Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova

NN 54/2010 (3.5.2010.), Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

1308

Na temelju članka 142. točke 4. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ZNACIMA DRŽAVNE PRIPADNOSTI I REGISTRACIJSKOJ OZNACI ZRAKOPLOVA KOJI SE UPISUJU U HRVATSKI REGISTAR CIVILNIH ZRAKOPLOVA

Dio prvi
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način i mjesto obilježavanja zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova (u daljnjem tekstu: Registar), sukladno klasifikacijskoj tablici iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, znacima državne pripadnosti i registracijskom oznakom.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika neće se primjenjivati na meteorološke pilot balone koji se isključivo koriste u meteorološke svrhe i na slobodne balone bez posade i korisnog tereta.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) avion (aeroplane): zrakoplov teži od zraka, pokretan motorom, koji uzgon u letu dobiva poglavito zbog aerodinamičkih reakcija na površinama koje u određenim uvjetima leta ostaju nepokretne,

2) balon (balloon): zrakoplov lakši od zraka, bez motora,

3) država registracije (State of Registry): država u čiji registar je zrakoplov upisan,

4) helikopter (helicopter): zrakoplov teži od zraka koji se u zraku održava poglavito zbog reakcija zraka na jedan ili više pogonjenih rotora na približno vertikalnim osima,

5) jedrilica (glider): zrakoplov teži od zraka, bez motora, koji uzgon u letu dobiva poglavito zbog aerodinamičkih reakcija na površinama koje u određenim uvjetima leta ostaju nepokretne,

6) mahokrilac (ornithopter): zrakoplov teži od zraka koji se u zraku održava poglavito zbog reakcija zraka na površine kojima se maše,

7) rotokopter (rotocraft): zrakoplov teži od zraka, s motorom, koji se u zraku održava zbog reakcija zraka na jedan ili više rotora,

8) vatrootporan materijal (fireproof material): materijal koji može izdržati vrućinu jednako ili bolje nego čelik, kada su dimenzije u oba slučaja odgovarajuće za specifičnu namjenu,

9) zračni brod (airship): zrakoplov lakši od zraka pokretan motorom,

10) zrakoplov (aircraft): svaka naprava koja se održava u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka u odnosu na Zemljinu površinu, sukladno klasifikacijskoj tablici iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika,

11) zrakoplov lakši od zraka (lighter-than-air aircraft): zrakoplov koji se u zraku održava poglavito zbog aerostatičkih sila,

12) zrakoplov teži od zraka (heavier-than-air aircraft): zrakoplov koji svoj uzgon u letu dobiva poglavito zbog aerodinamičkih sila.,

13) žirokopter (gyroplane): zrakoplov teži od zraka koji se u letu održava zbog reakcija zraka na jedan ili više rotora koji se slobodno vrte na približno vertikalnim osima.

Dio drugi
ZNACI DRŽAVNE PRIPADNOSTI I REGISTRACIJSKA OZNAKA

Glava 1
DODJELJIVANJE ZNAKOVA DRŽAVNE PRIPADNOSTI I REGISTRACIJSKE OZNAKE

Znaci državne pripadnosti

Članak 3.

(1) Znaci državne pripadnosti zrakoplova sastoje se iz grupe oznaka.

(2) Znaci državne pripadnosti odabiru se iz niza državnih simbola, uključenih u radijski pozivni signal, koji je dodijeljen Republici Hrvatskoj od strane Međunarodne telekomunikacijske unije.

(3) Znaci državne pripadnosti zrakoplova Republike Hrvatske su zastava Republike Hrvatske i oznaka »9A«.

(4) Znaci državne pripadnosti iz stavka 3. ovoga članka prijavljuju se Organizaciji međunarodnog civilnog zrakoplovstva.

Registracijska oznaka

Članak 4.

(1) Registracijska oznaka zrakoplova u Republici Hrvatskoj sastoji se od kombinacije tri slova engleskog alfabeta.

