Pravilnik za plinske aparate

NN 55/2010 (5.5.2010.), Pravilnik za plinske aparate

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1319

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine,« br., 20/2010), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

ZA PLINSKE APARATE

Područje primjene, stavljanje na tržište i sloboda kretanja

Članak 1.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na:

– aparate na plinovita goriva, koji su namjenjeni za kuhanje, grijanje, proizvodnju tople vode, hlađenje, rasvjetu ili pranje i koji imaju normalnu temperaturu vode nižu od 105 °C (u daljnjem tekstu: »aparati«). Pretlačni plamenici i ogrjevna tijela koja se opremaju takvim plamenicima također se smatraju aparatima,

– sigurnosne, kontrolne ili regulacijske naprave i podsklopovi, osim pretlačnih plamenika i ogrjevnih tijela koja se opremaju takvim plamenicima, a koji se zasebno stavljaju na tržište i namjenjeni su ugradnji u aparat (u daljnjem tekstu: »oprema«).

(2) Aparati posebno namjenjeni korištenju u industrijskim procesima, koji se obavljaju u industrijskim pogonima, izuzeti su iz područja primjene određenog stavkom 1. ovoga članka.

(3) Za potrebe ovoga Pravilnika »plinovito gorivo« označava svako gorivo, koje je pri temperaturi od 15 °C i tlaku od 1 bar u plinovitom stanju.

(4) Za potrebe ovoga Pravilnika, aparat se »pravilno koristi« ukoliko se:

– ispravno ugradi i pravilno održava u skladu s uputama proizvođača,

– koristi uz dopuštena odstupanja kvalitete plina i dopuštena kolebanja dobavnog pretlaka i

– koristi u skladu s predviđenom namjenom ili na način koji se može razumno predvidjeti.

Članak 2.

(1) Plinski aparati iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište i u uporabu samo, ako pri pravilnoj uporabi ne ugrožavaju sigurnost ljudi, domaćih životinja i imovine.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo će sukladno članku 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, pravovremeno obavijestiti ostale države članice Europske unije (u daljnjem tekstu države članice) i Europsku komisiju (u daljnjem tekstu Komisija) o vrstama plina i odgovarajućim dobavnim tlakovima, koji se koriste na području Republike Hrvatske, kao i o svim promjenama.

Navedene informacije objavit će se u Službenom glasilu Europske unije.

Članak 3.

Aparati i oprema iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju biti sukladni s odgovarajućim bitnim zahtjevima propisanim u Dodatku I ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište i u uporabu aparata iz članka 1. ovoga Pravilnika, koji su su u skladu s ovim Pravilnikom i koji imaju oznaku sukladnosti propisanu člankom 9. ovoga Pravilnika.

(2) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište opreme iz članka 1. ovoga Pravilnika kojoj je priložena potvrda o sukladnosti propisana u članku 7. stavku 4. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Pretpostavlja se da aparati i oprema zadovoljavaju bitne zahtjeve propisane u Dodatku I ovoga Pravilnika kada ispunjavaju zahtjeve:

a) odgovarajućih hrvatskih norma kojima su prihvaćene usklađene europske norme čije je referentne brojeve ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavilo u »Narodnim novinama«.

b) odgovarajućih hrvatskih norma i odgovarajućih nacionalnih norma ostalih zemalja članica, ukoliko za područja koja takve norme pokrivaju ne postoje usklađene norme.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavještava Komisiju o tekstovima svojih nacionalnih normi iz stavka 1. podstavak b), za koje smatra da udovoljavaju bitnim zahtjevima prema Dodatku I ovoga Pravilnika.

(3) Ako se utvrdi sukladno provedenoj proceduri iz članka 5(2) i 6(2) direktive 2009/142/EC da za navedene hrvatske norme iz stavka 1. podstavka b. ovoga članka vrijedi pretpostavka sukladnosti, iste će biti objavljene u Službenom glasilu Europske unije.

Ministarstvo gospodarstva objavit će popis istih u »Narodnim novimama«.

Članak 6.

(1) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da aparati, koji se pravilno koriste i nose oznaku sukladnosti, mogu ugroziti sigurnost ljudi, domaćih životinja ili imovine, poduzeti će sve odgovarajuće mjere za povlačenje proizvoda sa tržišta, odnosno zabraniti ili ograničiti njihovo stavljanje na tržište i o tome mora obavijestiti ministarstvo nadležno za gospodarstvo navodeći razloge za poduzete mjere, a posebno navodeći slijedeće razloge nesukladnosti:

a) Neispunjenje bitnih zahtjeva propisanih u članku 3. ovoga Pravilnika, kada aparat nije sukladan sa zahtjevima norma iz članka 5. ovoga Pravilnika,

b) Nepravilna primjena norma propisanih u članku 5. ovoga Pravilnika,

c) Nedostatak u normama iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo odmah obavještava Komisiju o poduzetim mjerama iz stavka 1. ovoga članka navodeći razloge za njihovo donošenje.

(3) Kada aparat koji nije sukladan nosi oznaku sukladnosti, nadležno inspekcijsko tijelo poduzet će mjere protiv osobe(a) koja je neosnovano stavila oznaku sukladnosti.

(4) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljivanjem u »Narodnim novinama« odmah će obavjestiti javnost o poduzetim mjerama.

Postupci ocjene sukladnosti

Članak 7.

