Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače

NN 55/2010 (5.5.2010.), Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1320

Na temelju članka 7. stavka 8. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« broj 30/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O OBAVJEŠĆIVANJU O PROIZVODU KOJI JE OPASAN ZA POTROŠAČE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik određuje obvezu obavješćivanja, te oblik i sadržaj obavijesti koju moraju dostaviti proizvođači i distributeri ako na temelju informacija kojima raspolažu, utvrde da je proizvod koji su stavili na tržište, opasan za potrošače, te da nije sukladan s općim sigurnosnim zahtjevima.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na proizvode čija je sigurnost uređena posebnim propisom, osim ukoliko poseban propis ne uređuje obvezu obavješćivanja o opasnostima koje ti proizvodi mogu predstavljati na potrošače.

Članak 3.

Proizvođačem se smatra:

– proizvođač proizvoda čije je sjedište u Republici Hrvatskoj i svaka druga pravna ili fizička osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem na proizvod svojega imena, svojega zaštitnog znaka ili kojega drugoga razlikovnog znaka, ili onaj koji prerađuje proizvod,

– ovlašteni zastupnik ili predstavnik proizvođača kad proizvođač nema sjedište u Republici Hrvatskoj ili uvoznik proizvoda kad proizvođač nema predstavnika ili ovlaštenog zastupnika kojem je sjedište u Republici Hrvatskoj,

– svaka druga pravna ili fizička osoba u opskrbnom lancu, u mjeri u kojoj njezine djelatnosti mogu utjecati na sigurnosne značajke proizvoda,

– proizvođač proizvoda čije je sjedište u državi članici Europske unije i svaka druga pravna ili fizička osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem na proizvod svojega imena, svojega zaštitnog znaka ili kojega drugoga razlikovnog znaka, ili onaj koji prerađuje proizvod,

– ovlašteni zastupnik ili predstavnik proizvođača kad proizvođač nema sjedište u nekoj državi članici Europske unije ili uvoznik proizvoda kad proizvođač nema predstavnika ili ovlaštenog zastupnika kojemu je sjedište u nekoj državi članici Europske unije.

Distributerom se smatra svaka pravna ili fizička osoba koja sudjeluje u opskrbnom lancu čija djelatnost ne utječe na sigurnosne značajke proizvoda.

Članak 4.

(1) Obavijest iz članka 1. ovoga Pravilnika, šalje se na obrascu koji se nalazi u Prilogu I ovoga Pravilnika, Državnom inspektoratu, te ostalim nadležnim inspekcijskim tijelima sukladno posebnim propisima iz članka 2. ovoga Pravilnika, odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od dana saznanja za postojanje opasnosti.

(2) Obrazac je dostupan i na web-stranici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (www.mingorp.hr) i Državnog inspektorata (www.inspektorat.hr), a šalje se običnom ili elektroničkom poštom.

Članak 5.

Ako proizvođač, odnosno distributer dvoji o tome koja je inspekcija nadležna za proizvod na koji se obavijest odnosi, obavijest šalje nadležnom Državnom inspektoratu.

Članak 6.

(1) Nositelji obveze obavješćivanja iz članka 7. ovoga Pravilnika ne smiju odgađati obavješćivanje, ukoliko im dio podataka još nije dostupan.

(2) Podatke iz odjeljaka od 1-5 obrasca nositelji obveze obavještavanja dužni su dostaviti u roku iz članka 4. ovoga Pravilnika, a podatke iz odjeljka 6. dužni su dostaviti kad prikupe podatke iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, a najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja za postojanje opasnosti.

(3) U slučaju da proizvod predstavlja ozbiljan rizik, nositelji obveze obavješćivanja dužni su podatke iz odjeljka 6. dostaviti u roku iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Obveza obavješćivanja odnosi se na proizvođača i distributera u smislu članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ako je proizvođač iz stavka 1. ovoga članka taj koji prvi ima dokaz da je proizvod opasan, dužan je obavijestiti nadležna inspekcijska tijela iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i presliku obavijesti proslijediti distributerima.

(3) Distributeri iz stavka 2. ovoga članka dužni su presliku obavijesti proslijediti svim trgovcima na malo kojima su isporučili taj proizvod.

(4) Ako je distributer proizvoda taj koji prvi ima dokaz da je proizvod opasan, dužan je obavijestiti proizvođača iz stavka 1. ovoga članka, nadležna tijela iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i presliku obavijesti proslijediti i svim trgovcima na malo kojima je isporučio taj proizvod.

(5) Proizvođač iz stavka 1. ovoga članka koji primi presliku obavijesti od distributera iz stavka 4. ovoga članka, dužan je proslijediti nadležnim tijelima iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika sve podatke kojima raspolaže vezano uz opasan proizvod, a naročito popis ostalih distributera, kako bi se utvrdila sljedivost proizvoda.

Članak 8.