(2) Početno slovo može biti bilo koje slovo engleskog alfabeta, osim onih slova koja se dodjeljuju kao početna za sljedeće vrste zrakoplova:

a) G – jedrilica,

b) H – helikopter,

c) O – balon,

d) U – mikrolaki zrakoplov,

e) X – pojedinačni probni primjerci zrakoplova.

(3) U registracijskoj oznaci neće se koristiti kombinacija slova koja bi mogla uzrokovati zabunu s kombinacijama od pet slova koje se koriste u Međunarodnom signalnom kodeksu, Dijelu II; kombinaciji od tri slova koje započinju s Q koje se koriste u Q kodovima te pozivu za pomoć u opasnosti SOS, odnosno u drugim signalima hitnosti, npr. XXX, PAN i TTT.

(4) Registracijsku oznaku dodjeljuje Agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija), po redoslijedu prve sljedeće slobodne kombinacije slova.

(5) Podnositelj zahtjeva može i samostalno odabrati kombinaciju slova pod uvjetima iz ovoga članka ako ta registracijska oznaka već nije dodijeljena ili rezervirana. Za vlastiti odabir kombinacije slova registracijske oznake plaća se propisana naknada.

Rezervacija registracijske oznake, niza registracijskih oznaka i rednog broja u Registru

Članak 5.

(1) Rezervacija registracijske oznake može se dodijeliti u svrhu pripreme upisa zrakoplova u Registar.

(2) Moguće je rezervirati i niz registracijskih oznaka u svrhu ujednačavanja registracijskih oznaka pojedine flote operatora zrakoplova.

(3) Rezervacija rednog broja u Registru može se dodijeliti u svrhu pripreme upisa zrakoplova u Registar.

(4) Na temelju dostavljenog zahtjeva za rezervacijom registracijske oznake, niza registracijskih oznaka odnosno rednog broja, Agencija dodjeljuje potvrdu o rezervaciji registracijske oznake, niza registracijskih oznaka odnosno rednog broja, po redoslijedu prve sljedeće slobodne kombinacije slova za pojedine vrste zrakoplova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, odnosno prvog sljedećeg slobodnog rednog broja u Registru.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, podnositelj zahtjeva može i samostalno odabrati kombinaciju slova za rezervaciju registracijske oznake pod uvjetima iz ovoga članka, ako ta registracijska oznaka već nije dodijeljena ili rezervirana.

(6) Rezervacija registracijske oznake može se dodijeliti u trajanju od najduže šest mjeseci od dana izdavanja potvrde o rezervaciji registracijske oznake. Taj rok može se dodatno produžiti na još najviše tri mjeseca od dana isteka važenja potvrde o rezervaciji. Zahtjev za produženjem mora se podnijeti najkasnije 30 dana prije dana isteka važenja potvrde o rezervaciji. Agencija podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o produženju rezervacije.

(7) Rezervacija rednog broja može se dodijeliti u trajanju od najduže 30 dana od dana izdavanja potvrde o rezervaciji rednog broja.

(8) Rezervacija niza registracijskih oznaka iz stavka 2. ovoga članka može se dodijeliti u trajanju od najduže 2 godine. Taj rok može se na zahtjev dodatno produžiti još najviše dva puta po dvije godine. Zahtjev za produženjem mora se podnijeti najkasnije 30 dana prije dana isteka važenja potvrde o rezervaciji. Agencija podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o produženju rezervacije.

(9) Nakon isteka rokova iz stavaka 6., 7. i 8. ovoga članka, Agencija može slobodno raspolagati rezerviranim registracijskim oznakama i rednim brojevima u Registru.

(10) Obrasci zahtjeva i potvrda iz stavka 4., 6. i 8. ovoga članka tiskani su u Dodacima 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(11) Za izdavanje potvrda iz stavaka 4., 6. i 8. ovoga članka plaća se propisana naknada.

Glava 2
ODREDBE O POLOŽAJU I IZGLEDU ZNAKOVA DRŽAVNE PRIPADNOSTI I REGISTRACIJSKE OZNAKE

Opće odredbe

Članak 6.