(1) Postupci ocjene sukladnosti serijski proizvedenih aparata su:

a) Pregled tipa kako je propisano u točki 1. Dodatka II ovoga Pravilnika, i

b) Postupci po izboru proizvođača, a prije stavljanja aparata na tržište:

– Izjava o sukladnosti s tipom, kako je propisano u točki 2. Dodatka II ovoga Pravilnika, ili

– Izjava o sukladnosti s tipom (osiguranje kvalitete proizvodnje), kako je propisano u točki 3. Dodatka II ovoga Pravilnika, ili

– Izjava o sukladnosti s tipom (osiguranje kvalitete proizvoda), kako je propisano u točki 4. Dodatka II ovoga Pravilnika, ili

– Ovjera, kako je propisano u točki 5. Dodatka II ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju pojedinačne ili maloserijske proizvodnje aparata, proizvođač može izabrati pojedinačnu ovjeru kako je propisano u točki 6. Dodatka II ovoga Pravilnika.

(3) Po dovršetku postupaka sukladno stavku 1. točki b) ovoga članka i stavku 2. ovoga članka, na aparat, koji je sukladan, mora se postaviti oznaka sukladnosti propisana u članku 9. ovoga Pravilnika.

(4) Na opremu navedenu u članku 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se postupci propisani u stavku 1. ovoga članka, s izuzetkom postavljanja oznake sukladnosti i gdje je to primjereno izdavanja Izjave o sukladnosti. Izdaje se potvrda (certifikat) kojim se potvrđuje sukladnost opreme s odgovarajućim odredbama ovoga Pravilnika i navode se njezine značajke i način ugradnje u aparat ili njezino sastavljanje, radi postizanja sukladnosti s bitnim zahtjevima koji vrijede za gotove aparate.

Potvrda o sukladnosti mora biti priložena uz opremu.

(5) a) Kad aparati podliježu i zahtjevima drugih propisa, koji zahtjevaju stavljanje oznake sukladnosti, ona označava da su aparati također sukladni sa zahtjevima tih drugih propisa.

b) Kada jedan ili više propisa dozvoljavaju proizvođaču da odabere koje će propise primjeniti, oznaka sukladnosti označava sukladnost samo s onim propisima koje je proizvođač primjenio. U tom slučaju, pojedinosti o tim propisima moraju se navesti u dokumentima, obavjestima ili uputama koje ti propisi zahtjevaju, a koje se prilažu uz aparate.

(6) Zapisi i prepiska u vezi s ocjenom sukladnosti moraju biti na službenom jeziku ili jezicima države članice, u kojoj je registrirano tijelo za ocjenu sukladnosti ili na jeziku koji je to tijelo prihvatilo.

(7) Za aparate koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, upute za uporabu, održavanje i ugradnju moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 8.

(1) Provedbu postupaka iz članka 7. ovoga Pravilnika zajedno sa specifičnim zadaćama obavlja tijelo za ocjenu sukladnosti na temelju rješenja ministra nadležnog za gospodarstvo, ukoliko ispunjava kriterije propisane u Dodatku V ovoga Pravilnika.

(2) Tijelo za ocjenu sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka ispunjava kriterije iz Dodatka V ovoga Pravilnika ukoliko zadovoljava zahtjeve za osposobljenost, koji su utvrđeni u odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme.

(3) Ministar nadležan za gospodarstvo povući će rješenje, ako utvrdi da tijelo za ocjenu sukladnosti više ne zadovoljava kriterije iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Nadzor nad radom i zadovoljavanjem kriterija za tijela iz stavka 1. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(5) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje i obnavlja popis tijela za ocjenu sukladnosti u »Narodnim novinama«.

(6) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje Komisiju o tijelima koje je ovlastilo prema članku 17. stavku 7. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, a prema stavku 1. ovoga članka i identifikacijskim brojevima koje im je dodjelila Komisija, kao i o onima koja više na ispunjavaju propisane kriterije.

Popis prijavljenih tijela zajedno s njihovim identifikacijskim brojevima i ovlastima objavljuje se i obnavlja u Službenom glasilu Europske unije.

Označavanje sukladnosti

Članak 9.

(1) Oznaka sukladnosti i natpisi moraju biti u skladu s propisanim oblikom prema članku 13. stavku 4. i 5. ovoga Pravilnika. Moraju se postaviti na vidljivom mjestu i u lako čitljivom i neizbrisivom obliku na aparat ili na natpisnu pločicu, koja je na njega pričvršćena. Natpisna pločica mora biti izrađena na način da se ne može ponovno upotrijebiti.

(2) Zabranjeno je stavljanje na aparate oznake čiji bi sadržaj i oblik mogli navesti treće strane da ih zamjene za oznaku sukladnosti. Dozvoljeno je stavljanje svih drugih oznaka na aparat ili natpisnu pločicu, pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost oznake sukladnosti.

Članak 10.

(1) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da je oznaka sukladnosti neopravdano stavljena, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji dužni su uskladiti proizvod s odredbama koje se odnose na stavljanje oznake sukladnosti.

(2) Kada proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji ne postupi na način kako je to propisano u stavku 1. ovoga članka, nadležno inspekcijsko tijelo mora poduzeti sve odgovarajuće mjere da spriječi stavljanje na tržište i u uporabu takvog proizvoda ili mora osigurati da se taj proizvod povuće s tržišta u skladu s postupcima opisanim u članku 6. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Svaka odluka kojom se ograničava stavljanje na tržište i u uporabu ili kojom se zahtijeva povlačenje s tržišta aparata u skladu s ovim Pravilnikom mora biti detaljno obrazložena. Zainteresirane se strane odmah obavješćuju o toj odluci, kao i o pravnom lijeku u skladu s važećim propisima.

Članak 12.

Inspekcijski nadzor nad stavljanjem plinskih aparata i opreme na tržište i u uporabu obavljaju inspektori sukladno članku 22. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, u skladu s njihovim nadležnostima.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 13.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o plinskim aparatima (»Narodne novine«, br. 135/05).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti sljedeći propisi koji su doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96):

– Naredba o određivanju kućanskih plinskih aparata koji se mogu stavljati u promet samo ako su opskrbljeni garancijskim listom i tehničkom uputom te o najmanjem trajanju garantnog roka i roka osiguranog servisiranja za te aparate.