U cilju prikupljanja podataka o opasnom proizvodu, nositelji obveze obavješćivanja iz članka 6. ovoga Pravilnika mogu se koristiti sljedećim podacima:

– izvješćima ili drugim informacijama o nesrećama povezanim s proizvodima,

– prigovorima potrošača vezanim uz sigurnost,

– potraživanjima iz osiguranja vezano uz opasne proizvode,

– o neispunjavanju sigurnosnih zahtjeva koje je proizvođač iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika ustanovio provođenjem postupaka kontrole kvalitete;

– svim ostalima podacima vezano uz neispunjavanja sigurnosnih zahtjeva, a koji su upućeni od strane inspekcijskih tijela, udruga za zaštitu potrošača potrošača ili drugih pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju i /ili su stavile proizvod na tržište

– informacije o znanstvenim dostignućima vezano uz sigurnost proizvoda

Članak 9.

Ukoliko nadležnom inspekcijskom tijelu iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika nisu dostavljeni svi potrebni podacima o opasnom proizvodu, isto može zahtijevati od nositelja obveze obavješćivanja dodatne podatke o opasnom proizvodu.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 3. podstavka 3. i 4. koji stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-01/10-01/57

Urbroj: 526-05-02-03/1-10-1

Zagreb, 26. ožujka 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

PRILOG I.

Obrazac obavijesti o opasnim proizvodima koji proizvođači ili distributeri upućuju nadležnim inspekcijskim tijelima

Odjeljak 1. Podaci o nadležnom inspekcijskom tijelu/pravni i /ili fizičkim osobama koje stavljaju proizvod na tržište

Nadležno inspekcijsko tijelo/Osoba za kontakt/Adresa/Telefon/Faks/Elektronička pošta/Web-stranica

Podaci o pravnim i/ili fizičkim osobama i njihova uloga u stavljanju proizvoda na tržište

Odjeljak 2.: Podaci o proizvođaču/distributeru

Proizvođač ili ovlašteni zastupnik ili predstavnik proizvođača ili uvoznik/distributer koji popunjava obrazac

Osoba za kontakt/Funkcija/Adresa/Telefon/Faks/

Elektronička pošta/Web-stranica

Odjeljak 3.: Podaci o proizvodu

Vrsta proizvoda/ Zaštitni znak(žig)/ Robna marka/Naziv modela/EAN cod/Zemlja porijekla

Opis/Fotografija

Odjeljak 4.: Podaci o riziku

Opis rizika i mogućnosti ugrožavnja zdravlja /sigurnosti i rezultati provedenog ocjenjivanja i vrednovanja rizika

Podaci o nesrećama

Odjeljak 5.: Podaci o poduzetim aktivnostima

Vrsta/Opseg/Trajanje poduzetih aktivnosti te podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi koja je aktivnost poduzela.

Odjeljak 6 pravne i fizičke osobe koje stavljaju proizvod na tržište moraju popuniti samo u slučaju ozbiljnog rizika

Odjeljak 6.: Podaci o ostalim pravnim i fizičkim osobama u opskrbnom lancu

Popis proizvođača/ovlaštenog zastupnika/predstavnika/ uvoznika:

Naziv/Adresa/Telefon/Faks/Elektronička pošta/Web-stranica

Popis distributera /trgovaca na veliko/trgovaca na malo Naziv/Adresa/Telefon/Faks/Elektronička pošta/Web-stranica

Ukupan broj proizvoda (serijski broj ili oznaka datuma/ koji se nalaze kod proizvođača/ ovlaštenog zastupnika/predstavnika/uvoznik/distributer/ trgovac na veliko/trgovac na malo/potrošača

(*1) Unose se, pošiljatelju, poznati podaci o nadležnim inspekcijama/pravnim i fizičim osobama koje stavljaju ili su stavile proizvod na tržište, te o njihovoj ulozi u stavljanju proizvoda na tržište, a kojima će biti poslana obavijest. O obvezi obavješćivanja vidjeti članak 6. ovoga Pravilnika.

(*2) Unose se podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi koja popunjava obrazac i šalje obavijest nadležnim inspekcijskim tijelima.

(*3) Unose se podaci o proizvodu i prilaže se njegova fotografija. Obavijest se šalje i ako pošiljatelj nema na raspolaganju sve potrebne podatke – vidjeti članak 4. ovog Pravilnika.

(*4) Unose se podaci o vrsti i prirodi rizika, uključujući i podatke o mogućim nesrećama i ustanovljenom djelovanju na zdravlje odnosno sigurnost. Unose se i rezultati obavljenih ispitivanja uzimajući u obzir Vodič za procjenu i vrednovanje rizika vezano za Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače objavljen na web stanici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (www.mingorp.hr) i Državnog inspektorata(www.inspektorat.hr).

(*5) Unose se podaci o poduzetim ili planiranim aktivnostima za sprečavanje ili otklanjanje rizika za potrošače (npr.obustava isporuke, povrat ili povlačenje proizvoda, promjene na proizvodu, obavještavanje potrošača)i podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi koja je poduzela predmetnu aktivnost.

(*6) Unose se podaci o ostalim pravnim i fizičkim osobama u opskrbnom lancu koji imaju opasan proizvod na zalihi. Unose se i podaci o približnom ukupnom broju proizvoda koji su nalaze kod proizvođača/ovlaštenog zastupnika/predstavnika/uvoznika/trgovca na veliko/trgovca na malo/potrošača