(1) Prilikom označavanja zrakoplova, znaci državne pripadnosti stavljaju se ispred kombinacije slova iz registracijske oznake i odvajaju od nje vodoravnom crticom.

(2) Znaci državne pripadnosti i registracijska oznaka ispisuju se bojom ili pričvršćuju na zrakoplov na neki drugi način koji osigurava sličan stupanj trajnosti.

(3) Znaci državne pripadnosti i registracijska oznaka trebaju biti uvijek čisti i vidljivi.

Odredbe primjenjive na zrakoplove lakše od zraka

Članak 7.

(1) Na zrakoplovima lakšim od zraka znaci državne pripadnosti i registracijska oznaka postavljaju se:

a) na zračnim brodovima: na trup ili na površine stabilizatora. Ukoliko se postavljaju na trup, postavljaju se uzdužno na svaku stranu trupa i na njegovu gornju površinu, po liniji simetrije.

Ukoliko se postavljaju na površinama stabilizatora, postavljaju se na horizontalne i vertikalne stabilizatore; na horizontalnom stabilizatoru postavljaju se na desnu polovinu gornje površine i na lijevu polovinu donje površine, s vrhovima slova i brojeva okrenutim prema napadnom rubu; oznake na vertikalnom stabilizatoru postavljaju se sa svake strane donje polovice stabilizatora, sa slovima i brojevima postavljenima horizontalno.

b) na oblim balonima (koji nisu slobodni baloni bez posade): na dva mjesta koja su dijametralno suprotna, blizu maksimalnog horizontalnog opsega balona.

c) na balonima koji nisu obli (koji nisu slobodni baloni bez posade): sa svake strane, blizu maksimalnog poprečnog presjeka balona odmah iznad uzdužne trake na koju je pričvršćena užad (rigging band) ili iznad točaka priključka užadi koja drži košaru balona.

(2) Na zrakoplovima lakšima od zraka (koji nisu slobodni baloni bez posade) znaci državne pripadnosti i registracijska oznaka koji su postavljeni na stranama moraju biti vidljivi sa strane i sa tla.

(3) Agencija može temeljem zahtjeva zainteresirane stranke dozvoliti stavljanje zastave na mjesto drugo od onog propisanog u stavcima 1. i 2. ovoga članka, ukoliko utvrdi da takvo odstupanje neće utjecati na sigurnost zračne plovidbe.

Odredbe primjenjive na zrakoplove teže od zraka

Članak 8.

(1) Na zrakoplovima težim od zraka znaci državne pripadnosti i registracijska oznaka postavljaju se na:

a) krila: jednom na donju površinu strukture krila. Postavit će se na lijevu polovinu donje površine strukture krila ukoliko ne prelaze preko cijele donje površine strukture krila. Ukoliko je moguće, oznake se postavljaju na jednakoj udaljenosti od napadnog i izlaznog ruba krila. Vrhovi slova i brojeva moraju biti usmjereni prema napadnom rubu krila.

b) trup (ili odgovarajuću strukturu) ili vertikalne repne površine: ili na obje strane trupa (ili odgovarajuće strukture) između krila i repne površine ili na gornje polovine vertikalnih repnih površina. Ukoliko su postavljene na jednoj vertikalnoj repnoj površini tada će biti na obje strane. Ukoliko su postavljene na više vertikalnih repnih površina tada će biti na vanjskim stranama vanjskih površina.

(2) Ako zrakoplov teži od zraka nema mjesta za označavanje koja odgovaraju onima navedenima u stavku 1. ovoga članka, tada se znaci državne pripadnosti i registracijska oznaka postavljaju na takav način da se zrakoplov može lako identificirati.

(3) Na zrakoplovu težem od zraka mogu se, uz znake državne pripadnosti i registracijsku oznaku, radi lakše identifikacije zrakoplova ispisati i skraćene oznake registracije, tj. zadnja dva slova, na površinama koje su uočljive kad zrakoplov stoji na zemlji.