(3) Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, sukladnost plinskih aparata sa zahtjevima ovoga Pravilnika provoditi će samo tijela za ocjenu sukladnosti prijavljena Europskoj komisiji (Prijavljena tijela).

(4) Označavanje sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika, od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili do stupanja na snagu sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti »C« prema Pravilniku o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima (»Narodne novine«, br. 46/08).

(5) Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanjem na snagu sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, označavanje sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika, obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti prema obliku danom u Dodatku III ovoga Pravilnika.

(6) Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili do stupanja na snagu sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom ne primjenjuju se članak 2. stavak 2., članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 2. i stavak 5., članak 7. stavak 6. i članak 8. stavak 6. kao ni dijelovi u Pravilniku i Dodacima ovoga Pravilnika koji se odnose na Europsku uniju i obveze prema Komisiji i državama članicama.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/59

Urbroj: 526-03-01/1-10-1

Zagreb, 29. travnja 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

DODATAK I

BITNI ZAHTJEVI

Prethodna napomena:

Obveze koje proizlaze iz bitnih zahtjeva u ovom Dodatku za aparate vrijede i za opremu kada postoje odgovarajući rizici.

1. OPĆI UVJETI

1.1

Aparati moraju biti tako konstruirani i izrađeni da rade sigurno i da ne predstavljaju nikakvu opasnost za osobe, domaće životinje ili imovinu prilikom pravilnog korištenja kako je propisano u članku 1. stavku 4. ovoga Pravilnika.

1.2

Prilikom stavljanja na tržište svi aparati moraju:

– imati priložene tehničke upute namijenjene ugraditelju (instalateru),

– imati priložene upute za uporabu i održavanje namijenjene korisniku,

– nositi odgovarajuća upozorenja koja se također moraju navesti i na ambalažu.

Upute i upozorenja moraju biti na hrvatskom jeziku i na latiničnom pismu.

1.2.1

Tehničke upute namijenjene ugraditelju moraju sadržavati sve potrebne upute za ugradnju, prilagodbu i održavanje, kako bi se osiguralo pravilno izvođenje tih radnji i sigurna uporaba aparata. U uputama se mora posebno navesti sljedeće:

vrstu plina koji se koristi,

dobavni tlak plina koji se koristi,

potrebni dotok svježeg zraka:

• za izgaranje,

• za izbjegavanje stvaranja opasnih neizgorjelih plinskih smjesa u aparatima koji nisu opremljeni napravom navedenom u točki 3.2.3 ovoga Dodatka,

uvjete za odvod proizvoda izgaranja,

za pretlačne plamenike i grijaća tijela (izmjenjivače topline), koja se opremaju takvim plamenicima, njihove značajke, zahtjeve za sastavljanje (montažu) radi postizanja sukladnosti s bitnim zahtjevima koji se primjenjuju na gotove aparate i, ukoliko je primjereno, popis kombinacija prema preporuci proizvođača.

1.2.2

Upute za uporabu i održavanje namijenjene korisniku moraju sadržavati sve obavijesti potrebne za sigurnu uporabu i moraju posebno ukazati korisniku na svako ograničenje kod uporabe.

1.2.3

Upozorenja na aparatu i njegovoj ambalaži moraju jasno sadržavati vrstu plina koji se koristi, dobavni tlak plina koji se koristi i svako ograničenje pri uporabi, a posebno ograničenje prema kojem se aparat mora postaviti samo u prostorima s dostatnim provjetravanjem.

1.3

Oprema koja je sastavni dio aparata mora se konstruirati i ugraditi na način da ispravno udovoljava svojoj namjeni kada je ugrađena sukladno uputama za ugradnju.

Upute za ugradnju, prilagodbu, posluživanje i održavanje moraju se priložiti dotičnoj opremi.

2. MATERIJALI

2.1

Materijali moraju odgovarati svojoj namjeni i moraju izdržati tehničke, kemijske i toplinske uvjete kojima će, prema očekivanjima, biti izloženi.

2.2

Značajke materijala koje su bitne za sigurnost mora jamčiti proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji.

3. KONSTRUKCIJA I IZRADA

3.1

Općenito

3.1.1

Aparati se moraju izraditi tako da pri pravilnom korištenju ne može doći do nestabilnosti, izobličenja, loma ili trošenja koja bi narušila njihovu sigurnost.

3.1.2

Kondenzat koji nastaje pri paljenju i/ili tijekom uporabe ne smije utjecati na sigurnost aparata.

3.1.3

Aparati moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se opasnost eksplozije u slučaju vanjskog požara svede na najmanju moguću mjeru.

3.1.4

Aparati moraju biti izrađeni tako da ne može doći do neželjenog prodora vode i zraka u plinovodne dijelove.

3.1.5

U slučaju dozvoljenog kolebanja pomoćne energije, aparati moraju nastaviti sigurno raditi.

3.1.6

Nedozvoljeno kolebanje ili kvar pomoćne energije ili njezina ponovna uspostava ne smiju uzrokovati opasno stanje.

3.1.7

Aparati moraju biti konstruirani i izrađeni na način da se izbjegnu električne opasnosti. U području primjene tehničkih propisa o električnoj opremi namijenjenoj za rad unutar određenih naponskih granica, smatra se da sukladnost sa sigurnosnim zahtjevima propisanim tim propisima u pogledu električnih opasnosti predstavlja ispunjenje ovoga zahtjeva.

3.1.8

Svi dijelovi aparata izvrgnuti tlaku moraju izdržati mehanička i toplinska naprezanja bez deformacija koje bi utjecale na sigurnost.

3.1.9

Aparati moraju biti konstruirani i izrađeni tako da kvar sigurnosne, kontrolne ili regulacijske naprave ne može uzrokovati opasno stanje.

