Zakon o izmjenama Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

NN 56/2010 (7.5.2010.), Zakon o izmjenama Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

HRVATSKI SABOR

1342

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. travnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/33

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 28. travnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (»Narodne novine«, br. 94/09.) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke plaća se po stopi od 4% na ukupni iznos plaće, mirovine i drugog primitka iz članka 4. stavka 2. do 7. ovoga Zakona ako je iznos veći od 6.000,00 kuna ukupno u tijeku jednog mjeseca.«.

Članak 2.

U članku 7. riječi: »do 31. prosinca 2010.« zamjenjuju se riječima: »do 31. listopada 2010.«

Članak 3.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (»Narodne novine«, br. 96/09.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2010. godine.

Klasa: 410-19/10-01/02

Zagreb, 23. travnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.