Visina znakova državne pripadnosti i registracijske oznake

Članak 9.

(1) Znaci državne pripadnosti i registracijska oznaka mora biti jednake visine.

(2) Visina znakova državne pripadnosti i registracijske oznake na zrakoplovima lakšim od zraka, koji nisu slobodni baloni bez posade, treba biti najmanje 50 centimetara.

(3) Visina znakova državne pripadnosti i registracijske oznake na krilima zrakoplova težih od zraka mora biti najmanje 50 centimetara.

(4) Visina znakova državne pripadnosti i registracijske oznake na trupu (ili odgovarajućoj strukturi) i na vertikalnim repnim površinama zrakoplova težih od zraka mora biti najmanje 30 centimetara.

(5) Ukoliko na zrakoplovima težim od zraka nema dijelova navedenih u stavcima 3. i 4. ovoga članka, visina znakova državne pripadnosti i registracijske oznake mora biti takva da se zrakoplov može lako identificirati.

(6) Agencija može temeljem zahtjeva zainteresirane stranke dozvoliti odstupanje od visine znakova državne pripadnosti i registracijske oznake propisanih u ovom članku, ukoliko utvrdi da takvo odstupanje neće utjecati na sigurnost zračne plovidbe.

Vrsta slova i brojeva u znaku državne pripadnosti i registracijskoj oznaci

Članak 10.

(1) Slova u oznaci »9A« i registracijskoj oznaci moraju biti velika latinična slova i bez ukrasa. Brojevi moraju biti arapski i bez ukrasa.

(2) Širina svakog slova i broja, osim slova »I« i broja »1«, kao i dužina crtice između oznake »9A« i registracijske oznake, mora biti 2/3 visine slova ili broja.

(3) Slova, brojevi i crtica moraju biti ispisani punim linijama i u boji koja je u jasnom kontrastu s bojom pozadine. Debljina linija mora biti 1/6 visine slova ili broja.

(4) Svako slovo i broj moraju biti međusobno odvojeni prostorom koji nije manji od 1/4 širine slova ili broja. U ovu svrhu i crtica se smatra kao oznaka.

Podaci u Registru

Članak 11.

Podaci iz potvrde o registraciji zrakoplova registriranih u Republici Hrvatskoj moraju biti sadržani u Registru u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja Registra.

Potvrda o registraciji

Članak 12.

Svi zrakoplovi upisani u Registar moraju imati potvrdu o registraciji zrakoplova koju izdaje Agencija.

Identifikacijska pločica

Članak13.

(1) Zrakoplov upisan u Registar mora nositi identifikacijsku pločicu na kojoj je upisana oznaka »9A« i registracijska oznaka.

(2) Identifikacijska pločica mora biti napravljena od vatrootpornog metala ili nekog drugog vatrootpornog materijala prikladnih fizičkih svojstava i mora biti postavljena na istaknutom mjestu na zrakoplovu, blizu glavnog ulaza u zrakoplov.

Usklađenost s međunarodnim propisima

Članak 14.

Ovaj Pravilnik usklađen je s Aneksom 7 »Državna pripadnost zrakoplova i registracijske oznake«, Peto izdanje, srpanj 2003. Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva.

Dodaci

Članak 15.

(1) Dodaci 1 do 6, tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodaci iz stavka 1. ovoga članka su:

a) Dodatak 1: Tablica klasifikacije zrakoplova,

b) Dodatak 2: Obrazac Zahtjeva za rezervacijom registracijske oznake/niza registracijskih oznaka/rednog broja,

c) Dodatak 3: Obrazac Potvrde o rezervaciji registracijske oznake/niza registracijskih oznaka/rednog broja,

d) Dodatak 4: Obrazac Zahtjeva za produženjem rezervacije registracijske oznake/niza registracijskih oznaka,

e) Dodatak 5: Obrazac Potvrde o produženju rezervacije registracijske oznake/niza registracijskih oznaka,

f) Dodatak 6: Obrazac Potvrde o registraciji.