3.1.10

Ukoliko je aparat opremljen sigurnosnim i kontrolnim napravama, djelovanje kontrolnih naprava ne smije ugroziti prorad sigurnosnih naprava.

3.1.11

Svi dijelovi aparata, koji su postavljeni ili podešeni tijekom izrade i kojima korisnik ili ugraditelj ne smije rukovati, moraju se odgovarajuće zaštititi.

3.1.12

Uklopne i regulirajuće naprave moraju biti jasno označene i nositi odgovarajuće upute kako bi se spriječila pogreška pri rukovanju. Njihova konstrukcija mora biti izvedena na način koji onemogućava slučajne pogreške pri rukovanju.

3.2

Istjecanje neizgorjelog plina

3.2.1

Aparati moraju biti izrađeni tako da količina propuštanja plina ne predstavlja opasnost.

3.2.2

Aparati moraju biti izrađeni tako da je istjecanje plina tijekom paljenja i ponovljenog paljenja nakon gašenja plamena ograničeno, kako bi se spriječilo opasno nakupljanje neizgorjelog plina u aparatu.

3.2.3

Aparati namijenjeni uporabi u zatvorenim prostorima i prostorijama moraju biti opremljeni posebnim napravama koje sprječavaju opasno nakupljanje neizgorjelog plina u takvim prostorima i prostorijama.

Aparati koji nisu opremljeni takvim napravama mogu se koristiti samo u prostorima u kojima je dostatno provjetravanje da bi se izbjeglo opasno nakupljanje neizgorjelog plina.

Vodeći računa o značajkama aparata propisati će se odgovarajući uvjeti za provjetravanje prostorija u koje se ugrađuju plinski aparati.

Ugostiteljski aparati i aparati pogonjeni plinom koji sadrži otrovne sastojke moraju se opremiti gore navedenom napravom za sprječavanje opasnog nakupljanja neizgorjelog plina.

3.3

Paljenje

Aparati moraju biti tako izrađeni da se pri pravilnoj uporabi:

– paljenje i ponovno paljenje odvija nesmetano i

– da je osigurano međupaljenje.

3.4

Izgaranje

3.4.1

Aparati moraju biti tako izrađeni da je pri pravilnom korištenju osigurana stabilnost plamena i da proizvodi izgaranja ne sadrže neprihvatljive koncentracije tvari koje su štetne po zdravlje.

3.4.2

Aparati moraju biti tako izrađeni da prilikom pravilne uporabe ne može doći do slučajnog istjecanja proizvoda izgaranja.

3.4.3

Aparati spojeni na dimovodnu cijev za odvod proizvoda izgaranja moraju biti tako izrađeni da u uvjetima nepravilnog propuha kroz dimnjak ne dođe do istjecanja opasne količine proizvoda izgaranja u dotičnu prostoriju.

3.4.4

Samostojeći kućanski aparati za grijanje bez dimnjaka i protočne vodogrijalice bez dimnjaka ne smiju uzrokovati u dotičnoj prostoriji ili prostoru takovu koncentraciju ugljičnog monoksida koja bi mogla predstavljati opasnost po zdravlje izloženih osoba, imajući u vidu predvidivo trajanje njihovog izlaganja.

3.5

Učinkovito korištenje energije

Aparati moraju biti tako izrađeni da osiguraju učinkovito korištenje energije, uzimajući u obzir stanje tehnike i sigurnosna polazišta.

3.6

Temperature

3.6.1

Dijelovi aparata koji su predviđeni postavljanju u neposrednoj blizini poda ili drugih ploha ne smiju postići temperature koje predstavljaju opasnost za okruženje.

3.6.2

Površinska temperatura drški i ručica aparata namijenjenih rukovanju ne smiju predstavljati opasnost za korisnika.

3.6.3

Površinske temperature vanjskih dijelova aparata namijenjenih kućanskoj uporabi, s izuzetkom površina ili dijelova povezanih s prijenosom topline, ne smiju pri radnim uvjetima predstavljati opasnost za korisnika, a naročito za djecu kod koje u obzir treba uzeti odgovarajuće razdoblje reagiranja.

3.7

Prehrambeni proizvodi, pitka voda i voda za pranje (sanitarne namjene)

Materijali i sastavni dijelovi korišteni za izradu aparata, koji mogu doći u dodir s hranom, pitkom vodom i vodom za pranje, ne smiju narušiti njihovu kvalitetu.

Dodatak II.

POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI

1. PREGLED TIPA

1.1

Pregled tipa čini dio postupka kojim tijelo za ocjenu sukladnosti provjerava i potvrđuje da aparat kao uzorak predviđene proizvodnje, udovoljava odgovarajućim odredbama ovoga Pravilnika.

1.2

Zahtjev za pregled tipa mora podnijeti proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, samo jednom tijelu za ocjenu sukladnosti.

1.2.1

Zahtjev mora sadržavati:

naziv i adresu proizvođača, a ako zahtjev podnosi njegov ovlašteni predstavnik i njegov naziv i adresu,

pismenu izjavu da zahtjev nije podnesen niti jednom drugom tijelu za ocjenu sukladnosti,

konstrukcijsku dokumentaciju propisanu u Dodatku IV ovoga Pravilnika.

1.2.2

Proizvođač mora tijelu za ocjenu sukladnosti staviti na raspolaganje aparat koji predstavlja uzorak namjeravane proizvodnje (u nastavku »tip«). Tijelo za ocjenu sukladnosti može zahtjevati daljnje primjerke tipa ukoliko je to neophodno za program ispitivanja.

Tip može osim toga obuhvatiti više inačica (varijanti) istog proizvoda pod uvjetom da te inačice ne posjeduju drugačije značajke u pogledu vrste rizika.

