tjedno te pružanje usluga fizikalne terapije korisnicima kojima je indicirana ta potreba, te kada za to nastane potreba u skladu s planom skrbi iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju da obiteljski dom pruža usluge smještaja za 11 do 20 nepokretnih i teže pokretnih osoba, osim radnika iz stavka 3. ovoga članka, mora imati zaposlenog najmanje još 1 njegovatelja, a ako zdravstveno stanje korisnika zahtijeva osim njege i sestrinsku skrb, potrebno je zaposliti još jednu medicinsku sestru (srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre).

Članak 47.

Ako obiteljski dom pruža usluge dnevnog boravka za korisnike iz članka 2. stavka 1. podstavka 8. ovoga Pravilnika, mora imati zaposlenu:

– jednu medicinsku sestru (srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre), s polovicom punog radnog vremena,

– jednog njegovatelja (osnovnoškolsko obrazovanje i završeno osposobljavanje za njegovatelje sukladno važećem propisu), te

– jednog radnog terapeuta (stručni studij radne terapije) do 20 sati tjedno.

g) PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

Vrste usluga

Članak 48.

(1) Obiteljski dom pruža korisnicima iz članka 2. stavka 1. podstavka 9. ovoga Pravilnika, sljedeće usluge:

– u okviru smještaja usluge stanovanja, prehrane, odijevanja, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene i pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, radne terapije, organiziranja slobodnog vremena, pratnje i organiziranog prijevoza,

– u okviru cjelodnevnog i poludnevnog boravka pružaju se usluge boravka, prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, usluge organiziranja slobodnog vremena, te usluge organiziranog prijevoza.

(2) Predstavnik obiteljskog doma obvezan je osigurati korisnicima pružanje usluga fizikalne terapije kojima je indicirana ta potreba te usluge liječnika psihijatra redovito u skladu s njegovim potrebama i uputi liječnika, te kada za to nastane potreba u skladu s planom skrbi iz članka 11. ovoga Pravilnika.

Posebni uvjeti prostora i opreme

Članak 49.

Na prostor i opremu za korisnike iz članka 2. stavka 1. podstavka 9. ovoga Pravilnika, na odgovarajući način se primjenjuju zajedničke odredbe i odredbe članka 45. ovoga Pravilnika.

Uvjeti stručnih i drugih radnika

Članak 50.

(1) Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja do 10 korisnika iz članka 2. stavka 1. podstavka 9. ovoga Pravilnika, mora imati zaposlenu:

– jednu medicinsku sestru (srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre),

– dva njegovatelja (osnovnoškolsko obrazovanje i završeno osposobljavanje za njegovatelje sukladno važećem propisu).

(2) Predstavnik obiteljskog doma obvezan je osigurati korisnicima pružanje usluga socijalnog rada ili radne terapije najmanje 6 sati tjedno.

(3) Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja za 11 do 20 navedenih korisnika mora imati:

– jednu medicinsku sestru (srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre),

– tri njegovatelja (osnovnoškolsko obrazovanje i završeno osposobljavanje za njegovatelje sukladno važećem propisu).

(4) Predstavnik obiteljskog doma obvezan je osigurati korisnicima pružanje usluga socijalnog rada ili radne terapije najmanje 10 sati tjedno.

(5) U slučaju da obiteljski dom pruža usluge smještaja za 11 do 20 nepokretnih i teže pokretnih osoba, osim radnika iz stavka 3. ovoga članka, mora imati zaposlenog najmanje još 1 njegovatelja, a ako zdravstveno stanje korisnika zahtjeva osim njege i sestrinsku skrb, potrebno je zaposliti još jednu medicinsku sestru.

Članak 51.

Ako obiteljski dom pruža korisnicima iz članka 2. stavka 1. podstavka 9. ovoga Pravilnika usluge dnevnog boravka, mora imati zaposlenu:

– jednu medicinsku sestru (srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre),

– jednog njegovatelja (osnovnoškolsko obrazovanje i završeno osposobljavanje za njegovatelje sukladno važećem propisu), te

– jednog radnog terapeuta (stručni studij radne terapije) ili socijalnog radnika (diplomski studij socijalnog rada), s polovicom punog radnog vremena.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Predstavnici obiteljskih domova obvezni su uskladiti uvjete prostora i opreme te stručnih radnika sukladno ovome Pravilniku u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 53.

Predstavnik obiteljskog doma obvezan je započeti s vođenjem evidencije i dokumentacije iz članka 12. ovoga Pravilnika najkasnije od 1. svibnja 2010. godine.

Članak 54.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-02/130

Urbroj: 534-09-2/1-10-1

Zagreb, 31. ožujka 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.


PRILOZI