Stupanje na snagu

Članak 16.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o znacima državne pripadnosti, registracijskim oznakama i drugim oznakama zrakoplova u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 9/93).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/31

Urbroj: 530-09-10-2

Zagreb, 9. travnja 2010.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK 1

DODATAK 2

U potpunosti popuniti obrazac velikim tiskanim slovima i predati vlastoručno potpisani obrazac.

Intirely fill in the form with capital letters and submit it with own hand signature.

Pročitajte pažljivo članak 5. Pravilnika o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova, prije popunjavanja i podnošenja ovog obrasca.

Read the Article 5. of the Ordinance on nationality marks and registration mark of the aircraft entering the Croatian Registry of Civil Aircraft, carefully before completing and lodging this form.

ZAHTJEV ZA REZERVACIJOM REGISTRACIJSKE OZNAKE/NIZA REGISTRACIJSKIH OZNAKA/REDNOG BROJA U HRVATSKOM REGISTRU CIVILNIH ZRAKOPLOVA
APPLICATION FOR RESERVATION OF REGISTRATION MARK/SEQUENCE OF REGISTRATION MARKS/REGISTRY ORDINAL NUMBER IN CROATIAN REGISTRY OF CIVIL AIRCRAFT

Molim da se u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova rezervira (zaokružiti potrebno):

Please make a reservation in Croatian registry of civil aircraft (mark what is needed):

a) registracijska oznaka

registration mark

b) redni broj

ordinal number

Napomena: bit će rezerviran prvi sljedeći slobodni redni broj.

Note: the first following free ordinal number is going to be reserved.

I. Podaci o zrakoplovu za koji se traže rezervacija registracijske oznake i/ili rednog broja u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova:

Data concerning the aircraft for which the reservation of registration mark and/or registry ordinal number in the Croatian Registry of Civil Aircraft are requested for:

1. Proizvođač i proizvođačeva oznaka zrakoplova ___________

Manufacturer and manufacturer’s designation of aircraft

2. Serijski broj zrakoplova _____ 3. Godina proizvodnje _____

Aircraft serial number Year of production

II. Vlastiti odabir kombinacije slova registracijske oznake za pojedini tip zrakoplova (ukoliko ne želite da se kombinacija slova dodijeli po redoslijedu prve sljedeće slobodne kombinacije):

Own selection of combination of letters of registration mark for each aircraft type (if you do not want the combination of letters to be allocated by the first following free combination):

Zatražena kombinacija slova registracijske oznake: 9A – _____

Requested combination of letters of registration mark:

III. Ukoliko želite rezervaciju cijelog niza registracijskih oznaka navedite prijedlog niza:

If you want the whole sequence registration marks reservation make a sequence suggestion:

Od/From 9A – _____________ do / to 9A – ______________

IV. Podaci o podnositelju zahtjeva:

Applicant information data:

1. Ime i prezime/naziv: ________________________________

Name and surname / Company Name:

2. Prebivalište/sjedište: _________________________________

Address / Place of business:

3. Telefon/Fax/e-mail: _________________________________

Telephone/fax/e-mail:

4. OIB: ____________________________________________

V. Uz ovaj zahtjev potrebno je priložiti:

With this application it should be enclosed:

1. Dokaz o uplati naknade za izdavanje potvrde o rezervaciji, u propisanom iznosu,

Proof of payment of the fee for issuing Certificate of reservation and administration tax, in the prescribed amount,

2. Državne biljege u propisanom iznosu,

Revenue stamps in the prescribed amount,

3. Rješenje o odobrenju amaterske gradnje zrakoplova (u svrhu ispitivanja njegovih letnih sposobnosti),

Resolution on approval of amateur construction of aircraft (for purpose of test flight),

4. Za zrakoplov kupljen u inozemstvu račun o kupoprodaji ili kupoprodajni ugovor,

For aircraft bought in foreign country account on sale or sale contract,

5. Za rezervaciju niza registracijskih oznaka- poslovni plan zračnog prijevoznika za popunjavanje flote,

For the reservation of sequence of registration marks- air carriers business plan for the complementing of the fleet,

6. U svrhu dodjele rednog broja u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova-ispunjeni zahtjev za dodjelu Mode S transponder koda.