1.3

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora:

1.3.1

Pregledati konstrukcijsku dokumentaciju i provjeriti je li tip izrađen sukladno konstrukcijskoj dokumentaciji i navesti elemente koji su konstruirani u skladu s odgovarajućim zahtjevima norma iz članka 5. ovoga Pravilnika i bitnim zahtjevima ovoga Pravilnika;

1.3.2

Izvesti ili dati da se izvedu odgovarajući pregledi i/ili ispitivanja kako bi se provjerilo da li rješenja koje je usvojio proizvođač zadovoljavaju bitne zahtjeve, ako nisu primjenjene norme iz članka 5. ovoga Pravilnika;

1.3.3

Izvesti ili dati da se izvedu odgovarajući pregledi i/ili ispitivanja kako bi se provjerilo jesu li odgovarajuće norme stvarno primijenjene, za koje se je proizvođač odlučio, a čime se osigurava sukladnost s bitnim zahtjevima.

1.4

Ukoliko je tip sukladan s odredbama ovoga Pravilnika, tijelo za ocjenu sukladnosti mora podnositelju zahtjeva izdati certifikat o pregledu tipa. Certifikat mora sadržavati zaključke pregleda, moguće uvjete njegove valjanosti i potrebne podatke za prepoznavanje odobrenog tipa i opise njegovog rada, ukoliko su potrebni. Odgovarajuća tehnička dokumentacija kao što su crteži i sheme moraju se priložiti certifikatu.

1.5

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora odmah obavijestiti ostala tijela za ocjenu sukladnosti (prijavljena tijela) o izdavanju certifikata o pregledu tipa i mogućim dodacima tipu koji su navedeni u točki 1.7 ovoga Dodatka. Ona mogu dobiti presliku certifikata o pregledu tipa i/ili dodacima istog i na opravdan zahtjev mogu dobiti presliku priloga certifikatu i izvješća o pregledima i ispitivanjima koja su obavljena.

1.6

Tijelo za ocjenu sukladnosti koje odbije izdati ili povuče certifikat o pregledu tipa mora odmah o tome obavijestiti ministarstvo nadležno za gospodarstvo koje mu je izdalo rješenje, nadležna inspekcijska tijela i ostala tijela za ocjenu sukladnosti (prijavljena tijela) i navesti obrazloženje odluke.

1.7

Podnositelj zahtjeva mora izvješćivati tijelo za ocjenu sukladnosti, koje je izdalo certifikat o pregledu tipa, o svim promjenama odobrenog tipa, koje bi mogle utjecati na sukladnost s bitnim zahtjevima.

Tijelo za ocjenu sukladnosti, koje je izdalo certifikat o pregledu tipa, mora dodatno odobriti izmjene odobrenog tipa, ukoliko takve promjene utječu na sukladnost s bitnim zahtjevima ili uvjetima propisanim za korištenje aparata. Dodatno odobrenje izdaje se u obliku dodatka izvornom certifikatu o pregledu tipa.

2. IZJAVA O SUKLADNOSTI S TIPOM

2.1

Izjava o sukladnosti s tipom je dio postupka kojim proizvođač izjavljuje da su dotični aparati u skladu s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i da su sukladni odgovarajućim bitnim zahtjevima ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, mora postaviti oznaku sukladnosti na svaki aparat i sastaviti pismenu Izjavu o sukladnosti. Izjava o sukladnosti može obuhvatiti jedan ili više aparata, a proizvođač ju je dužan čuvati. Oznaku sukladnosti mora pratiti identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nenajavljene provjere navedene u točki 2.3 ovoga Dodatka.

2.2

Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da proizvodni proces, uključujući završnu kontrolu i ispitivanje proizvoda ima za posljedicu istovrsnost proizvoda i sukladnost svih aparata s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i s odgovarajućim zahtjevima ovoga Pravilnika. Tijelo za ocjenu sukladnosti koje odabire proizvođač, mora obavljati nenajavljene provjere na aparatima prema točki 2.3 ovoga Dodatka.

2.3

Provjere aparata na mjestu proizvodnje tijelo za ocjenu sukladnosti mora nenajavljeno obavljati u rokovima od najviše godinu dana ili češće. Potrebno je pregledati odgovarajući broj aparata i provesti odgovarajuća ispitivanja propisana u primjenjivim normama iz članka 5. ovoga Pravilnika ili njima jednakovrijedna ispitivanja kako bi se osigurala sukladnost s odgovarajućim bitnim zahtjevima ovoga Pravilnika. Tijelo za ocjenu sukladnosti u svakom će slučaju odrediti je li ova ispitivanja potrebno obaviti u cjelosti ili djelomično. U slučaju odbijanja jednog ili više aparata tijelo za ocjenu sukladnosti poduzima odgovarajuće mjere kako bi spriječilo prodaju tih aparata.

3. IZJAVA O SUKLADNOSTI S TIPOM (osiguranje kvalitete proizvodnje)

3.1

Izjava o sukladnosti s tipom (osiguranje kvalitete proizvodnje) postupak je kojim proizvođač koji zadovoljava obveze propisane u točki 3.2 ovoga Dodatka izjavljuje da su dotični aparati u skladu s tipom opisanim u cerifikatu o pregledu tipa i da su sukladni odgovarajućim bitnim zahtjevima ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, mora postaviti oznaku sukladnosti na svaki aparat i sastaviti pismenu Izjavu o sukladnosti. Ova izjava može obuhvatiti jedan ili više aparata, a proizvođač ju je dužan čuvati. Oznaku sukladnosti mora pratiti identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor.

3.2.

Proizvođač primjenjuje sustav kvalitete koji osigurava sukladnost aparata s tipom kao što je opisano u certifikatu o pregledu tipa i s odgovarajućim bitnim zahtjevima ovoga Pravilnika. Proizvođač podliježe nadzoru kako je navedeno u točki 3.4 ovoga Dodatka.

