Pravilnik o upisu sorti u nacionalnu sortnu listu

NN 53/2010 (30.4.2010.), Pravilnik o upisu sorti u nacionalnu sortnu listu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1297

Na temelju članka 68. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UPISU SORTI U NACIONALNU SORTNU LISTU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj Nacionalne sortne liste i dosjea o sorti, uvjeti za uvrštavanje i zadržavanje sorti krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, krumpira, uljarica, predivog bilja i vinove loze na Nacionalnu sortnu listu, vođenje Nacionalne sortne liste, nadzor nad održavanjem sorte te sadržaj i način vođenja evidencije o održavanju sorte.

Članak 2.

U Nacionalnu sortnu listu upisuju se domaće, udomaćene i novostvorene domaće sorte krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, krumpira, uljarica, predivog bilja i vinove loze koje su bile upisane u Sortnu listu Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 131/97 i 163/03), kao i strane sorte vinove loze, koje će biti upisane sukladno ovom pravilniku do dana stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

II. SADRŽAJ NACIONALNE SORTNE LISTE I DOSJE SORTE

Članak 3.

Nacionalna sortna lista sadrži podatke o:

– vrsti kojoj sorta pripada;

– imenu sorte (klona);

– sinonimu za sortu (klon);

– upisnom broju sorte (klona);

– dobavljaču upisanom u Upisnik dobavljača sjemena i registriranom za održavanje sorte i Upisnik dobavljača sadnog materijala i registriranom za održavanje sorte (u daljnjem tekstu: održivač sorte);

– zastupniku održivača sorte;

– podrijetlu (domaća, udomaćena ili strana sorta).

Članak 4.

1) Svaka promjena vezana uz održivača sorte, zastupnika održivača sorte ili sortu za vrijeme dok je sorta upisana u Nacionalnu sortnu listu, mora biti dostavljena Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

2) Ukoliko promjene iz stavka 1. ovoga članka nisu dostavljene Zavodu do sljedećeg roka za plaćanje naknade za održavanje, sorta će se rješenjem brisati iz Nacionalne sortne liste.

Članak 5.

1) Dosje o sorti vodi se u Zavodu i u njemu je pohranjena dokumentacija o sorti.

2) Dosje o sorti čuva se deset godina nakon brisanja sorte iz Nacionalne sortne liste.

III. UVJETI ZA UVRŠTAVANJE SORTI VINOVE LOZE U NACIONALNU SORTNU LISTU

Članak 6.

1) Zahtjev za upis strane sorte vinove loze na Nacionalnu sortnu listu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se Zavodu na Obrascu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– službeni opis sorte ili službeno priznati opis sorte,

– punomoć o zastupanju, ukoliko podnositelj Zahtjeva nije i održivač sorte.

3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o:

– podnositelju Zahtjeva,

– održivaču sorti,

– imenu sorte (klona).

4) Na temelju dostavljenog Zahtjeva Povjerenstvo za priznavanje sorti loze (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) ocjenjuje da li je udovoljeno uvjetima za upis sorte vinove loze na Nacionalnu sortnu listu.

5) Na prijedlog Povjerenstva, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) donosi rješenje o upisu sorte vinove loze na Nacionalnu sortnu listu.

IV. NADZOR NAD ODRŽAVANJEM SORTE

Članak 7.

1) Za vrijeme dok je sorta upisana u Nacionalnu sortnu listu, mora se održavati.

2) Sortu mogu održavati održivači sorti koji su upisani u Upisnik dobavljača sjemena ili Upisnik dobavljača sadnog materijala i registrirani za održavanje sorte.

3) Održivač sorte mora Zavodu dostaviti dokaz o pravu održavanja sorte izdan od održivača sorte.

4) U slučaju sorti koje se održavaju izvan Republike Hrvatske uz održivača navodi se i njegov zastupnik u Republici Hrvatskoj.

5) Stručni nadzor nad održavanjem sorte kojim se potvrđuje zadržavanje svojstava temeljem kojih je sorta upisana u Nacionalnu sortnu listu obavljat će Zavod.

6) Stručni nadzor iz stavka 5. ovoga članka provodi se kontrolom zapisa o održavanju sorte i usporedbom sjemena koje održivač ili njegov zastupnik stavlja u promet sa standardnim uzorkom sorte ili kontrolom matičnih trsova u slučaju vinove loze.

7) Dobavljač registriran za održavanje sorte mora voditi zapise o:

– podrijetlu izvornog materijala u postupku održavanja sorte,

– količini proizvedenog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala sorte koja je u postupku održavanja,

– podrijetlu izvornog materijala i proizvodnji predosnovnog i osnovnog sjemena i poljoprivrednog reprodukcijskog materijala,

– podrijetlu matičnih trsova i o količini proizvedenog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala u slučaju vinove loze.

8) Održivač sorte mora omogućiti nadzorniku kontrolu:

– površina i mjesta gdje se sorta održava,

– zapisa o održavanju sorte i prateće evidencije,

– nasada matičnih trsova sorte vinove loze koja se održava.

Članak 8.

1) Ministarstvo će brisati održivača sorte na njegov zahtjev ili u slučaju ratarskog bilja i povrća, ako nije platio naknadu za održavanje sorte.

2) Ministarstvo će brisati održivača sorte ako Zavod u stručnom nadzoru utvrdi da:

– dobavljač ne vodi zapise o održavanju sorte iz članka 7. stavak 7. ovoga Pravilnika;

– poljoprivredni reprodukcijski materijal koji održivač sorte stavlja u promet pod imenom sorte ne odgovara toj sorti;

– su matični trsovi brisani iz evidencije matičnih trsova vinove loze.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju prestaje važiti ovaj Pravilnik.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/66

Urbroj: 525-02-1-0005/10-2

Zagreb, 20. travnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


Obrazac 1.