For the purpose of allocation of Registry ordinal number-filled in form for the allocation of Mode S transponder code.

Svi dokumenti trebaju biti priloženi u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.

Whole documentation has to be enclosed in original or verified copy.

Napomene:

Notes:

1) Naknada iz točke V.1. uplaćuje se Agenciji za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb, žiro račun broj: 2390001 – 1100357510, model: 00, poziv na broj: 2371219-01.

1) Fee from item V.1. is being paid to the Croatian Civil Aviation Agency, Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb, giro account number: 2390001 – 1100357510, model: 00, reference number: 2371219-01.

2) Upravna pristojba iz točke V.2 uplaćuje se u državnim biljezima u iznosu od 70 kn. Državni biljezi prilažu se uz zahtjev.

2) Administration tax from item V.2. shall be paid in revenue stamps in the amount of 70 kn. Revenue stamps shall be enclosed to the application form.

______________________

(potpis podnositelja zahtjeva)

signature of an applicant

Mjesto/Place: ______________

Datum/Date: ______________

DODATAK 3

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIC OF CROATIA

HRVATSKI REGISTAR CIVILNIH ZRAKOPLOVA

CROATIAN REGISTRY OF CIVIL AIRCRAFT

POTVRDA O REZERVACIJI REGISTRACIJSKE OZNAKE/NIZA REGISTRACIJSKIH OZNAKA/REDNOG BROJA U HRVATSKOM REGISTRU CIVILNIH ZRAKOPLOVA

CERTIFICATE OF RESERVATION OF REGISTRATION MARK/SEQUENCE OF REGISTRATION MARKS/REGISTRY ORDINAL NUMBER IN CROATIAN REGISTRY OF CIVIL AIRCRAFT

1. REZERVIRANA REGISTRACIJSKA OZNAKA/NIZ

Reserved registration mark/sequence

2. REZERVIRANI REDNI BROJ U REGISTRU

Reserved Registry ordinal number

3. PRIPADAJUĆA REGISTRACIJSKA OZNAKA

Associated registration mark

4. PROIZVOĐAČ I PROIZVOĐAČEVA OZNAKA ZRAKOPLOVA

Manufacturer and manufacturer’s designation of aircraft

5. SERIJSKI BROJ ZRAKOPLOVA

Aircraft serial number

6. IME I PREZIME /NAZIV PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Name and surname/Company Name of applicant

7. VALJANOST POTVRDE DO

Validity of certificate till

Ovime se potvrđuje rezervacija registracijske oznake/niza registracijskih oznaka/rednog broja u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova u skladu s člankom 5. Pravilnika o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova.

It is hereby certified that the reservation of registration mark/sequence of registration marks/Registry ordinal number in Croatian Registry of Civil Aircraft has been made in accordance with Article 5. of the Ordinance on nationality marks and registration mark of the aircraft entering the Croatian Registry of Civil Aircraft.

Datum i mjesto izdavanja/Date and place of issue

Pečat/Stamp i/and Potpis/Signature

DODATAK 4

U potpunosti popuniti obrazac velikim tiskanim slovima i predati vlastoručno potpisani obrazac.

Intirely fill in the form with capital letters and submit it with own hand signature.

Pročitajte pažljivo članak 5. Pravilnika o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova, prije popunjavanja i podnošenja ovog obrasca.

Read the Article 5. of the Ordinance on nationality marks and registration mark of the aircraft entering the Croatian Registry of Civil Aircraft, carefully before completing and lodging this form.