3.3

Sustav kvalitete

3.3.1

Proizvođač mora za dotične aparate podnijeti zahtjev za odobrenjem svoga sustava kvalitete tijelu za ocjenu sukladnosti po vlastitom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

dokumentaciju o sustavu kvalitete,

izjavu da će provoditi obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete,

izjavu da će održavati odobreni sustav kvalitete kako bi se osigurala njegova trajna prikladnost i djelotvornost,

dokumentaciju koja se odnosi na odobreni tip i presliku certifikata o pregledu tipa.

3.3.2

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje proizvođač usvoji moraju se dokumentirati na sustavan i logičan način u obliku mjera, postupaka i pisanih uputa. Takva dokumentacija o sustavu kvalitete mora omogućiti jednoobrazno tumačenje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa.

Ista posebno sadržava primjeren opis:

ciljeva kvalitete, organizacijskog ustroja i odgovornosti uprave kao i njezinih ovlaštenja u pogledu kvalitete aparata,

proizvodnih procesa, kontrole kvalitete i tehnika osiguranja kvalitete te sustavnih postupaka koji će se koristiti,

pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon izrade te učestalost kojim će se provoditi,

načina praćenja postizanja zahtjevane kvalitete aparata i stvarnog djelovanja sustava kvalitete.

3.3.3

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora pregledati i ocijenti sustav kvalitete kako bi utvrdilo da li ispunjava zahtjeve propisane u točki 3.3.2 ovoga Dodatka. Ono mora prihvatiti sukladnost sa onim zahtjevima glede sustava kvalitete koji su propisani odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme.

O svojoj odluci obavješćuje proizvođača i ostala tijela za ocjenu sukladnosti (prijavljena tijela).

Obavijest proizvođaču mora sadržavati zaključke pregleda, naziv i adresu tijela za ocjenu sukladnosti i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.3.4

Proizvođač mora obavješćivati tijelo za ocjenu sukladnosti, koje je odobrilo sustav kvalitete, o svim poboljšanjima sustava kvalitete u odnosu na promjene koje donose (na primjer, nove tehnologije i poimanja kvalitete).

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora pregledati predložene izmjene i odlučiti da li izmjenjeni sustav kvalitete zadovoljava odgovarajuće odredbe ili je potrebno provesti novo ocjenjivanje. O svojoj odluci obavješćuje proizvođača. Obavijest mora sadržavati rezultate kontrole i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.3.5

Tijelo za ocjenu sukladnosti koje povlači odobrenje sustava kvalitete o tome mora obavijestiti ostala tijela za ocjenu sukladnosti (prijavljena tijela) uz obrazloženje odluke.

3.4

Nadzor

3.4.1

Svrha je nadzora osigurati da proizvođač uredno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

3.4.2

Proizvođač u svrhu inspekcije tijelu za ocjenu sukladnosti mora omogućiti pristup mjestu proizvodnje, kontrole, ispitivanja i skladištenja, te mu dostaviti sve potrebne podatke, a posebno:

dokumentaciju o sustavu kvalitete,

zapise o kvaliteti kao što su izvješća o kontroli i podaci o ispitivanju, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti osoblja, itd.

3.4.3

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora najmanje jednom u dvije godine obaviti provjeru kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje odobreni sustav kvalitete i mora dostaviti proizvođaču izvješće o provjeri.

3.4.4

Tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno posjećivati proizvođača. Tijekom takvih posjeta tijelo za ocjenu sukladnosti može provoditi ispitivanja aparata ili ih dati ispitati. Ono proizvođaču mora dostaviti izvješće o kontroli i po potrebi izvješće o ispitivanju, ako je ono provedeno.

3.4.5

Proizvođač može, na zahtjev, zainteresiranim stranama dostaviti izvješća tijela za ocjenu sukladnosti.

4. IZJAVA O SUKLADNOSTI S TIPOM (osiguranje kvalitete proizvoda)

4.1

Izjava o sukladnosti s tipom (osiguranje kvalitete proizvoda) je dio postupka kojim proizvođač, koji udovoljava obvezama prema točki 4.2 ovoga Dodatka izjavljuje da su dotični aparati sukladni tipu opisanom u certifikatu o pregledu tipa i da zadovoljavaju bitne zahtjeve ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, mora postaviti oznaku sukladnosti na svaki aparat i sastaviti pismenu Izjavu o sukladnosti. Ova izjava može obuhvatiti jedan ili više aparata, a proizvođač ju je dužan čuvati.

Oznaku sukladnosti mora pratiti identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor.

4.2

Proizvođač mora primjeniti odobren sustav kvalitete za završnu kontrolu aparata i kod ispitivanja, kako je propisano u točki 4.3 ovoga Dodatka, i podliježe nadzoru kako je propisano u točki 4.4 ovoga Dodatka.

4.3

Sustav kvalitete

4.3.1

Sukladno ovom postupku, proizvođač mora za dotične aparate podnijeti zahtjev za odobrenje svog sustava kvalitete tijelu za ocjenu sukladnosti po vlastitom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

dokumentaciju o sustavu kvalitete,

izjavu da će provoditi obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete,

izjavu da će održavati odobreni sustav kvalitete kako bi se osigurala njegova trajna prikladnost i djelotvornost,

dokumentaciju koja se odnosi na odobreni tip i presliku certifikata o pregledu tipa.

4.3.2

U okviru sustava kvalitete, svaki se aparat mora pregledati i moraju se provesti odgovarajuća ispitivanja utvrđena u odgovarajućoj normi odnosno normama iz članka 5. ovoga Pravilnika ili njima jednakovrijedna ispitivanja, kako bi se provjerila sukladnost s odgovarajućim bitnim zahtjevima ovoga Pravilnika.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje proizvođač usvoji moraju se dokumentirati na sustavan i logičan način u obliku mjera, postupaka i pisanih uputa. Ovakva dokumentacija sustava kvalitete mora omogućiti jednoobrazno tumačenje programa, planova, priručnika i zapisa o kvaliteti.

