Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi

NN 55/2010 (5.5.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1318

Na temelju članka 80. stavka 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj: 128/99., 55/00., 129/00., 59/01., 67/01., 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07., 27/08. i 83/09.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU I STRUKOVNOJ IZOBRAZBI, POPISU I OPISU POSLOVA ZATVORENIKA, TE NAKNADI ZA RAD I NAGRADI

Članak 1.

U Pravilniku o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi (»Narodne novine«, broj 24/02. i 43/02.) u članku 3. stavku 3. iza riječi: »Uprave za zatvorski sustav« dodaje se zarez, slovo: »i« briše se, a iza riječi: »ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa« dodaju se riječi: »i pravosudnih tijela«.

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/0018

Urbroj: 514-13-1

Zagreb, 20. ožujka 2010.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.