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJEM REZERVACIJE REGISTRACIJSKE OZNAKE/NIZA REGISTRACIJSKIH OZNAKA U HRVATSKOM REGISTRU CIVILNIH ZRAKOPLOVA
APPLICATION FOR THE EXTENSION OF RESERVATION OF REGISTRATION MARK/SEQUENCE OF REGISTRATION MARKS IN CROATIAN REGISTRY OF CIVIL AIRCRAFT

Molim da se u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova produži rezervirana registracijska oznaka/niz registracijskih oznaka izdani dana:

Please make the extension of reserved registration mark/sequence in Croatian Registry of Civil Aircraft issued from:

Datum izdavanja potvrde o rezervaciji: _________________

Date of issue of Certificate of reservation: ___________________

I. Podaci o podnositelju zahtjeva:

Applicant information data:

1. Ime i prezime/naziv: ________________________________

Name and surname / Company Name:

2. Prebivalište / sjedište: _______________________________

Address / Place of business:

3. Telefon/Fax/e-mail: _________________________________

Telephone/fax/e-mail:

4. OIB: ____________________________________________

II. Uz ovaj zahtjev potrebno je priložiti:

With this application it should be enclosed:

1. Dokaz o uplati naknade za izdavanje potvrde o produženju rezervacije registracijske oznake/niza, u propisanom iznosu,

Proof of payment of the fee for issuing of Certificate of extension of reservation of registration mark/sequence of registration marks, in the prescribed amount,

2. Državne biljege u propisanom iznosu,

Revenue stamps in the prescribed amount.

Napomene:

Notes:

1) Naknada iz točke II. 1. uplaćuje se Agenciji za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb, žiro račun broj: 2390001 – 1100357510, model: 00, poziv na broj: 2371219-01.

1) Fee from item II.1. is being paid to the Croatian Civil Aviation Agency, Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb, giro account number: 2390001 – 1100357510, model: 00, reference number: 2371219-01.

2) Upravna pristojba iz točke II.2. uplaćuje se u državnim biljezima u iznosu od 70 kn. Državni biljezi prilažu se uz zahtjev.

2) Administration tax from item II.2. shall be paid in revenue stamps in the amount of 70 kn. Revenue stamps shall be enclosed to the application form.

______________________

(potpis podnositelja zahtjeva)

signature of an applicant

Mjesto/ Place: _____________

Datum/Date ______________

DODATAK 5

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIC OF CROATIA

HRVATSKI REGISTAR CIVILNIH ZRAKOPLOVA

CROATIAN REGISTRY OF CIVIL AIRCRAFT

POTVRDA O PRODUŽENJU REZERVACIJE REGISTRACIJSKE OZNAKE/NIZA REGISTRACIJSKIH OZNAKA U HRVATSKOM REGISTRU CIVILNIH ZRAKOPLOVA

CERTIFICATE OF EXTENSION OF RESERVATION OF REGISTRATION MARK/SEQUENCE OF REGISTRATION MARKS IN CROATIAN REGISTRY OF CIVIL AIRCRAFT

1. REZERVIRANA REGISTRACIJSKA OZNAKA/NIZ REGISTRACIJSKIH OZNAKA

Reserved registration mark/sequence of registration marks

2. PROIZVOĐAČ I PROIZVOĐAČEVA OZNAKA ZRAKOPLOVA

Manufacturer and manufacturer’s designation of aircraft

3. SERIJSKI BROJ ZRAKOPLOVA

Aircraft serial number

4. IME I PREZIME/NAZIV PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Applicant name and surname/Company Name

5. VALJANOST POTVRDE DO

Validity of certificate till

Ovime se potvrđuje produženje rezervacije registracijske oznake/niza registracijskih oznaka u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova u skladu s člankom 5. Pravilnika o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova.

It is hereby certified that the extension of reservation of registration mark/sequence in Croatian Registry of Civil Aircraft has been made in accordance with Article 5. of the Ordinance on nationality marks and registration mark of the aircraft entering the Croatian Registry of Civil Aircraft.

Datum i mjesto izdavanja/Date and place of issue

Pečat/Stamp i/and Potpis/Signature

DODATAK 6