Dokumentacija o sustavu kvalitete posebno treba sadržavati primjeren opis:

ciljeva kvalitete, organizacijskog ustroja i odgovornosti uprave i njezinih ovlaštenja u pogledu kvalitete aparata,

provjera i ispitivanja koje je potrebno obaviti nakon izrade,

postupke provjere stvarnog djelovanja sustava kvalitete.

4.3.3

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora pregledati i ocijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo da li on ispunjava zahtjeve propisane u točki 4.3.2 ovoga Dodatka. Ono mora prihvatiti sukladnost s onim zahtjevima glede sustava kvalitete koji su propisani odgovarajućim hrvatskim normama. O tome obavješćuje proizvođača i izvješćuje ostala tijela za ocjenu sukladnosti (prijavljena tijela). Obavijest proizvođaču mora sadržavati rezultate pregleda, naziv i adresu tijela za ocjenu sukladnosti i obrazloženu odluku o ocjeni.

4.3.4

Proizvođač mora obavješćivati tijelo za ocjenu sukladnosti koje je odobrilo sustav kvalitete o svim poboljšanjima sustava kvalitete koje npr. zahtjeva nova tehnologija i poimanje kvalitete.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ispitati predložene promjene i donijeti odluku da li poboljšan sustav kvalitete zadovoljava odgovarajuće odredbe ili je potrebna ponovna ocjena. O svojoj odluci obavješćuje proizvođača. Obavijest mora sadržavati rezultate kontrole i obrazloženu odluku o ocjeni.

4.3.5

Tijelo za ocjenu sukladnosti koje povuče odobrenje sustava kvalitete mora o tome obavijestiti ostala tijela za ocjenu sukladnosti i obrazložiti razloge svoje odluke.

4.4

Nadzor

4.4.1

Svrha je nadzora osigurati da proizvođač uredno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.4.2

Proizvođač mora tijelu za ocjenu sukladnosti radi inspekcije omogućiti pristup mjestu kontrole, ispitivanja i skladištenja i dostaviti mu sve potrebne obavijesti a posebno:

dokumentaciju o sustavu kvalitete,

zapise o kvaliteti kao što su izvješća o kontroli i podaci o ispitivanju, podaci o umjeravanju,izvješće o osposobljenosti dotičnog osoblja, itd.

4.4.3

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora najmanje jednom u dvije godine obaviti provjeru kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje odobreni sustav kvalitete i mora dostaviti proizvođaču izvješće o provjeri.

4.4.4

Tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno posjećivati proizvođača. Tijekom takvih posjeta tijelo za ocjenu sukladnosti može provoditi ispitivanja aparata ili ih dati ispitati. Ono proizvođaču mora dostaviti izvješće o inspekciji i izvješće o ispitivanju, ako je ono provedeno.

4.4.5

Proizvođač može, na zahtjev, zainteresiranim stranama dostaviti izvješća tijela za ocjenu sukladnosti.

5. OVJERA

5.1

Ovjera je dio postupka kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, osigurava i izjavljuje da su aparati podvrgnuti postupcima propisanima u točki 5.3 ovoga Dodatka sukladni s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i da zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

5.2.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji mora poduzeti sve potrebne mjere da proizvodni postupak osigura sukladnost aparata s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i da zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji mora postaviti oznaku sukladnosti na svaki aparat i mora napisati Izjavu o sukladnosti. Izjava o sukladnosti može obuhvatiti jedan ili više aparata, a čuva ju proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji.

5.3

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora obaviti odgovarajuće preglede i ispitivanja radi provjere sukladnosti aparata sa zahtjevima ovoga Pravilnika pregledom i ispitivanjem svakog aparata, kako je to određeno u točki 5.4 ovoga Dodatka ili pregledom i ispitivanjem aparata na statističkoj osnovi, kako je to određeno u točki 5.5 ovoga Dodatka, prema izboru proizvođača.

5.4

Ovjera svakog aparata

5.4.1

Svi se aparati moraju pojedinačno pregledati i odgovarajuće ispitati prema odgovarajućoj normi(ama) iz članka 5. Ovoga Pravilnika ili njima jednakovrijednim ispitivanjima kako bi se provjerila njihova sukladnost s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i zahtjevima ovoga Pravilnika.

5.4.2

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora staviti ili dati staviti svoj identifikacijski broj na svaki aparat i dati pisani certifikat o sukladnosti u odnosu na obavljena ispitivanja. Certifikat o sukladnosti može obuhvatiti jedan ili više aparata.

5.4.3

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji mora moći predočiti, na zahtjev, certifikate o sukladnosti koje je izdalo tijelo za ocjenu sukladnosti.

5.5

Statistička ovjera

5.5.1

Proizvođač mora dotične aparate prikazati u obliku istovrsnih skupina i poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da proizvodni proces daje istovrsne aparate svake proizvodne skupine.

5.5.2

Statistička ovjera je kako slijedi:

Aparati se moraju podvrgnuti statističkoj kontroli prema značajkama. Moraju se razvrstati u prepoznatljive skupine koje se sastoje od jedinica istog modela i koje su proizvedene u istim uvjetima. Skupina se pregledava u nenajavljenim razmacima. Aparati koji su odabrani kao uzorci pregledavaju se pojedinačno, a odgovarajuća ispitivanja utvrđena odgovarajućom normom, odnosno normama iz članka 5. ovoga Pravilnika ili njima jednakovrijedna ispitivanja, provode se u svrhu donošenja odluke o prihvaćanju ili odbijanju skupine.

Primjenjuje se plan uzorkovanja sa sljedećim značajkama:

razina kvalitete koja odgovara vjerojatnosti prihvaćanja od 95% s postotkom nesukladnih između 0,5% i 1,5%,

granična kvaliteta koja odgovara vjerojatnosti prihvaćanja od 5% s postotkom nesukladnih između 5% i 10%.

5.5.3

Ukoliko se skupina prihvaća, tijelo za ocjenu sukladnosti mora staviti ili dati staviti svoj identifikacijski broj na svaki aparat i sastaviti pisani certifikat o sukladnosti za obavljena ispitivanja. Svi aparati iz skupine mogu se staviti na tržište, osim onih proizvoda za čiji je uzorak utvrđeno da nije sukladan.

Ukoliko je skupina odbijena, tijelo za ocjenu sukladnosti mora poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječilo njezino stavljanje na tržište. U slučaju učestalog odbijanja skupina, tijelo za ocjenu sukladnosti može obustaviti statističku ovjeru.

Proizvođač može, pod odgovornošću tijela za ocjenu sukladnosti, stavljati i kasnije identifikacijski broj tijekom proizvodnje.

5.5.4

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji mora na zahtjev predočiti certificate o sukladnosti izdane od tijela za ocjenu sukladnosti.

6. POJEDINAČNA OVJERA

6.1

Pojedinačna ovjera je postupak kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, osigurava i izjavljuje da je aparat za koji je izdan certifikat propisan u točki 6.2 ovoga Dodatka, usklađen sa zahtjevima ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, mora na aparat postaviti oznaku sukladnosti i sastaviti pisanu Izjavu o sukladnosti, koju mora čuvati.

6.2

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora pregledati aparat i obaviti odgovarajuća ispitivanja, uzimajući u obzir konstrukcijsku dokumentaciju radi utvrđivanja njegove sukladnosti s bitnim zahtjevima ovoga Pravilnika.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora staviti ili dati staviti svoj identifikacijski broj na odobreni aparat i mora sastaviti pisani certifikat o sukladnosti za obavljena ispitivanja.

6.3

Svrha tehničke dokumentacije koja se odnosi na konstrukciju propisanu u Dodatku IV. ovoga Pravilnika, je da omogući ispitivanje sukladnosti sa zahtjevima ovoga Pravilnika I razumijevanje konstrukcije, izrade i uporabe.

Konstrukcijska dokumentacija propisana u Dodatku IV ovoga Pravilnika mora biti dostupna tijelu za ocjenu sukladnosti.

6.4

Ukoliko tijelo za ocjenu sukladnosti to smatra neophodnim, pregledi i odgovarajuća ispitivanja mogu se obaviti nakon ugradnje aparata.

6.5

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europsko uniji mora na zahtjev predočiti certifikate o sukladnosti izdane od tijela za ocjenu sukladnosti.

DODATAK III.

CE OZNAKA SUKLADNOSTI I NATPISI

1.

CE oznaka sukladnosti sastoji se od početnih slova, kako je dolje prikazano:

CE oznaku prati identifikacijski broj prijavljenog tijela, koji se postavlja tijekom proizvodne kontrole.

2.

Aparat ili njegova natpisna pločica mora nositi oznaku sukladnosti zajedno sa sljedećim podacima:

naziv proizvođača ili njegova identifikacijska oznaka,

trgovački naziv aparata,

podaci o električnom napajanju, ukoliko je primjereno,

kategorija aparata,

zadnje dvije brojke godine u kojoj je postavljena oznaka sukladnosti.

Mogu se dodati potrebni podaci za ugradnju prema vrsti aparata.

3.

Ako je CE oznaka smanjena ili povećana, mora se poštivati proporcionalnost mjera CE oznake iz točke 1. ovoga Dodatka.

Različiti dijelovi CE oznake moraju imati iste vertikalne dimenzije koje ne smiju biti manje od 5 mm.

DODATAK IV

KONSTRUKCIJSKA DOKUMENTACIJA

Konstrukcijska dokumentacija mora sadržavati sljedeće:

opći opis aparata,

osnovne skice i radioničke crteže i sheme sastavnih dijelova, podsklopova, sklopova, itd.,

opise i objašnjenja potrebna za razumjevanje gore navedenog, uključujući rad aparata,

popise norma iz članka 5. ovoga Pravilnika, koje su primijenjene u cijelosti ili djelomično, kao i opise rješenja koja su usvojena radi sukladnosti s bitnim zahtjevima, ako nisu primijenjene norme iz članka 5. ovoga Pravilnika,

izvješća o ispitivanju,

upute za ugradnju i korištenje.

Ukoliko je primjereno, konstrukcijska dokumentacija mora sadržavati sljedeće:

potvrde koje se odnose na opremu ugrađenu u aparat,

certifikate i potvrde koji se odnose na proizvodne postupke i/ili kontrolu i/ili nadzor aparata,

sve druge dokumente potrebne za ocjenu sukladnosti za donošenje ocjene.

DODATAK V

MINIMALNI KRITERIJI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI PRI OVLAŠĆIVANJU TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI

Tijela za ocijenu sukladnosti moraju zadovoljiti sljedeće minimalne uvjete:

– raspoloživo osoblje i potrebna sredstva i opremu

– tehničku osposobljenost i stručno osoblje

– neovisnost u obavljanju ispitivanja, sastavljanju izvješća, izdavanju certifikata, provedbi nadzora propisanim ovim Pravilnikom, neovisnost rukovodstva i tehničkog osoblja u odnosu na sva područja, grupa ili osoba, koje su izravno uključene u te aktivnosti u području aparata

– čuvanje profesionalne tajne od strane osoblja

– imati osiguranje od odgovornosti, osim ako njegovu odgovornost ne preuzme država u skladu s nacionalnim zakonom

Ministarstvo nadležno za gospodarstvo nadležno je za periodično provjeravanje ispunjenja prva dva uvjeta iz ovog Dodatka.